Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Luk. 1:1-4
Theofilose wa ka.

Ka pukung yela ka go go ngwalela yona pele ke ngwadile tšohle tše Jesu a di dirilego, le tše a di rutilego batho go tloga mola a thoma modiro wa gagwe, 2go ba go fihla mohla a rotošetšwa legodimong. Pele a rotošwa, o ile a laya baapostola ba gagwe ka Moya wo Mokgethwa, bale a bego a ba kgethile. 3Ke bona ba e rilego mo matšatšing a masome a mane ka morago ga go hlokofatšwa ga gagwe a itšweletša go bona gantši ka mo go sa belaetšego gore o tsogile. Ba mmona, gomme a bolela le bona ka tša mmušo wa Modimo. 4

1:4
Luk. 24:49
Ya re ge ba le mmogo,1:4 “Ya re ge ba le mmogo” goba “Ya re ge a eja le bona” goba “Ya re ge a na le bona” a ba laya a re: “Le se ke la tloga Jerusalema, le letele se Tate a le holofeditšego sona, sona sela ke le boditšego sona. 5
1:5
Mat. 3:11
Mar. 1:8
Luk. 3:16
Joh. 1:33
Johanese o be a kolobetša ka meetse, eupša lena le tla kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa ka morago ga matšatši a se makae.”

Jesu o rotošetšwa legodimong

6E rile ge baapostola ba kopane ba mmotšiša ba re: “Morena, na setšhaba sa Israele o tlilo se tsošetša mmušo gona mo nakong tše?”

7Jesu a ba fetola ka go re: “Ga se taba ya lena go tseba dinako le mabaka ao Tate a a beilego ka maatla a gagwe yena mong. 8

1:8
Mat. 28:19
Mar. 16:15
Luk. 24:47-48
Lena le tla maatlafatšwa ge Moya wo Mokgethwa o theogela go lena, la ba dihlatse tša ka Jerusalema le nageng yohle ya Judea le ya Samaria, le go fihla magomong a lefase.” 9
1:9
Mar. 16:19
Luk. 24:50-51
Ge a seno realo, a rotošetšwa legodimong ba mo lebeletše, gomme a širetšwa ke leru, ba se sa mmona.

10Ba rile ba sa tsepeletše leratadimeng ge a ntše a sobelela bjalo, gateetee banna ba babedi ba ba aperego bošweu ba ema le bona 11ba re: “Lena banna ba Galilea, le emetšeng mo le lebeletše leratadimeng? Yena Jesu yo a tlošitšwego mo go lena a rotošetšwa legodimong, o tla boa ka wona mokgwa wo le mmonego a eya legodimong ka wona.”

Wa go thiba sekgoba sa Judase Iskariote

12Ke ge baapostola ba tloga thabeng ye e bitšwago ya Mehlware, kgauswi le motse wa Jerusalema, monabjana wo e ka bago kilometara e tee go tloga gona, ba boela gona motseng. 13

1:13
Mat. 10:2-4
Mar. 3:16-19
Luk. 6:14-16
Ba re go tsena motseng ba namelela ka phapošing ya ka godimo ye ba bego ba dula ka go yona. Bona e be e le Petrose le Johanese, le Jakobose le Andrease, le Filipi le Thomase, le Bartolomeose le Mateu, le Jakobose, morwa wa Alfeose, le Simone, Mollelatokologo, le Judase, morwa wa Jakobose. 14Ba be ba kgothalela go rapela e le ba pelo e tee, ba na le basadi ba bangwe gotee le Maria, mmagoJesu, le banababo.

15Ka tšatši le lengwe ge badumedi ba e ka bago ba lekgolo le ba masome a mabedi ba kgobokane, Petrose a ema a bolela a re: 16“Bagešo, go be go swanetše gore Mangwalo a Makgethwa a phethege, ao Moya wo Mokgethwa o a boletšego ka Dafida a era Judase, yo e bilego mohlahli wa bale ba go swara Jesu. 17E be e le mongwekarena, a kgethetšwe go šoma le rena.

