Sepedi 2000 (NSO00)
22

Kopelo ya Dafida ge a fentše

(Pes. 18)

221Ge Morena a phološitše Dafida go Saulo le manabeng a gagwe ka moka, Dafida a mo opelela kopelo ye:

2Morena ke setšhabelo sa ka;

ke sebo sa ka le mophološi wa ka.

3Ke Modimo wa ka le botšhabelo bjo ke tšhabelago go bjona.

Ke kotse ya ka,

ebile ke montlhabanedi,

ke bokhuto bja ka.

Ke yena botšhabelo bja ka le mophološi wa ka,

o mphološa dintweng.

4Ke bitša Morena yo a lebanwego ke go tumišwa,

a mphološa manabeng a ka.

5Ke be ke dikaneditšwe ke maphoto a lehu,

ke tšhošwa ke tahlego nkego mafula.

6Ke be ke rarilwe ke ditlemo tša bodulabahu,

mme ke theilwe ka melaba ya lona lehu.

7Tlalelong yeo ya ka ka bitša Morena,

ka bitša Modimo wa ka.

A kwa lentšu la ka a le Tempeleng ya gagwe;

a theetša ge ke mo llela.

8Lefase la šišinyega, la thothomela,

metheo ya legodimo ya reremela, ya tekateka,

ka gobane Modimo o be a befetšwe.

9A thuntšha muši wa dinko,

molomong wa gagwe gwa lauma kgabo,

magalamahubedu a tšhologa go yena.

10A sekamiša legodimo a theogela fase,

maru a masomaso a le ka fase ga maoto a gagwe.

11O fofile a rwelwe ke mokerubi,

a bonwa a le diphegong tša phefo;

12a ipipeditše ka leswiswi;

a dikaneditšwe ke marumaso a a tletšego22:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a a tletšego” Lebelela Pes. 18:11. Seheberu ga se kwagale gabotse. meetse.

13Mo seetšeng sa go tšwa go yena gwa tšwa magadima.

14Morena a kidimetša legodimong,

gwa kwala lentšu la Ramadulagodimo.

15A betša mesebe ya gagwe a šwalalanya manaba a gagwe;

a bekentšha magadima,

a ba tšhoša ba tšhaba.

16Lebato la lewatle la šala molaleng,

metheo ya lefase ya apoga ge Morena a kgala manaba a gagwe,

mme a ba tšubotla ka ledimo.

17Morena a obelela ka letsogo a le godimo a ntshwara;

a nkinola bodibeng.

18O mphološitše manabeng a ka a maatla le go bantlhoi bohle –

ba be ba mpheta kudu ka maatla.

19Mola ba ntlhasela ke ile ka ba bothateng,

eupša Morena ya ba lehlotlo la ka.

20O ile a nntšha kotsing;

a mphološa ka gobane ke be ke mo kgahla.

21Morena o mputsa go ya ka go loka ga ka;

o a ntšhegofatša ka gobane ga ke ne molato.

22Ke obametše melao ya Morena;

ga se ka hlanamela Modimo wa ka.

23Ke phethile melao ya gagwe ka moka;

ga se ka nyatša ditaelo tša gagwe.

24O tseba gore ga ke na phošo,

le gore ke ithibetše go dira tše mpe.

25Morena o mputsetša go loka ga ka,

ka ge a bona go se phošo ye ke e dirilego.

26Wena, Morena, o botegela bagoboti,

ebile o lokela bao22:26 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bao”. Lebelela Pes. 18:25. Seheberu se re “ba ba tlilego”. ba lokilego.

27O hlweketše bao ba hlwekilego,

mme go baikaketši o itira moikaketši.

28O phološa baikokobetši,

o kokobetša baikgantšhi.

29Wena, Morena, o lebone la ka;

o raka leswiswi le le ntikaneditšego.

30O mpha maatla a go hlasela manaba a ka,

le a go tshela morako wa motse wa bona.

31Ditiro tša Modimo yo di lokile kudu,

mantšu a gagwe a hlwekile.

