Sepedi 2000 (NSO00)
11

Petrose o laodišetša phuthego ya Jerusalema tše di hlagilego

111Baapostola le badumedi ba naga ya Judea ba ile ba kwa gore baditšhaba le bona ba amogetše lentšu la Modimo. 2Ya re ge Petrose a ile Jerusalema, babotalebollo ba mo sola 3ba re: “Etse o be o etetše batho ba go se bolle, wa ba wa ja le bona!” 4Ke mo Petrose a ba laodišeditšego ditaba tšohle ka mo di hlagilego ka gona go tloga mathomong a tšona a re:

5“Ke rile ke rapela kua motseng wa Jope ka tsenwa ke moya ka bona pono. Ka bona selo se nkego ke lešela le legolo se etšwa legodimong se theošwa ka dikhutlo tša sona tše nne, sa ba sa fihla mo go nna. 6Ge ke se lebelediša ka gare ka bona diphoofolo tša maoto a mane, tša gae le tša nageng, le digagabi le dinonyana. 7Ke moka ka kwa lentšu le mpotša le re: ‘Petrose, tsoga o hlabe, o je!’ 8Fela nna ka re: ‘Le gatee, Morena! Ga se ka ka ka iša seila goba selo se se tšhilafetšego ganong.’ 9Lentšu leo la mpotša la bobedi le etšwa legodimong la re: ‘Se Modimo a rego ga se seila wena o se ke wa re ke seila.’ 10Taba ye e boeleditšwe gararo, ya ba gona dilo tšeo ka moka di bušetšwago legodimong. 11Ka yona nako yeo ke ge go fihla banna ba bararo ntlong yeo ke bego ke11:11 “ke bego ke” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “re bego re”. dula go yona ba romilwe go nna ba etšwa Kesarea. 12Moya wo Mokgethwa wa mpotša gore ke sepele nabo ke se na maseme. Badumedi bao ba go selela ba go tšwa Jope le bona ba ile ba ya le nna, gomme ra fihla ra tsena ka ga Korneliose. 13Yena a re laodišetša ka mo a bonego morongwa a eme ka ntlong ya gagwe, a re go yena: ‘Roma batho Jope ba yo bitša monna yo mongwe yo ba rego ke Simone, le lengwe ba rego ke Petrose. 14Yena o tla go botša mantšu ao wena le bohle ba lapa la gago le tlago phološwa ka ona.’ 15E rile ge ke thoma go bolela, Moya wo Mokgethwa wa theogela go bona go no swana le mola o theogela go rena mathomong. 16

11:16
Dit. 1:5
Ka napa ka gopola sela Morena a bego a se boletše a re: ‘Johanese o be a kolobetša ka meetse, fela lena le tla kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa.’ 17Modimo o file baditšhaba mpho yela a e filego rena mola re dumela go Morena Jesu Kriste; bjale nna ke nna mang nkago thibela Modimo?”

18Ge ba ekwa a realo, ba lesa go mo sola, ba reta Modimo ba re: “Gona le baditšhaba Modimo o ba file sebaka sa gore ba sokologe mme ba phele!”

Phuthego ya Antiokia

19

11:19
Dit. 8:1-4
Badumedi ba bangwe ba ba bego ba šwalalantšwe ke go hlomarwa mola ga go tla ka morago ga go bolawa ga Stefane, ba be ba sepetše le naga ba ba ba fihla Fenikia le Saeprose le Antiokia, ba begela fela Bajuda molaetša wa Modimo, e sego ba bangwe. 20Eupša ba bangwe ba bona, ba go tšwa Saeprose le Sirene, bona ba ya Antiokia, ba fihla ba bolela le baditšhaba, ba ba begela Taba ye Botse ya Morena Jesu. 21Morena a ba thuša, gomme batho ba bantši ba dumela ba sokologela go Morena.

22Taba ya bona ya ba ya fihla le phuthegong ya Jerusalema. Ke moka ba roma Barnabase Antiokia. 23Ge a fihla gona a bona tše Modimo a di dirilego ka botho bja gagwe, a thaba, gomme a ba kgothatša bohle gore ba botegele Morena ka pelo tša bona ka moka, 24gobane yo Barnabase e be e le moloki yo a tletšego Moya wo Mokgethwa le tumelo, gomme batho ba bantši ba dumela ba sokologela go Morena.