18

1:18-19
Mat. 27:3-8
“Yo Judase, ka tšhelete ye a bego a e hweditše ka modiro wola wa gagwe wo mobe, o rekile serapa se a wetšego ka hlogo ka go sona, a palega ka bogare, gomme mala a gagwe ohle a kgothoga. 19Taba ye ya tsebja motseng wohle wa Jerusalema, gomme ke ka lebaka leo serapa seo ka polelo ya gona ba rego ke Hakeldamage, ke go re ‘Serapa sa madi’.

20

1:20
Pes. 69:25
109:8
“Gobane ka pukung ya Dipesalome go ngwadilwe go re:

“ ‘Ntlo ya gagwe a e ngalwe,

a go se dule motho ka go yona.’

“Go ngwadilwe le go re:

“ ‘Modiro wa gagwe a o tšewe ke yo mongwe.’

21-22

1:22
Mat. 3:16
Mar. 1:9
16:19
Luk. 3:21
24:51
“Ka gona, yo mongwe o swanetše gore e be hlatse le rena ya gore Morena Jesu o tsogile bahung. E swanetše go ba yo mongwe wa ba ba bego ba sepela le rena nakong ka moka ya ge Morena Jesu a be a šika le rena, go tloga ka nako yela Johanese a mo kolobetša, go fihlela mohla wola a tlošwa go rena a rotošetšwa legodimong.”

23Ka gona ba ntšha ba babedi, e lego Josefa yo a bitšwago Barsabase, le lengwe ke Justose, le Mathiase. 24Ke moka ba rapela ba re: “Morena, wena o tsebago dipelo tša bohle, re bontšhe yo o mo kgethilego mo go ba babedi ba, 25gore a dire modiro wa boapostola wo Judase a o tlogetšego ge a eya felo mo go mo lebanego.” 26Ba ba diriša matengwa ao a ilego a ntšha Mathiase, gomme yena a nama a balwa le baapostola bale ba lesome le o tee.

2

Go tla ga Moya wo Mokgethwa

21

2:1
Lef. 23:15-21
Doit. 16:9-11
Ge letšatši la Pentekoste le fihla, bohle ba be ba kgobokane felo gotee. 2Gateetee ba kwa modumo o etšwa kua leratadimeng nke ke wa ledimo le le tšubutlago, wa tlala ntlo yohle yeo ba bego ba dutše ka go yona. 3Ba bona go hlahlamologa dilwana tše nkego ke dikgabo tša mollo di kotama godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa bona. 4Ke moka ba tlala Moya wo Mokgethwa, ba thoma go bolela ka maleme a šele, go ya ka mo Moya o ba kgontšhago go bolela ka mafolofolo ka gona.

5Gona moo motseng wa Jerusalema go be go na le Bajuda, banna ba borapedi ba ba agilego ditšhabeng tšohle tše di lego lefaseng. 6E rile ge modumo woo o kwagala, batho ba bantši ba kgobokana. Ba tlabega ba gakanegile, ka gobane mongwe le mongwe o be a ba kwa ba bolela ka polelo ya gabo. 7Ge ba tlabegile ba maketše bjalo, ba botšišana ba re: “Na ga ke re batho ba ba bolelago ba ka moka ke Bagalilea? 8Bjale go tla bjang ge rena ka moka re ekwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena? 9Etse mo go rena go na le Baparetia le Bamedia le Baelamo; go na le ba go dula Mesopotamia le Judea le Kapadokia; go na le badudi ba naga ya Pontose le ya Asia, 10le ya Frigia le ya Pamfilia, le ya Egepeta le dileteng tša Libia, kgauswi le Sirene. Ba bangwe ba tšwa Roma, 11ba bangwe ba bona ke Bajuda, ba bangwe ke baditšhaba ba ba sokologetšego tumelong ya Sejuda; ba bangwe ke Bakreta, bangwe ke Baarabia – fela re kwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena dimakatšo tše Modimo a di dirilego.” 12Ba ile ba fela ba tlabegile ba gakanegile, ba botšišana ba re: “Taba ye e iša kae?”

