Sepedi 2000 (NSO00)
3

31Ntwa ya bahlabani ba ba bego ba eme le lapa la Saulo le bao ba bego ba eme le la Dafida e ile ya tšea nako ye telele. Ge Dafida a tia maatla go iša pele, bao ba lwago le yena bona ba be ba fokola go ya pele.

Barwa ba Dafida

2Dafida o ile a belegelwa barwa ba ba selelago ge a le Hebrone. Bona šeba ka go latelana ka matswalo: Amnone, yo mmagwe e bego e le Ahinoamo, wa go tšwa Jesriele; 3Kileabe, yo mmagwe e bego e le Abigaile, mohlologadi wa Nabale, wa go tšwa Karmele; Absalomo, yo mmagwe e bego e le Maaka, morwedi wa Kgoši Talmai wa Geshure; 4Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite; Shefatia, yo mmagwe e bego e le Abitala; 5Jitreamo, yo mmagwe e bego e le Egla. Barwa ba ba gagwe ba belegwe Hebrone.

Abnere o tsena sehlopheng sa Dafida

6Ge madira a Dafida le ao a bego a eme le lapa la Saulo a elwa, Abnere o ile a ba le maatla kudu gare ga balatedi ba Saulo.

7Ka letšatši le lengwe Ishboshete, morwa wa Saulo, a bona Abnere molato a re o robala le motlabo wa Saulo, Ritsepa, morwedi wa Aya. 8Taba yeo ya befediša Abnere kudu. A galefela Ishboshete a re: “A o gopola gore nka kgalwa ke wena? Na ke nna ditšhila? Ke nna selo fela? Go tloga mathomong ke botegetše lapa la Saulo, tatago, le bona bomorwarragwe le bagwera ba gagwe, mme ke go thušitše gore o se ke wa fenywa ke Dafida; gomme lehono o mpona molato ka mosadi wa mosadisadi! 9-10

3:10
1 Sam. 15:28
Morena o enetše Dafida gore o tla amoga Saulo le ditlogolo tša gagwe mmušo gomme a bea Dafida kgoši ya naga ka moka ya Israele le ya Juda, go tloga Dane go ba go yo fihla Beresheba. Bjale a Modimo a mpolaye thoo ge nka se phethe taba yeo!” 11Ishboshete o be a boifa Abnere kudu mo e lego gore o ile a se ke a iphetolela.

12Abnere a roma batseta go Dafida gore ba re go yena: “A naga ye ga se ya gago? Kwana le nna, gomme ke tla go thuša gore o gogolele Baisraele ka moka go wena.”

13Dafida a mo fetola a re: “Go lokile! Ke tla kwana le wena ge o ka dira taba e tee ye: O swanetše go tliša Migale, morwedi wa Saulo, go nna ge o etla go mpona.” 14

3:14
1 Sam. 18:27
Gomme Dafida le yena a roma batseta go Ishboshete gore ba re go yena: “Nneele mosadi wa ka, Migale. Ke mo nyetše ka dintlhana tše lekgolo tša merotwana ya Bafilista.” 15Ka gona Ishboshete a roma banna gore ba yo mo tšea go Paltiele, monna wa gagwe, morwa wa Laishe. 16Paltiele a šala Migale morago go ba go yo fihla motseng wa Bahurime a tšama a lla. Eupša ge Abnere a re: “Boela gae,” o ile a boela.

17Abnere a ya go baetapele ba Israele a re go bona: “Ke kgale le dutše le nyaka gore Dafida e be kgoši ya lena. 18Bjale ge, phethang taba yeo ka gobane le Morena o itše: ‘Ke tla phološa setšhaba sa ka sa Israele go Bafilista le go manaba a sona ka Dafida, mohlanka wa ka.’ ” 19Abnere a ba a bolela le batho ba kgoro ya Benjamene, mme a tsebo ya Hebrone go yo botša Dafida seo batho ba Benjamene le ba Israele ba se dumetšego.

