Sepedi 2000 (NSO00)
16

Timotheose o ya le Paulose le Silase

161Paulose a fetela Derbe le Listra, mo go bego go dula modumedi yo mongwe yo ba rego ke Timotheose. Mmagwe, yo le yena e bego e le modumedi, e be e le Mojuda, tatagwe yena e le Mogerike. 2Badumedi ba Listra le ba Ikoniomo ba be ba bolela gabotse ka Timotheose. 3Paulose o be a nyaka go tloga le Timotheose, ka gona a mmolotša. Seo a se dira ka lebaka la Bajuda bao ba bego ba dula mafelong ao, ka ge bohle ba be ba tseba gore tatagoTimotheose ke Mogerike. 4Ge ba thetha le metse ba be ba efa badumedi melao ye e beilwego ke baapostola le bagolo ba phuthego kua Jerusalema, gomme ba ba laya gore ba e phethe. 5Ka mokgwa woo diphuthego tša fela di tia tumelong di bile di oketšega ka mehla.

Tša kua Troase: Paulose o bona pono

6Ba ile ba putla naga ya Frigia le ya Galatia ka gobane Moya wo Mokgethwa o be o se wa ba dumelela go bega lentšu la Modimo nageng ya Asia. 7Ge ba fihla mollwaneng wa Misia ba leka go selela ka nageng ya Bithinia, fela Moya wa Jesu wa se ba dumelele. 8Ka gona ba putla Misia ba fetela Troase. 9Bošegong bjoo Paulose a lala a bone pono. A bona monna wa go tšwa Matsedonia a eme a mo rapela a re: “Selela ka mono Matsedonia o re thuše!” 10Paulose o rile go bona pono yeo ra itokišetša go ya Matsedonia, ka gobane re be re kgolwa gore re bitšwa ke Modimo gore re yo begela batho ba gona Taba ye Botse ya gagwe.

Tša kua Filipi: Tshokologo ya Lidia

11Re tlogile Troase ka leselawatle ra ya Samotrake, gomme ka le le latelago ra ya Neapolise. 12Go tloga moo ra fetela Filipi, e lego wona motse wa selete sa mathomo sa Matsedonia;16:12 “motse wa selete sa mathomo sa Matsedonia” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “motse wo mogolo wa selete seo kwa Matsedonia”. ebile ke koloni ya Baroma. Ra tšea matšatši re le moo. 13Ka tšatši la Sabatha ra tšwa motseng ra ya nokeng moo re bego re gopola gore ke felo mo Bajuda ba tlwaetšego go rapela gona. Ra dula fase ra bolela le basadi ba ba bego ba kgobokane moo. 14Yo mongwe wa ba ba bego ba re theeleditše e be e le Lidia, e le mmapatši wa lešela la bohwibidu bja moretele, wa go tšwa Tiatira. Yena o be a khunamela Modimo, gomme Morena a mo fa gore a ele tše Paulose a di bolelago hloko. 15Ge yena le ba lapa la gagwe ba seno kolobetšwa, o ile a re mema a re: “Ge eba le mpona ke le modumedi wa Morena, a re yeng le yo dula ka ga ka.” A phegelela go re mema.

Tša Paulose le Silase ka kgolegong kua Filipi

16Ka tšatši le lengwe ge re eya felong ga thapelo ra gahlana le ngwanenyana yo mongwe wa lekgoba yo a bego a tsenwe ke moya wa bodupe. O be a tlišetša beng ba gagwe tšhelete ye ntši ka bodupe. 17A fela a šetše Paulose le rena morago, a goelela a re: “Banna ba ke bahlanka ba Modimo Yogodimodimo! Ba le begela ka mo le kago phološwa ka gona!” 18O ile a fela a dira bjalo matšatši a mantši, Paulose a ba a tenega mo a ilego a retologa a re go moya woo: “Ke go laela ka maatla a Jesu Kriste gore o tšwe mo go yena!” Moya woo wa tšwa go yena le semeetseng.