13Fela ba bangwe ba ba kwera ba re: “Ke ditagwa batho ba!”

Tše Petrose a di boditšego batho

14Petrose a ema a na le baapostola ba bangwe ba lesome le o tee, a hlaboša lentšu a botša lešaba le le bego le le fao a re: “Lena Bajuda le lena bohle le dulago mo Jerusalema, ntheeletšeng ke le botše tše di diregilego: 15Batho ba ga se ba tagwa, bjalo ka ge lena le nagana, gobane e sa le iri ya senyane mosong. 16Gabotse tše ke ditaba tše di boletšwego ke moprofeta Joele mola a re: 17

2:17-21
Joele 2:28-32
‘Modimo o re: Tše ke tlago di dira ka matšatši a mafelelo šedi:

“ ‘Ke tla tšhela batho bohle Moya wa ka,

barwa le barwedi ba lena ba tla botša batho lentšu la ka;

masogana a lena a tla bona dipono,

batšofadi ba lena ba tla lora ditoro.

18Le badiredi ba ka ba banna le ba basadi ke tla ba tšhela Moya wa ka mehleng yeo,

gomme ba tla bega molaetša wa ka.

19Ke tla dira mehlolo godimo leratadimeng le dimaka fase lefaseng.

Go tla tšhologa madi,

gwa ba le mollo le dihlahlamuši.

20Letšatši le tla fifala,

le ngwedi wa re hwibii boka madi,

pele go etla Letšatši le legolo le le makatšago la Morena.

21Ya ba gona go phološwago mang le mang yo a kgopelago Morena thušo.’

22“Lena Baisraele, ekwang taba še: Jesu wa Nasaretha ke monna yo Modimo a mo hlatsetšego mo go lena ka ditiro tše maatla le ka dimaka le ka mehlolo ye a e dirilego ka yena mo go lena, ye lena beng le e tsebago. 23

2:23
Mat. 27:35
Mar. 15:24
Luk. 23:33
Joh. 19:18
Ke yena yo le mo gafetšwego, go ya ka mo Modimo a beakantšego ka gona le ka mo a tsebilego ka gona pele, la ba la dira gore baditšhaba ba mmapole sefapanong ba mmolaye. 24
2:24
Mat. 28:5-6
Mar. 16:6
Luk. 24:5
Eupša Modimo o mo tsošitše bahung, ge a seno mo tlemolla mahlokong a lehu, gobane go be go sa kgonege gore lehu le mo tlemele ruri. 25
2:25-28
Pes. 16:8-11
Gape Dafida o boletše ka yena a re:

“ ‘Ke be ke bona Morena a le pele ga ka ka mehla;

o kgauswi le nna,

gomme nka se thedimoge.

26Ke ka lebaka leo ke thabilego,

mme ke bolelago ke nyakaletše e le ruri.

Le ge ke le mothwana wa nama bjale,

ke dula ke wele pelo ke holofetše,

27gobane o ka se ntlogele ke eya bodulabahu;2:27 “bodulabahu” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela lefaseng la leswiswi ka fase ga mobu.

o ka se ntese ke eya boyabahu,

nna, mohlanka wa gago yo ke botegago.

28O ntšhupeditše tsela tše di išago bophelong,

gomme ge o na le nna ke tla iketlela sa ruri.’

29“Bagešo, anke ke bolele le lena ke sa boife selo ka Dafida, rakgolokhukhu wa rena. Yena o rile go hwa a bolokwa, gomme le lehono lebitla la gagwe le sa le gona mo go rena. 30

2:30
Pes. 132:11
2 Sam. 7:12-13
E be e le moprofeta, gomme a tseba gore Modimo o mo enetše gore yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe e tlilo ba kgoši go no swana le yena. 31Dafida o di bone di sa tla, gomme o be a bolela ka go tsoga ga yena Kriste mola a re:

“ ‘A ka se tlogelwe a le bodulabahu,

setopo sa gagwe se ka se bole.’

