Sepedi 2000 (NSO00)
9

Tša tshokologo ya Saulo

(Dit. 22:6-16; 26:12-18)

91Saulo yena ke ge a sa galefile a tšhošetša badumedi ba Morena ka polao. A ya go Moprista yo Mogologolo 2a mo kgopela mangwalo a go itsebiša disinagogeng tša motse wa Damaskose, gore ge a ka hwetša ba bangwe ba balatedi ba Jesu, banna goba basadi, a ba sware a ba tliše Jerusalema.

3O rile ge a le leetong la go ya gona Damaskose, a šetše a batametše motse woo, seetša se se tšwago legodimong sa mo gadimela ka mathoko ohle. 4A wela fase, a kwa lentšu le re: “Saulo, Saulo, o ntlhomaretšeng?”

5A botšiša a re: “Ke wena mang, Morena?”

Lentšu leo la re: “Ke nna Jesu yo o mo hlomerego. 6Bjale ge, emelela o ye ka mola motseng moo o tlago botšwa se o swanetšego go se dira.”

7Banna ba ba bego ba sepela le yena ba be ba eme ba rile tuu. Gobane lentšu lona ba be ba le kwa, fela ba sa bone motho. 8Saulo a emelela, a re o a lebaleba, fela o be a sa bone. Ka gona ba mo hlahla ka seatla ba mo iša ka Damaskose. 9A fetša matšatši a mararo a sa bone, a sa je a bile a sa nwe selo.

10Moo Damaskose go be go na le modumedi yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Ananiase. Yena o ile a bona pono, Morena a re go yena: “Ananiase!”

Yena a araba a re: “Morena!”

11Morena a re go yena: “Ema, o ye tseleng ye ba rego ke Tselathwii, gomme ge o fihla ga Judase o nyake monna yo mongwe wa go tšwa Tarsose yo ba rego ke Saulo. Yena o a rapela, 12gomme mo ponong o bone monna yo mongwe yo ba rego ke Ananiase a tsena a mmea diatla gore a boele a bone.”

13Ananiase a mo fetola a re: “Morena, ke kwele ka batho ba bantši tša monna yoo, le ka mo a tlaišitšego badumedi ba gago gampe ka gona kua Jerusalema. 14Gomme bjale o tlile mo a filwe ke baprista ba bagolo maatla a go swara bohle ba ba go khunamelago.”

15Morena a re go yena: “Eya go yena, ka gobane ke mo kgethile gore e be mohlanka wa ka, a ntsebagatše go baditšhaba, le go magoši, le go Baisraele. 16Gomme nna mong ke tla mmontšha tšohle tše a swanetšego go tlaišwa ka tšona ka lebaka la ka.”

17Ananiase a ya, a fihla a tsena ka lapeng leo Saulo a bego a le ka go lona, a mmea diatla a re: “Saulo, ngwanešo, Morena – yena Jesu yo a itšweleditšego go wena tseleng ge o etla mono – o nthomile gore wena o boele o bone, le gore o tlatšwe Moya wo Mokgethwa.” 18Ya re a sa realo, dilo tše nkego dikgapetla tša kgomarologa mahlong a Saulo, gomme a boela a bona. A emelela a kolobetšwa, 19a re go ja a ikwa a tieletše.

Saulo o bega Ebangedi Damaskose

Saulo a fetša matšatši a se makae moo Damaskose le badumedi ba gona. 20A thoma le gona moo semeetseng go bega ka disinagogeng gore Jesu ke Morwa wa Modimo.

21Bohle ba ba mo kwago ba botšišana ba tlabegile ba re: “Na ga se yena yola wa go bolaya ba ba khunamelago mongleina le kua Jerusalema? Ga ke re le bjale mono o tletše gona go ba swara a ba iša go baprista ba bagolo?”

22Dithero tša Saulo e ile ya fela e eba tše maatla mme di tlaba Bajuda ba Damaskose ka go ba bontšha gore Jesu ke Mesia.

23

9:23-25
2 Bakor. 11:32-33
Ge go šetše go fetile lebakanyana, Bajuda ba lakana go mmolaya, 24eupša a sebelwa maano a bona. Gape ba be ba dula ba dišitše masoro a motse bošego le mosegare gore ba tle ba mmolaye. 25Ya re bošegong bjo bongwe balatedi ba gagwe ba mo ntšha ka lešoba morakong wa motse ba mo theošetša fase ka sešego.

