Sepedi 2000 (NSO00)
19

Tša Paulose ge a le Efeso

191Mola Apolose a le Korinte, Paulose o ile a phatša dilete tša ka gare ga naga, a ba a yo fihla motseng wa Efeso. Moo a fihla a hwetša badumedi ba bangwe, 2gomme a ba botšiša a re: “Na mola le eba badumedi le ile la amogela Moya wo Mokgethwa?”

Bona ba mo fetola ba re: “Aowa, le go kwa gore go na le Moya wo Mokgethwa ga se ra ka ra kwa.”

3Paulose a ba botšiša a re: “Bjale le kolobeditšwe ka kolobetšo efe?”

Bona ba mo fetola ka go re: “Ka kolobetšo ya Johanese.”

4

19:4
Mat. 3:11
Mar. 1:4,7-8
Luk. 3:4,16
Joh. 1:26-27
Paulose a re: “Kolobetšo ya Johanese e be e le ya bao ba sokologago dibeng tša bona; yena o be a fela a botša Baisraele gore ba dumele go yo a tlilego go mo hlatlama, a era Jesu.”

5Batho bao ge ba ekwa a realo, ba kolobetšwa ya ba balatedi ba Morena Jesu. 6Paulose a ba bea diatla, gomme Moya wo Mokgethwa wa theogela godimo ga bona; ba bolela mantšu a a sa kwešišwego ba bile ba bega molaetša wa Modimo. 7Ka moka ga bona e be e ka ba banna ba lesome le ba babedi.

8Paulose a fela a eya ka sinagogeng ya Bajuda, gomme a tšea dikgwedi tše tharo a bolela ka go se boife le batho, a tšea kgang le bona mme a leka go ba kgodiša tša mmušo wa Modimo. 9Eupša ba bangwe ba bona e be e le dinganga ba sa rate go dumela, ba bolela thuto ya Morena gampe mo phuthegong. Ka gona Paulose a ba tlogela, a tloga le badumedi, gomme ka mehla a fela a boledišana le batho ka ntlong ya borutelo ya Tiranose. 10Gwa dirwa bjalo mengwaga ye mebedi, mo bohle ba ba dulago nageng ya Asia, Bajuda le baditšhaba, ba ilego ba kwa lentšu la Morena.

Tša barwa ba Skefa

11Modimo o be a dira mehlolo ye megolo ka Paulose. 12Batho ba bile ba tšea le mašelana a go phumola dikudumela, le dithetho tša go šoma, ba re go mo kgoma ka tšona ba di bea balwetši, mme bona ba fola malwetši a bona, le meoya ye mebe e ba tlogela. 13Bajuda ba bangwe ba go šika le naga ba raka meoya ye mebe le bona ba leka go bolela leina la Morena Jesu ge ba raka meoya ye mebe. Ba e botša ba re: “Re le laela ka Jesu yo a begwago ke Paulose gore le tšwe mo mothong yo.” 14Ba ba bego ba dira bjalo e be e le barwa ba ba šupago ba moprista yo mogolo wa Mojuda yo ba rego ke Skefa.

15Moya woo wo mobe wa re go bona: “Ge e le Jesu ke a mo tseba, Paulose le yena ke wa ka. Bjale lena – ke lena bomang?”

16Monna yoo wa moya wo mobe a ba hlasela, a ba keketa, a ba fenya ka moka, ba ba ba tšwa ba tšhaba ka lapeng la gagwe ba kgeigetšwe ba bile ba gobetše. 17Taba ye ya kwagala go Bajuda le go baditšhaba bohle ba ba agilego Efeso. Bohle ba welwa ke poifo, gomme Jesu a tuma kudu. 18Badumedi ba bantši ba tla ba ipobola phatlalatša gore kgale ba be ba dira tša boloi. 19Ba bantši ba ba bego ba kile ba dira tša boloi ba kgoboketša dipuku tša bona ba di fiša pepeneneng. Ge ba bala theko ya tšona ba hwetša e le ya dipapetlana tše dikete tše masome a mahlano tša silibera. 20Ka maatla a Morena molaetša wa Modimo wa fela o phatlalala o bile o tia ka tsela yeo.