25Barnabase a ya Tarsose go nyaka Saulo. 26A re go mo hwetša a mo tliša Antiokia, gomme ka babedi ga bona ba fetša ngwaga ka moka ba šoma mmogo phuthegong ya gona, ba ruta batho ba bantši. Ke gona moo Antiokia mo badumedi ba thomilego go bitšwa Bakriste.

27Lebakeng leo ke ge moo Antiokia go fihla baprofeta ba bangwe ba go tšwa Jerusalema. 28

11:28
Dit. 21:10
Yo mongwe wa bona, yo ba rego ke Agabose, a ema a porofeta ka maatla a Moya wo Mokgethwa gore go tlilo wa tlala ye kgolo lefaseng ka moka. Ke yona yela ya go wa mehleng ya Kesare Klaudiose. 29Badumedi ba kwana gore mongwe le mongwe wa bona a romele mpho ye a kago e kgona go thuša badumedikayena ba ba dulago Judea. 30Ba dira bjalo, ba romela tšhelete ka Barnabase le Saulo go bagolo ba phuthego.

12

Badumedi ba hlomarwa le go iša pele

121Ka tšona nako tšeo Kgoši Heroda12:1 “Kgoši Heroda” Ke Kgoši Heroda Agripa I, mmuši wa naga ya Palestina ka moka. a thoma go hlomara ba bangwe ba phuthego. 2A bolaya Jakobose, morwarragoJohanese, ka tšhoša. 3Ge a bona gore seo se kgahlile Bajuda, a boeletša a swara le Petrose. E be e le ka nako ya Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo. 4

12:4
Eks. 12:1-27
A re go mo swara a mo iša kgolegong, a mo gafela dihlopha tše nne tša bahlabani, ba bane ba bane, gore ba mo lete. O be a gopotše go mo sekiša phatlalatša ge go fetile Monyanya wa Paseka. 5Ka gona Petrose a bewa ka kgolegong; phuthego yona ya fela e mo rapelela e kgothetše.

Petrose o hlakodišwa kgolegong

6Bošego bjo Heroda a bego a tlilo tsoga a tliša Petrose tshekong, Petrose o be a robetše mokgahlo ga bahlabani ba babedi, a kgokilwe ka diketane tše pedi, gomme le kua lesorong la kgolego a beetšwe baleti. 7Gateetee ke ge go bonala morongwa wa Morena a eme moo, gomme ka moo phapošing go taga seetša. Morongwa yoo a šikinya Petrose lehlakoreng, a mo tsoša a re: “Nanoga!” Diketane tšela tša bofologa diatleng tša Petrose tša wela fase. 8Ke moka morongwa yoo a re: “Ipofe letheka, o rwale le dieta.” Petrose a dira bjalo. Morongwa a re: “Apara kobo, o ntšhale morago.” 9Petrose a tšwa ka kgolegong a mo šetše morago, fela a sa tsebe ge tše di dirwago ke morongwa di direga ka mmakgonthe. Yena o be a nagana gore o bona pono. 10Ba feta baleti ba mathomo, le ba bobedi, ba feleletša ka go fihla lesorong la tshipi le le išago motseng; lona la ipula, gomme ba tšwa, ba sepela ka tsela. Gateetee morongwa yola a timelela Petrose.

11Ke mo Petrose a lemogilego tše di diregilego, gomme a re: “Bjale ke gona ke tsebago gore ruri Morena o romile morongwa wa gagwe go tlo ntlhakodiša diatleng tša Heroda le go tše setšhaba sa Bajuda se bego se ikemišeditše go ntira tšona.”

12Ge a seno kwešiša taba ye a ya ga Maria, mmagoJohanese yo leina la gagwe le lengwe ba bego ba re ke Markose. Ke mo go bego go kgobokane batho ba bantši ba rapela. 13A kokota lesorong, gomme gwa tla lekgoba la ngwanenyana yo leina la gagwe ba rego ke Rode. 14Yena a re go tseba lentšu la Petrose a thaba mo a ilego a ba a goma a se a bula, a yo ba tsebiša gore Petrose o eme ka kua lesorong. 15Bona ba re: “O a gafa, wena!” Eupša yena a tiiša gore ke nnete. Gomme bona ba re: “Gona ke morongwa wa gagwe!”

16Petrose yena ke ge a le gare a kokota. Ba ba ba bula, gomme ge ba mmona ba kgotsa. 17A ba laetša ka seatla gore ba homole, ba re tuu, gomme a ba laodišetša ka mo Morena a mo ntšhitšego ka kgolegong ka gona. A re: “Le tsebiše Jakobose le badumedi ba bangwe.” Ke moka a tloga a ya felwanatsoko.

