Sepedi 2000 (NSO00)
15

Tša kopano ya Jerusalema

151

15:1
Lef. 12:3
Banna ba bangwe ba go tšwa Judea ba ile ba tla, ba botša badumedi ba re: “Ge le sa bolle go ya ka mokgwa wa Moshe, le ka se phološwe.” 2Paulose le Barnabase ba fapana le bona kudu mo tabeng ye; ka gona gwa kwanwa gore Paulose le Barnabase le ba bangwenyana moo Antiokia ba ye Jerusalema go boledišana le baapostola le bagolo ba phuthego ka taba ye.

3Phuthego ya ba ntšha ka difata. Ba phatša naga ya Fenikia le ya Samaria, ba tšama ba bega tša tshokologo ya baditšhaba, gomme taba yeo ya thabiša badumedi bohle kudu. 4Ge ba fihla Jerusalema ba amogelwa ke phuthego le baapostola le bagolo ba phuthego. Ba ba laodišetša tšohle tše Modimo a di dirilego ka bona. 5Fela badumedi ba bangwe ba e bego e le ba lekgotla la Bafarisei ba ema ba re: “Badumedi ba go sokologa seditšhabeng ba swanetše go bolotšwa le go laelwa gore ba latele melao ya Moshe.”

6Baapostola le bagolo ba phuthego ba kopana gore ba rerišane taba ye. 7

15:7
Dit. 10:1-43
Ge ba seno phegišana nako ye telele, Petrose a ema a re: “Banna ba gešo, le a tseba gore e šetše e le kgale Modimo a nkgethile mo go lena gore ke begele baditšhaba Taba ye Botse gore ba e kwe mme ba dumele. 8
15:8
Dit. 10:44
Dit. 2:4
Gomme Modimo, yena Motsebadipelo, o bontšhitše gore o amogela baditšhaba ka go ba fa Moya wo Mokgethwa go no swana le ge a o file rena. 9Ga se a ka a bontšha kgethollo mo go rena le go bona; o ba hlwekišitše dipelo ka ge ba dumetše. 10Bjale lena le reng le nyaka go leka Modimo ka go rweša badumedi morwalo wo o paletšego borakgolokhukhu ba rena le rena? 11Gape re dumela gore re phološwa ka kgaugelo ya Morena Jesu, go no swana le bona.”

12Kopanong yeo go be go rile kgwathaa, ba theeleditše ge Barnabase le Paulose ba anega mehlolo yohle le dika tšohle tše Modimo a bego a di dirile ka bona mo go baditšhaba. 13E rile ge ba fetša go bolela, Jakobose a re: “Banna ba gešo, ntheeletšeng! 14Simone15:14 “Simone” Mo Lukase o ngwala leina la Simone ka Seheberu, a re ke “Simeone”. o sa tšo re laodišetša ka mo Modimo a thomilego go bontšha go šetša baditšhaba ga gagwe ka go ikgethela mo go bona ba ba tlilogo ba setšhaba sa gagwe. 15Baprofeta ba kwana le taba ye, go etša Mangwalo a Makgethwa ge a re:

16

15:16-18
Amose 9:11-12
“ ‘Ka morago ke tla boa ka bušetša mmušo wo o wilego wa Dafida sekeng.

Ke tla tsošološa marope a wona,

ka o tsoša gape,

17gore batho ba bangwe ka moka

le baditšhaba bohle ba ke ba biditšego ya ba ba ka

ba tle go Morena go mo khunamela.

O realo Morena yo a phethago tšeo a di boletšego,

18yo a di tsebagaditšego go tloga kgale.’

19“Nna ke bona gore re se ke ra tlaletša baditšhaba ba ba sokologelago go Modimo. 20

15:20
Eks. 34:15-17
Lef. 17:10-16
18:6-23
A re upšeng re ba ngwalele lengwalo re ba botšeng gore ba ile dinama tša didimo, tšona di tšhilafetšego, ba ile le go nyalana ga lešika, le nama ya phoofolo ye e kgamilwego, le bobete. 21Gobane tše Moshe a di boletšego di begilwe metseng yohle go tloga kgale, le melao ya gagwe e balwa ka disinagogeng tšatši le lengwe le le lengwe la Sabatha.”

