Sepedi 2000 (NSO00)
17

Tša kua Thesalonika

171Paulose le Silase ba phatša Amfipolise le Apolonia ba fetela Thesalonika moo go bego go na le sinagoge ya Bajuda. 2Go ya ka setlwaedi sa gagwe Paulose a ya sinagogeng. Ya re mo Disabatheng tše tharo tša go latelana a tšea kgang le bona, a boledišana nabo ka tša Mangwalo a Makgethwa, 3a bile a ba hlalošetša ditemana tša ona, a ba bontšha ka tšona gore Mesia o be a swanetše go tlaišwa le go tsoga bahung. A re: “Yena Jesu yo ke le begelago yena yo ke yena Mesia.” 4Ba bangwe ba bona ba ile ba kgolwa mme ba sepela le Paulose le Silase, le sehlopha se segolo sa Bagerike ba e bego e le barapedi ba Modimo, le basadi ba bantši ba maemo.

5Fela Bajuda ba ba tsebafela gomme ba rapa difelele tša metlapa ba kgoboketša lekoko. Ba tsoša mmudubudu motseng, ba hlasela lapa la monna yo ba rego ke Jasone, ba nyaka Paulose le Silase gore ba ba ntšhetše ntle bathong. 6E rile ge ba sa ba hwetše, ba gogela Jasone le badumedi ba bangwe go baetapele ba motse, ba goelela ba re: “Batho ba ba go tsoša mpherefere lefaseng lohle bjale ba tlile mono, 7gomme Jasone o ba beile ka ga gagwe. Ka moka ga bona ba tshela melao ya Kesare, ba re kgoši ke yo mongwe, leina la gagwe ke Jesu.” 8Go realo ya ba ge ba ferekantše lešaba le baetapele ba motse. 9Baetapele bao ba rile go phethiša Jasone le ba ba bangwe tše di nyakegago gore ba lokollwe, ba ba lesa ba sepela.

Tša kua Berea

10Ge leswiswi le seno swara badumedi ba romela Paulose le Silase Berea. Bona ge ba fihla ba ya sinagogeng ya Bajuda. 11Batho ba gona ba be ba phala ba Thesalonika ka go amogela tše di begwago ke Paulose. Ba be ba theeletša molaetša wa Modimo ka ditsebe tše pedi, gomme ka mehla ba be ba ithuta Mangwalo a Makgethwa go bona ge eba tše di bolelwago ke Paulose ke tšona. 12Ba bantši ba bona ba ile ba dumela; le basadi ba bantši ba maemo ba Bagerike le banna ba bantši ba Bagerike le bona ba ile ba dumela. 13Fela e rile ge Bajuda ba Thesalonika ba ekwa gore Paulose o bega molaetša wa Modimo le kua Berea, ba tla gona ba fihla ba ferehla batho ba ba ferekanya. 14Badumedi ba akgofa ba tloša Paulose ba mo iša lebopong la lewatle, fela Silase le Timotheose ba šala Berea. 15Banna ba ba bego ba felesetša Paulose ba ile ba mo fihliša Athene, ya ba gona ba boelago Berea, Paulose a ba laetše gore Silase le Timotheose ba mo latele ka pelapela.

Tša kua Athene

16E rile ge Paulose a sa letetše Silase le Timotheose kua Athene, a ferekana kudu ge a bona motse o tletše medingwana. 17Ka gona a tšea kgang le Bajuda ka sinagogeng le batho ba e lego bakhunamedi ba Modimo. Le kua lepatlelong la motse ka mehla a tšea kgang le ba a kopanago le bona. 18Le dihlalefi tše dingwe tša Baepikure le tša Bastoike di be di tšea kgang le yena. Ba bangwe ba botšiša ba re: “Etse mmalabadi yo o leka go re botšang?”

Ba bangwe ba fetola ba re: “O ka re o bolela ka medimo e šele.” Ba be ba realo ka gobane Paulose o be a bega tša Jesu le tsogo ya bahu. 19Ba tšea Paulose ba mo iša kgorong ya motse, e lego Areopagose, ba re: “Re nyaka go tseba gore na thuto ye mpsha ye o bolelago ka yona ye ke thutomang. 20Tše dingwe ditaba tše o di bolelago ke tše difsa ka ditsebeng tša rena, gomme re nyaka go tseba gore na di iša kae.” 21Gape badudi bohle ba Athene le bafaladi ba gona ba be ba hlwa ba duletše go anega le go kwa tše difsa.

