Sepedi 2000 (NSO00)
2

Go tla ga Moya wo Mokgethwa

21

2:1
Lef. 23:15-21
Doit. 16:9-11
Ge letšatši la Pentekoste le fihla, bohle ba be ba kgobokane felo gotee. 2Gateetee ba kwa modumo o etšwa kua leratadimeng nke ke wa ledimo le le tšubutlago, wa tlala ntlo yohle yeo ba bego ba dutše ka go yona. 3Ba bona go hlahlamologa dilwana tše nkego ke dikgabo tša mollo di kotama godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa bona. 4Ke moka ba tlala Moya wo Mokgethwa, ba thoma go bolela ka maleme a šele, go ya ka mo Moya o ba kgontšhago go bolela ka mafolofolo ka gona.

5Gona moo motseng wa Jerusalema go be go na le Bajuda, banna ba borapedi ba ba agilego ditšhabeng tšohle tše di lego lefaseng. 6E rile ge modumo woo o kwagala, batho ba bantši ba kgobokana. Ba tlabega ba gakanegile, ka gobane mongwe le mongwe o be a ba kwa ba bolela ka polelo ya gabo. 7Ge ba tlabegile ba maketše bjalo, ba botšišana ba re: “Na ga ke re batho ba ba bolelago ba ka moka ke Bagalilea? 8Bjale go tla bjang ge rena ka moka re ekwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena? 9Etse mo go rena go na le Baparetia le Bamedia le Baelamo; go na le ba go dula Mesopotamia le Judea le Kapadokia; go na le badudi ba naga ya Pontose le ya Asia, 10le ya Frigia le ya Pamfilia, le ya Egepeta le dileteng tša Libia, kgauswi le Sirene. Ba bangwe ba tšwa Roma, 11ba bangwe ba bona ke Bajuda, ba bangwe ke baditšhaba ba ba sokologetšego tumelong ya Sejuda; ba bangwe ke Bakreta, bangwe ke Baarabia – fela re kwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena dimakatšo tše Modimo a di dirilego.” 12Ba ile ba fela ba tlabegile ba gakanegile, ba botšišana ba re: “Taba ye e iša kae?”

13Fela ba bangwe ba ba kwera ba re: “Ke ditagwa batho ba!”

Tše Petrose a di boditšego batho

14Petrose a ema a na le baapostola ba bangwe ba lesome le o tee, a hlaboša lentšu a botša lešaba le le bego le le fao a re: “Lena Bajuda le lena bohle le dulago mo Jerusalema, ntheeletšeng ke le botše tše di diregilego: 15Batho ba ga se ba tagwa, bjalo ka ge lena le nagana, gobane e sa le iri ya senyane mosong. 16Gabotse tše ke ditaba tše di boletšwego ke moprofeta Joele mola a re: 17

2:17-21
Joele 2:28-32
‘Modimo o re: Tše ke tlago di dira ka matšatši a mafelelo šedi:

“ ‘Ke tla tšhela batho bohle Moya wa ka,

barwa le barwedi ba lena ba tla botša batho lentšu la ka;

masogana a lena a tla bona dipono,

batšofadi ba lena ba tla lora ditoro.

18Le badiredi ba ka ba banna le ba basadi ke tla ba tšhela Moya wa ka mehleng yeo,

gomme ba tla bega molaetša wa ka.

19Ke tla dira mehlolo godimo leratadimeng le dimaka fase lefaseng.

Go tla tšhologa madi,

gwa ba le mollo le dihlahlamuši.

20Letšatši le tla fifala,

le ngwedi wa re hwibii boka madi,

pele go etla Letšatši le legolo le le makatšago la Morena.

21Ya ba gona go phološwago mang le mang yo a kgopelago Morena thušo.’

22“Lena Baisraele, ekwang taba še: Jesu wa Nasaretha ke monna yo Modimo a mo hlatsetšego mo go lena ka ditiro tše maatla le ka dimaka le ka mehlolo ye a e dirilego ka yena mo go lena, ye lena beng le e tsebago. 23

2:23
Mat. 27:35
Mar. 15:24
Luk. 23:33
Joh. 19:18
Ke yena yo le mo gafetšwego, go ya ka mo Modimo a beakantšego ka gona le ka mo a tsebilego ka gona pele, la ba la dira gore baditšhaba ba mmapole sefapanong ba mmolaye. 24
2:24
Mat. 28:5-6
Mar. 16:6
Luk. 24:5
Eupša Modimo o mo tsošitše bahung, ge a seno mo tlemolla mahlokong a lehu, gobane go be go sa kgonege gore lehu le mo tlemele ruri. 25
2:25-28
Pes. 16:8-11
Gape Dafida o boletše ka yena a re:

“ ‘Ke be ke bona Morena a le pele ga ka ka mehla;

o kgauswi le nna,

gomme nka se thedimoge.

