Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Dit. 17:1
Nna, Paulose, le Silbanose le Timotheose re dumediša lena phuthego ya Bathesalonika le lego ba Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste, re re:

2Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Tša kahlolo ya Modimo mohla Kriste a etla

3Banabešo, re swanetše go leboga Modimo ka mehla ka lebaka la lena. Ke tshwanelo gore re dire bjalo, ka gobane tumelo ya lena šemo e tielela e eya pele, go ratana ga lena ka moka le gona go thupela go eya. 4Ke ka lebaka leo rena beng re le kgantšhago mo diphuthegong tša Modimo ka ge le dula le kgotleletše le bile le dumetše mo gare ga go hlomarwa le go tlaišwa.

5Tšeo ka moka di bontšha gore kahlolo ya Modimo e lokile; ka gona le tla lokela mmušo wa gagwe wo le o tlaišetšwago. 6Modimo o tla dira ka toka: O tla tlaiša ba ba le tlaišago, 7gomme a khutšiša rena le lena le tlaišwago. Seo o tla se dira mohla Morena Jesu a etla ka borena a etšwa legodimong a na le barongwa ba gagwe ba maatla, 8a le ka gare ga mollo wo o tukago. O tla otla ba ba ganago Modimo le ba ba sa theeletšego Taba ye Botse ya Morena wa rena, Jesu. 9

1:9
Jes. 2:10
Modimo o tla ba otla ka go ba lahlela sa ruri. Ba ka se bone Morena le maatla a gagwe a letago. 10Mohlang a etla bakgethwa ba gagwe ba tla mo tumiša; bohle ba ba dumelago go yena ba tla kgotsa borena bja gagwe. Le lena le tla be le le gare ga bona, gobane le dumetše molaetša wola re le boditšego wona.

11Ke ka lebaka leo re dulago re le rapelela. Re kgopela Modimo wa rena gore a le dire ba le swanelwago ke se le se bileditšwego. Nke a ka phethagatša ka maatla a gagwe tše dibotse tše le nyakago go di dira, le tše le di dirago ka ge le dumela. 12Ke ka mo Morena wa rena, Jesu Kriste, a tlago tumišwa ke lena, le lena la tumišwa ke yena, go ya ka kgaugelo ya Modimo wa rena le Morena Jesu Kriste.

2

Rabokgopo

21

2:1
1 Bat. 4:15-17
Mabapi le taba ya go boa ga Morena wa rena, Jesu Kriste, le go tlo kgoboketšwa ga rena mme ra ba mmogo le yena, ke a le kgopela, banabešo, 2gore le se ferekanywe gabonolo goba la tlaletšwa ke bao ba rego Letšatši la Morena le šetše le tlile. Mohlomongwe ba gopola gore re ile ra bolela bjalo re tsenwe ke moya mola re bega molaetša wa Modimo, goba re ile ra ngwala ka lengwalong. 3Le se forwe ke motho ka mokgwa ofe le ofe. Gobane Letšatši leo le ka se tle go sešo gwa tla bokgelogi bja mafelelo, le Rabokgopo a sešo a tšwelela, yena yo a tswaletšwego tahlego. 4
2:4
Dan. 11:36
Hes. 28:2
Yena o tla lwantšha sengwe le sengwe se go thwego ke medimo goba se se khunamelwago ke batho, gomme a ipona a di feta ka moka. O tla ba a yo dula ka Tempeleng ya Modimo a ipitša Modimo.

5Kgane ga le sa gopola gore tše ke ile ka le botša tšona mola ke na le lena? 6Se se šitišago gore a senoge gonabjale le a se tseba. Rabokgopo o tla tšwelela ka nako ye e swanelago. 7Bokgopo bjo bo iphihlilego bo šetše bo šoma. Yo a mo šitišago go itšweletša o tla tšwela pele le go mo šitiša go fihlela a tlošwa. 8

2:8
Jes. 11:4
Ke gona Rabokgopo a tlago utollwa, fela ge Morena Jesu a etla o tla mmolaya ka moya wo o tšwago ka molomong wa gagwe, a mo fediša ka letago le a tlago ka lona.