Saulo o etela Jerusalema

26Saulo o ile a ya Jerusalema a fihla a leka go itswalanya le balatedi ba Jesu, fela ka moka ba be ba mmoifa ba sa kgolwe gore le yena e ka ba molatedi wa Jesu. 27A ba a thušwa ke Barnabase yo a ilego a mo iša go baapostola mme a ba laodišetša ka mo Saulo a bonego Morena tseleng, le gore Morena o boletše le yena. Barnabase a ba botša le ka mo Saulo a bego a ruta batho ka leina la Jesu ka mafolofolo kua motseng wa Damaskose. 28Saulo a dula le bona a thetha le motse wa Jerusalema, a ruta ka leina la Morena ka mafolofolo. 29Le gona o be a dula a boledišana a bile a phegišana le Bajuda ba go bolela Segerike, eupša bona ba leka go mmolaya. 30Badumedi ba rile go lemoga taba ye ba iša Saulo Kesarea ba ba ba mo fetišetša Tarsose.

31Ke ka mo kereke nageng yohle ya Judea le Galilea le Samaria e ilego ya ikhutša. Ya tia ya hlompha Morena, gomme ya gola e thušwa ke Moya wo Mokgethwa.

Tša Petrose kua Lida le Jope

32Petrose ge a fela a etela gohle, o kile a fihla go badumedi ba ba agilego motseng wa Lida. 33Moo a hwetša monna yo mongwe yo ba rego ke Enease yo a bego a rephile ditho mme a feditše mengwaga ye seswai a sa tsoge. 34A re go yena: “Enease, Jesu Kriste o a go fodiša. Tsoga, o ikalolele malao.” Enease a akgofa a tsoga. 35Bohle ba ba agilego moo Lida le Sharone ba re go mmona ba sokologela go Morena.

36Kua motseng wa Jope go be go na le modumedi yo mongwe wa mosadi ba re ke Thabitha, ka Segerike ke Dorkase, ke go re “tshephe”. Yena o be a dula a dira tše dibotse, le gona a thuša bahloki. 37Lebakeng leo a hlabega, a ba a hlokafala. Ba re go hlapiša setopo sa gagwe ba se bea ka phapošing ye nngwe ya ka godimo. 38Jope e be e se kgole le Lida, gomme ya re ge badumedi ba Jope ba ekwa gore Petrose o Lida, ba roma banna ba babedi go yena go mo kgopela ba re: “Nke o kgaoletše o tle mono go rena.” 39Ka gona Petrose a ema a tloga nabo. Ge a fihla ba mo iša ka phapošing yela ya ka godimo mo a fihlilego a kgobokanelwa ke bahlologadi bohle ba eme ba lla, ba mmontšha diaparo tša ka gare le tša ka ntle tše Thabitha a di rokilego ge a sa phela. 40Petrose a re go ba ntšhetša ntle ka moka a khunama a rapela; ke moka a retologela go setopo, a re go sona: “Thabitha, tsoga!” Thabitha a ponyologa, a re go bona Petrose a tsoga, a dula. 41Petrose a mo swara ka seatla a mo emiša. A bitša badumedi bale gotee le bahlologadi bale, a ba neela yena a phedile. 42Taba ye ya kwala motseng ka moka wa Jope, gomme batho ba bantši ba dumela go Morena. 43Petrose a tšea lebaka moo Jope ka ga monna yo mongwe wa go šoga matlalo yo ba rego ke Simone.

10

Tša Petrose le Korneliose

101Kua motseng wa Kesarea go be go na le monna yo mongwe yo ba bego ba re ke Korneliose. E be e le ralekgolo wa sehlopha sa bahlabani se se bego se bitšwa sehlopha sa Italia. 2Yena le ba lapa la gagwe e be e le barapedi mme ba khunamela Modimo. O be a katana kudu le go thuša bahloki ba Bajuda, le gona a dula a rapela Modimo. 3E rile ka tšatši le lengwe, ka nako ya boraro mathapama, a ba le pono yeo go yona a ilego a bona morongwa wa Modimo gabotse a etla go yena a re: “Korneliose!”

4Yena a mo hlaba ka mahlo a tšhogile a re: “Ke eng, morena?”

