Sepedi 2000 (NSO00)
15

Tša kopano ya Jerusalema

151

15:1
Lef. 12:3
Banna ba bangwe ba go tšwa Judea ba ile ba tla, ba botša badumedi ba re: “Ge le sa bolle go ya ka mokgwa wa Moshe, le ka se phološwe.” 2Paulose le Barnabase ba fapana le bona kudu mo tabeng ye; ka gona gwa kwanwa gore Paulose le Barnabase le ba bangwenyana moo Antiokia ba ye Jerusalema go boledišana le baapostola le bagolo ba phuthego ka taba ye.

3Phuthego ya ba ntšha ka difata. Ba phatša naga ya Fenikia le ya Samaria, ba tšama ba bega tša tshokologo ya baditšhaba, gomme taba yeo ya thabiša badumedi bohle kudu. 4Ge ba fihla Jerusalema ba amogelwa ke phuthego le baapostola le bagolo ba phuthego. Ba ba laodišetša tšohle tše Modimo a di dirilego ka bona. 5Fela badumedi ba bangwe ba e bego e le ba lekgotla la Bafarisei ba ema ba re: “Badumedi ba go sokologa seditšhabeng ba swanetše go bolotšwa le go laelwa gore ba latele melao ya Moshe.”

6Baapostola le bagolo ba phuthego ba kopana gore ba rerišane taba ye. 7

15:7
Dit. 10:1-43
Ge ba seno phegišana nako ye telele, Petrose a ema a re: “Banna ba gešo, le a tseba gore e šetše e le kgale Modimo a nkgethile mo go lena gore ke begele baditšhaba Taba ye Botse gore ba e kwe mme ba dumele. 8
15:8
Dit. 10:44
Dit. 2:4
Gomme Modimo, yena Motsebadipelo, o bontšhitše gore o amogela baditšhaba ka go ba fa Moya wo Mokgethwa go no swana le ge a o file rena. 9Ga se a ka a bontšha kgethollo mo go rena le go bona; o ba hlwekišitše dipelo ka ge ba dumetše. 10Bjale lena le reng le nyaka go leka Modimo ka go rweša badumedi morwalo wo o paletšego borakgolokhukhu ba rena le rena? 11Gape re dumela gore re phološwa ka kgaugelo ya Morena Jesu, go no swana le bona.”

12Kopanong yeo go be go rile kgwathaa, ba theeleditše ge Barnabase le Paulose ba anega mehlolo yohle le dika tšohle tše Modimo a bego a di dirile ka bona mo go baditšhaba. 13E rile ge ba fetša go bolela, Jakobose a re: “Banna ba gešo, ntheeletšeng! 14Simone15:14 “Simone” Mo Lukase o ngwala leina la Simone ka Seheberu, a re ke “Simeone”. o sa tšo re laodišetša ka mo Modimo a thomilego go bontšha go šetša baditšhaba ga gagwe ka go ikgethela mo go bona ba ba tlilogo ba setšhaba sa gagwe. 15Baprofeta ba kwana le taba ye, go etša Mangwalo a Makgethwa ge a re:

16

15:16-18
Amose 9:11-12
“ ‘Ka morago ke tla boa ka bušetša mmušo wo o wilego wa Dafida sekeng.

Ke tla tsošološa marope a wona,

ka o tsoša gape,

17gore batho ba bangwe ka moka

le baditšhaba bohle ba ke ba biditšego ya ba ba ka

ba tle go Morena go mo khunamela.

O realo Morena yo a phethago tšeo a di boletšego,

18yo a di tsebagaditšego go tloga kgale.’

19“Nna ke bona gore re se ke ra tlaletša baditšhaba ba ba sokologelago go Modimo. 20

15:20
Eks. 34:15-17
Lef. 17:10-16
18:6-23
A re upšeng re ba ngwalele lengwalo re ba botšeng gore ba ile dinama tša didimo, tšona di tšhilafetšego, ba ile le go nyalana ga lešika, le nama ya phoofolo ye e kgamilwego, le bobete. 21Gobane tše Moshe a di boletšego di begilwe metseng yohle go tloga kgale, le melao ya gagwe e balwa ka disinagogeng tšatši le lengwe le le lengwe la Sabatha.”