O bjalo ka kotse go bohle bao ba nyakago a ba šireletša.

32Morena a le noši ke Modimo;

Modimo a nnoši ke setšhabelo sa rena.

33Modimo yo ke botšhabelo bja ka bjo maatla;

o nthuša22:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “o nthuša”. Lebelela Pes. 18:32. Seheberu ga se kwagale gabotse. go phela ke se na bosodi.

34

22:34
Hab. 3:19
O nkgontšha go kitima bjalo ka tshephe;

o nkemiša ke fentše kua mebotong.

35O nthuta go lwa

gore ke tle ke šomiše mosebe wo maatlamaatla.

36Wena, Morena, o a ntšhireletša wa mpoloka;

ka thušo ya gago ke na le seriti.

37O nkgontšhitše go tšhabela manaba a ka,

gomme ga se ka thetšwa.

38Ke lelekiša manaba a ka ka a fenya;

ga ke gome ke sešo ka a feleletša.

39Ke a ba kgitla mme ga ba kgone go tsoga;

ba rapalala pele ga ka.

40O mpha maatla a ntwa,

wa nkgontšha go fenya manaba a ka.

41O dira gore manaba a ka a tšhabe pele ga ka,

le gore ke feleletše bantlhoi.

42Ba takataketša mahlo,

eupša ba hloka molamoledi;

ba llela Morena,

eupša ga a ba fetole.

43Ke a ba šilaganya ba fetoga lerole;

ke a ba šilašila ka ba gataka bjalo ka leraga mekgotheng.

44O mphološitše diphapanong tša setšhaba sa ka,

wa ntšhireletša gore ke tle ke buše ditšhaba;

setšhaba se ke bego ke sa se tsebe bjale ke sa ka.

45Bašele ba ithapeletša go nna;

ge ba ekwa ke bolela, ba a ntheetša.

46Ba nolega moko gomme ba tšwa dibong tša bona ba thothomela.22:46 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba tšwa ... thothomela”. Lebelela Pes. 18:45. Seheberu se re “ba tla dibong tša bona ba itokišeditše go lwa”.

47Morena o a phela!

Tumišang mošireletši wa ka!

Godišang Modimo mošireletši yo a mphološitšego!

48O ntefeletša manabeng a ka;

o mphenyetša ditšhaba,

49gomme o mphološa manabeng a ka.

Wena, Morena, o gafela manaba a ka diatleng tša ka,

wa mphološa banneng ba dintwa.

50

22:50
Bar. 15:9
Ka gona ke go reta gare ga ditšhaba;

ke go opelela ditumišo.

51Modimo o kgontšha kgoši ya gagwe go fenyetša manaba a gagwe sa ruri;

o rata Dafida, motlotšwa wa gagwe,

le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.

23

Mantšu a Dafida a mafelelo

231Mantšu a Dafida a mafelelo šea: “Yo a bolelago ke Dafida, morwa wa Isai, monna yo Modimo a ilego a mo dira yo mogolo, yo Modimo wa Jakobo a mo tloditšego gore e be kgoši, gape yo e bego e le mohlami wa dikopelo tše botse tša Israele.

2“Moya wa Morena o bolela ka nna;

molaetša wa gagwe o ka molomong wa ka.

3Modimo wa Israele o boletše;

mošireletši wa Israele o rile go nna:

‘Kgoši ye e bušago ka toka,

ye e bušago ka go hlompha Modimo,

4e bjalo ka letšatši le le hlabago legodimong,

legodimo le le se nago maru,

e etša letšatši le le medišago bjang lefaseng ka seetša sa lona ge pula e seno na.’

5“Gomme ke ka moo Modimo a tlago šegofatša ditlogolo tša ka,

ka gobane o dirile kgwerano ya go ya go ile le nna,

kwano ye e ka se tsogego e tshetšwe,

kgwerano ye e hlamilwego gabotse.

Seo ke tšohle tše ke di nyakago;

seo e tla ba phološo ya ka,

gomme ka kgonthe Modimo o tla botegela kgwerano yeo.