22Paulose a ema kgorong a re: “Lena banna ba Athene, ke a bona gore dilong tšohle ke lena barapedi ba mmakgonthe. 23Gobane ge ke ntše ke sepelasepela ke lebeletše mafelo a le khunamelago medimo ya lena go ona, ke bone le aletare ye nngwe ye e ngwadilwego go re: ‘Go modimo yo a sa tsebjego.’ Bjale ge, se le se khunamelago etšwe le sa se tsebe ke sona se bjale nna ke le begelago sona. 24

17:24-25
1 Dikg. 8:27
Jes. 42:5
Dit. 7:48
Modimo yo a hlodilego lefase le tšohle tše di lego mo go lona, yo e lego yena Morena wa legodimo le lefase, ga a dule ka ditempeleng tše di agilwego ke batho. 25Le gona ga a nyake selo se batho ba kago mo fa sona ka go mo direla, ka ge e le yena ka noši yo a phedišago bohle le gona a fago bohle tšohle. 26O hlodile ditšhaba tšohle ka motho o tee, gore di phele gohle lefaseng. Ke yena a di beetšego dinako le mafelo ao di tlago dula go ona. 27Seo o be a se direla gore ba mo nyake, mohlomongwe ba mo hwetše ge ba mo phophola. Gape ga a kgole le yo mongwe le yo mongwe wa rena; 28gobane mo go yena re a phela, re a ithokgonya, ebile re gona. Go bjalo ka ge direti tše dingwe tša gabolena di boletše tša re: ‘Le rena re bana ba gagwe.’ 29Ka ge re le bana ba Modimo, re se ke ra gopola gore yena a ka swana le seswantšho sa gauta goba sa silibera goba sa leswika se se betlilwego ka bothakga le bokgoni bja motho. 30Modimo o ile a hlokomologa mehla yela go yona batho ba bego ba sa mo tsebe, eupša bjale o ba laela bohle mo gohle gore ba sokologe. 31Gobane o beile letšatši la ge a tlilo ahlola batho ba lefase ka toka ka monna yo a mo kgethilego. O tiišeditše taba ye ka go tsoša monna yoo bahung.”

32E rile ge ba ekwa Paulose a bolela ka tša go tsošwa bahung, ba bangwe ba bona ba mo gegea, fela ba bangwe ba re: “Re nyaka gore o tle o re botše gape ka taba ye.” 33Ke moka Paulose a tloga moo go bona. 34Banna ba bangwe ba thoma go sepela naye mme ya ba badumedi; yo mongwe wa bona e be e le Dionisiose, wa lekgotla la motse, le mosadi yo mongwe yo ba rego ke Damarise, le ba bangwe.

18

Tša kua Korinte

181Ka morago ga moo Paulose a tloga Athene a ya Korinte. 2Moo a kopana le Mojuda yo mongwe yo ba rego ke Akhwila, yo a tswaletšwego Pontose. Yena o be a sa tšo tla a etšwa Italia gotee le Prisila, mosadi wa gagwe, gobane Kesare Klaudiose o be a laetše gore Bajuda ka moka ba tloge Roma. Paulose a ya go ba bona, 3a dula le bona, a šoma le bona ka ge a be a phela ka go dira ditente bjalo ka bona. 4Ka Disabatha o be a tšea kgang le batho ka sinagogeng, a leka go kgodiša Bajuda le Bagerike.