Badumedi ba baditšhaba ba ngwalelwa lengwalo

22Baapostola le bagolo ba phuthego le phuthego ka moka ba kwana gore go kgethwe banna ba bangwe mo go bona ba rongwe le Paulose le Barnabase Antiokia. Ba ntšha banna ba maemo mo phuthegong, e lego Judase, yo a tsebjago le ka la Barsabase, le Silase, 23gomme ba ba roma gore ba iše lengwalo le le rego:

“Rena baapostola gotee le bagolo ba phuthego re lego bana ba bolena, re a le dumediša, lena bana ba borena ba go tšwa boditšhabeng, ba ba dulago Antiokia le Siria le Tsilitsia. 24Re kwele gore ba bangwe ba go tšwa mo go rena ba tlile ba le ferehla maikutlo ba le ferekanya ka tše ba di boletšego. Fela ba be ba se ba rongwa ke rena. 25Ka gona, re ile ra kwana gore re ntšhe banna ba bangwe re ba rome go lena. Bona ba tla tla ba na le Barnabase le Paulose, bagwera ba rena ba bagolo, 26ba ba ilego ba itsenya kotsing ya go bolawa, ka lebaka la Morena wa rena, Jesu Kriste. 27Bjale re roma Judase le Silase go lena, bona ba tlago le laodišetša ka molomo tšona ditaba tše re di ngwalago tše. 28Rena le Moya wo Mokgethwa re kwane gore re se le imetše morwalo wo mongwe, ntle le melao ye bohlokwa ye e rego: 29Le se ke la ja didimo, goba bobete, goba nama ya phoofolo ye e kgamilwego; le gona le ile go nyalana ga lešika. Le tla be le dira gabotse ge le ka se dire dilo tše. Le dumele kudu.”

30Baromiwa ba rile go laela ba tloga ba ya Antiokia, moo ba fihlilego ba kgoboketša badumedi ba gona ka moka, ba ba fa lengwalo lela. 31Badumedi ba re go le bala ba thabela go kwa mantšu a kgothatšo ya lona. 32Judase le Silase, bona e bego e le baprofeta, ba bolela le bona lebaka le letelele, ba ba kgothatša, ba ba tiiša. 33Ba tšea lebaka ba dutše le bona, badumedi ba kgona ba laelana le bona ka khutšo ba boela go ba ba ba romilego.15:33 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaletša ka temana 34 ye e rego: “Silase yena a bona go le kaone gore a šale.”

35Paulose le Barnabase ba tšea lebaka ba le Antiokia, ba begela batho lentšu la Morena, ba ba ruta lona ba na le ba bangwe ba bantši.

Paulose le Barnabase ba a arogana

36Ka morago Paulose a bolela le Barnabase a re: “A re boelele re yo bona bana ba borena metseng ka moka ye re ilego ra yo kwatša lentšu la Morena go yona, re yo bona gore na ba swere bjang.” 37Barnabase o be a rata ge ba tloga le Johanese yola wa go tsebja le ka la Markose. 38

15:38
Dit. 13:13
Paulose yena a bona go se gwa lebana gore ba tloge le motho yo a ilego a ba lahletša kua Pamfilia, a se dule le bona go fihlela mafelelong a modiro wa bona. 39Gwa tsoga kgang ye kgolo mo go bona, ba ba ba arogana. Barnabase a sepela le Markose ba ya Saeprose ka leselawatle, 40mola Paulose yena a ikgethela Silase, mme phuthego ya ba gafela Morena gore e be yo botho go bona. 41Paulose a putla Siria le Tsilitsia, a tiiša diphuthego.