Sepedi 2000 (NSO00)
18

Tša kua Korinte

181Ka morago ga moo Paulose a tloga Athene a ya Korinte. 2Moo a kopana le Mojuda yo mongwe yo ba rego ke Akhwila, yo a tswaletšwego Pontose. Yena o be a sa tšo tla a etšwa Italia gotee le Prisila, mosadi wa gagwe, gobane Kesare Klaudiose o be a laetše gore Bajuda ka moka ba tloge Roma. Paulose a ya go ba bona, 3a dula le bona, a šoma le bona ka ge a be a phela ka go dira ditente bjalo ka bona. 4Ka Disabatha o be a tšea kgang le batho ka sinagogeng, a leka go kgodiša Bajuda le Bagerike.

5Ge Silase le Timotheose ba fihla ba etšwa Matsedonia, Paulose a ikgafela go begela Bajuda molaetša wa Modimo, a ba hlatselela gore Jesu ke Mesia. 6E rile ge ba mo ganetša ebile ba mo roga, a hlohlora marole diaparong tša gagwe, a re go bona: “Ge le timetše, molato ke wa lena, nnaena ke hlapile diatla! Go tloga bjale ke napile ke ya go baditšhaba.” 7Ke moka a tloga a ya ka ga monna yo ba rego ke Titose Justose, yo e bego e le mokhunamedi wa Modimo. Lapa la gagwe le be le kgauswi le sinagoge. 8Krispose, yo e bego e le mookamedi wa sinagoge, o be a dumetše go Morena, yena le bohle ba lapa la gagwe. Le batho ba bangwe ba bantši kua Korinte ba rile go kwa molaetša wa Modimo ba dumela, gomme ba kolobetšwa.

9E rile bošegong bjo bongwe Morena a botša Paulose ka pono a re: “O se ke wa šia, o fele o bolela, o se ke wa homola, 10gobane ke na le wena. Ga go yo a tlago go dira selo, gobane ba bantši mo motseng wo ke ba ka.” 11Paulose a dula moo ngwaga le dikgwedi tše di selelago, a ruta batho lentšu la Modimo.

12E rile ge Galio e le mmušiši wa Agaya, Bajuda ba kgobokana, ba swara Paulose ba mo iša kgorong. 13Ba re: “Monna yo o hlohleletša batho go khunamela Modimo ka mokgwa wo o ganwago ke molao.”

14Paulose o rile a sa re o a bolela, Galio a botša Bajuda a re: “Ge taba ye e ka be e le ya bokebeka goba bosenyi bjo bogolo, lena Bajuda, nkabe ke tlemegile go le theeletša ke sa le felele pelo. 15Eupša ka ge e le kgang ya mantšu le maina le molao wa lena, ke taba ye lena beng le swanetšego go iponela yona. Nna ga ke nyake go ba moahlodi wa taba tša mohuta wo.” 16Ke moka a ba raka kgorong. 17Bona ka moka ba swara Sostenese, mookamedi wa sinagoge, ba mmetha gona moo kgorong. Fela Galio yena a se re selo mo tabeng yeo.

Paulose o boela Antiokia

18

18:18
Num. 6:18
Paulose a tšea lebakanyana a na le badumedi Korinte, a kgona a laelana nabo mme a eya Siria ka leselawatle, a na le Prisila le Akhwila. Pele ga ge a tloga Kenegrea, o ile a boolwa hlogo ka lebaka la ge a be a ikanne.18:18 “a be a ikanne” Bajuda ba be ba na le setlwaedi sa go boolwa hlogo ge motho a laetša gore o phethile keno. 19Ba rile go fihla Efeso a tlogela Prisila le Akhwila. A ya ka sinagogeng a fihla a tšea kgang le Bajuda. 20Batho ba mo kgopela gore a dule nabo sebakanyana, fela yena a se dumele. 21Gomme ge a sepela a ba botša a re: “Ge eba e le thato ya Modimo, ke tla boa ka tla mo go lena.” Ke moka a tloga Efeso ka leselawatle.

22E rile ge a fihla Kesarea a rotogela Jerusalema a yo dumediša phuthego, ya ba o fetela Antiokia. 23A re go fetša labaka gona, a feta a phatša naga ya Galatia le ya Frigia a tiiša badumedi bohle.

Tša Apolose kua Efeso le Korinte

24Kua Efeso go kile gwa tla Mojuda yo mongwe yo ba rego ke Apolose, yo a bego a tswaletšwe Aleksandria. Yena e be e le seboledi se segolo, a tseba Mangwalo a Makgethwa gabotse. 25O be a rutilwe thuto ya Morena, gomme a begela batho a bile a ba ruta ka go nepa ditaba tša Jesu ka mafolofolo. Ge e le kolobetšo o be a tseba fela ya Johanese. 26A thoma go bolela a sa boife ka sinagogeng. Prisila le Akhwila ba rile go mo kwa ba ya le yena ga gabobona, ba mo hlalošetša gabotse thuto ya Modimo. 27E rile ge a nyaka go ya Agaya badumedi ba Efeso ba mo thuša ka go ngwalela badumedi ba gona gore ba mo amogele. Ge a fihla gona a thuša kudu bao e bego e le badumedi ka kgaugelo ya Modimo. 28Gobane ge Bajuda ba tšea kgang le yena phatlalatša o be a ba phala ka dipolelo tša gagwe tše maatla, a bontšha ka Mangwalo a Makgethwa gore Jesu ke yena Mesia.