Sepedi 2000 (NSO00)
3

31Ntwa ya bahlabani ba ba bego ba eme le lapa la Saulo le bao ba bego ba eme le la Dafida e ile ya tšea nako ye telele. Ge Dafida a tia maatla go iša pele, bao ba lwago le yena bona ba be ba fokola go ya pele.

Barwa ba Dafida

2Dafida o ile a belegelwa barwa ba ba selelago ge a le Hebrone. Bona šeba ka go latelana ka matswalo: Amnone, yo mmagwe e bego e le Ahinoamo, wa go tšwa Jesriele; 3Kileabe, yo mmagwe e bego e le Abigaile, mohlologadi wa Nabale, wa go tšwa Karmele; Absalomo, yo mmagwe e bego e le Maaka, morwedi wa Kgoši Talmai wa Geshure; 4Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite; Shefatia, yo mmagwe e bego e le Abitala; 5Jitreamo, yo mmagwe e bego e le Egla. Barwa ba ba gagwe ba belegwe Hebrone.

Abnere o tsena sehlopheng sa Dafida

6Ge madira a Dafida le ao a bego a eme le lapa la Saulo a elwa, Abnere o ile a ba le maatla kudu gare ga balatedi ba Saulo.

7Ka letšatši le lengwe Ishboshete, morwa wa Saulo, a bona Abnere molato a re o robala le motlabo wa Saulo, Ritsepa, morwedi wa Aya. 8Taba yeo ya befediša Abnere kudu. A galefela Ishboshete a re: “A o gopola gore nka kgalwa ke wena? Na ke nna ditšhila? Ke nna selo fela? Go tloga mathomong ke botegetše lapa la Saulo, tatago, le bona bomorwarragwe le bagwera ba gagwe, mme ke go thušitše gore o se ke wa fenywa ke Dafida; gomme lehono o mpona molato ka mosadi wa mosadisadi! 9-10

3:10
1 Sam. 15:28
Morena o enetše Dafida gore o tla amoga Saulo le ditlogolo tša gagwe mmušo gomme a bea Dafida kgoši ya naga ka moka ya Israele le ya Juda, go tloga Dane go ba go yo fihla Beresheba. Bjale a Modimo a mpolaye thoo ge nka se phethe taba yeo!” 11Ishboshete o be a boifa Abnere kudu mo e lego gore o ile a se ke a iphetolela.

12Abnere a roma batseta go Dafida gore ba re go yena: “A naga ye ga se ya gago? Kwana le nna, gomme ke tla go thuša gore o gogolele Baisraele ka moka go wena.”

13Dafida a mo fetola a re: “Go lokile! Ke tla kwana le wena ge o ka dira taba e tee ye: O swanetše go tliša Migale, morwedi wa Saulo, go nna ge o etla go mpona.” 14

3:14
1 Sam. 18:27
Gomme Dafida le yena a roma batseta go Ishboshete gore ba re go yena: “Nneele mosadi wa ka, Migale. Ke mo nyetše ka dintlhana tše lekgolo tša merotwana ya Bafilista.” 15Ka gona Ishboshete a roma banna gore ba yo mo tšea go Paltiele, monna wa gagwe, morwa wa Laishe. 16Paltiele a šala Migale morago go ba go yo fihla motseng wa Bahurime a tšama a lla. Eupša ge Abnere a re: “Boela gae,” o ile a boela.

17Abnere a ya go baetapele ba Israele a re go bona: “Ke kgale le dutše le nyaka gore Dafida e be kgoši ya lena. 18Bjale ge, phethang taba yeo ka gobane le Morena o itše: ‘Ke tla phološa setšhaba sa ka sa Israele go Bafilista le go manaba a sona ka Dafida, mohlanka wa ka.’ ” 19Abnere a ba a bolela le batho ba kgoro ya Benjamene, mme a tsebo ya Hebrone go yo botša Dafida seo batho ba Benjamene le ba Israele ba se dumetšego.

20Ge Abnere a fihla go Dafida kua Hebrone le banna ba masome a mabedi, Dafida a ba direla monyanya. 21Abnere a re go Dafida: “Bjale a ke yo botša Baisraele ka moka gore ba tle ba kgobokane go wena, kgoši, mong wa ka. Ba tla kwana le wena mme o tla hwetša se o se nyakago, e lego go buša naga ye ka moka.” Dafida a laelana le Abnere mme Abnere a tloga a se a tshwenywa ke motho.