6Eupša batho ba babe bona ba bjalo ka meetlwa ye e lahlilwego;

ga go yo a ka e kgwathago ka diatla.

7Motho o swanetše go šomiša selo sa tshipi goba theko ya lerumo;

yona e tla tšhungwa thokgethokge mo e lego gona.”

Bahlabani ba Dafida ba bagale

(1 Dikr. 11:10-41)

8Bahlabani ba Dafida ba bagale šeba: Wa mothomo e be e le Joshebe-Bashebete, Mohakmone, yo e bego e le moetapele wa “Bararo”;23:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bararo” Seheberu se re “wa boraro”. o ile a lwa le banna ba makgolo a seswai ka lerumo la gagwe23:8 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a lwa ka lerumo la gagwe”. Lebelela 1 Dikr. 11:11. Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a ba bolaya ka moka ntweng e tee.

9Wa bobedi wa “Bararo” bao ba bagale e be e le Eleasara, morwa wa Dodo, wa kgorwana ya Ahoage. Ka letšatši le lengwe yena le Dafida ba ile ba lwa le Bafilista ba ba bego ba kgobokanetše go lwa. Baisraele ba ile ba katakata, 10eupša yena a ema senna a lwa le Bafilista go fihlela letsogo la gagwe le ehwa bogatšu mme a sa hlwe a kgona go lesa tšhoša ya gagwe. Tšatši leo Morena a fentšha Baisraele fenyang. Ge ntwa e seno fela Baisraele ba boela go Eleasara, e le fela go thopela ditopo.

11Wa boraro wa “Bararo” bao ba bagale e be e le Shama, morwa wa Age, wa Harare. Bafilista ba be ba kgobokane kua Lehi, moo go bego go le tšhemo ya dihlodi. Baisraele ba tšhaba Bafilista, 12eupša Shama a ema senna moo tšhemong a e šireletša, mme a bolaya Bafilista. Morena a fentšha Baisraele fenyang tšatšing leo.

13Ge go batametše lebaka la go buna,23:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge go batametše lebaka la go buna” Seheberu ga se kwagale gabotse. ba bararo ba “Ba Masome a Mararo” ba ile ba theogela leweng la Adulamo, moo Dafida a bego a le gona, mola sehlopha sa Bafilista se be se hlomile mešaša ka molaleng wa Barafa. 14Ka nako yeo Dafida o be a le ka sebong thabeng, gomme sehlopha sa Bafilista se be se thopile Betlelehema. 15Dafida a kwa a nyoretšwe meetse a gabo gomme a re: “Nke nkabe motho a yo nkgela meetse sedibeng sa lesorong la kgoro ya Betlelehema!” 16Bahlabani bale ba bararo ba bagale ba šwahla mešaša ya Bafilista, ba yo ga meetse sedibeng seo, gomme ba a tlišetša Dafida. Fela a se ke a a nwa, eupša a a tšholla ya ba kabelo go Morena 17a re: “Morena, nka se ke ka nwa meetse a! Ge nka a nwa go ka swana le ge ke enwa madi a banna ba, bona ba ilego ba ipea kotsing ya lehu.” Ka gona a gana go a nwa.

Tšeo e bile ditiro tše bogale tša bahlabani bao ba bararo ba bagale.

18Abishai, yo morwarragwe e bego e le Joaba, mmagobona e le Tseruya, e be e le moetapele wa “Bagale ba Masome a Mararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo, a ba bolaya, gomme a thoma go tuma gare ga bao “Ba Masome a Mararo”.23:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ba Masome a Mararo” Seheberu se re “Bararo”. 19Ke yena a bego a tumile kudu moo gare ga “Ba Masome a Mararo”23:19,22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ba Masome a Mararo” Seheberu se re “Bararo”. gomme e ile ya ba moetapele wa bona, eupša o be a se a tuma bjalo ka “Bararo” bale.

