Sepedi 2000 (NSO00)
3

Tša mehleng ya mafelelo

31Tseba gore mehleng ya mafelelo go tla ba le mabaka a mathata. 2Batho e tla ba dijato, le barati ba tšhelete, le baikgantšhi, le baiponi; e tla ba banyefodi, le banyatšabatswadi; e tla ba bahlokatebogo, le ba go se hlomphe Modimo; 3e tla ba ba go hloka lerato, le ba go gana poelano, le ba lesebo, le ba go hloka maitshwaro; e tla ba diganka, le bahloyatoka, 4le mahlabapshio, le bahlokašedi, le baikgogomoši; e tla ba ba go rata boithabišo bakeng sa go rata Modimo; 5ba tla bonala nke ke badumedi, etšwe maatla a bodumedi ba a gana. Ba babjalo o ba katologe. 6Ba bangwe ba bona ba khukhunela ka dintlong tša batho, ba foraforetša basatšana ba ba tšeetšegago, ba ba lewago ke letswalo ka lebaka la dibe tša bona gape ba hlohleletšwago ke ditumo tša mehutahuta, 7ba ba ratago go dula ba rutwa, fela ba ka se kgone go tseba therešo. 8

3:8
Eks. 7:11
Bjalo ka ge Janese le Jambrese ba ile ba ganetša Moshe, le bona batho ba ba ganetša therešo – ke bona ba menagano ye e sa šomego gabotse, ba go palelwa mo go tša tumelo. 9Fela ba ka se tšwelele go ya kae, ka gobane bošilo bja bona bo tla tšwelela pepeneneng bjalo ka bja bale ba babedi.

Ditaelo tša mafelelo

10Fela wena o botegetše thuto ya ka, wa ba le maitshwaro a go swana le a ka, le maikemišetšo, le tumelo, wa etša nna ka go se fele pelo, le ka lerato, le ka kgotlelelo, 11

3:11
Dit. 13:14-52
Dit. 14:1-20
le ka go hlomarwa, le ka go tlaišwa mola ke tlaišwa kua Antiokia le Ikoniomo le Listra. Ditlhomaro tše ke ilego ka di kgotlelela di a šiiša. Fela Morena a ntlhakodiša go tšona ka moka. 12Bohle ba ba ratago go phela bophelo bja borapedi e le ba tee le Kriste Jesu ba tla hlomarwa. 13Ge e le bakgopo le baradia, bobe bja bona bo tla keka bo eya pele, gomme bona beng ba tla tšwela pele le go radia le go radiwa. 14Ge e le wena, o kgomarele tše o di rutilwego, gape o di dumelago o holofetše. O tseba ba ba go rutilego tšona. 15O se lebale gore Mangwalo a Makgethwa o a tsebile go tloga bjaneng bja gago; ke ona a a kgonago go go fa bohlale bjo bo išago phologong ka go dumela go Kriste Jesu. 16Mangwalo a Makgethwa ka moka a ngwadilwe ka go huetšwa ke Modimo,3:16 “a ngwadilwe ka go huetšwa ke Modimo” goba “a a ngwadilwego ka go huetšwa ke Modimo”. gomme a hola go ruta therešo, go kgala ba ba fošago, go sokolla batho, le go laya batho gore ba phele ka tshwanelo, 17gore motho yo a ineetšego Modimo e be yo a kgonago gape a loketšego go dira mediro yohle ye mebotse.

4

41Ke go laya Modimo le Kriste Jesu yo a tlago ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego e le dihlatse tša ka. Ke go laya le ka gobane yena o tlilo buša e le Kgoši, ke re 2o begele batho molaetša wa Modimo, o phegelele go ba begela wona, e ka ba ka nako ya gona, le ge e se nako ya gona, o ba kgale, o ba sole, o ba kgopele, o ntše o ba ruta o sa ba felele pelo. 3Nako e tla tla ya gore batho ba se rate go theeletša thuto ya nnete, eupša ba tla latela ditumo tša bona, gomme ba tla goketša baruti ba bantši ba go ba botša tše bona beng ditsebe tša bona di hlohlonelago go di kwa. 4Ba tla ithiba ditsebe gore ba se kwe nnete, ba di hlwaela dinonwane. 5Ge e le wena, o itshware mabakeng ka moka; o meletše ditlaišo, o dire modiro wa mmegi wa Taba ye Botse, gomme modiro woo wa gago o o phethe.

6Ge e le nna, ke šetše ke dirwa sehlabelo; e fihlile nako ya gore ke hwe. 7Ke šiane mošianong wo mogolo wa tumelo, ke kgathile tema ke e weditše, le tumelo ke sa e swere. 8Gomme bjale se se ntetetšego ke sefoka se se fiwago ba ba phetšego bophelo bjo bo lokilego; ke letetšwe ke sefoka se ke tlago se fiwa ke Morena ka Letšatši leo a tlago tla ka lona, yena Moahlodi wa toka – sa se fiwe nna fela, eupša sa fiwa le bao ba letetšego go iponagatša ga gagwe ka lerato.

Timotheose o a laiwa

9O leke go tla mono go nna kgauswinyana. 10

4:10
Bakol. 4:14
Fil. 24
2 Bakor. 8:23
Bag. 2:3
Tit. 1:4
Demase o ntahlile ka lebaka la go rata tša lefase le, gomme o iketše Thesalonika. Kresense o ile Galatia, Titose yena o ile Dalmatia. 11
4:11
Bakol. 4:10,14
Fil. 24
Dit. 12:12,25
13:13
15:37-39
Ke Lukase fela yo a šetšego le nna. O nyake Markose o tle le yena ka gobane o tla nthuša kudu mo modirong. 12
4:12
Dit. 20:4
Baef. 6:21-22
Bakol. 4:7-8
Tigikose yena ke mo romile Efeso. 13
4:13
Dit. 20:6
Ge o etla o ntlele le kobo ya ka ye ke e tlogetšego Troase ka ga Karpose; le dipuku o ntlele natšo, gagolo tša matlalo.

14

4:14
1 Tim. 1:20
Pes. 62:12
Bar. 2:6
Aleksandere wa mathulatshipi o ntirile gampe kudu. Fela Morena o tla mo putsa ka mo go swanetšego mediro ya gagwe. 15Le wena o itotele yena, gobane tše re di rutago batho o be a di gana tha.

16Mohla wola ke iphetolela la mathomo ga go yo a ilego a ema le nna; bohle ba ile ba nngaloga. A Modimo a se ba bone molato. 17Fela Morena o ile a ba le nna, a mmaatlafatša gomme ka kgona go bega molaetša ka botlalo gore baditšhaba ka moka ba o kwe; gomme ka hlakodišwa dinaleng tša lehu. 18Morena o sa tlilo no ntlhakodiša bobeng bjohle, a nkiša mmušong wa gagwe wa legodimong ke bolokegile. A a tumišwe go ya go ile! Amene.

Ditumedišo tša mafelelo

19

4:19
Dit. 18:2
2 Tim. 1:16-17
O dumediše Prisila le Akhwila le ba ga Onesiforose. 20
4:20
Dit. 19:22
20:4
21:29
Bar. 16:23
Erastose o šetše Korinte, Trofimose yena ke mo tlogetše Miletose, ka ge a be a lwala. 21O leke go tla mono marega a sešo a tsene.

Yubulose le Pudense le Linose le Klaudia le badumedikarena ka moka ba re o dumele.

22Morena a be le wena. A Modimo a le gaugele.