Sepedi 2000 (NSO00)
12

Badumedi ba hlomarwa le go iša pele

121Ka tšona nako tšeo Kgoši Heroda12:1 “Kgoši Heroda” Ke Kgoši Heroda Agripa I, mmuši wa naga ya Palestina ka moka. a thoma go hlomara ba bangwe ba phuthego. 2A bolaya Jakobose, morwarragoJohanese, ka tšhoša. 3Ge a bona gore seo se kgahlile Bajuda, a boeletša a swara le Petrose. E be e le ka nako ya Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo. 4

12:4
Eks. 12:1-27
A re go mo swara a mo iša kgolegong, a mo gafela dihlopha tše nne tša bahlabani, ba bane ba bane, gore ba mo lete. O be a gopotše go mo sekiša phatlalatša ge go fetile Monyanya wa Paseka. 5Ka gona Petrose a bewa ka kgolegong; phuthego yona ya fela e mo rapelela e kgothetše.

Petrose o hlakodišwa kgolegong

6Bošego bjo Heroda a bego a tlilo tsoga a tliša Petrose tshekong, Petrose o be a robetše mokgahlo ga bahlabani ba babedi, a kgokilwe ka diketane tše pedi, gomme le kua lesorong la kgolego a beetšwe baleti. 7Gateetee ke ge go bonala morongwa wa Morena a eme moo, gomme ka moo phapošing go taga seetša. Morongwa yoo a šikinya Petrose lehlakoreng, a mo tsoša a re: “Nanoga!” Diketane tšela tša bofologa diatleng tša Petrose tša wela fase. 8Ke moka morongwa yoo a re: “Ipofe letheka, o rwale le dieta.” Petrose a dira bjalo. Morongwa a re: “Apara kobo, o ntšhale morago.” 9Petrose a tšwa ka kgolegong a mo šetše morago, fela a sa tsebe ge tše di dirwago ke morongwa di direga ka mmakgonthe. Yena o be a nagana gore o bona pono. 10Ba feta baleti ba mathomo, le ba bobedi, ba feleletša ka go fihla lesorong la tshipi le le išago motseng; lona la ipula, gomme ba tšwa, ba sepela ka tsela. Gateetee morongwa yola a timelela Petrose.

11Ke mo Petrose a lemogilego tše di diregilego, gomme a re: “Bjale ke gona ke tsebago gore ruri Morena o romile morongwa wa gagwe go tlo ntlhakodiša diatleng tša Heroda le go tše setšhaba sa Bajuda se bego se ikemišeditše go ntira tšona.”

12Ge a seno kwešiša taba ye a ya ga Maria, mmagoJohanese yo leina la gagwe le lengwe ba bego ba re ke Markose. Ke mo go bego go kgobokane batho ba bantši ba rapela. 13A kokota lesorong, gomme gwa tla lekgoba la ngwanenyana yo leina la gagwe ba rego ke Rode. 14Yena a re go tseba lentšu la Petrose a thaba mo a ilego a ba a goma a se a bula, a yo ba tsebiša gore Petrose o eme ka kua lesorong. 15Bona ba re: “O a gafa, wena!” Eupša yena a tiiša gore ke nnete. Gomme bona ba re: “Gona ke morongwa wa gagwe!”

16Petrose yena ke ge a le gare a kokota. Ba ba ba bula, gomme ge ba mmona ba kgotsa. 17A ba laetša ka seatla gore ba homole, ba re tuu, gomme a ba laodišetša ka mo Morena a mo ntšhitšego ka kgolegong ka gona. A re: “Le tsebiše Jakobose le badumedi ba bangwe.” Ke moka a tloga a ya felwanatsoko.

18Ge go esa, ya ba kgakanego fela mo go bahlabani, ba botšišana ba re: “Go diregileng ka Petrose?” 19Heroda a laela gore a nyakwe, fela ba se mmone. Ka gona baleti ba sekišwa; Heroda a laela gore ba bolawe. Ka morago ga moo Heroda a tloga Judea a yo dula lebakanyana kua Kesarea.

Lehu la Heroda

20Heroda o be a galefetše batho ba Tirose le ba Sidone kudu. Bona ba nama ba roma baemedi go yena. Ge ba seno itswalanya le Blastose, mokgomana wa mošate, ba ya go Heroda, ba fihla ba mo kgopela kagišano ka ge naga ya bona e be e phela ka tše di lengwago nageng ya kgoši.

21Ya re ka tšatši le le beilwego Heroda a apara tša bogoši, a dula setulong sa gagwe sa bogoši, a bolela le bona. 22Lešaba la goa la re: “Yo a bolelago yo ga se motho, ke modimo!” 23Gateetee morongwa wa Morena a otla Heroda, ka ge a be a dirile gore batho ba tumiše yena bakeng sa go tumiša Modimo. A longwa ke dinogana ka maleng a ba a hwa.

24Lentšu la Modimo lona la fela le phatlalala le keka.

25BoBarnabase le Saulo ba rile go phetha se ba bego ba se rometšwe Jerusalema, ba boa,12:25 “go phetha se ba bego ba se rometšwe Jerusalema, ba boa” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “go phetha se ba bego ba se rometšwe, ba boela Jerusalema”. ba tla le Johanese yola wa go tsebja le ka la Markose.