Morongwa yoo a mo fetola a re: “Modimo o šeditše dithapelo tša gago le dimpho tše o di filego bahloki, gomme o go kwele. 5Bjale ge, roma batho Jope gore ba ye ba bitše monna yo mongwe yo ba rego ke Simone, le lengwe ba re ke Petrose. 6Yena o etetše ka ga mošogamatlalo yo mongwe yo le yena ba rego ke Simone, yo a agilego go bapela le lewatle.” 7Morongwa yoo a re go tloga, Korneliose a bitša ba babedi ba badiredi ba lapa la gagwe le mohlabani yo mongwe, monna wa morapedi, yo e bego e le yo mongwe wa ba ba šikago le yena. 8A re go ba laodišetša tšohle tše di diregilego, a ba roma Jope.

9Ka le le latelago, ge banna bao ba swere tsela ba šetše ba batametše Jope, Petrose a namelela tlhakeng ya ntlo go yo rapela, e le ka nako ya mosegare wo mogolo. 10A kwa a swerwe ke tlala a duma sa go ja. Ya re ge ba sa apeile, a tsenwa ke moya a bona pono. 11A bona legodimo le bulegile gomme selo se nkego ke lešela le legolo se etšwa gona se theošetšwa fase ka dikhutlo tša sona tše nne. 12Mo go sona go be go na le mehutahuta ya diphoofolo tša maoto a mane le ya digagabi le ya dinonyana. 13Gwa kwagala lentšu le mmotša le re: “Petrose, tsoga o hlabe, o je!”

14Petrose a re: “Le gatee, Morena! Ga se nke ka ja seila goba selo se se tšhilafetšego.”

15Lentšu leo la bolela gape, e le la bobedi, la re go yena: “Se Modimo a rego ga se seila wena o se ke wa re ke seila.” 16Taba ye e boeleditšwe gararo, ya ba gona selo seo se bušetšwago legodimong.

17Petrose o rile a sa tlabilwe ke gore na pono yeo e šupang, ya ba banna bale ba go rongwa ke Korneliose ba šetše ba eme lesorong, ba kwele gore ka ga Simone ke kae. 18Ba goelela ba botšiša ge ka moo go se na moeng yo ba rego ke Simone, le lengwe ba rego ke Petrose.

19Petrose yena o be a sa gopodišiša ka pono yeo, ge Moya wo Mokgethwa o mmotša o re: “Theeletša! Go tlile banna ba bararo10:19 “ba bararo” Sengwalwakaseatla se tee se re “ba babedi”, dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ba bangwe”. ba a go nyaka. 20Bjale ge, ema o theoge o sepele nabo, o se ke wa ba le maseme, gobane ke nna ke ba romilego.” 21Petrose a theogela go banna bao, a re go bona: “Ke nna yo le mo nyakago. Ke efe taba ye le tlilego ka yona?”

22Bona ba mo fetola ba re: “Re romilwe ke Korneliose, molaodi wa bahlabani, monna wa go loka, wa go khunamela Modimo, wa go tuma setšhabeng sa Bajuda ka moka. O laetšwe ke morongwa yo mokgethwa wa Modimo gore a go bitše o tle ga gagwe, a tle a kwe ditaba go wena.” 23Petrose a ba iša ka gae, a ba fa marobalo.

Ka le le latelago a ema a sepela le bona; le badumedi ba bangwe ba motse wa Jope ba ya le yena. 24Ka tšatši le le latelago ba fihla Kesarea, ba hwetša Korneliose a ba letetše, a na le meloko le bagwera ba gagwe ba bagolo ba a bego a ba laleditše. 25E rile ge Petrose a fihla, Korneliose a mo gahlanetša, a itahlela fase maotong a gagwe, a mo lotšha. 26Fela Petrose a mo emiša a re: “Emelela, le nna ke motho wa nama.” 27Petrose ge a tsena ka ntlong o be a bolela le Korneliose. A hwetša go kgobokane batho ba bantši. 28A re go bona: “Lena le a tseba gore Mojuda ga se a dumelelwa go ikopanya le moditšhaba le ge e le go mo etela. Fela nna Modimo o ntaeditše gore ke se ke ka re motho ofe goba ofe ke seila goba o tšhilafetše. 29Ke ka lebaka leo e rilego ge ke bitšwa ka tla, ka se gane. Bjale ke botšiša gore na le mpileditšeng.”

