Sepedi 2000 (NSO00)
11

Petrose o laodišetša phuthego ya Jerusalema tše di hlagilego

111Baapostola le badumedi ba naga ya Judea ba ile ba kwa gore baditšhaba le bona ba amogetše lentšu la Modimo. 2Ya re ge Petrose a ile Jerusalema, babotalebollo ba mo sola 3ba re: “Etse o be o etetše batho ba go se bolle, wa ba wa ja le bona!” 4Ke mo Petrose a ba laodišeditšego ditaba tšohle ka mo di hlagilego ka gona go tloga mathomong a tšona a re:

5“Ke rile ke rapela kua motseng wa Jope ka tsenwa ke moya ka bona pono. Ka bona selo se nkego ke lešela le legolo se etšwa legodimong se theošwa ka dikhutlo tša sona tše nne, sa ba sa fihla mo go nna. 6Ge ke se lebelediša ka gare ka bona diphoofolo tša maoto a mane, tša gae le tša nageng, le digagabi le dinonyana. 7Ke moka ka kwa lentšu le mpotša le re: ‘Petrose, tsoga o hlabe, o je!’ 8Fela nna ka re: ‘Le gatee, Morena! Ga se ka ka ka iša seila goba selo se se tšhilafetšego ganong.’ 9Lentšu leo la mpotša la bobedi le etšwa legodimong la re: ‘Se Modimo a rego ga se seila wena o se ke wa re ke seila.’ 10Taba ye e boeleditšwe gararo, ya ba gona dilo tšeo ka moka di bušetšwago legodimong. 11Ka yona nako yeo ke ge go fihla banna ba bararo ntlong yeo ke bego ke11:11 “ke bego ke” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “re bego re”. dula go yona ba romilwe go nna ba etšwa Kesarea. 12Moya wo Mokgethwa wa mpotša gore ke sepele nabo ke se na maseme. Badumedi bao ba go selela ba go tšwa Jope le bona ba ile ba ya le nna, gomme ra fihla ra tsena ka ga Korneliose. 13Yena a re laodišetša ka mo a bonego morongwa a eme ka ntlong ya gagwe, a re go yena: ‘Roma batho Jope ba yo bitša monna yo mongwe yo ba rego ke Simone, le lengwe ba rego ke Petrose. 14Yena o tla go botša mantšu ao wena le bohle ba lapa la gago le tlago phološwa ka ona.’ 15E rile ge ke thoma go bolela, Moya wo Mokgethwa wa theogela go bona go no swana le mola o theogela go rena mathomong. 16

11:16
Dit. 1:5
Ka napa ka gopola sela Morena a bego a se boletše a re: ‘Johanese o be a kolobetša ka meetse, fela lena le tla kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa.’ 17Modimo o file baditšhaba mpho yela a e filego rena mola re dumela go Morena Jesu Kriste; bjale nna ke nna mang nkago thibela Modimo?”

18Ge ba ekwa a realo, ba lesa go mo sola, ba reta Modimo ba re: “Gona le baditšhaba Modimo o ba file sebaka sa gore ba sokologe mme ba phele!”

Phuthego ya Antiokia

19

11:19
Dit. 8:1-4
Badumedi ba bangwe ba ba bego ba šwalalantšwe ke go hlomarwa mola ga go tla ka morago ga go bolawa ga Stefane, ba be ba sepetše le naga ba ba ba fihla Fenikia le Saeprose le Antiokia, ba begela fela Bajuda molaetša wa Modimo, e sego ba bangwe. 20Eupša ba bangwe ba bona, ba go tšwa Saeprose le Sirene, bona ba ya Antiokia, ba fihla ba bolela le baditšhaba, ba ba begela Taba ye Botse ya Morena Jesu. 21Morena a ba thuša, gomme batho ba bantši ba dumela ba sokologela go Morena.

22Taba ya bona ya ba ya fihla le phuthegong ya Jerusalema. Ke moka ba roma Barnabase Antiokia. 23Ge a fihla gona a bona tše Modimo a di dirilego ka botho bja gagwe, a thaba, gomme a ba kgothatša bohle gore ba botegele Morena ka pelo tša bona ka moka, 24gobane yo Barnabase e be e le moloki yo a tletšego Moya wo Mokgethwa le tumelo, gomme batho ba bantši ba dumela ba sokologela go Morena.

25Barnabase a ya Tarsose go nyaka Saulo. 26A re go mo hwetša a mo tliša Antiokia, gomme ka babedi ga bona ba fetša ngwaga ka moka ba šoma mmogo phuthegong ya gona, ba ruta batho ba bantši. Ke gona moo Antiokia mo badumedi ba thomilego go bitšwa Bakriste.

27Lebakeng leo ke ge moo Antiokia go fihla baprofeta ba bangwe ba go tšwa Jerusalema. 28

11:28
Dit. 21:10
Yo mongwe wa bona, yo ba rego ke Agabose, a ema a porofeta ka maatla a Moya wo Mokgethwa gore go tlilo wa tlala ye kgolo lefaseng ka moka. Ke yona yela ya go wa mehleng ya Kesare Klaudiose. 29Badumedi ba kwana gore mongwe le mongwe wa bona a romele mpho ye a kago e kgona go thuša badumedikayena ba ba dulago Judea. 30Ba dira bjalo, ba romela tšhelete ka Barnabase le Saulo go bagolo ba phuthego.