20Ge Abnere a fihla go Dafida kua Hebrone le banna ba masome a mabedi, Dafida a ba direla monyanya. 21Abnere a re go Dafida: “Bjale a ke yo botša Baisraele ka moka gore ba tle ba kgobokane go wena, kgoši, mong wa ka. Ba tla kwana le wena mme o tla hwetša se o se nyakago, e lego go buša naga ye ka moka.” Dafida a laelana le Abnere mme Abnere a tloga a se a tshwenywa ke motho.

Abnere o a bolawa

22Ka morago Joaba le bahlabani ba bangwe ba Dafida ba goroga ba etšwa go hula, ba swere thoto ye ntši. Abnere yena o be a sa hlwe a le moo Hebrone le Dafida, ka gobane Dafida o be a laelane le yena mme yena a sepetše a se a tshwenywa ke motho. 23Ge Joaba a fihla le banna ba gagwe, o ile a botšwa gore Abnere o be a tlile go Kgoši Dafida mme kgoši o laelane naye a sepela a se a tshwenywa ke motho. 24Ka gona Joaba a ya go kgoši a re go yena: “A o dirile eng? Abnere o be a tlile go wena – ke ka lebaka lang o mo lesitše a no itshepelela? 25O be a tlile mo go tlo go foraforetša, le go tlo nyakišiša se sengwe le se sengwe se o se dirago, le go tseba mo gongwe le mo gongwe mo o sepelelago gona. Wena o tseba taba yeo gabotse!”

26Ge Joaba a seno tloga go Dafida, o ile a roma batseta gore ba late Abnere, gomme ba mo gomiša a le sedibeng sa Sira; eupša Dafida o be a sa tsebe selo ka taba yeo. 27Ge Abnere a fihla Hebrone, Joaba a mo iša thokwana kgorong ya motse, mo nkego o nyaka go bolela le yena thopeng, gomme moo a mo hlaba dimpa. Ka gona Abnere a bolawa ka gobane a bolaile Asahele, morwarragoJoaba. 28Ge Dafida a ekwa ditaba tšeo a re: “Morena o a tseba gore nna le batho ba ka ga re na le molato wa go bolaya Abnere le gatee. 29A kotlo ya polao ye e wele godimo ga Joaba le lapa la gagwe ka moka. Molokong wo mongwe le wo mongwe a go be le monna lapeng la gagwe yo a nago le bolwetši bja tšhofela, goba yo a swerwego ke bolwetši bjo bobe bja letlalo, goba yo e lego segole, goba yo a bolawago ntweng, goba yo a diilago!” 30Ka gona Joaba le Abishai, morwarragwe, ba lefeletša morwarragobona Asahele, yoo Abnere a mmolailego ntweng kua Gibeone.

Abnere o a bolokwa

31Ke moka Dafida a laela Joaba le banna ba gagwe gore ba gagole diaparo tša bona, ba apare diaparo tša go ilela, ba llele Abnere. Gomme ge ba eya go mmoloka Kgoši Dafida o be a šetše leako morago. 32Abnere a bolokwa Hebrone, gomme kgoši a hlaboša lentšu a lla lebitleng, mme setšhaba ka moka le sona sa lla. 33Kgoši a hlaba sefela sa go llela Abnere a re:

“Abnere, o reng o hwile bjalo ka sekebeka?

34O be o se wa tlengwa matsogo,

o se wa kgokwa maoto ka diketane;

o hwile bjalo ka yo a bolailwego ke dikebeka!”

Gomme batho ba mo llela go feta pele.

35Letšatši ka moka batho ba kgopela Dafida gore a je, eupša yena a ena a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge nka lahlela lerathana la senkgwa goba la sejo se sengwenyana ganong pele ga ge letšatši le dikela!” 36Ge setšhaba ka moka se bona a dira bjalo, sa thaba. Gabotsebotse, se sengwe le se sengwe se kgoši a bego a se dira ba be ba se thabela. 37Batho bohle ba Juda le ba Israele ba lemoga ka tšatši leo gore polao ya Abnere ga e ame kgoši. 38Kgoši a re go bahlankedi ba gagwe: “A ga le bone gore letšatši le go wele moetapele yo mogolo mo Israele? 39Le ge ke le kgoši ke tloditšwe, ke ikwa ke fokola lehono. Barwa ba ba Tseruya ba sehlogo, ba a mpalela. A Morena a otle mmolai yoo go ya ka mo go mo lebanego.”

