Sepedi 2000 (NSO00)
14

Tša Paulose le Barnabase kua Ikoniomo

141Paulose le Barnabase ge ba le Ikoniomo ba ile ba ya sinagogeng ya Bajuda go etša mola ba le Antiokia, gomme ba bolela ka mo Bajuda ba bantši le baditšhaba ba bantši ba ilego ba dumela. 2Bajuda ba ba ilego ba se dumele bona ba ile ba hlohleletša baditšhaba ba ba fapantšha le badumedi. 3Baapostola ba ile ba dula moo lebaka le letelele, ba bolela ka sebete ka Morena yo a ilego a hlatsela gore molaetša wa bona mabapi le kgaugelo ya gagwe ke nnete ka go ba kgontšha go dira mehlolo le dimakatšo. 4Badudi ba motse woo ba ile ba tšwa dihlopha: ba bangwe ba ema le Bajuda, ba bangwe ba ema le baapostola.

5Ke moka baditšhaba ba bangwe le Bajuda gotee le baetapele ba bona ba ikemišetša go swara baapostola gampe le go ba bolaya ka maswika. 6Baapostola ba rile go di kwa ba tšhabela Likaonia motseng wa Listra le go wa Derbe le tikologong ya gona. 7Le gona moo ba fihla ba bega Ebangedi.

Tša Paulose le Barnabase kua Listra le Derbe

8Motseng wa Listra go be go na le monna yo mongwe yo a bego a bolawa ke maoto, a tswetšwe a golofetše, mme a sa kgone go sepela. 9Yena o be a theeleditše Paulose ge a bolela. Paulose ge a mo hlaba ka mahlo, a bona gore o na le tumelo ya gore a ka fodišwa. 10A mo goelela a re: “Emelela ka maoto o hlophologe!” Monna yoo a nanoga mme a thoma go sepelasepela. 11Lešaba ge le bona se se dirilwego ke Paulose, la goelela ka polelo ya Selikaonia la re: “Medimo e iphetotše batho mme e theogetše go rena!” 12Ba thea Barnabase ba re ke Zeose, Paulose yena ba re ke Hermese, ka ge e be e le yena mmoledi yo mogolo wa ditaba. 13Moprista wa modingwana yo go thwego ke Zeose yo a bego a agetšwe tempele pele ga motse a tliša dipoo le dikgare tša matšoba kgorong, gobane yena le lešaba leo ba be ba nyaka go direla baapostola bao didimo.

14Baapostola, Barnabase le Paulose, ba rile go kwa taba yeo ba gagola diaparo tša bona, ba kitimela ka gare ga lešaba leo, ba goelela ba re: 15

14:15
Eks. 20:11
Pes. 146:6
“Banna, le dirang? Gape le rena re batho ba nama bjalo ka lena! Re le begela Taba ye Botse ye e rego le tlogele dilo tše tša lefeela le boele go Modimo yo a phelago yo a hlodilego legodimo le lefase le lewatle le tšohle tše di lego go tšona. 16Kgale Modimo o be a lesa ditšhaba tšohle di itirela se di se ratago 17le ge a be a sa lese go itlhatsela se yena a lego sona ka go dira tše dibotse: o le nešetša pula ya go tšwa legodimong, a le fa le dibjalo ka dihla tša gona; o le fa dijo ka bontši, dipelo tša lena a di tlatša lethabo.” 18Baapostola le ge ba be ba realo ba nyakile ba paletšwe ke go thibela lešaba leo go ba direla didimo.

19Gwa tla Bajuda ba bangwe ba go tšwa Antiokia le Ikoniomo; bona ba fenya lešaba ka dipolelo, ba keketa Paulose ka maswika, ba mo gogela ka ntle ga motse ba re o hwile. 20Fela e rile ge badumedi ba mmokanetše a tsoga a boela motseng. Ka le le latelago yena le Barnabase ba ya Derbe.

Paulose le Barnabase ba boela Antiokia kua Siria

21Paulose le Barnabase ba rile go bega Taba ye Botse kua Derbe ba sokolla batho ba bantši gore e be barutiwa. Ke moka ba gomela Listra le Ikoniomo ba ba ba fetela le Antiokia. 22Ba tiiša badumedi ba ba kgothatša gore ba kgotlelele tumelong. Ba ba ruta ba re: “Go tsena legodimong re swanetše go feta mathateng a mantši.” 23Mo phuthegong ye nngwe le ye nngwe ba ba beela bagolo, ba ba gafela go Morena ka dithapelo le ka go itima dijo, gobane bagolo bao ba be ba šetše ba dumela go yena.

24Ba rile go phatša naga ya Pisidia ba fihla Pamfilia. 25Motseng wa Perge ba fihlile ba bega molaetša wa Modimo, ba kgona ba fetela Athalia, 26gomme ba tloga moo ba boela Antiokia ka leselawatle, mola ba ilego ba gafelwa Morena gore e be yo botho go bona ka lebaka la modiro wo bjale ba bego ba o phethile.

27Ba rile go fihla Antiokia ba kgoboketša phuthego ba e anegela tšohle tše Modimo a di dirilego le bona, le ka mo a filego baditšhaba sebaka sa gore ba dumele. 28Ba dula le badumedi moo nako ye telele.