Sepedi 2000 (NSO00)
2

Dafida o bewa kgoši ya Juda

21Ka morago ga tšeo Dafida a botšiša Morena a re: “A nka yo dula motseng wo mongwe wa Juda?”

Morena a mo fetola a re: “Ee.”

Dafida a mmotšiša gape a re: “Ke ye motseng ofe?”

Morena a re: “Hebrone.” 2

2:2
1 Sam. 25:42-43
Ka gona Dafida a ya Hebrone, a tloga le basadi ba gagwe ka babedi: Ahinoamo, yo a bego a etšwa Jesriele, le Abigaile, mohlologadi wa Nabale, yo a bego a etšwa Karmele. 3A tšea le banna ba gagwe le malapa a bona, gomme a yo dula metseng ye e bapilego le Hebrone. 4
2:4
1 Sam. 31:11-13
Ke moka banna ba Juda ba tla Hebrone mme ba tlotša Dafida gore e be kgoši ya Juda.

Ge Dafida a ekwa gore batho ba Jabeshe kua Gileade ba bolokile Saulo, 5a roma banna ba bangwe kua gore ba ba botše ba re: “Nke Morena a le šegofatše ka ge le botegetše mong wa lena, Saulo, ka go mmoloka. 6Gomme bjale a Morena e be yo botho go lena mme a le botegele. Le nna ke tla le swara gabotse ka lebaka la seo le se dirilego. 7Tiang maatla le beng ba bogale! Mabu a utswitšwe Israele, gomme batho ba Juda ba tloditše nna gore ke be kgoši ya bona.”

Ishboshete o bewa kgoši ya Israele

8Molaodi wa madira a Saulo, Abnere, morwa wa Nere, o be a tšhabetše ka mošola wa Jordane kua Mahanaime le Ishboshete, morwa wa Saulo. 9Moo Abnere a bea Ishboshete kgoši ya naga ya Gileade le ya Asere2:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Asere” Seheberu se re “Asiria”. le ya Jesriele le ya Efraime le ya Benjamene – gabotsebotse a mmea kgoši ya Baisraele ka moka. 10O be a na le mengwaga ye masome a mane ge a bewa kgoši ya Israele, gomme a buša mengwaga ye mebedi.

Eupša kgoro ya Juda e ile ya botegela Dafida, 11gomme yena a buša Juda a le Hebrone mengwaga ye e šupago le seripa.

Ntwa ya Israele le Juda

12Abnere le bahlankedi ba Ishboshete ba tloga Mahanaime ba ya motseng wa Gibeone. 13Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, le bahlankedi ba bangwe ba Dafida ba ya ba gahlana nabo kua mogobeng, moo ka moka ba ilego ba dula fase, sehlopha se sengwe se le ka thoko ye ya mogobe mme se sengwe se le ka thoko yela se lebane le sona. 14Abnere a re go Joaba: “A go tšwe masogana a mangwe mahlakoreng ka mabedi gore a lwe ka marumo.”

Joaba a mo fetola a re: “Go lokile.”

15Ka gona banna ba lesome le ba babedi ba ba emetšego Ishboshete le kgoro ya Benjamene ba lwa le banna ba lesome le ba babedi ba Dafida. 16Monna yo mongwe le yo mongwe a swara yo a lwago naye ka hlogo gomme a mo tsetsemetša ka tšhoša lehlakoreng, mme banna bao ba masome a mabedi le ba bane ba bolayana. Ka gona felo fao kua Gibeone go bitšwa “Molala wa Ditšhoša”.

17Ka morago gwa tsoga ntwa ye šoro, gomme Abnere le Baisraele ba fenywa ke banna ba Dafida. 18Barwa ba Tseruya ka bararo ba be ba le moo, Joaba, Abishai le Asahele. Asahele, yo a bego a na le lebelo la tshephe, 19o ile a thoma go lelekiša Abnere, a kitima a mo lebantše. 20Abnere a lebelela morago mme a re: “Asahele, a ke wena?”

Asahele a mo fetola a re: “Ee, ke nna.”

21Abnere a re: “Tlogela go ntelekiša! Rakediša yo mongwe wa bahlabani mme o thope se a nago le sona.” Eupša Asahele a se ke a dumela go mo tlogela. 22Abnere a re go yena gape: “Tlogela go ntelekiša! Ke ka lebaka lang o nkgapeletša gore ke go bolaye? Ke tla lebelelana bjang le Joaba, morwarrago?” 23Eupša Asahele a gana go mo tlogela; ka gona Abnere a kutologela morago2:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a kutologela morago” Seheberu ga se kwagale gabotse. ka lerumo la gagwe, a mo phuleletša dimpa gore lerumo le be le tšwelelele ka mokokotlong. Asahele a wa fase a hwela gona moo, gomme mang le mang yo a fetago fao a bego a rapaletše gona, o be a ema moo a mo llela.