4

Ishboshete o a bolawa

41Ge Ishboshete, morwa wa Saulo, a ekwa gore Abnere o bolailwe kua Hebrone, o ile a nolega moko gomme setšhaba ka moka sa Israele sa tšhoga kudu.

2Ishboshete o be a na le bahlankedi ba babedi bao e bego e le baetapele ba dihlopha tša bathopi. Bona e be e le Baana le Rekabe, barwa ba Rimone, wa kua Beerote, nageng ya Benjamene. Beerote e balwa le Benjamene. 3Badudi ba motse woo ba mathomo ba ile ba tšhabela Gitaime mme ba falalela gona go tloga ka yona nako yeo.

4

4:4
2 Sam. 9:3
Setlogolo se sengwe sa Saulo e be e le Mefiboshete, morwa wa Jonathane, yoo a bego a na le mengwaga ye e fetšago seatla ge Saulo le Jonathane ba bolawa. Ge ditaba tša kua Jesriele tša go bolawa ga bona di kwala, mofepi wa gagwe o ile a mo kuka a tšhaba; eupša o be a itlhaganetše mo e lego gore o ile a mo uša, gomme ngwana a golofala maoto.

5Rekabe le Baana ba ile ba ya ngwakong wa Ishboshete ba fihla moo mosegare wo mogolo, ge a sa robetše boroko bja mosegare. 6Ba tsena ka ngwakong nke ba tlile go tšea mabele, gomme ba mo hlaba dimpa, ba tšhaba. 7Ba be ba tsene ka ngwakong ka phapošing ya gagwe ya go robala moo a bego a swerwe ke boroko, mme ba mmolaya. Ke moka ba mo ripa hlogo ba tloga nayo, ba sepela bošego ka moka ba putla moedi wa Jordane. 8Ba bea hlogo yela pele ga Kgoši Dafida kua Hebrone gomme ba re go yena: “Hlogo ya Ishboshete, morwa wa lenaba la gago, le le bego le leka go go bolaya, še. Lehono Morena o dirile gore kgoši, mong wa rena, a lefeletšwe go Saulo le go ditlogolo tša gagwe.”

9Dafida a ba fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago, yo a mphološitšego dikotsing ka moka: 10

4:10
2 Sam. 1:1-16
Motseta yola wa go tla go nna kua Tsikelage mme a mpegela lehu la Saulo o be a gopola gore o bega taba ye botse. Ke ile ka mo swara ka mmolaya. Woo e bile moputso wo ke ilego ka mo putsa ka wona ka ge a begile taba yeo ya gagwe ye botse! 11Go tla ba mo gošoro bjang go banna ba babe ba ba bolayago motho yo a se nago molato a ithobaletše ka ngwakong wa gagwe! Bjale ke tla mo lefeletša ka lena, ka le fediša lefaseng!” 12Dafida a laela bahlabani ba gagwe gore ba bolaye Rekabe le Baana mme ba ba ripa matsogo le maoto, ba a lekeletša kgauswi le mogobe kua Hebrone. Ba tšea hlogo ya Ishboshete ba e boloka lebitleng la Abnere moo Hebrone.

5

Dafida e ba kgoši ya Israele le Juda

(1 Dikr. 11:1-9; 14:1-7)

51Dikgoro ka moka tša Israele tša tla go Dafida kua Hebrone tša re go yena: “Re madi eno. 2Mehleng ye e fetilego, le mola Saulo e sa le kgoši ya rena, o be o eta Baisraele pele ntweng. Morena o rile go wena: ‘Ke wena o swanetšego go diša setšhaba sa ka sa Israele; ke wena o swanetšego go ba mmuši wa sona.’ ” 3Ka gona baetapele ka moka ba Israele ba tla go Kgoši Dafida kua Hebrone. Yena a dira kgwerano le bona pele ga Morena, ba mo tlotša gomme ya ba kgoši ya Israele. 4

5:4-5
1 Dikg. 2:11
1 Dikr. 3:4
29:27
Dafida o be a na le mengwaga ye masome a mararo ge e eba kgoši, gomme a buša mengwaga ye masome a mane. 5O bušitše Juda a le Hebrone mengwaga ye e šupago le seripa, gomme a buša Israele ka moka le Juda a le Jerusalema mengwaga ye masome a mararo a metšo ye meraro.

