Sepedi 2000 (NSO00)
10

Tša Petrose le Korneliose

101Kua motseng wa Kesarea go be go na le monna yo mongwe yo ba bego ba re ke Korneliose. E be e le ralekgolo wa sehlopha sa bahlabani se se bego se bitšwa sehlopha sa Italia. 2Yena le ba lapa la gagwe e be e le barapedi mme ba khunamela Modimo. O be a katana kudu le go thuša bahloki ba Bajuda, le gona a dula a rapela Modimo. 3E rile ka tšatši le lengwe, ka nako ya boraro mathapama, a ba le pono yeo go yona a ilego a bona morongwa wa Modimo gabotse a etla go yena a re: “Korneliose!”

4Yena a mo hlaba ka mahlo a tšhogile a re: “Ke eng, morena?”

Morongwa yoo a mo fetola a re: “Modimo o šeditše dithapelo tša gago le dimpho tše o di filego bahloki, gomme o go kwele. 5Bjale ge, roma batho Jope gore ba ye ba bitše monna yo mongwe yo ba rego ke Simone, le lengwe ba re ke Petrose. 6Yena o etetše ka ga mošogamatlalo yo mongwe yo le yena ba rego ke Simone, yo a agilego go bapela le lewatle.” 7Morongwa yoo a re go tloga, Korneliose a bitša ba babedi ba badiredi ba lapa la gagwe le mohlabani yo mongwe, monna wa morapedi, yo e bego e le yo mongwe wa ba ba šikago le yena. 8A re go ba laodišetša tšohle tše di diregilego, a ba roma Jope.

9Ka le le latelago, ge banna bao ba swere tsela ba šetše ba batametše Jope, Petrose a namelela tlhakeng ya ntlo go yo rapela, e le ka nako ya mosegare wo mogolo. 10A kwa a swerwe ke tlala a duma sa go ja. Ya re ge ba sa apeile, a tsenwa ke moya a bona pono. 11A bona legodimo le bulegile gomme selo se nkego ke lešela le legolo se etšwa gona se theošetšwa fase ka dikhutlo tša sona tše nne. 12Mo go sona go be go na le mehutahuta ya diphoofolo tša maoto a mane le ya digagabi le ya dinonyana. 13Gwa kwagala lentšu le mmotša le re: “Petrose, tsoga o hlabe, o je!”

14Petrose a re: “Le gatee, Morena! Ga se nke ka ja seila goba selo se se tšhilafetšego.”

15Lentšu leo la bolela gape, e le la bobedi, la re go yena: “Se Modimo a rego ga se seila wena o se ke wa re ke seila.” 16Taba ye e boeleditšwe gararo, ya ba gona selo seo se bušetšwago legodimong.

17Petrose o rile a sa tlabilwe ke gore na pono yeo e šupang, ya ba banna bale ba go rongwa ke Korneliose ba šetše ba eme lesorong, ba kwele gore ka ga Simone ke kae. 18Ba goelela ba botšiša ge ka moo go se na moeng yo ba rego ke Simone, le lengwe ba rego ke Petrose.

19Petrose yena o be a sa gopodišiša ka pono yeo, ge Moya wo Mokgethwa o mmotša o re: “Theeletša! Go tlile banna ba bararo10:19 “ba bararo” Sengwalwakaseatla se tee se re “ba babedi”, dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ba bangwe”. ba a go nyaka. 20Bjale ge, ema o theoge o sepele nabo, o se ke wa ba le maseme, gobane ke nna ke ba romilego.” 21Petrose a theogela go banna bao, a re go bona: “Ke nna yo le mo nyakago. Ke efe taba ye le tlilego ka yona?”

22Bona ba mo fetola ba re: “Re romilwe ke Korneliose, molaodi wa bahlabani, monna wa go loka, wa go khunamela Modimo, wa go tuma setšhabeng sa Bajuda ka moka. O laetšwe ke morongwa yo mokgethwa wa Modimo gore a go bitše o tle ga gagwe, a tle a kwe ditaba go wena.” 23Petrose a ba iša ka gae, a ba fa marobalo.