5Ge Silase le Timotheose ba fihla ba etšwa Matsedonia, Paulose a ikgafela go begela Bajuda molaetša wa Modimo, a ba hlatselela gore Jesu ke Mesia. 6E rile ge ba mo ganetša ebile ba mo roga, a hlohlora marole diaparong tša gagwe, a re go bona: “Ge le timetše, molato ke wa lena, nnaena ke hlapile diatla! Go tloga bjale ke napile ke ya go baditšhaba.” 7Ke moka a tloga a ya ka ga monna yo ba rego ke Titose Justose, yo e bego e le mokhunamedi wa Modimo. Lapa la gagwe le be le kgauswi le sinagoge. 8Krispose, yo e bego e le mookamedi wa sinagoge, o be a dumetše go Morena, yena le bohle ba lapa la gagwe. Le batho ba bangwe ba bantši kua Korinte ba rile go kwa molaetša wa Modimo ba dumela, gomme ba kolobetšwa.

9E rile bošegong bjo bongwe Morena a botša Paulose ka pono a re: “O se ke wa šia, o fele o bolela, o se ke wa homola, 10gobane ke na le wena. Ga go yo a tlago go dira selo, gobane ba bantši mo motseng wo ke ba ka.” 11Paulose a dula moo ngwaga le dikgwedi tše di selelago, a ruta batho lentšu la Modimo.

12E rile ge Galio e le mmušiši wa Agaya, Bajuda ba kgobokana, ba swara Paulose ba mo iša kgorong. 13Ba re: “Monna yo o hlohleletša batho go khunamela Modimo ka mokgwa wo o ganwago ke molao.”

14Paulose o rile a sa re o a bolela, Galio a botša Bajuda a re: “Ge taba ye e ka be e le ya bokebeka goba bosenyi bjo bogolo, lena Bajuda, nkabe ke tlemegile go le theeletša ke sa le felele pelo. 15Eupša ka ge e le kgang ya mantšu le maina le molao wa lena, ke taba ye lena beng le swanetšego go iponela yona. Nna ga ke nyake go ba moahlodi wa taba tša mohuta wo.” 16Ke moka a ba raka kgorong. 17Bona ka moka ba swara Sostenese, mookamedi wa sinagoge, ba mmetha gona moo kgorong. Fela Galio yena a se re selo mo tabeng yeo.

Paulose o boela Antiokia

18

18:18
Num. 6:18
Paulose a tšea lebakanyana a na le badumedi Korinte, a kgona a laelana nabo mme a eya Siria ka leselawatle, a na le Prisila le Akhwila. Pele ga ge a tloga Kenegrea, o ile a boolwa hlogo ka lebaka la ge a be a ikanne.18:18 “a be a ikanne” Bajuda ba be ba na le setlwaedi sa go boolwa hlogo ge motho a laetša gore o phethile keno. 19Ba rile go fihla Efeso a tlogela Prisila le Akhwila. A ya ka sinagogeng a fihla a tšea kgang le Bajuda. 20Batho ba mo kgopela gore a dule nabo sebakanyana, fela yena a se dumele. 21Gomme ge a sepela a ba botša a re: “Ge eba e le thato ya Modimo, ke tla boa ka tla mo go lena.” Ke moka a tloga Efeso ka leselawatle.

22E rile ge a fihla Kesarea a rotogela Jerusalema a yo dumediša phuthego, ya ba o fetela Antiokia. 23A re go fetša labaka gona, a feta a phatša naga ya Galatia le ya Frigia a tiiša badumedi bohle.

Tša Apolose kua Efeso le Korinte

24Kua Efeso go kile gwa tla Mojuda yo mongwe yo ba rego ke Apolose, yo a bego a tswaletšwe Aleksandria. Yena e be e le seboledi se segolo, a tseba Mangwalo a Makgethwa gabotse. 25O be a rutilwe thuto ya Morena, gomme a begela batho a bile a ba ruta ka go nepa ditaba tša Jesu ka mafolofolo. Ge e le kolobetšo o be a tseba fela ya Johanese. 26A thoma go bolela a sa boife ka sinagogeng. Prisila le Akhwila ba rile go mo kwa ba ya le yena ga gabobona, ba mo hlalošetša gabotse thuto ya Modimo. 27E rile ge a nyaka go ya Agaya badumedi ba Efeso ba mo thuša ka go ngwalela badumedi ba gona gore ba mo amogele. Ge a fihla gona a thuša kudu bao e bego e le badumedi ka kgaugelo ya Modimo. 28Gobane ge Bajuda ba tšea kgang le yena phatlalatša o be a ba phala ka dipolelo tša gagwe tše maatla, a bontšha ka Mangwalo a Makgethwa gore Jesu ke yena Mesia.