18Ge go esa, ya ba kgakanego fela mo go bahlabani, ba botšišana ba re: “Go diregileng ka Petrose?” 19Heroda a laela gore a nyakwe, fela ba se mmone. Ka gona baleti ba sekišwa; Heroda a laela gore ba bolawe. Ka morago ga moo Heroda a tloga Judea a yo dula lebakanyana kua Kesarea.

Lehu la Heroda

20Heroda o be a galefetše batho ba Tirose le ba Sidone kudu. Bona ba nama ba roma baemedi go yena. Ge ba seno itswalanya le Blastose, mokgomana wa mošate, ba ya go Heroda, ba fihla ba mo kgopela kagišano ka ge naga ya bona e be e phela ka tše di lengwago nageng ya kgoši.

21Ya re ka tšatši le le beilwego Heroda a apara tša bogoši, a dula setulong sa gagwe sa bogoši, a bolela le bona. 22Lešaba la goa la re: “Yo a bolelago yo ga se motho, ke modimo!” 23Gateetee morongwa wa Morena a otla Heroda, ka ge a be a dirile gore batho ba tumiše yena bakeng sa go tumiša Modimo. A longwa ke dinogana ka maleng a ba a hwa.

24Lentšu la Modimo lona la fela le phatlalala le keka.

25BoBarnabase le Saulo ba rile go phetha se ba bego ba se rometšwe Jerusalema, ba boa,12:25 “go phetha se ba bego ba se rometšwe Jerusalema, ba boa” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “go phetha se ba bego ba se rometšwe, ba boela Jerusalema”. ba tla le Johanese yola wa go tsebja le ka la Markose.

13

Barnabase le Saulo ba a kgethwa ba rongwa

131Phuthegong ya Antiokia go be go na le baprofeta le baruti ba bangwenyana, e lego boBarnabase, le Simeone wa go bitšwa Ramoso, le Lutsiose wa go tšwa Sirene, le Manaene yola wa go gola gotee le Mmušiši Heroda,13:1 “Heroda” Ke Heroda Antipase, mmuši wa Galilea. Lebelela Luk. 3:1. le Saulo. 2E rile ge ba ntše ba rapela ba itima dijo, Moya wo Mokgethwa wa re go bona: “Mpeeleng Barnabase le Saulo thoko, ba ye modirong wo ke ba bileditšego wona.”

3Ba itima dijo ba rapela le go iša pele, ba ba bea diatla, ba laelana le bona.

Barnabase le Saulo ba etela Saeprose

4Bona, ka ge ba be ba romilwe ke Moya wo Mokgethwa, ba ile ba theogela Seleutsia, go tloga gona ba ya sehlakahlakeng sa Saeprose ka leselawatle. 5Ge ba fihla motseng wa Salamise ba begela batho molaetša wa Modimo ka disinagogeng tša Bajuda, ba na le Johanese, mothuši wa bona.

6Ba phatša sehlakahlaka sohle go yo fihla Pafose, moo ba hweditšego Mojuda yo mongwe wa maselamose, moprofeta wa maaka, yo ba rego ke Barjesu. 7Yena e be e le mohlankedi wa Mmušiši Sergiose Paulose, monna wa bohlale, kua mošate. Mmušiši a bitša Barnabase le Paulose gore a tle a kwe molaetša wa Modimo. 8Fela ramaselamose yoo leina la gagwe la Segerike ba bego ba re ke Elimase, a ba ganetša a leka go thibela mmušiši gore a se dumele. 9Ke mo Saulo, yo a bego a tsebja le ka la Paulose, a tomoletšego ramaselamose yoo mahlo a tletše Moya wo Mokgethwa a re: 10“Hee, wena wa ga Diabolose! Hee, wena ramathaithai, mokadikadi wa morara towe! Wena lenaba la tšohle tše di lokilego! O reng o sa lese go šitiša Modimo go phetha thato ya gagwe? 11Tseba ge, Morena o a go otla, gomme o tla foufala sebaka wa se bone letšatši.”

Gateetee Elimase a welwa ke kgodi mahlong ya mo re pii, gomme a sepela a tlaruma, a nyaka yo a kago mo hlahla ka seatla. 12Mmušiši ge a bona se se diregilego a dumela; gobane o be a tlabilwe ke tše a di rutilwego mabapi le Morena.