Ka le le latelago a ema a sepela le bona; le badumedi ba bangwe ba motse wa Jope ba ya le yena. 24Ka tšatši le le latelago ba fihla Kesarea, ba hwetša Korneliose a ba letetše, a na le meloko le bagwera ba gagwe ba bagolo ba a bego a ba laleditše. 25E rile ge Petrose a fihla, Korneliose a mo gahlanetša, a itahlela fase maotong a gagwe, a mo lotšha. 26Fela Petrose a mo emiša a re: “Emelela, le nna ke motho wa nama.” 27Petrose ge a tsena ka ntlong o be a bolela le Korneliose. A hwetša go kgobokane batho ba bantši. 28A re go bona: “Lena le a tseba gore Mojuda ga se a dumelelwa go ikopanya le moditšhaba le ge e le go mo etela. Fela nna Modimo o ntaeditše gore ke se ke ka re motho ofe goba ofe ke seila goba o tšhilafetše. 29Ke ka lebaka leo e rilego ge ke bitšwa ka tla, ka se gane. Bjale ke botšiša gore na le mpileditšeng.”

30Korneliose a mo fetola a re: “Gohlwamaloba, ka tšona nako tše tša boiri ya boraro mathapama ke rile ke rapela10:30 “ke rile ke rapela” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “ke rile ke ikona dijo ke rapela”. ka mo ntlong ya ka, gateetee ka bona monna wa diaparo tše ditšhweu tša mabaibai e eme pele ga ka, 31a mpitša a re: ‘Korneliose, Modimo o kwele thapelo ya gago, o šeditše le dimpho tše o di filego bahloki. 32Roma batho Jope ba yo bitša monna yo ba rego ke Simone, le lengwe ba rego ke Petrose. Yena o etetše ka ga mošogamatlalo yo mongwe yo ba rego ke Simone, yo a agilego go bapela le lewatle.’ 33Ke ka moo ke romilego batho le semeetseng gore ba go late, gomme o dirile gabotse ge o tlile. Bjale re mo pele ga Modimo gore re kwe tše Morena a go laetšego tšona.”

Tše Petrose a di boletšego

34

10:34
Doit. 10:17
Petrose ge a thoma go bolela a re: “Ruri, bjale ke a bona gore Modimo ga a kgetholle motho. 35O kgahlwa ke yo a mmoifago mme a dirago tše di lokilego, a sa šetše gore ke wa setšhaba sefe. 36-37Molaetša wo a o rometšego Baisraele le a o tseba, wa ge ba begelwa Taba ye Botse ya go boelanywa le yena ka Jesu Kriste, yena Morena wa bohle. Le tseba taba yela e ilego ya hlaga nageng yohle ya Bajuda, ya go thoma Galilea ge Johanese a seno bega molaetša wa gagwe wa kolobetšo. 38Ke yona taba ya Jesu wa Nasaretha, ya ge Modimo a mo tloditše a mo fa Moya wo Mokgethwa le maatla. Yena o sepetše gohle a dira tše dibotse, a fodiša bohle ba ba gateletšwego ke Diabolose, gobane Modimo o be a na le yena. 39Rena re dihlatse tša tšohle tše a di dirilego nageng ya Bajuda le Jerusalema. Ka morago ba ile ba mmolaya ka go mo kokotela sefapanong. 40Fela Modimo a mo tsoša bahung ka letšatši la boraro, a ba a dira gore a itšweletše, 41e sego go setšhaba ka moka, eupša go dihlatse tše Modimo a bego a šetše a di kgethile, e lego rena re ilego ra ja, ra ba ra nwa le yena ge a seno tsoga bahung. 42Gomme o re laetše gore re begele setšhaba Ebangedi, re be re hlatsele gore ke yena yo Modimo a mmeilego Moahlodi wa ba ba phelago le ba ba hwilego. 43Ke yena yo baprofeta bohle ba bolelago ka yena, ba re mang le mang yo a dumelago go yena o tla swarelwa dibe tša gagwe ka tše Jesu a di dirilego.”

Baditšhaba ba amogela Moya wo Mokgethwa

44Ya re Petrose a sa bolela, Moya wo Mokgethwa wa theogela go bohle ba ba bego ba theeleditše molaetša woo. 45Badumedi bale ba Bajuda10:45 “ba Bajuda” Segerike se re “ba lebollo”. ba go tla le Petrose ge a etšwa Jope ba tlabega ge le baditšhaba ba filwe mpho ye e lego wona Moya wo Mokgethwa. 46Gobane ba be ba ba kwa ba bolela mantšu a a sa kwešišwego ba tumiša Modimo. Petrose a bolela a re: 47“Batho ba ba amogetše Moya wo Mokgethwa bjalo ka rena. Bjale ke mang yo a ka ba thibelago go kolobetšwa ka meetse?” 48Ke moka a laela gore ba kolobetšwe e be ba Jesu Kriste. Batho bao ba mo kgopela gore a dule le bona matšatšinyana.