26Ke ka lebaka leo ke thabilego,

mme ke bolelago ke nyakaletše e le ruri.

Le ge ke le mothwana wa nama bjale,

ke dula ke wele pelo ke holofetše,

27gobane o ka se ntlogele ke eya bodulabahu;2:27 “bodulabahu” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela lefaseng la leswiswi ka fase ga mobu.

o ka se ntese ke eya boyabahu,

nna, mohlanka wa gago yo ke botegago.

28O ntšhupeditše tsela tše di išago bophelong,

gomme ge o na le nna ke tla iketlela sa ruri.’

29“Bagešo, anke ke bolele le lena ke sa boife selo ka Dafida, rakgolokhukhu wa rena. Yena o rile go hwa a bolokwa, gomme le lehono lebitla la gagwe le sa le gona mo go rena. 30

2:30
Pes. 132:11
2 Sam. 7:12-13
E be e le moprofeta, gomme a tseba gore Modimo o mo enetše gore yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe e tlilo ba kgoši go no swana le yena. 31Dafida o di bone di sa tla, gomme o be a bolela ka go tsoga ga yena Kriste mola a re:

“ ‘A ka se tlogelwe a le bodulabahu,

setopo sa gagwe se ka se bole.’

32“Yena Jesu yo Modimo o mo tsošitše bahung, gomme rena ka moka re dihlatse tša taba ye. 33O rotošeditšwe madulong a bogoši, kgauswi le Modimo, Tatagwe, yo a mo amogedišitšego Moya wo Mokgethwa, bjalo ka ge a be a mo holofeditše. Se bjale le se bonago gape le se kwago ke wona Moya wo Mokgethwa wo a re tšhetšego wona. 34
2:34-35
Pes. 110:1
Gobane ga se Dafida yo a ilego a rotogela legodimong; se a se boletšego o rile:

“ ‘Morena o rile go Morena wa ka:

Dula ka mo letsogong la ka la go ja,

35ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.’

36“Ka gona, setšhaba sa Israele ka moka se swanetše se tsebe e le ruri gore yena Jesu yo le mmapotšego sefapanong yo, ke yena yo Modimo a mmeilego Morena, a mo dirilego Kriste.”

37Ge ba ekwa tšeo, tša ba hlaba, gomme ba re go Petrose le baapostola bale ba bangwe: “Bagešo, re direng?”

38Petrose a ba fetola a re: “Sokologang mme ka moka le kolobetšwe le be ba Jesu Kriste, gore le swarelwe dibe tša lena; gomme le tla amegedišwa mpho ya Modimo, e lego Moya wo Mokgethwa. 39Gobane Modimo o holofeditše lena le bana ba lena le bohle ba ba lego kgole – bohle bao Morena Modimo wa rena a ba bitšago.”

40Petrose a ba kgothatša kudu a tiišitše a re: “Itoteng, le tšwe bathong ba bakgopo ba!” 41Ba bantši ba ile ba kgolwa molaetša woo wa gagwe, gomme ba kolobetšwa; mohlang woo badumedi ba oketšwa ka batho ba e ka bago ba dikete tše tharo. 42Bona bao ba be ba dula e le ba ba rutwago ke baapostola, ba ba ikwago e le selo se tee, ba ba ngwathišanago bogobe,2:42 “ba ba ngwathišanago bogobe” goba “ba ba jago Selalelo sa Morena” le ba ba rapelago.

Phedišano ya badumedi

43Mehlolo ye mentši le dimaka di be di dirwa ke baapostola, gomme bohle ba tletše poifo. 44

2:44
Dit. 4:32-35
Badumedi bohle ba be ba dula e le ba ba ikwago e le selo se tee, gomme tšohle tše ba nago le tšona ba di hlakanela. 45Ba be ba fela ba rekiša maruo le dithoto tša bona, gomme tšhelete ya gona ba e abelane, go ya ka mo motho a hlokago ka gona. 46Tšatši le lengwe le le lengwe ba be ba kopanela Tempeleng e le seboka, ba ngwathišana bogobe2:46 “ba ngwathišana bogobe” goba “ba eja Selalelo sa Morena” ka magaeng a bona ka go šielana, ba eja ba thabile, ba ikokobetša, 47ba tumiša Modimo, ba kgahla batho ka moka. Letšatši ka letšatši Morena a oketša phuthego ka bao ba phološwago.