19

Tša Paulose ge a le Efeso

191Mola Apolose a le Korinte, Paulose o ile a phatša dilete tša ka gare ga naga, a ba a yo fihla motseng wa Efeso. Moo a fihla a hwetša badumedi ba bangwe, 2gomme a ba botšiša a re: “Na mola le eba badumedi le ile la amogela Moya wo Mokgethwa?”

Bona ba mo fetola ba re: “Aowa, le go kwa gore go na le Moya wo Mokgethwa ga se ra ka ra kwa.”

3Paulose a ba botšiša a re: “Bjale le kolobeditšwe ka kolobetšo efe?”

Bona ba mo fetola ka go re: “Ka kolobetšo ya Johanese.”

4

19:4
Mat. 3:11
Mar. 1:4,7-8
Luk. 3:4,16
Joh. 1:26-27
Paulose a re: “Kolobetšo ya Johanese e be e le ya bao ba sokologago dibeng tša bona; yena o be a fela a botša Baisraele gore ba dumele go yo a tlilego go mo hlatlama, a era Jesu.”

5Batho bao ge ba ekwa a realo, ba kolobetšwa ya ba balatedi ba Morena Jesu. 6Paulose a ba bea diatla, gomme Moya wo Mokgethwa wa theogela godimo ga bona; ba bolela mantšu a a sa kwešišwego ba bile ba bega molaetša wa Modimo. 7Ka moka ga bona e be e ka ba banna ba lesome le ba babedi.

8Paulose a fela a eya ka sinagogeng ya Bajuda, gomme a tšea dikgwedi tše tharo a bolela ka go se boife le batho, a tšea kgang le bona mme a leka go ba kgodiša tša mmušo wa Modimo. 9Eupša ba bangwe ba bona e be e le dinganga ba sa rate go dumela, ba bolela thuto ya Morena gampe mo phuthegong. Ka gona Paulose a ba tlogela, a tloga le badumedi, gomme ka mehla a fela a boledišana le batho ka ntlong ya borutelo ya Tiranose. 10Gwa dirwa bjalo mengwaga ye mebedi, mo bohle ba ba dulago nageng ya Asia, Bajuda le baditšhaba, ba ilego ba kwa lentšu la Morena.

Tša barwa ba Skefa

11Modimo o be a dira mehlolo ye megolo ka Paulose. 12Batho ba bile ba tšea le mašelana a go phumola dikudumela, le dithetho tša go šoma, ba re go mo kgoma ka tšona ba di bea balwetši, mme bona ba fola malwetši a bona, le meoya ye mebe e ba tlogela. 13Bajuda ba bangwe ba go šika le naga ba raka meoya ye mebe le bona ba leka go bolela leina la Morena Jesu ge ba raka meoya ye mebe. Ba e botša ba re: “Re le laela ka Jesu yo a begwago ke Paulose gore le tšwe mo mothong yo.” 14Ba ba bego ba dira bjalo e be e le barwa ba ba šupago ba moprista yo mogolo wa Mojuda yo ba rego ke Skefa.

15Moya woo wo mobe wa re go bona: “Ge e le Jesu ke a mo tseba, Paulose le yena ke wa ka. Bjale lena – ke lena bomang?”

16Monna yoo wa moya wo mobe a ba hlasela, a ba keketa, a ba fenya ka moka, ba ba ba tšwa ba tšhaba ka lapeng la gagwe ba kgeigetšwe ba bile ba gobetše. 17Taba ye ya kwagala go Bajuda le go baditšhaba bohle ba ba agilego Efeso. Bohle ba welwa ke poifo, gomme Jesu a tuma kudu. 18Badumedi ba bantši ba tla ba ipobola phatlalatša gore kgale ba be ba dira tša boloi. 19Ba bantši ba ba bego ba kile ba dira tša boloi ba kgoboketša dipuku tša bona ba di fiša pepeneneng. Ge ba bala theko ya tšona ba hwetša e le ya dipapetlana tše dikete tše masome a mahlano tša silibera. 20Ka maatla a Morena molaetša wa Modimo wa fela o phatlalala o bile o tia ka tsela yeo.