Badumedi ba baditšhaba ba ngwalelwa lengwalo

22Baapostola le bagolo ba phuthego le phuthego ka moka ba kwana gore go kgethwe banna ba bangwe mo go bona ba rongwe le Paulose le Barnabase Antiokia. Ba ntšha banna ba maemo mo phuthegong, e lego Judase, yo a tsebjago le ka la Barsabase, le Silase, 23gomme ba ba roma gore ba iše lengwalo le le rego:

“Rena baapostola gotee le bagolo ba phuthego re lego bana ba bolena, re a le dumediša, lena bana ba borena ba go tšwa boditšhabeng, ba ba dulago Antiokia le Siria le Tsilitsia. 24Re kwele gore ba bangwe ba go tšwa mo go rena ba tlile ba le ferehla maikutlo ba le ferekanya ka tše ba di boletšego. Fela ba be ba se ba rongwa ke rena. 25Ka gona, re ile ra kwana gore re ntšhe banna ba bangwe re ba rome go lena. Bona ba tla tla ba na le Barnabase le Paulose, bagwera ba rena ba bagolo, 26ba ba ilego ba itsenya kotsing ya go bolawa, ka lebaka la Morena wa rena, Jesu Kriste. 27Bjale re roma Judase le Silase go lena, bona ba tlago le laodišetša ka molomo tšona ditaba tše re di ngwalago tše. 28Rena le Moya wo Mokgethwa re kwane gore re se le imetše morwalo wo mongwe, ntle le melao ye bohlokwa ye e rego: 29Le se ke la ja didimo, goba bobete, goba nama ya phoofolo ye e kgamilwego; le gona le ile go nyalana ga lešika. Le tla be le dira gabotse ge le ka se dire dilo tše. Le dumele kudu.”

30Baromiwa ba rile go laela ba tloga ba ya Antiokia, moo ba fihlilego ba kgoboketša badumedi ba gona ka moka, ba ba fa lengwalo lela. 31Badumedi ba re go le bala ba thabela go kwa mantšu a kgothatšo ya lona. 32Judase le Silase, bona e bego e le baprofeta, ba bolela le bona lebaka le letelele, ba ba kgothatša, ba ba tiiša. 33Ba tšea lebaka ba dutše le bona, badumedi ba kgona ba laelana le bona ka khutšo ba boela go ba ba ba romilego.15:33 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaletša ka temana 34 ye e rego: “Silase yena a bona go le kaone gore a šale.”

35Paulose le Barnabase ba tšea lebaka ba le Antiokia, ba begela batho lentšu la Morena, ba ba ruta lona ba na le ba bangwe ba bantši.

Paulose le Barnabase ba a arogana

36Ka morago Paulose a bolela le Barnabase a re: “A re boelele re yo bona bana ba borena metseng ka moka ye re ilego ra yo kwatša lentšu la Morena go yona, re yo bona gore na ba swere bjang.” 37Barnabase o be a rata ge ba tloga le Johanese yola wa go tsebja le ka la Markose. 38

15:38
Dit. 13:13
Paulose yena a bona go se gwa lebana gore ba tloge le motho yo a ilego a ba lahletša kua Pamfilia, a se dule le bona go fihlela mafelelong a modiro wa bona. 39Gwa tsoga kgang ye kgolo mo go bona, ba ba ba arogana. Barnabase a sepela le Markose ba ya Saeprose ka leselawatle, 40mola Paulose yena a ikgethela Silase, mme phuthego ya ba gafela Morena gore e be yo botho go bona. 41Paulose a putla Siria le Tsilitsia, a tiiša diphuthego.

16

Timotheose o ya le Paulose le Silase

161Paulose a fetela Derbe le Listra, mo go bego go dula modumedi yo mongwe yo ba rego ke Timotheose. Mmagwe, yo le yena e bego e le modumedi, e be e le Mojuda, tatagwe yena e le Mogerike. 2Badumedi ba Listra le ba Ikoniomo ba be ba bolela gabotse ka Timotheose. 3Paulose o be a nyaka go tloga le Timotheose, ka gona a mmolotša. Seo a se dira ka lebaka la Bajuda bao ba bego ba dula mafelong ao, ka ge bohle ba be ba tseba gore tatagoTimotheose ke Mogerike. 4Ge ba thetha le metse ba be ba efa badumedi melao ye e beilwego ke baapostola le bagolo ba phuthego kua Jerusalema, gomme ba ba laya gore ba e phethe. 5Ka mokgwa woo diphuthego tša fela di tia tumelong di bile di oketšega ka mehla.

