Sepedi 2000 (NSO00)
16

Timotheose o ya le Paulose le Silase

161Paulose a fetela Derbe le Listra, mo go bego go dula modumedi yo mongwe yo ba rego ke Timotheose. Mmagwe, yo le yena e bego e le modumedi, e be e le Mojuda, tatagwe yena e le Mogerike. 2Badumedi ba Listra le ba Ikoniomo ba be ba bolela gabotse ka Timotheose. 3Paulose o be a nyaka go tloga le Timotheose, ka gona a mmolotša. Seo a se dira ka lebaka la Bajuda bao ba bego ba dula mafelong ao, ka ge bohle ba be ba tseba gore tatagoTimotheose ke Mogerike. 4Ge ba thetha le metse ba be ba efa badumedi melao ye e beilwego ke baapostola le bagolo ba phuthego kua Jerusalema, gomme ba ba laya gore ba e phethe. 5Ka mokgwa woo diphuthego tša fela di tia tumelong di bile di oketšega ka mehla.

Tša kua Troase: Paulose o bona pono

6Ba ile ba putla naga ya Frigia le ya Galatia ka gobane Moya wo Mokgethwa o be o se wa ba dumelela go bega lentšu la Modimo nageng ya Asia. 7Ge ba fihla mollwaneng wa Misia ba leka go selela ka nageng ya Bithinia, fela Moya wa Jesu wa se ba dumelele. 8Ka gona ba putla Misia ba fetela Troase. 9Bošegong bjoo Paulose a lala a bone pono. A bona monna wa go tšwa Matsedonia a eme a mo rapela a re: “Selela ka mono Matsedonia o re thuše!” 10Paulose o rile go bona pono yeo ra itokišetša go ya Matsedonia, ka gobane re be re kgolwa gore re bitšwa ke Modimo gore re yo begela batho ba gona Taba ye Botse ya gagwe.

Tša kua Filipi: Tshokologo ya Lidia

11Re tlogile Troase ka leselawatle ra ya Samotrake, gomme ka le le latelago ra ya Neapolise. 12Go tloga moo ra fetela Filipi, e lego wona motse wa selete sa mathomo sa Matsedonia;16:12 “motse wa selete sa mathomo sa Matsedonia” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “motse wo mogolo wa selete seo kwa Matsedonia”. ebile ke koloni ya Baroma. Ra tšea matšatši re le moo. 13Ka tšatši la Sabatha ra tšwa motseng ra ya nokeng moo re bego re gopola gore ke felo mo Bajuda ba tlwaetšego go rapela gona. Ra dula fase ra bolela le basadi ba ba bego ba kgobokane moo. 14Yo mongwe wa ba ba bego ba re theeleditše e be e le Lidia, e le mmapatši wa lešela la bohwibidu bja moretele, wa go tšwa Tiatira. Yena o be a khunamela Modimo, gomme Morena a mo fa gore a ele tše Paulose a di bolelago hloko. 15Ge yena le ba lapa la gagwe ba seno kolobetšwa, o ile a re mema a re: “Ge eba le mpona ke le modumedi wa Morena, a re yeng le yo dula ka ga ka.” A phegelela go re mema.

Tša Paulose le Silase ka kgolegong kua Filipi

16Ka tšatši le lengwe ge re eya felong ga thapelo ra gahlana le ngwanenyana yo mongwe wa lekgoba yo a bego a tsenwe ke moya wa bodupe. O be a tlišetša beng ba gagwe tšhelete ye ntši ka bodupe. 17A fela a šetše Paulose le rena morago, a goelela a re: “Banna ba ke bahlanka ba Modimo Yogodimodimo! Ba le begela ka mo le kago phološwa ka gona!” 18O ile a fela a dira bjalo matšatši a mantši, Paulose a ba a tenega mo a ilego a retologa a re go moya woo: “Ke go laela ka maatla a Jesu Kriste gore o tšwe mo go yena!” Moya woo wa tšwa go yena le semeetseng.

19Beng ba gagwe ge ba bona gore ba lobile mokgwa woo wa go ikgobokeletša tšhelete, ba swara Paulose le Silase ba ba gogela go baetapele ba motse kua kgorong. 20Ba ba iša go mantona a Baroma ba re: “Banna ba ke Bajuda, gomme ba hlola mmudubudu mo motseng wa gaborena. 21Ba ruta batho mekgwa ye rena, re le Baroma, re ka se kego ra e amogela goba ra phela ka yona.” 22Batho ba motse le bona ba ba tsogela maatla.

Mantona a laela gore ba kgeilelwe diaparo, ba be ba bethwe ka thupa. 23Ba re go ba betha gasehlogo ba ba lahlela kgolegong, gomme ba laela rakgolego gore a ba diše gabotse. 24Yena o rile go laiwa bjalo, a ba lahlela ka phapošing ya ka garegare, a ba pataganya maoto ka dikota.

25E rile mo gare ga bošego Paulose le Silase ba rapela ba opelela Modimo difela, gomme bagolegwa ba bangwe ba be ba theeleditše. 26Gatee gwa ba le tšhikinyego ye kgolo ya lefase ya go šikinya le metheo ya kgolego. Mejako yohle ya bulega le semeetseng; ditlemo tša bohle ba ba tlemilwego tša tlemologa. 27Rakgolego a phafoga, gomme ge a bona mejako ya kgolego e bulegile a gopola gore bagolegwa ba tšhabile. Ka gona a gwanyolla tšhoša ya gagwe a re o a ipolaya. 28Fela Paulose a mo goelela a re: “O se ke wa ikgobatša! Ka moka ga rena re sa le gona!”

29Rakgolego a re go tlišwe lebone; a tla a itlhaganetše, a itahlela pele ga Paulose le Silase a thothomela. 30A ba ntšhetša ka ntle, a ba botšiša a re: “Barena, na nka dirang gore ke phološwe?”

31Bona ba mo fetola ka go re: “Dumela go Morena Jesu, gomme o tla phološwa – wena le ba lapa la gago.” 32Ke ge ba mmegela lentšu la Morena, yena le bohle ba ba bego ba le ka lapeng la gagwe. 33Ka yona nako yeo ya bošego a ba tšea a yo a ba hlapiša dintho; gomme yena le bohle ba lapa la gagwe ba kolobetšwa le semeetseng. 34Ke mo a ba išitšego ka ntlong ya gagwe, a fihla a ba fa tša go ja. Yena le ba lapa la gagwe ba be ba thabile kudu ka gobane bjale ba be ba dumetše go Modimo.

35Ge go sele mantona a Baroma a roma maphodisa a re: “Lokolla banna bao.”

36Ke ge rakgolego a tsebiša Paulose a re: “Mantona a rometše molaetša wa gore le lokollwe. Ka gona etšwang le itshepelele gabotse.”

37Paulose a fetola maphodisa ao a re: “Ba re bethile pepeneneng re se ra sekišwa, mokagona ebile re le ba go bušwa Roma. Morago ga moo ba re lahlela ka kgolegong. Gomme bjale ba nyaka go re ntšha ka sephiring. O gane! A go tle bona beng ba re ntšhe.”

38Maphodisa ao a ya go begela mantona taba ye; gomme bona ge ba ekwa gore Paulose le Silase ke badudi ba go bušwa Roma, ba tšhoga. 39Ba ya ba kgopela tshwarelo go bona; ba ba ntšha ka kgolegong mme ba ba kgopela gore ba tloge moo motseng. 40Paulose le Silase ge ba tloga moo kgolegong ba ya ga Lidia. Ba hwetša badumedikabona; ba ba kgothatša ya ba ba a tloga.