32“Yena Jesu yo Modimo o mo tsošitše bahung, gomme rena ka moka re dihlatse tša taba ye. 33O rotošeditšwe madulong a bogoši, kgauswi le Modimo, Tatagwe, yo a mo amogedišitšego Moya wo Mokgethwa, bjalo ka ge a be a mo holofeditše. Se bjale le se bonago gape le se kwago ke wona Moya wo Mokgethwa wo a re tšhetšego wona. 34
2:34-35
Pes. 110:1
Gobane ga se Dafida yo a ilego a rotogela legodimong; se a se boletšego o rile:

“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja,

35ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

36“Ka gona, setšhaba sa Israele ka moka se swanetše se tsebe e le ruri gore yena Jesu yo le mmapotšego sefapanong yo, ke yena yo Modimo a mmeilego Morena, a mo dirilego Kriste.”

37Ge ba ekwa tšeo, tša ba hlaba, gomme ba re go Petrose le baapostola bale ba bangwe: “Bagešo, re direng?”

38Petrose a ba fetola a re: “Sokologang mme ka moka le kolobetšwe le be ba Jesu Kriste, gore le swarelwe dibe tša lena; gomme le tla amegedišwa mpho ya Modimo, e lego Moya wo Mokgethwa. 39Gobane Modimo o holofeditše lena le bana ba lena le bohle ba ba lego kgole – bohle bao Morena Modimo wa rena a ba bitšago.”

40Petrose a ba kgothatša kudu a tiišitše a re: “Itoteng, le tšwe bathong ba bakgopo ba!” 41Ba bantši ba ile ba kgolwa molaetša woo wa gagwe, gomme ba kolobetšwa; mohlang woo badumedi ba oketšwa ka batho ba e ka bago ba dikete tše tharo. 42Bona bao ba be ba dula e le ba ba rutwago ke baapostola, ba ba ikwago e le selo se tee, ba ba ngwathišanago bogobe,2:42 “ba ba ngwathišanago bogobe” goba “ba ba jago Selalelo sa Morena” le ba ba rapelago.

Phedišano ya badumedi

43Mehlolo ye mentši le dimaka di be di dirwa ke baapostola, gomme bohle ba tletše poifo. 44

2:44
Dit. 4:32-35
Badumedi bohle ba be ba dula e le ba ba ikwago e le selo se tee, gomme tšohle tše ba nago le tšona ba di hlakanela. 45Ba be ba fela ba rekiša maruo le dithoto tša bona, gomme tšhelete ya gona ba e abelane, go ya ka mo motho a hlokago ka gona. 46Tšatši le lengwe le le lengwe ba be ba kopanela Tempeleng e le seboka, ba ngwathišana bogobe2:46 “ba ngwathišana bogobe” goba “ba eja Selalelo sa Morena” ka magaeng a bona ka go šielana, ba eja ba thabile, ba ikokobetša, 47ba tumiša Modimo, ba kgahla batho ka moka. Letšatši ka letšatši Morena a oketša phuthego ka bao ba phološwago.

3

Tša go fodišwa ga segole

31Ka tšatši le lengwe Petrose le Johanese ba kile ba ya Tempeleng ka iri ya boraro mathapama, nako ya thapelo. 2Mo lesorong la Tempele le le bego le bitšwa Lesoro le Lebotse go be go na le monna yo a tswetšwego e le segole. Tšatši le lengwe le le lengwe o be a rwalwa a išwa moo gore a yo kgopela tšhelete go batho ba ba tsenago ka kgorong ya Tempele. 3O rile go bona Petrose le Johanese ba re ba a tsena, a ba kgopela mphonyana. 4Bona ba mo hlaba ka mahlo, gomme Petrose a re go yena: “Re lebelele!” 5Monna yoo a ba lebelela, a holofetše gore ba tla mo fa se sengwenyana. 6Fela Petrose a re go yena: “Tšhelete yona ga ke nayo, eupša se ke nago le sona ke go fa sona: Ka maatla a Jesu Kriste wa Nasaretha, ema o sepele!” 7Ya ba o mo swara ka seatla sa la go ja o a mo emiša. Gatee monna yoo a tielela maoto le dikgokgoilane; 8a nanoga a ema, a thoma go sepelasepela, a tsena ka kgorong ya Tempele le bona, a sepela a phepela, a reta Modimo. 9Batho ka moka ba mmona a sepela a reta Modimo bjalo, 10gomme ge ba lemoga gore ke mokgopedi yola a bego a hlwa a dutše Lesorong le Lebotse, ba kgotsa kudu ba tlabilwe ke tšeo di mo hlagetšego.