Tša kua Troase: Paulose o bona pono

6Ba ile ba putla naga ya Frigia le ya Galatia ka gobane Moya wo Mokgethwa o be o se wa ba dumelela go bega lentšu la Modimo nageng ya Asia. 7Ge ba fihla mollwaneng wa Misia ba leka go selela ka nageng ya Bithinia, fela Moya wa Jesu wa se ba dumelele. 8Ka gona ba putla Misia ba fetela Troase. 9Bošegong bjoo Paulose a lala a bone pono. A bona monna wa go tšwa Matsedonia a eme a mo rapela a re: “Selela ka mono Matsedonia o re thuše!” 10Paulose o rile go bona pono yeo ra itokišetša go ya Matsedonia, ka gobane re be re kgolwa gore re bitšwa ke Modimo gore re yo begela batho ba gona Taba ye Botse ya gagwe.

Tša kua Filipi: Tshokologo ya Lidia

11Re tlogile Troase ka leselawatle ra ya Samotrake, gomme ka le le latelago ra ya Neapolise. 12Go tloga moo ra fetela Filipi, e lego wona motse wa selete sa mathomo sa Matsedonia;16:12 “motse wa selete sa mathomo sa Matsedonia” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “motse wo mogolo wa selete seo kwa Matsedonia”. ebile ke koloni ya Baroma. Ra tšea matšatši re le moo. 13Ka tšatši la Sabatha ra tšwa motseng ra ya nokeng moo re bego re gopola gore ke felo mo Bajuda ba tlwaetšego go rapela gona. Ra dula fase ra bolela le basadi ba ba bego ba kgobokane moo. 14Yo mongwe wa ba ba bego ba re theeleditše e be e le Lidia, e le mmapatši wa lešela la bohwibidu bja moretele, wa go tšwa Tiatira. Yena o be a khunamela Modimo, gomme Morena a mo fa gore a ele tše Paulose a di bolelago hloko. 15Ge yena le ba lapa la gagwe ba seno kolobetšwa, o ile a re mema a re: “Ge eba le mpona ke le modumedi wa Morena, a re yeng le yo dula ka ga ka.” A phegelela go re mema.

Tša Paulose le Silase ka kgolegong kua Filipi

16Ka tšatši le lengwe ge re eya felong ga thapelo ra gahlana le ngwanenyana yo mongwe wa lekgoba yo a bego a tsenwe ke moya wa bodupe. O be a tlišetša beng ba gagwe tšhelete ye ntši ka bodupe. 17A fela a šetše Paulose le rena morago, a goelela a re: “Banna ba ke bahlanka ba Modimo Yogodimodimo! Ba le begela ka mo le kago phološwa ka gona!” 18O ile a fela a dira bjalo matšatši a mantši, Paulose a ba a tenega mo a ilego a retologa a re go moya woo: “Ke go laela ka maatla a Jesu Kriste gore o tšwe mo go yena!” Moya woo wa tšwa go yena le semeetseng.

19Beng ba gagwe ge ba bona gore ba lobile mokgwa woo wa go ikgobokeletša tšhelete, ba swara Paulose le Silase ba ba gogela go baetapele ba motse kua kgorong. 20Ba ba iša go mantona a Baroma ba re: “Banna ba ke Bajuda, gomme ba hlola mmudubudu mo motseng wa gaborena. 21Ba ruta batho mekgwa ye rena, re le Baroma, re ka se kego ra e amogela goba ra phela ka yona.” 22Batho ba motse le bona ba ba tsogela maatla.

Mantona a laela gore ba kgeilelwe diaparo, ba be ba bethwe ka thupa. 23Ba re go ba betha gasehlogo ba ba lahlela kgolegong, gomme ba laela rakgolego gore a ba diše gabotse. 24Yena o rile go laiwa bjalo, a ba lahlela ka phapošing ya ka garegare, a ba pataganya maoto ka dikota.

25E rile mo gare ga bošego Paulose le Silase ba rapela ba opelela Modimo difela, gomme bagolegwa ba bangwe ba be ba theeleditše. 26Gatee gwa ba le tšhikinyego ye kgolo ya lefase ya go šikinya le metheo ya kgolego. Mejako yohle ya bulega le semeetseng; ditlemo tša bohle ba ba tlemilwego tša tlemologa. 27Rakgolego a phafoga, gomme ge a bona mejako ya kgolego e bulegile a gopola gore bagolegwa ba tšhabile. Ka gona a gwanyolla tšhoša ya gagwe a re o a ipolaya. 28Fela Paulose a mo goelela a re: “O se ke wa ikgobatša! Ka moka ga rena re sa le gona!”