24Eupša Joaba le Abishai ba kitimiša Abnere, gomme ge letšatši le dikela ba fihla mmotong wa Ama, wo o lego ka bohlabela bja Giage tseleng ya lešoka la Gibeone. 25Banna ba kgoro ya Benjamene ba kgobokana ba ema le Abnere godimo ga mmoto. 26Abnere a goelela Joaba a re: “A re tla jana ka marumo go fihlela neng? Ga o bone gore mafelelong e tla ba fela manyami? Re bana ba motho. O tla laela neng banna ba gago gore ba se hlwe ba re rakediša?”

27Joaba a mo fetola a re: “Ke ena ka Modimo yo a phelago gore mola o se ke wa bolela, banna ba ka ba be ba tla le rakediša go fihlela ka moswane mosong.” 28Ke moo Joaba a leditšego phalafala, gomme banna ba gagwe ka moka ba ema ba se hlwe ba rakediša Baisraele; ka gona ntwa ya fela.

29Abnere le banna ba gagwe ba putla moedi wa Jordane bošego bjoo ka moka; ba tshela noka yeo mme ba sepela mosong ka moka wa letšatši le le latelago, ba ba fihla Mahanaime.

30Ge Joaba a lesa go ba rakediša, o ile a kgobokanya banna ba Dafida ka moka gomme a lemoga gore ba lesome le ba senyane ga ba gona, ka ntle le Asahele. 31Bahlabani ba Dafida ba be ba bolaile banna ba makgolo a mararo le masome a a selelago ba Abnere ba kgoro ya Benjamene. 32Joaba le banna ba gagwe ba tšea setopo sa Asahele gomme ba se boloka ka lebitleng la lapa labo kua Betlelehema. Ka morago ba sepela bošego ka moka, mme ge go esa ba fihla Hebrone.

3

31Ntwa ya bahlabani ba ba bego ba eme le lapa la Saulo le bao ba bego ba eme le la Dafida e ile ya tšea nako ye telele. Ge Dafida a tia maatla go iša pele, bao ba lwago le yena bona ba be ba fokola go ya pele.

Barwa ba Dafida

2Dafida o ile a belegelwa barwa ba ba selelago ge a le Hebrone. Bona šeba ka go latelana ka matswalo: Amnone, yo mmagwe e bego e le Ahinoamo, wa go tšwa Jesriele; 3Kileabe, yo mmagwe e bego e le Abigaile, mohlologadi wa Nabale, wa go tšwa Karmele; Absalomo, yo mmagwe e bego e le Maaka, morwedi wa Kgoši Talmai wa Geshure; 4Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite; Shefatia, yo mmagwe e bego e le Abitala; 5Jitreamo, yo mmagwe e bego e le Egla. Barwa ba ba gagwe ba belegwe Hebrone.

Abnere o tsena sehlopheng sa Dafida

6Ge madira a Dafida le ao a bego a eme le lapa la Saulo a elwa, Abnere o ile a ba le maatla kudu gare ga balatedi ba Saulo.

7Ka letšatši le lengwe Ishboshete, morwa wa Saulo, a bona Abnere molato a re o robala le motlabo wa Saulo, Ritsepa, morwedi wa Aya. 8Taba yeo ya befediša Abnere kudu. A galefela Ishboshete a re: “A o gopola gore nka kgalwa ke wena? Na ke nna ditšhila? Ke nna selo fela? Go tloga mathomong ke botegetše lapa la Saulo, tatago, le bona bomorwarragwe le bagwera ba gagwe, mme ke go thušitše gore o se ke wa fenywa ke Dafida; gomme lehono o mpona molato ka mosadi wa mosadisadi! 9-10

3:10
1 Sam. 15:28
Morena o enetše Dafida gore o tla amoga Saulo le ditlogolo tša gagwe mmušo gomme a bea Dafida kgoši ya naga ka moka ya Israele le ya Juda, go tloga Dane go ba go yo fihla Beresheba. Bjale a Modimo a mpolaye thoo ge nka se phethe taba yeo!” 11Ishboshete o be a boifa Abnere kudu mo e lego gore o ile a se ke a iphetolela.