20Benaya, morwa wa Joyada, wa go tšwa Kabtsiele, e be e le mohlabani yo mongwe yo bogale; o dirile ditiro tše ntši tše kgolo, go balwa le go bolaya bahlabani ba babedi ba bagolo ba Bamoaba. O kile a theogela ka moleteng ka letšatši la leswela, a bolaya tau. 21Le gona o kile a bolaya monna yo mongwe wa tšitširipa wa Moegepeta yo a bego a swere lerumo. Benaya a mo hlasela ka molamo, a ubula lerumo lela seatleng sa Moegepeta, a mmolaya ka lona. 22Tšeo e bile ditiro tše bogale tša Benaya yo le yena a bego a tumile gare ga “Ba Masome a Mararo”. 23O ile a tuma kudu gare ga bona, eupša a se swane le “Bararo” bale. Dafida a mmea mohlokomedi wa baleti ba gagwe.

24-39Ba bangwe ba “Ba Masome a Mararo” šeba:

Asahele, morwarragoJoaba

Elhanane, morwa wa Dodo, wa Betlelehema

Shama le Elika ba Harode

Heletse wa Pelete

Ira, morwa wa Ikeshe, wa Tekoa

Abiesere wa Anathote

Sibekai wa Husha

Tsalmone wa Ahoage

Maharai wa Netofa

Helede, morwa wa Baana, wa Netofa

Itai, morwa wa Ribai, wa Gibea kua Benjamene

Benaya wa Piratone

Hidai wa dinokaneng kgauswi le Gaashe

Abialbone wa Araba

Asmabethe wa Bahurime

Eliagaba wa Shaalbone

Barwa ba Jashene

Jonathane

Shama wa Harare

Ahiamo, morwa wa Sharare, wa Harare

Elifelete, morwa wa Ahasbai, wa Maaka

Eliamo, morwa wa Ahitofele, wa Gilo

Hetsero wa Karmele

Paarai wa Arabe

Jigale, morwa wa Nathane, wa Tsoba

Bani wa Gade

Tseleke wa Amone

Nagrai wa Beerote, morwaladibetša wa Joaba

Ira le Garebe ba Jatire

Uria, Mohete.

Bahlabani ba bagale ka moka e be e le ba masome a mararo le ba ba šupago.

24

Dafida o bala setšhaba

(1 Dikr. 21:1-27)

241Morena a galefela Baisraele gape, gomme a hlohleletša Dafida gore a ba tshwenye. A re go yena: “Sepela o bale batho ba Israele le ba Juda.” 2Ka gona Dafida a laela Joaba, molaodi wa madira a gagwe, a re: “Sepela le balaodi ba gago le ye dikgorong ka moka tša Israele, go akaretša naga ka moka, gomme le baleng setšhaba. Ke nyaka go tseba gore ke ba bakae.”

3Joaba a mo fetola a re: “Kgoši, a Morena Modimo wa gago a atiše setšhaba sa Israele galekgolo, gomme nke o ka phela gore o tle o bone ge a ba atiša bjalo. Bjale ke ka lebaka lang kgoši a nyaka go bala batho?” 4Eupša kgoši a gapeletša Joaba le balaodi ba gagwe gore ba phethe taelo ya gagwe; ba tloga go yena gomme ba ya go bala setšhaba sa Israele.

5Ba ile ba tshela noka ya Jordane mme ba hloma mešaša ka borwa bja Aroere, motse wo o lego ka moeding, nageng ya Gade.24:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Aroere ... Gade” Seheberu ga se kwagale gabotse. Go tloga moo ba ya Jasere, 6mme ba ya le kua Gileade le Kadeshe, nageng ya Bahete.24:6 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Kadeshe, nageng ya Bahete” Seheberu se re “go ya nageng ya Tagtime-Hodshi”. Ke moka ba ya Dane, mme go tloga Dane ba arogela24:6 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go tloga Dane ba arogela” Seheberu ga se kwagale gabotse. Sidone. 7Go tloga moo ba ya motseng wa Tirose wo o ageleditšwego ka morako, ba fetela le metseng ya Bahibe le ya Bakanana, ba feleletša ka go ya Beresheba, ka thokong ya ka borwa ya Juda. 8Ka gona, ka morago ga dikgwedi tše senyane le matšatši a masome a mabedi ba boela Jerusalema ba sepetše naga ka moka. 9Ba ile ba begela kgoši palo ya banna ba e ka bago bahlabani: dikete tše makgolo a seswai mo Israele, le tše makgolo a mahlano mo Juda.