Paulose le Barnabase Antiokia ya Pisidia

13Paulose le ba ba bego ba sepela le yena ba tloga Pafose ka leselawatle ba ya Perge, motseng wo o lego Pamfilia. Gona moo Johanese a kgaogana nabo a boela Jerusalema. 14Go tloga Perge ba fetela Antiokia ya Pisidia, gomme ka tšatši la Sabatha ba ya sinagogeng ba fihla ba dula. 15Ge go seno balwa melao ya Moshe le mangwalo a baprofeta, bahlankedi ba sinagoge ba roma motho go bona a fihla a re: “Banna ba gešo, ge le na le tše le nyakago go kgothatša batho ka tšona, le bolele.” 16Ke ge Paulose a emelela, a emiša seatla go ba homotša a re:

“Lena Baisraele le lena ba bangwe ba go khunamela Modimo, ntheeletšeng! 17

13:17
Eks. 1:7
12:51
Modimo wa setšhaba se sa Baisraele o kgethile borakgolokhukhu ba rena a ba dira setšhaba se segolo mehleng ya mola ba falaletše Egepeta. A ba ntšha gona ka maatla a gagwe a magolo, 18
13:18
Num. 14:34
Doit. 1:31
a tšea mengwaga ye e ka bago ye masome a mane a ba kgotleletše13:18 “a ba kgotleletše” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “a ba hlokometše”. kua lešokeng. 19
13:19
Doit. 7:1
Josh. 14:1
A fediša ditšhaba tše di šupago nageng ya Kanana, gomme a fa Baisraele naga ya tšona. 20
13:20
Baahl. 2:16
1 Sam. 3:20
Tšeo ka moka di diregile nakong ye e ka bago mengwaga ye makgolo a mane le masome a mahlano.

“Ka morago ga moo13:20 “Tšeo ka moka di diregile nakong ye e ka bago mengwaga ye makgolo a mane le masome a mahlano. Ka morago ga moo” goba “Ka morago ga mengwaga ye e ka bago ye makgolo a mane le masome a mahlano.” a ba fa baahlodi go fihlela nakong ya moprofeta Samuele. 21

13:21
1 Sam. 8:5
10:21
Ya re ge ba kgopela go ba le kgoši, Modimo a ba fa Saulo, morwa wa Kishe, wa kgoro ya Benjamene, gomme yena ya ba kgoši ya bona mengwaga ye masome a mane. 22
13:22
1 Sam. 13:14
16:12
Pes. 89:20
A re go mo tloša a bea Dafida kgoši ya bona, gomme ge a mmolela a re: ‘Ke bone gore Dafida, morwa wa Isai, ke yena monna yo a nkgahlago, monna yo a tlago phetha tšohle tše ke nyakago gore a di phethe.’ 23Ke yena yo molokong wa gagwe Modimo a phethilego se a bego a rile o tla se phetha, a dira Jesu Mophološi wa šetšhaba sa Baisraele. 24
13:24
Mar. 1:4
Luk. 3:3
Pele ga ge Jesu a thoma modiro wa gagwe, Johanese o ile a begela batho bohle ba Israele gore ba sokologe dibeng tša bona ba kolobetšwe. 25
13:25
Mat. 3:11
Mar. 1:7
Luk. 3:16
Joh. 1:20,27
Johanese ge a feleletša modiro wa gagwe o ile a re: ‘Na le gopola gore ke nna mang? Ga se nna yo le mo letetšego. Fela theeletšang mo: Yena o tla tla ka morago ga ka, gomme go mo hunolla dieta nna le go ntshwanela ga go ntshwanele.’

26“Banna ba gešo, lena ditlogolo tša Abrahama, le lena ba bangwe ba go khunamela Modimo le lego mo: Molaetša wo wa phološo o rometšwe rena. 27Gobane batho ba ba dulago Jerusalema le baetapele ba bona ba be ba sa tsebe ge Jesu e le yena Mophološi, le gona ba be ba sa kwešiše mantšu a baprofeta a a balwago tšatši le lengwe le le lengwe la Sabatha. Bona ba phethagatša mantšu a baprofeta ka go mo ahlolela lehu. 28