29Rakgolego a re go tlišwe lebone; a tla a itlhaganetše, a itahlela pele ga Paulose le Silase a thothomela. 30A ba ntšhetša ka ntle, a ba botšiša a re: “Barena, na nka dirang gore ke phološwe?”

31Bona ba mo fetola ka go re: “Dumela go Morena Jesu, gomme o tla phološwa – wena le ba lapa la gago.” 32Ke ge ba mmegela lentšu la Morena, yena le bohle ba ba bego ba le ka lapeng la gagwe. 33Ka yona nako yeo ya bošego a ba tšea a yo a ba hlapiša dintho; gomme yena le bohle ba lapa la gagwe ba kolobetšwa le semeetseng. 34Ke mo a ba išitšego ka ntlong ya gagwe, a fihla a ba fa tša go ja. Yena le ba lapa la gagwe ba be ba thabile kudu ka gobane bjale ba be ba dumetše go Modimo.

35Ge go sele mantona a Baroma a roma maphodisa a re: “Lokolla banna bao.”

36Ke ge rakgolego a tsebiša Paulose a re: “Mantona a rometše molaetša wa gore le lokollwe. Ka gona etšwang le itshepelele gabotse.”

37Paulose a fetola maphodisa ao a re: “Ba re bethile pepeneneng re se ra sekišwa, mokagona ebile re le ba go bušwa Roma. Morago ga moo ba re lahlela ka kgolegong. Gomme bjale ba nyaka go re ntšha ka sephiring. O gane! A go tle bona beng ba re ntšhe.”

38Maphodisa ao a ya go begela mantona taba ye; gomme bona ge ba ekwa gore Paulose le Silase ke badudi ba go bušwa Roma, ba tšhoga. 39Ba ya ba kgopela tshwarelo go bona; ba ba ntšha ka kgolegong mme ba ba kgopela gore ba tloge moo motseng. 40Paulose le Silase ge ba tloga moo kgolegong ba ya ga Lidia. Ba hwetša badumedikabona; ba ba kgothatša ya ba ba a tloga.

17

Tša kua Thesalonika

171Paulose le Silase ba phatša Amfipolise le Apolonia ba fetela Thesalonika moo go bego go na le sinagoge ya Bajuda. 2Go ya ka setlwaedi sa gagwe Paulose a ya sinagogeng. Ya re mo Disabatheng tše tharo tša go latelana a tšea kgang le bona, a boledišana nabo ka tša Mangwalo a Makgethwa, 3a bile a ba hlalošetša ditemana tša ona, a ba bontšha ka tšona gore Mesia o be a swanetše go tlaišwa le go tsoga bahung. A re: “Yena Jesu yo ke le begelago yena yo ke yena Mesia.” 4Ba bangwe ba bona ba ile ba kgolwa mme ba sepela le Paulose le Silase, le sehlopha se segolo sa Bagerike ba e bego e le barapedi ba Modimo, le basadi ba bantši ba maemo.

5Fela Bajuda ba ba tsebafela gomme ba rapa difelele tša metlapa ba kgoboketša lekoko. Ba tsoša mmudubudu motseng, ba hlasela lapa la monna yo ba rego ke Jasone, ba nyaka Paulose le Silase gore ba ba ntšhetše ntle bathong. 6E rile ge ba sa ba hwetše, ba gogela Jasone le badumedi ba bangwe go baetapele ba motse, ba goelela ba re: “Batho ba ba go tsoša mpherefere lefaseng lohle bjale ba tlile mono, 7gomme Jasone o ba beile ka ga gagwe. Ka moka ga bona ba tshela melao ya Kesare, ba re kgoši ke yo mongwe, leina la gagwe ke Jesu.” 8Go realo ya ba ge ba ferekantše lešaba le baetapele ba motse. 9Baetapele bao ba rile go phethiša Jasone le ba ba bangwe tše di nyakegago gore ba lokollwe, ba ba lesa ba sepela.

Tša kua Berea

10Ge leswiswi le seno swara badumedi ba romela Paulose le Silase Berea. Bona ge ba fihla ba ya sinagogeng ya Bajuda. 11Batho ba gona ba be ba phala ba Thesalonika ka go amogela tše di begwago ke Paulose. Ba be ba theeletša molaetša wa Modimo ka ditsebe tše pedi, gomme ka mehla ba be ba ithuta Mangwalo a Makgethwa go bona ge eba tše di bolelwago ke Paulose ke tšona. 12Ba bantši ba bona ba ile ba dumela; le basadi ba bantši ba maemo ba Bagerike le banna ba bantši ba Bagerike le bona ba ile ba dumela. 13Fela e rile ge Bajuda ba Thesalonika ba ekwa gore Paulose o bega molaetša wa Modimo le kua Berea, ba tla gona ba fihla ba ferehla batho ba ba ferekanya. 14Badumedi ba akgofa ba tloša Paulose ba mo iša lebopong la lewatle, fela Silase le Timotheose ba šala Berea. 15Banna ba ba bego ba felesetša Paulose ba ile ba mo fihliša Athene, ya ba gona ba boelago Berea, Paulose a ba laetše gore Silase le Timotheose ba mo latele ka pelapela.