10Eupša ya re ge Dafida a badile setšhaba, letswalo la thoma go mo ja, gomme a re go Morena: “Ke dirile sebe se segolo ka taba ye! Hle, ntebalele. Ke dirile tša botlaela.”

11-12Morena a re go Gade, moprofeta wa Dafida: “Sepela o yo botša Dafida gore a ikgethele se tee dilong tše tharo tše ke tlago mmotša tšona. Ke tla dira se a se kgethago.” Ka moswane ge Dafida a tsoga, 13Gade a ya go yena a mmotša se Morena a se boletšego, gomme a mmotšiša a re: “A o kgetha eng? Mengwaga ye meraro24:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “meraro”. Lebelela 1 Dikr. 21:12. Seheberu se re “šupago”. ya tlala nageng ya gago, goba dikgwedi tše tharo o fenywa ke manaba a gago, goba matšatši a mararo a bolwetši bja leuba nageng ya gago? Bjale gopodišiša taba ye, gomme o mpotše gore ke fetole yo a nthomilego ke reng.”

14Dafida a mo fetola a re: “Ke mo tlalelong ye kgolo! Eupša ga ke nyake go otlwa ke batho. A Morena e be yena yo a re otlago, ka gobane o na le kgaugelo.” 15Ka gona Morena a tliša bolwetši bja leuba mo Israele bjo bo ilego bja thoma mosong woo go fihlela ka nako ye a e beilego. Nageng ka moka gwa hwa Baisraele ba dikete tše masome a a šupago. 16Ya re ge morongwa wa Morena a emiša letsogo gore a fediše Jerusalema, Morena a kwela batho bohloko gomme a re go morongwa yo a bego a ba bolaya: “Ema! Go lekane!” Morongwa o be a le seboeng sa Arauna, Mojebuse.

17Dafida a bona morongwa yo a bego a bolaya batho, gomme a re go Morena: “Ke nna yo ke dirilego sebe. Ke nna yo ke phošitšego. Batho ba bona ba dirile eng? Otla nna le lapa la ka.”

18Ka lona letšatši leo Gade a ya go Dafida a re go yena: “Rotogela mola seboeng sa Arauna gomme o agele Morena aletare fao.” 19Dafida a phetha taelo ya Morena gomme a ya fao bjalo ka ge Gade a mmoditše. 20Arauna ge a gadima tlase a bona kgoši le bahlankedi ba gagwe ba rotogela go yena. A mo obamela 21mme a mmotšiša a re: “Kgoši, mong wa ka, o reng o tlile go nna, mohlanka wa gago?”

Dafida a mo fetola a re: “Ke tlile go reka seboa sa gago gore ke agele Morena aletare gore bolwetši bja leuba bo emišwe.”

22Arauna a re: “Se tšee, kgoši, o direle Morena sehlabelo ka dikgomo tše di mo kgahlago. Dikgomo tše o ka direlago Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka tšona šedi; dijoko tša tšona šedi le selei sa go fola, o ka di dira dikgong. 23Tšohle tše, mong wa ka, ke go fa tšona, kgoši. A Morena Modimo wa gago a amogele sehlabelo sa gago.”

24Eupša kgoši a mo fetola a re: “Aowa, ke tla di reka ka theko ya tšona. Nka se direle Morena Modimo wa ka dihlabelo ka tše ke sego ka di lefela selo.” Gomme a reka seboa le dikgomo ka dipapetlana tša silibera tše masome a mahlano. 25A napa a agela Morena aletare, gomme a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša kagišano. Morena a kwa thapelo ya gagwe, gomme bolwetši bjoo bja leuba mo Israele bja emišwa.