Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, yo ka thato ya Modimo ke lego moapostola wa Kriste Jesu, nna yo ke romilwego go yo bega kholofetšo ya bophelo bjo re nago le bjona ka go ba ba tee le Kriste Jesu, 2

1:2
Dit. 16:1
ke dumediša wena, Timotheose, morwa wa ka yo ke mo ratago, ke re:

Nke Modimo, Tatagorena, le Kriste Jesu, Morena wa rena, ba go gaugele, ba go šokele, mme ba go fe khutšo.

Paulose o leboga Modimo

3Ke leboga Modimo yo ke mo hlankelago bjalo ka borakgolokhukhu, ke sa itshetshengwe. Ke mo leboga ge ke go gopola ka mehla mo dithapelong tša ka bošego le mosegare. 4Ke gopola ge o be o lla, gomme ke duma go go bona gape, gore ke tle ke thakgale e le ruri. 5

1:5
Dit. 16:1
Ke gopola tumelo ya mmakgonthe ye o nago le yona, tumelo ya go swana le yela makgoloago, Loise, le mmago, Onika, ba bego ba na le yona. Ke tloga ke kgolwa gore le wena o na le yona. 6Ke ka lebaka leo ke go gopotšago gore o tsošološe mpho ye Modimo a go filego yona mola ke go bea diatla. 7Gobane moya wo Modimo a re filego wona ga o re dire gore re boife; o re tlatša maatla le lerato le boitshwaro.

Paulose o kgothatša Timotheose

8Se hlabje ke dihlong tša go hlatsela Morena wa rena, goba wa hlabja ke dihlong ka nna ge ke le mogolegwa ka lebaka la gagwe. Wena o kgathe tema mo go tlaišetšweng Taba ye Botse go ya ka maatla ao Modimo a go fago ona, 9yena yo a re phološitšego mme a re biditšego gore re be ba gagwe, e se ka lebaka la mediro ya rena, eupša e le ka lebaka la maikemišetšo a gagwe le kgaugelo ya gagwe. O re file kgaugelo ye ka Kriste Jesu go tloga le go tloga, 10eupša bjale kgaugelo ye ya gagwe re e utolletšwe ka go tla ga Mophološi wa rena, yena Kriste Jesu. Yena o fedišitše maatla a lehu, a utolla bophelo bja go ya go ile ka Ebangedi.

11

1:11
1 Tim. 2:7
Modimo o mpeile mmegi le moapostola le moruti wa Taba ye Botse ye, 12gomme ke ka lebaka le ke tlaišwago ka dilo tše. Eupša seo ga se nteše dihlong, ka gobane yo ke mmotilego ke a mo tseba, gomme ga ke na pelaelo ya gore o na le maatla a go lota tše a mphilego tšona go fihla ka Letšatši la Morena. 13O itshwarelele ka thuto ya nnete ye ke go lailego ka yona, e be tsela ye o e latelago, gomme o dule o le tumelong le leratong le re nago le lona re le ba Kriste Jesu. 14Tše dibotse tše o di filwego o di lote ka maatla a Moya wo Mokgethwa wo o phelago ka go rena.

15O a tseba gore batho ka moka seleteng sa Asia ba ntlhanametše; mo go bona ke boFigelose le Hermogenese. 16Nke Morena a ka gaugela ba lapa la Onesiforose, gobane o nkgothaditše makgathe a mantši. Go golegwa ga ka ga se gwa ka gwa mo leša dihlong, 17eupša o rile go fihla Roma a nnyaka a kgothetše a ba a nkhwetša. 18Nke Morena a ka mo gaugela ka Tšatši leo la Morena. Gomme dilo tše dintši tše a ntiretšego tšona kwa Efeso wena o di tseba gabotse.

2

Mohlabani yo a botegago wa Kriste Jesu

21Bjale wena, ngwanaka, o tiišwe ke kgaugelo ya Modimo ye e bago ya rena ge re le ba Kriste Jesu. 2Tšela o kwelego ke go botša tšona pele ga dihlatse tše dintši o di botše batho ba ba tshepegago, ba ba tlago kgona go di ruta ba bangwe.