Tša kua Athene

16E rile ge Paulose a sa letetše Silase le Timotheose kua Athene, a ferekana kudu ge a bona motse o tletše medingwana. 17Ka gona a tšea kgang le Bajuda ka sinagogeng le batho ba e lego bakhunamedi ba Modimo. Le kua lepatlelong la motse ka mehla a tšea kgang le ba a kopanago le bona. 18Le dihlalefi tše dingwe tša Baepikure le tša Bastoike di be di tšea kgang le yena. Ba bangwe ba botšiša ba re: “Etse mmalabadi yo o leka go re botšang?”

Ba bangwe ba fetola ba re: “O ka re o bolela ka medimo e šele.” Ba be ba realo ka gobane Paulose o be a bega tša Jesu le tsogo ya bahu. 19Ba tšea Paulose ba mo iša kgorong ya motse, e lego Areopagose, ba re: “Re nyaka go tseba gore na thuto ye mpsha ye o bolelago ka yona ye ke thutomang. 20Tše dingwe ditaba tše o di bolelago ke tše difsa ka ditsebeng tša rena, gomme re nyaka go tseba gore na di iša kae.” 21Gape badudi bohle ba Athene le bafaladi ba gona ba be ba hlwa ba duletše go anega le go kwa tše difsa.

22Paulose a ema kgorong a re: “Lena banna ba Athene, ke a bona gore dilong tšohle ke lena barapedi ba mmakgonthe. 23Gobane ge ke ntše ke sepelasepela ke lebeletše mafelo a le khunamelago medimo ya lena go ona, ke bone le aletare ye nngwe ye e ngwadilwego go re: ‘Go modimo yo a sa tsebjego.’ Bjale ge, se le se khunamelago etšwe le sa se tsebe ke sona se bjale nna ke le begelago sona. 24

17:24-25
1 Dikg. 8:27
Jes. 42:5
Dit. 7:48
Modimo yo a hlodilego lefase le tšohle tše di lego mo go lona, yo e lego yena Morena wa legodimo le lefase, ga a dule ka ditempeleng tše di agilwego ke batho. 25Le gona ga a nyake selo se batho ba kago mo fa sona ka go mo direla, ka ge e le yena ka noši yo a phedišago bohle le gona a fago bohle tšohle. 26O hlodile ditšhaba tšohle ka motho o tee, gore di phele gohle lefaseng. Ke yena a di beetšego dinako le mafelo ao di tlago dula go ona. 27Seo o be a se direla gore ba mo nyake, mohlomongwe ba mo hwetše ge ba mo phophola. Gape ga a kgole le yo mongwe le yo mongwe wa rena; 28gobane mo go yena re a phela, re a ithokgonya, ebile re gona. Go bjalo ka ge direti tše dingwe tša gabolena di boletše tša re: ‘Le rena re bana ba gagwe.’ 29Ka ge re le bana ba Modimo, re se ke ra gopola gore yena a ka swana le seswantšho sa gauta goba sa silibera goba sa leswika se se betlilwego ka bothakga le bokgoni bja motho. 30Modimo o ile a hlokomologa mehla yela go yona batho ba bego ba sa mo tsebe, eupša bjale o ba laela bohle mo gohle gore ba sokologe. 31Gobane o beile letšatši la ge a tlilo ahlola batho ba lefase ka toka ka monna yo a mo kgethilego. O tiišeditše taba ye ka go tsoša monna yoo bahung.”

32E rile ge ba ekwa Paulose a bolela ka tša go tsošwa bahung, ba bangwe ba bona ba mo gegea, fela ba bangwe ba re: “Re nyaka gore o tle o re botše gape ka taba ye.” 33Ke moka Paulose a tloga moo go bona. 34Banna ba bangwe ba thoma go sepela naye mme ya ba badumedi; yo mongwe wa bona e be e le Dionisiose, wa lekgotla la motse, le mosadi yo mongwe yo ba rego ke Damarise, le ba bangwe.