Tša mmudubudu wa Efeso

21E rile ge taba tše di seno hlaga Paulose a ikemišetša go phatša naga ya Matsedonia le ya Agaya le go fetela Jerusalema. A re: “Ge ke seno boa kua ke swanetše go etela le Roma.” 22A roma ba babedi ba bathuši ba gagwe, Timotheose le Erastose, Matsedonia ge yena a sa šala lebaka kua Asia.

23E bile tšona nako tše ge motseng wa Efeso go tsoga mmudubudu wo mogolo mabapi le thuto ya Morena. 24Mathulatshipi yo mongwe yo ba rego ke Demetriose o be a bopa diswantšhobopša tša tempele ya modimo wo motshadi Artemise ka silibera, gomme a tlišetša bomathulatshipi ba gagwe poelo ye ntši. 25A ba rapa gotee le bohle ba ba dirago mediro ye e amanago le yeo ya bona, a re go bona: “Banna, le a tseba gore re humišwa ke modiro wo. 26Bjale le a iponela ebile le a ikwela tše di dirwago ke mothaka yo, Paulose. O re medimo ya go dirwa ke batho ga se medimo, gomme o kgodišitšwe batho ba bantši a ba aroša, e sego mo Efeso fela, eupša e nyakile go ba le nageng yohle ya Asia. 27Gomme ga se modiro wo wa rena fela wo o kago goboga, eupša le yona tempele ya modimo wo motshadi wo mogolo, Artemise, e ka bonwa e se selo, mme setumo sa yena modimo woo wo motshadi wo o khunamelwago ke bohle nageng ya Asia le lefaseng ka moka, se tla fela.”

28Ge lešaba le mo kwa a realo, la galefa, la goa la re: “Ke yo mogolo, Artemise wa Efeso!” 29Mmudubudu woo wa phatlalala le motse wohle. Lešaba la phuthuma Gayose le Aristargose ba Matsedonia ba ba bego ba felesetša Paulose, la itlhaganela go ya kgorong la ba kgareetša. 30Paulose o be a rata go yo bolela le lešaba leo, fela badumedi ba se mo dumelele. 31Le ba bangwe baetapele ba naga ya Asia ba e bego e le bagwera ba gagwe ba roma batho go mo kgopela gore a se ye kgorong. 32Kgabagareng yeo go be go šetše go tsoga tlhatlhariane: bangwe ba bolela se, bangwe ba bolela sela, gape bontši bja bona bo be bo sa tsebe gore ba kgobokanetšeng. 33Bajuda ba bangwe moo lešabeng ba bulela Aleksandere tsela. Ba bangwe batho ba mmotša gore a reng. Ke moka Aleksandere a emiša seatla go homotša batho gore a hlaloše se e lego taba. 34Fela e rile ge ba lemoga gore ke Mojuda, ba goa mmogo diiri tše e ka bago tše pedi ba re: “Ke yo mogolo Artemise wa Efeso!”

35Mafelelong lešaba leo la homotšwa ke mongwaledi wa motse a re: “Lena Baefeso, ke mang motho yo a sa tsebego gore motse wa Efeso ke modiša wa tempele ya Artemise yo mogolo le wa leswika lela la go wa legodimong? 36Ga go yo a ka latolago taba ye. Ka gona le swanetše le itshware, le se dire selo ka lephakuphaku. 37Le tlišitše banna ba mo le ge ba se ba hlakola tempele goba ba nyefola modimogadi wa rena. 38Ge Demetriose le bašomikayena ba na le taba le yo mongwe, dikgoro tša tsheko di gona, le baahlodi, a ba tle kgorong! 39Fela ge eba go sa na le se sengwe se le se nyakago, se tla rerwa pitšong ye e rapilwego go ya ka molao. 40Ka lebaka la se se diregilego lehono, re ka bonwa molato wa go hlola mpherefere. Gape ga go lebaka le le kwagalago le re ka ikarabelago ka lona, ge go ka thwe re hlotše mmudubudu.” 41A re go realo a phatlalatša pitšo.