Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Luk. 1:1-4
Theofilose wa ka.

Ka pukung yela ka go go ngwalela yona pele ke ngwadile tšohle tše Jesu a di dirilego, le tše a di rutilego batho go tloga mola a thoma modiro wa gagwe, 2go ba go fihla mohla a rotošetšwa legodimong. Pele a rotošwa, o ile a laya baapostola ba gagwe ka Moya wo Mokgethwa, bale a bego a ba kgethile. 3Ke bona ba e rilego mo matšatšing a masome a mane ka morago ga go hlokofatšwa ga gagwe a itšweletša go bona gantši ka mo go sa belaetšego gore o tsogile. Ba mmona, gomme a bolela le bona ka tša mmušo wa Modimo. 4

1:4
Luk. 24:49
Ya re ge ba le mmogo,1:4 “Ya re ge ba le mmogo” goba “Ya re ge a eja le bona” goba “Ya re ge a na le bona” a ba laya a re: “Le se ke la tloga Jerusalema, le letele se Tate a le holofeditšego sona, sona sela ke le boditšego sona. 5
1:5
Mat. 3:11
Mar. 1:8
Luk. 3:16
Joh. 1:33
Johanese o be a kolobetša ka meetse, eupša lena le tla kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa ka morago ga matšatši a se makae.”

Jesu o rotošetšwa legodimong

6E rile ge baapostola ba kopane ba mmotšiša ba re: “Morena, na setšhaba sa Israele o tlilo se tsošetša mmušo gona mo nakong tše?”

7Jesu a ba fetola ka go re: “Ga se taba ya lena go tseba dinako le mabaka ao Tate a a beilego ka maatla a gagwe yena mong. 8

1:8
Mat. 28:19
Mar. 16:15
Luk. 24:47-48
Lena le tla maatlafatšwa ge Moya wo Mokgethwa o theogela go lena, la ba dihlatse tša ka Jerusalema le nageng yohle ya Judea le ya Samaria, le go fihla magomong a lefase.” 9
1:9
Mar. 16:19
Luk. 24:50-51
Ge a seno realo, a rotošetšwa legodimong ba mo lebeletše, gomme a širetšwa ke leru, ba se sa mmona.

10Ba rile ba sa tsepeletše leratadimeng ge a ntše a sobelela bjalo, gateetee banna ba babedi ba ba aperego bošweu ba ema le bona 11ba re: “Lena banna ba Galilea, le emetšeng mo le lebeletše leratadimeng? Yena Jesu yo a tlošitšwego mo go lena a rotošetšwa legodimong, o tla boa ka wona mokgwa wo le mmonego a eya legodimong ka wona.”

Wa go thiba sekgoba sa Judase Iskariote

12Ke ge baapostola ba tloga thabeng ye e bitšwago ya Mehlware, kgauswi le motse wa Jerusalema, monabjana wo e ka bago kilometara e tee go tloga gona, ba boela gona motseng. 13

1:13
Mat. 10:2-4
Mar. 3:16-19
Luk. 6:14-16
Ba re go tsena motseng ba namelela ka phapošing ya ka godimo ye ba bego ba dula ka go yona. Bona e be e le Petrose le Johanese, le Jakobose le Andrease, le Filipi le Thomase, le Bartolomeose le Mateu, le Jakobose, morwa wa Alfeose, le Simone, Mollelatokologo, le Judase, morwa wa Jakobose. 14Ba be ba kgothalela go rapela e le ba pelo e tee, ba na le basadi ba bangwe gotee le Maria, mmagoJesu, le banababo.

15Ka tšatši le lengwe ge badumedi ba e ka bago ba lekgolo le ba masome a mabedi ba kgobokane, Petrose a ema a bolela a re: 16“Bagešo, go be go swanetše gore Mangwalo a Makgethwa a phethege, ao Moya wo Mokgethwa o a boletšego ka Dafida a era Judase, yo e bilego mohlahli wa bale ba go swara Jesu. 17E be e le mongwekarena, a kgethetšwe go šoma le rena.

18

1:18-19
Mat. 27:3-8
“Yo Judase, ka tšhelete ye a bego a e hweditše ka modiro wola wa gagwe wo mobe, o rekile serapa se a wetšego ka hlogo ka go sona, a palega ka bogare, gomme mala a gagwe ohle a kgothoga. 19Taba ye ya tsebja motseng wohle wa Jerusalema, gomme ke ka lebaka leo serapa seo ka polelo ya gona ba rego ke Hakeldamage, ke go re ‘Serapa sa madi’.

20

1:20
Pes. 69:25
109:8
“Gobane ka pukung ya Dipesalome go ngwadilwe go re:

“ ‘Ntlo ya gagwe a e ngalwe,

a go se dule motho ka go yona.’

“Go ngwadilwe le go re:

“ ‘Modiro wa gagwe a o tšewe ke yo mongwe.’

21-22

1:22
Mat. 3:16
Mar. 1:9
16:19
Luk. 3:21
24:51
“Ka gona, yo mongwe o swanetše gore e be hlatse le rena ya gore Morena Jesu o tsogile bahung. E swanetše go ba yo mongwe wa ba ba bego ba sepela le rena nakong ka moka ya ge Morena Jesu a be a šika le rena, go tloga ka nako yela Johanese a mo kolobetša, go fihlela mohla wola a tlošwa go rena a rotošetšwa legodimong.”

23Ka gona ba ntšha ba babedi, e lego Josefa yo a bitšwago Barsabase, le lengwe ke Justose, le Mathiase. 24Ke moka ba rapela ba re: “Morena, wena o tsebago dipelo tša bohle, re bontšhe yo o mo kgethilego mo go ba babedi ba, 25gore a dire modiro wa boapostola wo Judase a o tlogetšego ge a eya felo mo go mo lebanego.” 26Ba ba diriša matengwa ao a ilego a ntšha Mathiase, gomme yena a nama a balwa le baapostola bale ba lesome le o tee.