Molaetša wa Petrose Tempeleng

11Ka ge monna yoo a napile a kgomarela Petrose le Johanese mo mathuding ao batho ba a bitšago mathudi a Solomone, batho ka moka ba ile ba ba kitimela ba tlabegile. 12Petrose ge a di bona a re go bona: “Lena Baisraele, le reng le tlabja ke taba ye? Gona le reng le lebeletše rena, mo nkego ke rena re kgontšhitšego motho yo ka maatla a rena goba ka borapedi bja rena gore a sepele? 13

3:13
Eks. 3:15
Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, o tumišitše Jesu, mohlanka wa gagwe, yena yo lena le mo gafetšego babuši ba Bajuda, la mo lahla mo pele ga Pilato, ešita le mola Pilato a ikemišeditše go mo lokolla. 14
3:14
Mat. 27:15-23
Mar. 15:6-14
Luk. 23:13-23
Joh. 19:12-15
E be e le mokgethwa, e le moloki, fela lena la mo lahla, la kgopela gore le lokollelwe mmolai. 15Le bolaile yena Moišabophelong, fela Modimo a mo tsoša bahung – gomme rena re dihlatse tša taba ye. 16Ke ka maatla a gagwe ge segole se le se bonago se gape le se tsebago se tieletše; ke ka tumelo go yena. Bjalo ka ge le lena ka moka le iponela, ke ka tumelo go Jesu ge motho yo o fodišeditšwe sa ruri.

17“Bjale ge, banabešo, ke a tseba gore se le se dirilego le se dirišitšwe ke go se tsebe, le swana le baetapele ba lena. 18Modimo o boletše kgale ka baprofeta bohle gore Kriste wa gagwe o tla hlokofatšwa, gomme taba ye o e phethagaditše ka wona mokgwa wo. 19Ka gona, itsholeng le sokologe gore le phumolwe dibe tša lena, 20gore Morena a le lapološe, a le romele Jesu, yena Kriste yo a šetšego a mo kgethetše lena. 21O swanetše go ba a dutše kua legodimong go fihlela ge dilo tšohle di tlilo bušetšwa sekeng sa tšona, bjalo ka ge Modimo a begile ka baprofeta ba gagwe ba bakgethwa ba ba phetšego kgalekgale. 22

3:22
Doit. 18:15-18
Gobane Moshe o rile: ‘Morena Modimo wa lena o tla le romela moprofeta wa go swana le nna a etšwa setšhabeng sa gabolena. Le phethe tšohle tše a le laelago tšona. 23
3:23
Doit. 18:19
Yo a sa theeletšego moprofeta yoo a kgaolwe setšhabeng.’ 24Le baprofeta ka moka ba ba bego ba bega molaetša wa Modimo, go thoma ka Samuele le ba ba bego ba mo hlatlama, le bona ba bega tše di dutšego di hlaga mo matšatšing a. 25
3:25
Gen. 22:18
Dilo tše baprofeta ba boletšego ka tšona ke tša lena, gomme le na le setseka mo kgweranong ye Modimo a e dirilego le borakgolokhukhu ba lena mola a re go Abrahama: ‘Ditšhaba tšohle tša lefase di tla šegofatšwa ka ditlogolo tša gago.’ 26Bjale ge, Modimo o romile mohlanka wa gagwe lefaseng, pele a mo roma go lena, gore a tle a le šegofatše ka go sokolla yo mongwe le yo mongwe wa lena makgopong a gagwe.”