Abnere o a bolawa

22Ka morago Joaba le bahlabani ba bangwe ba Dafida ba goroga ba etšwa go hula, ba swere thoto ye ntši. Abnere yena o be a sa hlwe a le moo Hebrone le Dafida, ka gobane Dafida o be a laelane le yena mme yena a sepetše a se a tshwenywa ke motho. 23Ge Joaba a fihla le banna ba gagwe, o ile a botšwa gore Abnere o be a tlile go Kgoši Dafida mme kgoši o laelane naye a sepela a se a tshwenywa ke motho. 24Ka gona Joaba a ya go kgoši a re go yena: “A o dirile eng? Abnere o be a tlile go wena – ke ka lebaka lang o mo lesitše a no itshepelela? 25O be a tlile mo go tlo go foraforetša, le go tlo nyakišiša se sengwe le se sengwe se o se dirago, le go tseba mo gongwe le mo gongwe mo o sepelelago gona. Wena o tseba taba yeo gabotse!”

26Ge Joaba a seno tloga go Dafida, o ile a roma batseta gore ba late Abnere, gomme ba mo gomiša a le sedibeng sa Sira; eupša Dafida o be a sa tsebe selo ka taba yeo. 27Ge Abnere a fihla Hebrone, Joaba a mo iša thokwana kgorong ya motse, mo nkego o nyaka go bolela le yena thopeng, gomme moo a mo hlaba dimpa. Ka gona Abnere a bolawa ka gobane a bolaile Asahele, morwarragoJoaba. 28Ge Dafida a ekwa ditaba tšeo a re: “Morena o a tseba gore nna le batho ba ka ga re na le molato wa go bolaya Abnere le gatee. 29A kotlo ya polao ye e wele godimo ga Joaba le lapa la gagwe ka moka. Molokong wo mongwe le wo mongwe a go be le monna lapeng la gagwe yo a nago le bolwetši bja tšhofela, goba yo a swerwego ke bolwetši bjo bobe bja letlalo, goba yo e lego segole, goba yo a bolawago ntweng, goba yo a diilago!” 30Ka gona Joaba le Abishai, morwarragwe, ba lefeletša morwarragobona Asahele, yoo Abnere a mmolailego ntweng kua Gibeone.

Abnere o a bolokwa

31Ke moka Dafida a laela Joaba le banna ba gagwe gore ba gagole diaparo tša bona, ba apare diaparo tša go ilela, ba llele Abnere. Gomme ge ba eya go mmoloka Kgoši Dafida o be a šetše leako morago. 32Abnere a bolokwa Hebrone, gomme kgoši a hlaboša lentšu a lla lebitleng, mme setšhaba ka moka le sona sa lla. 33Kgoši a hlaba sefela sa go llela Abnere a re:

“Abnere, o reng o hwile bjalo ka sekebeka?

34O be o se wa tlengwa matsogo,

o se wa kgokwa maoto ka diketane;

o hwile bjalo ka yo a bolailwego ke dikebeka!”

Gomme batho ba mo llela go feta pele.

35Letšatši ka moka batho ba kgopela Dafida gore a je, eupša yena a ena a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge nka lahlela lerathana la senkgwa goba la sejo se sengwenyana ganong pele ga ge letšatši le dikela!” 36Ge setšhaba ka moka se bona a dira bjalo, sa thaba. Gabotsebotse, se sengwe le se sengwe se kgoši a bego a se dira ba be ba se thabela. 37Batho bohle ba Juda le ba Israele ba lemoga ka tšatši leo gore polao ya Abnere ga e ame kgoši. 38Kgoši a re go bahlankedi ba gagwe: “A ga le bone gore letšatši le go wele moetapele yo mogolo mo Israele? 39Le ge ke le kgoši ke tloditšwe, ke ikwa ke fokola lehono. Barwa ba ba Tseruya ba sehlogo, ba a mpalela. A Morena a otle mmolai yoo go ya ka mo go mo lebanego.”