Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, yo ka thato ya Modimo ke lego moapostola wa Kriste Jesu, nna yo ke romilwego go yo bega kholofetšo ya bophelo bjo re nago le bjona ka go ba ba tee le Kriste Jesu, 2

1:2
Dit. 16:1
ke dumediša wena, Timotheose, morwa wa ka yo ke mo ratago, ke re:

Nke Modimo, Tatagorena, le Kriste Jesu, Morena wa rena, ba go gaugele, ba go šokele, mme ba go fe khutšo.

Paulose o leboga Modimo

3Ke leboga Modimo yo ke mo hlankelago bjalo ka borakgolokhukhu, ke sa itshetshengwe. Ke mo leboga ge ke go gopola ka mehla mo dithapelong tša ka bošego le mosegare. 4Ke gopola ge o be o lla, gomme ke duma go go bona gape, gore ke tle ke thakgale e le ruri. 5

1:5
Dit. 16:1
Ke gopola tumelo ya mmakgonthe ye o nago le yona, tumelo ya go swana le yela makgoloago, Loise, le mmago, Onika, ba bego ba na le yona. Ke tloga ke kgolwa gore le wena o na le yona. 6Ke ka lebaka leo ke go gopotšago gore o tsošološe mpho ye Modimo a go filego yona mola ke go bea diatla. 7Gobane moya wo Modimo a re filego wona ga o re dire gore re boife; o re tlatša maatla le lerato le boitshwaro.

Paulose o kgothatša Timotheose

8Se hlabje ke dihlong tša go hlatsela Morena wa rena, goba wa hlabja ke dihlong ka nna ge ke le mogolegwa ka lebaka la gagwe. Wena o kgathe tema mo go tlaišetšweng Taba ye Botse go ya ka maatla ao Modimo a go fago ona, 9yena yo a re phološitšego mme a re biditšego gore re be ba gagwe, e se ka lebaka la mediro ya rena, eupša e le ka lebaka la maikemišetšo a gagwe le kgaugelo ya gagwe. O re file kgaugelo ye ka Kriste Jesu go tloga le go tloga, 10eupša bjale kgaugelo ye ya gagwe re e utolletšwe ka go tla ga Mophološi wa rena, yena Kriste Jesu. Yena o fedišitše maatla a lehu, a utolla bophelo bja go ya go ile ka Ebangedi.

11

1:11
1 Tim. 2:7
Modimo o mpeile mmegi le moapostola le moruti wa Taba ye Botse ye, 12gomme ke ka lebaka le ke tlaišwago ka dilo tše. Eupša seo ga se nteše dihlong, ka gobane yo ke mmotilego ke a mo tseba, gomme ga ke na pelaelo ya gore o na le maatla a go lota tše a mphilego tšona go fihla ka Letšatši la Morena. 13O itshwarelele ka thuto ya nnete ye ke go lailego ka yona, e be tsela ye o e latelago, gomme o dule o le tumelong le leratong le re nago le lona re le ba Kriste Jesu. 14Tše dibotse tše o di filwego o di lote ka maatla a Moya wo Mokgethwa wo o phelago ka go rena.

15O a tseba gore batho ka moka seleteng sa Asia ba ntlhanametše; mo go bona ke boFigelose le Hermogenese. 16Nke Morena a ka gaugela ba lapa la Onesiforose, gobane o nkgothaditše makgathe a mantši. Go golegwa ga ka ga se gwa ka gwa mo leša dihlong, 17eupša o rile go fihla Roma a nnyaka a kgothetše a ba a nkhwetša. 18Nke Morena a ka mo gaugela ka Tšatši leo la Morena. Gomme dilo tše dintši tše a ntiretšego tšona kwa Efeso wena o di tseba gabotse.