6

5:6
Josh. 15:63
Baahl. 1:21
Kgoši Dafida le banna ba gagwe ba ile ba tšwa dira ba yo hlasela Jerusalema. Bajebuse bao ba bego ba dula moo ba gopola gore Dafida a ka se kgone go thopa motse woo, ka gona ba re go yena: “O ka se tsene ka mo; le tšona difofu le digole di tla go thibela.” 7Eupša Dafida o ile a thopa sebo sa bona sa Sione, gomme sa tsebja ka la “Motse wa Dafida”.

8Tsatši leo Dafida a re go banna ba gagwe: “Yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago go hlasela Bajebuse a a tsene ka nthoba ya meetse, a bolaye digole le difofu tšeo Dafida a di hloilego hloihloi.” Ke ka fao go hlagilego seka se se rego: “Difofu le digole di ka se tsene ngwakong wa Morena.”5:8 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

9Ka morago ga go thopa sebo Dafida o ile a dula ka go sona mme a se rea leina la “Motse wa Dafida”. A aga motse go se potologa, a thoma felo mo naga e bego e lekelelantšwe a aga go ya ka gare. 10Maatla a gagwe a ile a fela a oketšega, ka gobane Morena Modimo Ramaatlaohle o be a na le yena.

11Kgoši Hiramo wa Tirose o ile a roma batseta gore ba kwane le Dafida; a mo romela dikota tša mosedere le babetli gotee le babetli ba matlapa gore a ikagele ntlo. 12Ka gona Dafida a lemoga gore Morena o mo tiišeditše bogošing bja Israele, le gore o atlegiša mmušo wa gagwe ka lebaka la setšhaba sa Morena sa Israele.

13Ge Dafida a tlogile Hebrone a ile Jerusalema, o ile a tšea metlabo ye mengwe le basadi fao, gomme a ba le barwa le barwedi ba bangwe. 14Moo Jerusalema a belegelwa bana ba ba latelago: Shamua, Shobabe, Nathane, Solomone, 15Jibehara, Elishua, Nefege, Jafia, 16Elishama, Eliada le Elifelete.

Dafida o fenya Bafilista

(1 Dikr. 14:8-17)

17Bafilista ba ile ba botšwa gore Dafida o tloditšwe ya ba kgoši ya Israele, ka gona madira a bona a tšwa go yo mo thopa. Ge Dafida a ekwa taba yeo, a theogela sebong. 18Bafilista ba fihla molaleng wa Barafa gomme ba ipeakanyetša ntwa moo. 19Dafida a botšiša Morena a re: “A ke hlasele Bafilista? A o tla ba gafela diatleng tša ka?”

Morena a mo fetola a re: “Ee, ba hlasele! Ruri, ke tla ba gafela diatleng tša gago!”

20Ka gona Dafida a ya Baale-Peratsime gomme moo a fenya Bafilista. A re: “Morena o gogotše manaba a ka bjalo ka lefula.” Ka fao felo moo go bitšwa Baale-Peratsime.5:20 “Baale-Peratsime” Leina le ka Seheberu le ra go re “Morena wa Kgogolo”. 21Ge Bafilista ba tšhaba ba ile ba tlogela medimo ya bona ya diswantšho, gomme Dafida le banna ba gagwe ba e tšea.

22Bafilista ba goma ba ya molaleng wa Barafa mme ba ipeakanyetša ntwa gape moo. 23Gapegape Dafida a botšiša Morena, yo a ilego a mo fetola a re: “O se ke wa ba hlasela o le mo, fela o ba pote ka morago mme o itokišetše go ba hlasela o le kua mehlareng ya mekgokgopha. 24Ge o ekwa mešito godimo ga mehlare, gona o hlasele ka bjako, ka gobane ke tla be ke go etile pele go yo fenya madira a Bafilista.” 25Dafida a dira se Morena a mo laetšego sona, gomme a rakediša Bafilista go tloga Geba go ba go yo fihla Gesere.