3O kgotlelele le nna ditlaišo, o be mohlabani yo a botegago wa Kriste Jesu. 4Gape mohlabani o leka go kgahla molaodi wa gagwe gomme ga a itsenye ditabeng tša bophelo bjo e sego bja bohlabani. 5Le mophadišani a ka se thope sefoka a sa latele melao ya go phadišana. 6Mabutšwapele a lebane molemi wa sekalokani. 7Nagana ka tše ke di bolelago tše, gobane Morena o tla go kgontšha go di kwešiša.

8Gopola Jesu Kriste, Motsošwabahung, setlogolo sa Dafida; ke yona Taba ye Botse ye ke e begago. 9Ka ge ke bega yona Taba ye Botse ye, ke a hlokofatšwa ke be ke kgokwe ka diketane bjalo ka sesenyi. Eupša lentšu la Modimo lona ga se la kgokwa; 10ke ka lebaka leo ke meletšago tšohle ka lebaka la bao Modimo a ba kgethilego, gore le bona ba tle ba hwetše phologo ka Kriste Jesu le letago le le sa felego. 11Taba ye ke nnete gore:

“Ge eba re hwile le yena,

le go phela re tla phela le yena.

12

2:12
Mat. 10:33
Luk. 12:9
Ge re ka no kgotlelela,

le go buša re tla buša naye.

Ge re mo latola,

le yena o tla re latola.

13Ge re sa botege,

yena o tla no dula a botega,

ka gobane a ka se kgone go itira o šele.”

Modiri wa go kgahla Modimo

14Badumedi o fele o ba gopotša taba tše, o ba laya tsebegokwa mo pele ga Modimo gore ba se tšee kgang goba ba ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, e lego taba tše di se nago mohola, ge e se go lahla ba ba di theeletšago. 15O ikokoropele go kgahla Modimo, go ba modiri yo a sa lewego ke dihlong ka mošomo wa gagwe, le yo a rutago molaetša wa nnete ya Modimo ka tshwanelo. 16O kgaogane le dipolelo tša lefeela tša batho ba lefase. Ba ba kgahlwago ke dipolelo tša mohuta woo, ba tla ikgaogantšha le Modimo ba ntše ba eya pele. 17Dipolelo tša mohuta woo di swana le bolwetši bja sesepedi bjo bo kitimago le mmele. Ba bangwe ba dipolelo tša mohuta woo ke boHimeneose le Filetose. 18Ba phamogile tseleng ya nnete mme ba ferekanya tumelo ya badumedi ba bangwe ka go bolela gore re šetše re tsogile bahung. 19

2:19
Num. 16:5
Fela motheo wo o beilwego ke Modimo o ka se šikinyege, gomme mo godimo ga wona go ngwadilwe mantšu a go re: “Morena o tseba ba e lego ba gagwe,” le a go re: “Bohle ba ba ipitšago ba Morena a ba tlogele bokgopo.”

20Ka ntlong ya mohumi dibjana ga se tša gauta le tša silibera fela, eupša le tša kota le tša letsopa di gona; dingwe ke tša go šomišwa ka matšatši a magolo, dingwe ke tša mehleng. 21Ge motho a ka kgaogana le dipolelo tša lefeela tše di se nago borapedi, e tla be e le wa go šomišwa ka matšatši a magolo; o tla be a ikgafile mme e le wa mohola go mong wa gagwe, a ikemišeditše go dirišwa medirong yohle ye mebotse. 22O tšhabe ditumo tša bosogana, mme o katanele toka le tumelo le lerato le phedišano gotee le ba ba rapelago Morena ka dipelo tše di hlwekilego. 23O kgaogane le dikgang tša bošilo le tša botlaela; o a tseba gore di hlola diphapano. 24Mohlanka wa Morena diphapano di a mo rona. Se se mo swanelago ke go lokela batho ka moka, go ba moruti wa go kgona go ruta, wa go kgotlelela ge a dirwa bošula, 25wa boleta ge a kgala ba ba mo ganetšago. Mohlomongwe Modimo a ka ba fa sebaka sa go itshola le go tseba nnete. 26Ke mo ba kago inagana ba phonyokga sefu sa Diabolose yo a bego a ba swere a ba dirile gore ba phethe thato ya gagwe.