Tša mmudubudu wa Efeso

21E rile ge taba tše di seno hlaga Paulose a ikemišetša go phatša naga ya Matsedonia le ya Agaya le go fetela Jerusalema. A re: “Ge ke seno boa kua ke swanetše go etela le Roma.” 22A roma ba babedi ba bathuši ba gagwe, Timotheose le Erastose, Matsedonia ge yena a sa šala lebaka kua Asia.

23E bile tšona nako tše ge motseng wa Efeso go tsoga mmudubudu wo mogolo mabapi le thuto ya Morena. 24Mathulatshipi yo mongwe yo ba rego ke Demetriose o be a bopa diswantšhobopša tša tempele ya modimo wo motshadi Artemise ka silibera, gomme a tlišetša bomathulatshipi ba gagwe poelo ye ntši. 25A ba rapa gotee le bohle ba ba dirago mediro ye e amanago le yeo ya bona, a re go bona: “Banna, le a tseba gore re humišwa ke modiro wo. 26Bjale le a iponela ebile le a ikwela tše di dirwago ke mothaka yo, Paulose. O re medimo ya go dirwa ke batho ga se medimo, gomme o kgodišitšwe batho ba bantši a ba aroša, e sego mo Efeso fela, eupša e nyakile go ba le nageng yohle ya Asia. 27Gomme ga se modiro wo wa rena fela wo o kago goboga, eupša le yona tempele ya modimo wo motshadi wo mogolo, Artemise, e ka bonwa e se selo, mme setumo sa yena modimo woo wo motshadi wo o khunamelwago ke bohle nageng ya Asia le lefaseng ka moka, se tla fela.”

28Ge lešaba le mo kwa a realo, la galefa, la goa la re: “Ke yo mogolo, Artemise wa Efeso!” 29Mmudubudu woo wa phatlalala le motse wohle. Lešaba la phuthuma Gayose le Aristargose ba Matsedonia ba ba bego ba felesetša Paulose, la itlhaganela go ya kgorong la ba kgareetša. 30Paulose o be a rata go yo bolela le lešaba leo, fela badumedi ba se mo dumelele. 31Le ba bangwe baetapele ba naga ya Asia ba e bego e le bagwera ba gagwe ba roma batho go mo kgopela gore a se ye kgorong. 32Kgabagareng yeo go be go šetše go tsoga tlhatlhariane: bangwe ba bolela se, bangwe ba bolela sela, gape bontši bja bona bo be bo sa tsebe gore ba kgobokanetšeng. 33Bajuda ba bangwe moo lešabeng ba bulela Aleksandere tsela. Ba bangwe batho ba mmotša gore a reng. Ke moka Aleksandere a emiša seatla go homotša batho gore a hlaloše se e lego taba. 34Fela e rile ge ba lemoga gore ke Mojuda, ba goa mmogo diiri tše e ka bago tše pedi ba re: “Ke yo mogolo Artemise wa Efeso!”

35Mafelelong lešaba leo la homotšwa ke mongwaledi wa motse a re: “Lena Baefeso, ke mang motho yo a sa tsebego gore motse wa Efeso ke modiša wa tempele ya Artemise yo mogolo le wa leswika lela la go wa legodimong? 36Ga go yo a ka latolago taba ye. Ka gona le swanetše le itshware, le se dire selo ka lephakuphaku. 37Le tlišitše banna ba mo le ge ba se ba hlakola tempele goba ba nyefola modimogadi wa rena. 38Ge Demetriose le bašomikayena ba na le taba le yo mongwe, dikgoro tša tsheko di gona, le baahlodi, a ba tle kgorong! 39Fela ge eba go sa na le se sengwe se le se nyakago, se tla rerwa pitšong ye e rapilwego go ya ka molao. 40Ka lebaka la se se diregilego lehono, re ka bonwa molato wa go hlola mpherefere. Gape ga go lebaka le le kwagalago le re ka ikarabelago ka lona, ge go ka thwe re hlotše mmudubudu.” 41A re go realo a phatlalatša pitšo.