9

2:9
Mat. 24:24
Go tla ga Rabokgopo ke modiro wa Sathane. Rabokgopo yo o tla dira mehlolo yohle ye maatla ya bofora le dimaka tšohle tše maatla tša bofora, 10a šomiša boradia bjo bobe bja mehuta yohle mo go ba ba lahlegago. Bona ba lahlega ka ge ba se ba amogela therešo ba e rata gore ba phološwe. 11Ka gona Modimo o ba romela maatla a boradia gore ba dumele tše di fošagetšego, 12gore bohle ba ba sa dumelego therešo eupša ba kgahlwago ke bokgopo ba bonwe molato.

Le kgethetšwe go phološwa

13Ge e le rena, banabešo, re swanetše go le lebogela go Modimo ka mehla, lena le ratwago ke Morena. Gobane Modimo o le kgethile la ba ba mathomo Thesalonika ba go phološwa2:13 “la ba ba mathomo Thesalonika ba go phološwa” goba “mathomong gore le phološwe” ka maatla a Moya wo Mokgethwa yo a le kgethwafatšago, le ka go botegela nnete ga lena. 14Seo ke se Modimo a le bileditšego sona ka Taba ye Botse ye re le begetšego yona, gore le tle le hwetše letago la Morena wa rena, Jesu Kriste. 15Ka gona, banabešo, tiišetšang, le itshwarelele ka dithuto tšela re le rutilego tšona ka molomo le ka lengwalo.

16A Morena wa rena, Jesu Kriste ka noši, le Modimo, Tatagorena, yo a re ratilego mme ka kgaugelo ya gagwe a dulago a re kgothatša a bile a re tiiša kholofelong, 17a le kgothatše a be a le tiiše go dira le go bolela tšohle tše dibotse.

3

Le re rapelele

31Banabešo, ke fetša ka go re le re rapelele, gore molaetša wa Morena o phatlalale ka lebelo mme o amogelwe ka tlhompho, go no swana le moo go lena. 2Le re rapelele le gore Modimo a re hlakodiše bathong ba babe le ba bakgopo, gobane ga se mang le mang yo e lego modumedi.

3Ge e le Morena yena ke mmotegi, gomme o tla le tiiša a le emela go Rabobe. 4Morena o dira gore re le bote gore le dire tše re le laelago tšona, ebile le tla no tšwela pele le go di dira.

5Morena a le dire gore le kwešiše lerato la Modimo le kgotlelelo ye le e fiwago ke yena Kriste.

Motho o swanetše go itšhomela

6Banabešo, re le laya legatong la Morena wa rena, Jesu Kriste, gore le kgaogane le badumedi bohle ba dulago ka diatla le gona ba sa phelego ka dithuto tše re ba rutilego tšona. 7Lena beng le tseba ka mo le swanetšego go re ekiša ka gona. Rena re be re sa dule ka diatla mola re le moo go lena. 8Re be re sa phele ka mphiwafela. Sa rena e be e le go itapiša le go katana; re be re šoma bošego le mosegare gore re se tshwenye motho wa lena, 9e se ka gobane re se na tokelo ya go babalelwa, eupša e le ka ge re nyaka gore le tle le re ekiše. 10Le gona mola re le moo go lena re be re hlwa re le botša re re: “Maganagošoma le dijo a se di fiwe.”

11Re realo ka ge re ekwa ba re ba bangwe ba lena ke metlapa ye e sa dirego selo ge e se go tsenatsena ditaba tša ba bangwe. 12Ba mohuta woo re ba laya re ba kgothatša legatong la Morena Jesu Kriste gore ba se itšharakantšhetše bophelo, ba upše ba šomele tša go iphediša.

13Ge e le lena, banabešo, le se ke la lapa go dira tše dibotse. 14Ge go ka ba le yo a ganago go kwa ditaelo tše re le romelago tšona ka lengwalo le, le mmee leihlo, gomme le kgaogane naye gore a inyatše. 15Fela le se mo tšee gore ke lenaba, le upše le mo kgale bjalo ka ngwanabolena.

Paulose o laela Bathesalonika

16Yena Morena wa khutšo a fele a le fa khutšo le ka mekgwa yohle. Morena a be le lena ka moka.

17Ka seatla sa ka ke ngwala gore: Paulose o re le dumele. Ke ka mokgwa wo ke swayago mangwalo a ka ohle go bontšha gore ka nnete a tšwa go nna.

18Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele bohle.