19Beng ba gagwe ge ba bona gore ba lobile mokgwa woo wa go ikgobokeletša tšhelete, ba swara Paulose le Silase ba ba gogela go baetapele ba motse kua kgorong. 20Ba ba iša go mantona a Baroma ba re: “Banna ba ke Bajuda, gomme ba hlola mmudubudu mo motseng wa gaborena. 21Ba ruta batho mekgwa ye rena, re le Baroma, re ka se kego ra e amogela goba ra phela ka yona.” 22Batho ba motse le bona ba ba tsogela maatla.

Mantona a laela gore ba kgeilelwe diaparo, ba be ba bethwe ka thupa. 23Ba re go ba betha gasehlogo ba ba lahlela kgolegong, gomme ba laela rakgolego gore a ba diše gabotse. 24Yena o rile go laiwa bjalo, a ba lahlela ka phapošing ya ka garegare, a ba pataganya maoto ka dikota.

25E rile mo gare ga bošego Paulose le Silase ba rapela ba opelela Modimo difela, gomme bagolegwa ba bangwe ba be ba theeleditše. 26Gatee gwa ba le tšhikinyego ye kgolo ya lefase ya go šikinya le metheo ya kgolego. Mejako yohle ya bulega le semeetseng; ditlemo tša bohle ba ba tlemilwego tša tlemologa. 27Rakgolego a phafoga, gomme ge a bona mejako ya kgolego e bulegile a gopola gore bagolegwa ba tšhabile. Ka gona a gwanyolla tšhoša ya gagwe a re o a ipolaya. 28Fela Paulose a mo goelela a re: “O se ke wa ikgobatša! Ka moka ga rena re sa le gona!”

29Rakgolego a re go tlišwe lebone; a tla a itlhaganetše, a itahlela pele ga Paulose le Silase a thothomela. 30A ba ntšhetša ka ntle, a ba botšiša a re: “Barena, na nka dirang gore ke phološwe?”

31Bona ba mo fetola ka go re: “Dumela go Morena Jesu, gomme o tla phološwa – wena le ba lapa la gago.” 32Ke ge ba mmegela lentšu la Morena, yena le bohle ba ba bego ba le ka lapeng la gagwe. 33Ka yona nako yeo ya bošego a ba tšea a yo a ba hlapiša dintho; gomme yena le bohle ba lapa la gagwe ba kolobetšwa le semeetseng. 34Ke mo a ba išitšego ka ntlong ya gagwe, a fihla a ba fa tša go ja. Yena le ba lapa la gagwe ba be ba thabile kudu ka gobane bjale ba be ba dumetše go Modimo.

35Ge go sele mantona a Baroma a roma maphodisa a re: “Lokolla banna bao.”

36Ke ge rakgolego a tsebiša Paulose a re: “Mantona a rometše molaetša wa gore le lokollwe. Ka gona etšwang le itshepelele gabotse.”

37Paulose a fetola maphodisa ao a re: “Ba re bethile pepeneneng re se ra sekišwa, mokagona ebile re le ba go bušwa Roma. Morago ga moo ba re lahlela ka kgolegong. Gomme bjale ba nyaka go re ntšha ka sephiring. O gane! A go tle bona beng ba re ntšhe.”

38Maphodisa ao a ya go begela mantona taba ye; gomme bona ge ba ekwa gore Paulose le Silase ke badudi ba go bušwa Roma, ba tšhoga. 39Ba ya ba kgopela tshwarelo go bona; ba ba ntšha ka kgolegong mme ba ba kgopela gore ba tloge moo motseng. 40Paulose le Silase ge ba tloga moo kgolegong ba ya ga Lidia. Ba hwetša badumedikabona; ba ba kgothatša ya ba ba a tloga.