30Korneliose a mo fetola a re: “Gohlwamaloba, ka tšona nako tše tša boiri ya boraro mathapama ke rile ke rapela10:30 “ke rile ke rapela” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ke rile ke ikona dijo ke rapela”. ka mo ntlong ya ka, gateetee ka bona monna wa diaparo tše ditšhweu tša mabaibai e eme pele ga ka, 31a mpitša a re: ‘Korneliose, Modimo o kwele thapelo ya gago, o šeditše le dimpho tše o di filego bahloki. 32Roma batho Jope ba yo bitša monna yo ba rego ke Simone, le lengwe ba rego ke Petrose. Yena o etetše ka ga mošogamatlalo yo mongwe yo ba rego ke Simone, yo a agilego go bapela le lewatle.’ 33Ke ka moo ke romilego batho le semeetseng gore ba go late, gomme o dirile gabotse ge o tlile. Bjale re mo pele ga Modimo gore re kwe tše Morena a go laetšego tšona.”

Tše Petrose a di boletšego

34

10:34
Doit. 10:17
Petrose ge a thoma go bolela a re: “Ruri, bjale ke a bona gore Modimo ga a kgetholle motho. 35O kgahlwa ke yo a mmoifago mme a dirago tše di lokilego, a sa šetše gore ke wa setšhaba sefe. 36-37Molaetša wo a o rometšego Baisraele le a o tseba, wa ge ba begelwa Taba ye Botse ya go boelanywa le yena ka Jesu Kriste, yena Morena wa bohle. Le tseba taba yela e ilego ya hlaga nageng yohle ya Bajuda, ya go thoma Galilea ge Johanese a seno bega molaetša wa gagwe wa kolobetšo. 38Ke yona taba ya Jesu wa Nasaretha, ya ge Modimo a mo tloditše a mo fa Moya wo Mokgethwa le maatla. Yena o sepetše gohle a dira tše dibotse, a fodiša bohle ba ba gateletšwego ke Diabolose, gobane Modimo o be a na le yena. 39Rena re dihlatse tša tšohle tše a di dirilego nageng ya Bajuda le Jerusalema. Ka morago ba ile ba mmolaya ka go mo kokotela sefapanong. 40Fela Modimo a mo tsoša bahung ka letšatši la boraro, a ba a dira gore a itšweletše, 41e sego go setšhaba ka moka, eupša go dihlatse tše Modimo a bego a šetše a di kgethile, e lego rena re ilego ra ja, ra ba ra nwa le yena ge a seno tsoga bahung. 42Gomme o re laetše gore re begele setšhaba Ebangedi, re be re hlatsele gore ke yena yo Modimo a mmeilego Moahlodi wa ba ba phelago le ba ba hwilego. 43Ke yena yo baprofeta bohle ba bolelago ka yena, ba re mang le mang yo a dumelago go yena o tla swarelwa dibe tša gagwe ka tše Jesu a di dirilego.”

Baditšhaba ba amogela Moya wo Mokgethwa

44Ya re Petrose a sa bolela, Moya wo Mokgethwa wa theogela go bohle ba ba bego ba theeleditše molaetša woo. 45Badumedi bale ba Bajuda10:45 “ba Bajuda” Segerike se re “ba lebollo”. ba go tla le Petrose ge a etšwa Jope ba tlabega ge le baditšhaba ba filwe mpho ye e lego wona Moya wo Mokgethwa. 46Gobane ba be ba ba kwa ba bolela mantšu a a sa kwešišwego ba tumiša Modimo. Petrose a bolela a re: 47“Batho ba ba amogetše Moya wo Mokgethwa bjalo ka rena. Bjale ke mang yo a ka ba thibelago go kolobetšwa ka meetse?” 48Ke moka a laela gore ba kolobetšwe e be ba Jesu Kriste. Batho bao ba mo kgopela gore a dule le bona matšatšinyana.

11

Petrose o laodišetša phuthego ya Jerusalema tše di hlagilego

111Baapostola le badumedi ba naga ya Judea ba ile ba kwa gore baditšhaba le bona ba amogetše lentšu la Modimo. 2Ya re ge Petrose a ile Jerusalema, babotalebollo ba mo sola 3ba re: “Etse o be o etetše batho ba go se bolle, wa ba wa ja le bona!” 4Ke mo Petrose a ba laodišeditšego ditaba tšohle ka mo di hlagilego ka gona go tloga mathomong a tšona a re:

5“Ke rile ke rapela kua motseng wa Jope ka tsenwa ke moya ka bona pono. Ka bona selo se nkego ke lešela le legolo se etšwa legodimong se theošwa ka dikhutlo tša sona tše nne, sa ba sa fihla mo go nna. 6Ge ke se lebelediša ka gare ka bona diphoofolo tša maoto a mane, tša gae le tša nageng, le digagabi le dinonyana. 7Ke moka ka kwa lentšu le mpotša le re: ‘Petrose, tsoga o hlabe, o je!’ 8Fela nna ka re: ‘Le gatee, Morena! Ga se ka ka ka iša seila goba selo se se tšhilafetšego ganong.’ 9Lentšu leo la mpotša la bobedi le etšwa legodimong la re: ‘Se Modimo a rego ga se seila wena o se ke wa re ke seila.’ 10Taba ye e boeleditšwe gararo, ya ba gona dilo tšeo ka moka di bušetšwago legodimong. 11Ka yona nako yeo ke ge go fihla banna ba bararo ntlong yeo ke bego ke11:11 “ke bego ke” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “re bego re”. dula go yona ba romilwe go nna ba etšwa Kesarea. 12Moya wo Mokgethwa wa mpotša gore ke sepele nabo ke se na maseme. Badumedi bao ba go selela ba go tšwa Jope le bona ba ile ba ya le nna, gomme ra fihla ra tsena ka ga Korneliose. 13Yena a re laodišetša ka mo a bonego morongwa a eme ka ntlong ya gagwe, a re go yena: ‘Roma batho Jope ba yo bitša monna yo mongwe yo ba rego ke Simone, le lengwe ba rego ke Petrose. 14Yena o tla go botša mantšu ao wena le bohle ba lapa la gago le tlago phološwa ka ona.’ 15E rile ge ke thoma go bolela, Moya wo Mokgethwa wa theogela go bona go no swana le mola o theogela go rena mathomong. 16

11:16
Dit. 1:5
Ka napa ka gopola sela Morena a bego a se boletše a re: ‘Johanese o be a kolobetša ka meetse, fela lena le tla kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa.’ 17Modimo o file baditšhaba mpho yela a e filego rena mola re dumela go Morena Jesu Kriste; bjale nna ke nna mang nkago thibela Modimo?”

18Ge ba ekwa a realo, ba lesa go mo sola, ba reta Modimo ba re: “Gona le baditšhaba Modimo o ba file sebaka sa gore ba sokologe mme ba phele!”

Phuthego ya Antiokia

19

11:19
Dit. 8:1-4
Badumedi ba bangwe ba ba bego ba šwalalantšwe ke go hlomarwa mola ga go tla ka morago ga go bolawa ga Stefane, ba be ba sepetše le naga ba ba ba fihla Fenikia le Saeprose le Antiokia, ba begela fela Bajuda molaetša wa Modimo, e sego ba bangwe. 20Eupša ba bangwe ba bona, ba go tšwa Saeprose le Sirene, bona ba ya Antiokia, ba fihla ba bolela le baditšhaba, ba ba begela Taba ye Botse ya Morena Jesu. 21Morena a ba thuša, gomme batho ba bantši ba dumela ba sokologela go Morena.

22Taba ya bona ya ba ya fihla le phuthegong ya Jerusalema. Ke moka ba roma Barnabase Antiokia. 23Ge a fihla gona a bona tše Modimo a di dirilego ka botho bja gagwe, a thaba, gomme a ba kgothatša bohle gore ba botegele Morena ka pelo tša bona ka moka, 24gobane yo Barnabase e be e le moloki yo a tletšego Moya wo Mokgethwa le tumelo, gomme batho ba bantši ba dumela ba sokologela go Morena.

25Barnabase a ya Tarsose go nyaka Saulo. 26A re go mo hwetša a mo tliša Antiokia, gomme ka babedi ga bona ba fetša ngwaga ka moka ba šoma mmogo phuthegong ya gona, ba ruta batho ba bantši. Ke gona moo Antiokia mo badumedi ba thomilego go bitšwa Bakriste.

27Lebakeng leo ke ge moo Antiokia go fihla baprofeta ba bangwe ba go tšwa Jerusalema. 28

11:28
Dit. 21:10
Yo mongwe wa bona, yo ba rego ke Agabose, a ema a porofeta ka maatla a Moya wo Mokgethwa gore go tlilo wa tlala ye kgolo lefaseng ka moka. Ke yona yela ya go wa mehleng ya Kesare Klaudiose. 29Badumedi ba kwana gore mongwe le mongwe wa bona a romele mpho ye a kago e kgona go thuša badumedikayena ba ba dulago Judea. 30Ba dira bjalo, ba romela tšhelete ka Barnabase le Saulo go bagolo ba phuthego.