12Abnere a roma batseta go Dafida gore ba re go yena: “A naga ye ga se ya gago? Kwana le nna, gomme ke tla go thuša gore o gogolele Baisraele ka moka go wena.”

13Dafida a mo fetola a re: “Go lokile! Ke tla kwana le wena ge o ka dira taba e tee ye: O swanetše go tliša Migale, morwedi wa Saulo, go nna ge o etla go mpona.” 14

3:14
1 Sam. 18:27
Gomme Dafida le yena a roma batseta go Ishboshete gore ba re go yena: “Nneele mosadi wa ka, Migale. Ke mo nyetše ka dintlhana tše lekgolo tša merotwana ya Bafilista.” 15Ka gona Ishboshete a roma banna gore ba yo mo tšea go Paltiele, monna wa gagwe, morwa wa Laishe. 16Paltiele a šala Migale morago go ba go yo fihla motseng wa Bahurime a tšama a lla. Eupša ge Abnere a re: “Boela gae,” o ile a boela.

17Abnere a ya go baetapele ba Israele a re go bona: “Ke kgale le dutše le nyaka gore Dafida e be kgoši ya lena. 18Bjale ge, phethang taba yeo ka gobane le Morena o itše: ‘Ke tla phološa setšhaba sa ka sa Israele go Bafilista le go manaba a sona ka Dafida, mohlanka wa ka.’ ” 19Abnere a ba a bolela le batho ba kgoro ya Benjamene, mme a tsebo ya Hebrone go yo botša Dafida seo batho ba Benjamene le ba Israele ba se dumetšego.

20Ge Abnere a fihla go Dafida kua Hebrone le banna ba masome a mabedi, Dafida a ba direla monyanya. 21Abnere a re go Dafida: “Bjale a ke yo botša Baisraele ka moka gore ba tle ba kgobokane go wena, kgoši, mong wa ka. Ba tla kwana le wena mme o tla hwetša se o se nyakago, e lego go buša naga ye ka moka.” Dafida a laelana le Abnere mme Abnere a tloga a se a tshwenywa ke motho.

Abnere o a bolawa

22Ka morago Joaba le bahlabani ba bangwe ba Dafida ba goroga ba etšwa go hula, ba swere thoto ye ntši. Abnere yena o be a sa hlwe a le moo Hebrone le Dafida, ka gobane Dafida o be a laelane le yena mme yena a sepetše a se a tshwenywa ke motho. 23Ge Joaba a fihla le banna ba gagwe, o ile a botšwa gore Abnere o be a tlile go Kgoši Dafida mme kgoši o laelane naye a sepela a se a tshwenywa ke motho. 24Ka gona Joaba a ya go kgoši a re go yena: “A o dirile eng? Abnere o be a tlile go wena – ke ka lebaka lang o mo lesitše a no itshepelela? 25O be a tlile mo go tlo go foraforetša, le go tlo nyakišiša se sengwe le se sengwe se o se dirago, le go tseba mo gongwe le mo gongwe mo o sepelelago gona. Wena o tseba taba yeo gabotse!”

26Ge Joaba a seno tloga go Dafida, o ile a roma batseta gore ba late Abnere, gomme ba mo gomiša a le sedibeng sa Sira; eupša Dafida o be a sa tsebe selo ka taba yeo. 27Ge Abnere a fihla Hebrone, Joaba a mo iša thokwana kgorong ya motse, mo nkego o nyaka go bolela le yena thopeng, gomme moo a mo hlaba dimpa. Ka gona Abnere a bolawa ka gobane a bolaile Asahele, morwarragoJoaba. 28Ge Dafida a ekwa ditaba tšeo a re: “Morena o a tseba gore nna le batho ba ka ga re na le molato wa go bolaya Abnere le gatee. 29A kotlo ya polao ye e wele godimo ga Joaba le lapa la gagwe ka moka. Molokong wo mongwe le wo mongwe a go be le monna lapeng la gagwe yo a nago le bolwetši bja tšhofela, goba yo a swerwego ke bolwetši bjo bobe bja letlalo, goba yo e lego segole, goba yo a bolawago ntweng, goba yo a diilago!” 30Ka gona Joaba le Abishai, morwarragwe, ba lefeletša morwarragobona Asahele, yoo Abnere a mmolailego ntweng kua Gibeone.

Abnere o a bolokwa

31Ke moka Dafida a laela Joaba le banna ba gagwe gore ba gagole diaparo tša bona, ba apare diaparo tša go ilela, ba llele Abnere. Gomme ge ba eya go mmoloka Kgoši Dafida o be a šetše leako morago. 32Abnere a bolokwa Hebrone, gomme kgoši a hlaboša lentšu a lla lebitleng, mme setšhaba ka moka le sona sa lla. 33Kgoši a hlaba sefela sa go llela Abnere a re:

“Abnere, o reng o hwile bjalo ka sekebeka?