17

Tša kua Thesalonika

171Paulose le Silase ba phatša Amfipolise le Apolonia ba fetela Thesalonika moo go bego go na le sinagoge ya Bajuda. 2Go ya ka setlwaedi sa gagwe Paulose a ya sinagogeng. Ya re mo Disabatheng tše tharo tša go latelana a tšea kgang le bona, a boledišana nabo ka tša Mangwalo a Makgethwa, 3a bile a ba hlalošetša ditemana tša ona, a ba bontšha ka tšona gore Mesia o be a swanetše go tlaišwa le go tsoga bahung. A re: “Yena Jesu yo ke le begelago yena yo ke yena Mesia.” 4Ba bangwe ba bona ba ile ba kgolwa mme ba sepela le Paulose le Silase, le sehlopha se segolo sa Bagerike ba e bego e le barapedi ba Modimo, le basadi ba bantši ba maemo.

5Fela Bajuda ba ba tsebafela gomme ba rapa difelele tša metlapa ba kgoboketša lekoko. Ba tsoša mmudubudu motseng, ba hlasela lapa la monna yo ba rego ke Jasone, ba nyaka Paulose le Silase gore ba ba ntšhetše ntle bathong. 6E rile ge ba sa ba hwetše, ba gogela Jasone le badumedi ba bangwe go baetapele ba motse, ba goelela ba re: “Batho ba ba go tsoša mpherefere lefaseng lohle bjale ba tlile mono, 7gomme Jasone o ba beile ka ga gagwe. Ka moka ga bona ba tshela melao ya Kesare, ba re kgoši ke yo mongwe, leina la gagwe ke Jesu.” 8Go realo ya ba ge ba ferekantše lešaba le baetapele ba motse. 9Baetapele bao ba rile go phethiša Jasone le ba ba bangwe tše di nyakegago gore ba lokollwe, ba ba lesa ba sepela.

Tša kua Berea

10Ge leswiswi le seno swara badumedi ba romela Paulose le Silase Berea. Bona ge ba fihla ba ya sinagogeng ya Bajuda. 11Batho ba gona ba be ba phala ba Thesalonika ka go amogela tše di begwago ke Paulose. Ba be ba theeletša molaetša wa Modimo ka ditsebe tše pedi, gomme ka mehla ba be ba ithuta Mangwalo a Makgethwa go bona ge eba tše di bolelwago ke Paulose ke tšona. 12Ba bantši ba bona ba ile ba dumela; le basadi ba bantši ba maemo ba Bagerike le banna ba bantši ba Bagerike le bona ba ile ba dumela. 13Fela e rile ge Bajuda ba Thesalonika ba ekwa gore Paulose o bega molaetša wa Modimo le kua Berea, ba tla gona ba fihla ba ferehla batho ba ba ferekanya. 14Badumedi ba akgofa ba tloša Paulose ba mo iša lebopong la lewatle, fela Silase le Timotheose ba šala Berea. 15Banna ba ba bego ba felesetša Paulose ba ile ba mo fihliša Athene, ya ba gona ba boelago Berea, Paulose a ba laetše gore Silase le Timotheose ba mo latele ka pelapela.

Tša kua Athene

16E rile ge Paulose a sa letetše Silase le Timotheose kua Athene, a ferekana kudu ge a bona motse o tletše medingwana. 17Ka gona a tšea kgang le Bajuda ka sinagogeng le batho ba e lego bakhunamedi ba Modimo. Le kua lepatlelong la motse ka mehla a tšea kgang le ba a kopanago le bona. 18Le dihlalefi tše dingwe tša Baepikure le tša Bastoike di be di tšea kgang le yena. Ba bangwe ba botšiša ba re: “Etse mmalabadi yo o leka go re botšang?”

Ba bangwe ba fetola ba re: “O ka re o bolela ka medimo e šele.” Ba be ba realo ka gobane Paulose o be a bega tša Jesu le tsogo ya bahu. 19Ba tšea Paulose ba mo iša kgorong ya motse, e lego Areopagose, ba re: “Re nyaka go tseba gore na thuto ye mpsha ye o bolelago ka yona ye ke thutomang. 20Tše dingwe ditaba tše o di bolelago ke tše difsa ka ditsebeng tša rena, gomme re nyaka go tseba gore na di iša kae.” 21Gape badudi bohle ba Athene le bafaladi ba gona ba be ba hlwa ba duletše go anega le go kwa tše difsa.