13:28
Mat. 27:22-23
Mar. 15:13-14
Luk. 23:21-23
Joh. 19:15
Ešita le mola ba sa hwetše lebaka la go mo ahlolela lehu, ba ile ba kgopela Pilato gore a bolawe. 29
13:29
Mat. 27:57-61
Mar. 15:42-47
Luk. 23:50-56
Joh. 19:38-42
Ba rile go phetha tšohle tše di ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa ka yena, ba mo fegolla sefapanong, ba mmoloka ka lebitleng. 30Eupša Modimo a tla a mo tsoša bahung, 31
13:31
Dit. 1:3
gomme a bonwa matšatši a mantši ke bale ba bego ba sepela naye ge ba etšwa Galilea ba eya Jerusalema. Bjale ke bona ba e lego dihlatse tša gagwe setšhabeng sa Israele. 32-33
13:33
Pes. 2:7
Gomme bjale rena re le begela Taba ye Botse, e lego gore se Modimo a ilego a se holofetša borakgolokhukhu ba rena bjale o se diretše ditlogolo tša bona ka go tsoša Jesu bahung, bjale ka ge go ngwadilwe ka Pesalomeng ya bobedi gwa thwe:

“ ‘O Morwa wa ka, lehono ke go tswetše.’

34
13:34
Jes. 55:3
“Mabapi le go mo tsoša bahung gore a se ke a bola, Modimo o rile:

“ ‘Ke tla le fa ditšhegofatšo tše dikgethwa tše di tshepagalago tše ke di holofeditšego Dafida.’

35
13:35
Pes. 16:10
“Ke ka lebaka leo a boletšego le ka temaneng ye nngwe a re:

“ ‘O ka se lese mohlanka wa gago yo a botegago a eya boyabahu.’

36“Ge e le Dafida yena mehleng ya gagwe o rile go phetha thato ya Modimo a ithobalela, a bolokwa le borakgolokhukhu ba gagwe, mme setopo sa gagwe sa bola. 37Kganthe yo Modimo a mo tsošitšego bahung yena ga se a bola. 38-39Bjale ge, tsebang, lena banna ba gešo, gore ke ka Jesu mo le begelwago molaetša wa tshwarelo ya dibe, le gore mang le mang yo a dumelago o lokollwa dibeng tšohle tše melao ya Moshe o bego o šitwa ke go le lokolla go tšona. 40Ka gona, le hlokomele gore tše di boletšwego ke baprofeta di se le hlagele,13:40 “di se le hlagele” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “di se hlage”. mola ba re:

41

13:41
Hab. 1:5
“ ‘Lebelelang, lena bakweri!

Tlabegang, le hwe.

Gobane se ke se dirago mehleng yeno ya lena ke taba ye le ka se kego

la e kgolwa ge le e botšwa!’ ”

42E rile ge Paulose le Barnabase ba etšwa ka sinagogeng, batho ba ba kgopela gore ka Sabatha se se latelago ba boe ba tle ba ba botše ditaba tšeo ka botlalo. 43Phuthego e rile go phatlalala Bajuda ba bantši le batho ba bangwe ba bantši ba ba bego ba sokologetše tumelong ya Sejuda ba latela Paulose le Barnabase. Bona ba bolela le bona, ba ba kgothatša gore ba phele ba botile go loka ga Modimo.

44Ka Sabatha se se latelago batho ba ba bego ba kgobokanetše go tlo kwa lentšu la Modimo e be e nyakile go ba motse ka moka. 45Bajuda ge ba bona lešaba leo ba tsebafa; ba phegiša Paulose go tše a di bolelago ba ba ba mo roga. 46Fela Paulose le Barnabase bona ba bolela ba sa šie ba re: “E be e le tshwanelo gore lentšu la Modimo le begelwe lena pele. Fela ka gore le a le gana mme ga le bone le swanelwa ke bophelo bjo bo sa felego, re ya go baditšhaba. 47

13:47
Jes. 42:6
49:6
Gobane Morena o re laile a re:

“ ‘Ke go dirile seetša sa ditšhaba,

gore bohle ba lefaseng ba phološwe ka wena.’ ”

48Baditšhaba ba rile go di kwa ba thaba ba reta molaetša wa Morena; gomme ba ba kgethetšwego bophelo bjo bo sa felego ba dumela.

49Lentšu la Morena la phatlalala seleteng seo ka moka. 50Fela Bajuda ba hlohleletša bommamaemo ba motse woo ba barapedi le boramaemo ba gona. Bona ba thoma go hlomara Paulose le Barnabase ba ba raka seleteng sa gabobona. 51

13:51
Mat. 10:14
Mar. 6:11
Luk. 9:5
10:11
Baapostola bao ba hlohlora marole dinaong tša bona ba fetela Ikoniomo. 52Badumedi ba Antiokia ba tlala lethabo le Moya wo Mokgethwa.