34O be o se wa tlengwa matsogo,

o se wa kgokwa maoto ka diketane;

o hwile bjalo ka yo a bolailwego ke dikebeka!”

Gomme batho ba mo llela go feta pele.

35Letšatši ka moka batho ba kgopela Dafida gore a je, eupša yena a ena a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge nka lahlela lerathana la senkgwa goba la sejo se sengwenyana ganong pele ga ge letšatši le dikela!” 36Ge setšhaba ka moka se bona a dira bjalo, sa thaba. Gabotsebotse, se sengwe le se sengwe se kgoši a bego a se dira ba be ba se thabela. 37Batho bohle ba Juda le ba Israele ba lemoga ka tšatši leo gore polao ya Abnere ga e ame kgoši. 38Kgoši a re go bahlankedi ba gagwe: “A ga le bone gore letšatši le go wele moetapele yo mogolo mo Israele? 39Le ge ke le kgoši ke tloditšwe, ke ikwa ke fokola lehono. Barwa ba ba Tseruya ba sehlogo, ba a mpalela. A Morena a otle mmolai yoo go ya ka mo go mo lebanego.”

4

Ishboshete o a bolawa

41Ge Ishboshete, morwa wa Saulo, a ekwa gore Abnere o bolailwe kua Hebrone, o ile a nolega moko gomme setšhaba ka moka sa Israele sa tšhoga kudu.

2Ishboshete o be a na le bahlankedi ba babedi bao e bego e le baetapele ba dihlopha tša bathopi. Bona e be e le Baana le Rekabe, barwa ba Rimone, wa kua Beerote, nageng ya Benjamene. Beerote e balwa le Benjamene. 3Badudi ba motse woo ba mathomo ba ile ba tšhabela Gitaime mme ba falalela gona go tloga ka yona nako yeo.

4

4:4
2 Sam. 9:3
Setlogolo se sengwe sa Saulo e be e le Mefiboshete, morwa wa Jonathane, yoo a bego a na le mengwaga ye e fetšago seatla ge Saulo le Jonathane ba bolawa. Ge ditaba tša kua Jesriele tša go bolawa ga bona di kwala, mofepi wa gagwe o ile a mo kuka a tšhaba; eupša o be a itlhaganetše mo e lego gore o ile a mo uša, gomme ngwana a golofala maoto.

5Rekabe le Baana ba ile ba ya ngwakong wa Ishboshete ba fihla moo mosegare wo mogolo, ge a sa robetše boroko bja mosegare. 6Ba tsena ka ngwakong nke ba tlile go tšea mabele, gomme ba mo hlaba dimpa, ba tšhaba. 7Ba be ba tsene ka ngwakong ka phapošing ya gagwe ya go robala moo a bego a swerwe ke boroko, mme ba mmolaya. Ke moka ba mo ripa hlogo ba tloga nayo, ba sepela bošego ka moka ba putla moedi wa Jordane. 8Ba bea hlogo yela pele ga Kgoši Dafida kua Hebrone gomme ba re go yena: “Hlogo ya Ishboshete, morwa wa lenaba la gago, le le bego le leka go go bolaya, še. Lehono Morena o dirile gore kgoši, mong wa rena, a lefeletšwe go Saulo le go ditlogolo tša gagwe.”

9Dafida a ba fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago, yo a mphološitšego dikotsing ka moka: 10

4:10
2 Sam. 1:1-16
Motseta yola wa go tla go nna kua Tsikelage mme a mpegela lehu la Saulo o be a gopola gore o bega taba ye botse. Ke ile ka mo swara ka mmolaya. Woo e bile moputso wo ke ilego ka mo putsa ka wona ka ge a begile taba yeo ya gagwe ye botse! 11Go tla ba mo gošoro bjang go banna ba babe ba ba bolayago motho yo a se nago molato a ithobaletše ka ngwakong wa gagwe! Bjale ke tla mo lefeletša ka lena, ka le fediša lefaseng!” 12Dafida a laela bahlabani ba gagwe gore ba bolaye Rekabe le Baana mme ba ba ripa matsogo le maoto, ba a lekeletša kgauswi le mogobe kua Hebrone. Ba tšea hlogo ya Ishboshete ba e boloka lebitleng la Abnere moo Hebrone.