22Paulose a ema kgorong a re: “Lena banna ba Athene, ke a bona gore dilong tšohle ke lena barapedi ba mmakgonthe. 23Gobane ge ke ntše ke sepelasepela ke lebeletše mafelo a le khunamelago medimo ya lena go ona, ke bone le aletare ye nngwe ye e ngwadilwego go re: ‘Go modimo yo a sa tsebjego.’ Bjale ge, se le se khunamelago etšwe le sa se tsebe ke sona se bjale nna ke le begelago sona. 24

17:24-25
1 Dikg. 8:27
Jes. 42:5
Dit. 7:48
Modimo yo a hlodilego lefase le tšohle tše di lego mo go lona, yo e lego yena Morena wa legodimo le lefase, ga a dule ka ditempeleng tše di agilwego ke batho. 25Le gona ga a nyake selo se batho ba kago mo fa sona ka go mo direla, ka ge e le yena ka noši yo a phedišago bohle le gona a fago bohle tšohle. 26O hlodile ditšhaba tšohle ka motho o tee, gore di phele gohle lefaseng. Ke yena a di beetšego dinako le mafelo ao di tlago dula go ona. 27Seo o be a se direla gore ba mo nyake, mohlomongwe ba mo hwetše ge ba mo phophola. Gape ga a kgole le yo mongwe le yo mongwe wa rena; 28gobane mo go yena re a phela, re a ithokgonya, ebile re gona. Go bjalo ka ge direti tše dingwe tša gabolena di boletše tša re: ‘Le rena re bana ba gagwe.’ 29Ka ge re le bana ba Modimo, re se ke ra gopola gore yena a ka swana le seswantšho sa gauta goba sa silibera goba sa leswika se se betlilwego ka bothakga le bokgoni bja motho. 30Modimo o ile a hlokomologa mehla yela go yona batho ba bego ba sa mo tsebe, eupša bjale o ba laela bohle mo gohle gore ba sokologe. 31Gobane o beile letšatši la ge a tlilo ahlola batho ba lefase ka toka ka monna yo a mo kgethilego. O tiišeditše taba ye ka go tsoša monna yoo bahung.”

32E rile ge ba ekwa Paulose a bolela ka tša go tsošwa bahung, ba bangwe ba bona ba mo gegea, fela ba bangwe ba re: “Re nyaka gore o tle o re botše gape ka taba ye.” 33Ke moka Paulose a tloga moo go bona. 34Banna ba bangwe ba thoma go sepela naye mme ya ba badumedi; yo mongwe wa bona e be e le Dionisiose, wa lekgotla la motse, le mosadi yo mongwe yo ba rego ke Damarise, le ba bangwe.

18

Tša kua Korinte

181Ka morago ga moo Paulose a tloga Athene a ya Korinte. 2Moo a kopana le Mojuda yo mongwe yo ba rego ke Akhwila, yo a tswaletšwego Pontose. Yena o be a sa tšo tla a etšwa Italia gotee le Prisila, mosadi wa gagwe, gobane Kesare Klaudiose o be a laetše gore Bajuda ka moka ba tloge Roma. Paulose a ya go ba bona, 3a dula le bona, a šoma le bona ka ge a be a phela ka go dira ditente bjalo ka bona. 4Ka Disabatha o be a tšea kgang le batho ka sinagogeng, a leka go kgodiša Bajuda le Bagerike.

5Ge Silase le Timotheose ba fihla ba etšwa Matsedonia, Paulose a ikgafela go begela Bajuda molaetša wa Modimo, a ba hlatselela gore Jesu ke Mesia. 6E rile ge ba mo ganetša ebile ba mo roga, a hlohlora marole diaparong tša gagwe, a re go bona: “Ge le timetše, molato ke wa lena, nnaena ke hlapile diatla! Go tloga bjale ke napile ke ya go baditšhaba.” 7Ke moka a tloga a ya ka ga monna yo ba rego ke Titose Justose, yo e bego e le mokhunamedi wa Modimo. Lapa la gagwe le be le kgauswi le sinagoge. 8Krispose, yo e bego e le mookamedi wa sinagoge, o be a dumetše go Morena, yena le bohle ba lapa la gagwe. Le batho ba bangwe ba bantši kua Korinte ba rile go kwa molaetša wa Modimo ba dumela, gomme ba kolobetšwa.

