Sepedi 2000 (NSO00)
3

Tša mehleng ya mafelelo

31Tseba gore mehleng ya mafelelo go tla ba le mabaka a mathata. 2Batho e tla ba dijato, le barati ba tšhelete, le baikgantšhi, le baiponi; e tla ba banyefodi, le banyatšabatswadi; e tla ba bahlokatebogo, le ba go se hlomphe Modimo; 3e tla ba ba go hloka lerato, le ba go gana poelano, le ba lesebo, le ba go hloka maitshwaro; e tla ba diganka, le bahloyatoka, 4le mahlabapshio, le bahlokašedi, le baikgogomoši; e tla ba ba go rata boithabišo bakeng sa go rata Modimo; 5ba tla bonala nke ke badumedi, etšwe maatla a bodumedi ba a gana. Ba babjalo o ba katologe. 6Ba bangwe ba bona ba khukhunela ka dintlong tša batho, ba foraforetša basatšana ba ba tšeetšegago, ba ba lewago ke letswalo ka lebaka la dibe tša bona gape ba hlohleletšwago ke ditumo tša mehutahuta, 7ba ba ratago go dula ba rutwa, fela ba ka se kgone go tseba therešo. 8

3:8
Eks. 7:11
Bjalo ka ge Janese le Jambrese ba ile ba ganetša Moshe, le bona batho ba ba ganetša therešo – ke bona ba menagano ye e sa šomego gabotse, ba go palelwa mo go tša tumelo. 9Fela ba ka se tšwelele go ya kae, ka gobane bošilo bja bona bo tla tšwelela pepeneneng bjalo ka bja bale ba babedi.

Ditaelo tša mafelelo

10Fela wena o botegetše thuto ya ka, wa ba le maitshwaro a go swana le a ka, le maikemišetšo, le tumelo, wa etša nna ka go se fele pelo, le ka lerato, le ka kgotlelelo, 11

3:11
Dit. 13:14-52
Dit. 14:1-20
le ka go hlomarwa, le ka go tlaišwa mola ke tlaišwa kua Antiokia le Ikoniomo le Listra. Ditlhomaro tše ke ilego ka di kgotlelela di a šiiša. Fela Morena a ntlhakodiša go tšona ka moka. 12Bohle ba ba ratago go phela bophelo bja borapedi e le ba tee le Kriste Jesu ba tla hlomarwa. 13Ge e le bakgopo le baradia, bobe bja bona bo tla keka bo eya pele, gomme bona beng ba tla tšwela pele le go radia le go radiwa. 14Ge e le wena, o kgomarele tše o di rutilwego, gape o di dumelago o holofetše. O tseba ba ba go rutilego tšona. 15O se lebale gore Mangwalo a Makgethwa o a tsebile go tloga bjaneng bja gago; ke ona a a kgonago go go fa bohlale bjo bo išago phologong ka go dumela go Kriste Jesu. 16Mangwalo a Makgethwa ka moka a ngwadilwe ka go huetšwa ke Modimo,3:16 “a ngwadilwe ka go huetšwa ke Modimo” goba “a a ngwadilwego ka go huetšwa ke Modimo”. gomme a hola go ruta therešo, go kgala ba ba fošago, go sokolla batho, le go laya batho gore ba phele ka tshwanelo, 17gore motho yo a ineetšego Modimo e be yo a kgonago gape a loketšego go dira mediro yohle ye mebotse.