9E rile bošegong bjo bongwe Morena a botša Paulose ka pono a re: “O se ke wa šia, o fele o bolela, o se ke wa homola, 10gobane ke na le wena. Ga go yo a tlago go dira selo, gobane ba bantši mo motseng wo ke ba ka.” 11Paulose a dula moo ngwaga le dikgwedi tše di selelago, a ruta batho lentšu la Modimo.

12E rile ge Galio e le mmušiši wa Agaya, Bajuda ba kgobokana, ba swara Paulose ba mo iša kgorong. 13Ba re: “Monna yo o hlohleletša batho go khunamela Modimo ka mokgwa wo o ganwago ke molao.”

14Paulose o rile a sa re o a bolela, Galio a botša Bajuda a re: “Ge taba ye e ka be e le ya bokebeka goba bosenyi bjo bogolo, lena Bajuda, nkabe ke tlemegile go le theeletša ke sa le felele pelo. 15Eupša ka ge e le kgang ya mantšu le maina le molao wa lena, ke taba ye lena beng le swanetšego go iponela yona. Nna ga ke nyake go ba moahlodi wa taba tša mohuta wo.” 16Ke moka a ba raka kgorong. 17Bona ka moka ba swara Sostenese, mookamedi wa sinagoge, ba mmetha gona moo kgorong. Fela Galio yena a se re selo mo tabeng yeo.

Paulose o boela Antiokia

18

18:18
Num. 6:18
Paulose a tšea lebakanyana a na le badumedi Korinte, a kgona a laelana nabo mme a eya Siria ka leselawatle, a na le Prisila le Akhwila. Pele ga ge a tloga Kenegrea, o ile a boolwa hlogo ka lebaka la ge a be a ikanne.18:18 “a be a ikanne” Bajuda ba be ba na le setlwaedi sa go boolwa hlogo ge motho a laetša gore o phethile keno. 19Ba rile go fihla Efeso a tlogela Prisila le Akhwila. A ya ka sinagogeng a fihla a tšea kgang le Bajuda. 20Batho ba mo kgopela gore a dule nabo sebakanyana, fela yena a se dumele. 21Gomme ge a sepela a ba botša a re: “Ge eba e le thato ya Modimo, ke tla boa ka tla mo go lena.” Ke moka a tloga Efeso ka leselawatle.

22E rile ge a fihla Kesarea a rotogela Jerusalema a yo dumediša phuthego, ya ba o fetela Antiokia. 23A re go fetša labaka gona, a feta a phatša naga ya Galatia le ya Frigia a tiiša badumedi bohle.

Tša Apolose kua Efeso le Korinte

24Kua Efeso go kile gwa tla Mojuda yo mongwe yo ba rego ke Apolose, yo a bego a tswaletšwe Aleksandria. Yena e be e le seboledi se segolo, a tseba Mangwalo a Makgethwa gabotse. 25O be a rutilwe thuto ya Morena, gomme a begela batho a bile a ba ruta ka go nepa ditaba tša Jesu ka mafolofolo. Ge e le kolobetšo o be a tseba fela ya Johanese. 26A thoma go bolela a sa boife ka sinagogeng. Prisila le Akhwila ba rile go mo kwa ba ya le yena ga gabobona, ba mo hlalošetša gabotse thuto ya Modimo. 27E rile ge a nyaka go ya Agaya badumedi ba Efeso ba mo thuša ka go ngwalela badumedi ba gona gore ba mo amogele. Ge a fihla gona a thuša kudu bao e bego e le badumedi ka kgaugelo ya Modimo. 28Gobane ge Bajuda ba tšea kgang le yena phatlalatša o be a ba phala ka dipolelo tša gagwe tše maatla, a bontšha ka Mangwalo a Makgethwa gore Jesu ke yena Mesia.