Sepedi 2000 (NSO00)
23

Mantšu a Dafida a mafelelo

231Mantšu a Dafida a mafelelo šea: “Yo a bolelago ke Dafida, morwa wa Isai, monna yo Modimo a ilego a mo dira yo mogolo, yo Modimo wa Jakobo a mo tloditšego gore e be kgoši, gape yo e bego e le mohlami wa dikopelo tše botse tša Israele.

2“Moya wa Morena o bolela ka nna;

molaetša wa gagwe o ka molomong wa ka.

3Modimo wa Israele o boletše;

mošireletši wa Israele o rile go nna:

‘Kgoši ye e bušago ka toka,

ye e bušago ka go hlompha Modimo,

4e bjalo ka letšatši le le hlabago legodimong,

legodimo le le se nago maru,

e etša letšatši le le medišago bjang lefaseng ka seetša sa lona ge pula e seno na.’

5“Gomme ke ka moo Modimo a tlago šegofatša ditlogolo tša ka,

ka gobane o dirile kgwerano ya go ya go ile le nna,

kwano ye e ka se tsogego e tshetšwe,

kgwerano ye e hlamilwego gabotse.

Seo ke tšohle tše ke di nyakago;

seo e tla ba phološo ya ka,

gomme ka kgonthe Modimo o tla botegela kgwerano yeo.

6Eupša batho ba babe bona ba bjalo ka meetlwa ye e lahlilwego;

ga go yo a ka e kgwathago ka diatla.

7Motho o swanetše go šomiša selo sa tshipi goba theko ya lerumo;

yona e tla tšhungwa thokgethokge mo e lego gona.”

Bahlabani ba Dafida ba bagale

(1 Dikr. 11:10-41)

8Bahlabani ba Dafida ba bagale šeba: Wa mothomo e be e le Joshebe-Bashebete, Mohakmone, yo e bego e le moetapele wa “Bararo”;23:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bararo” Seheberu se re “wa boraro”. o ile a lwa le banna ba makgolo a seswai ka lerumo la gagwe23:8 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a lwa ka lerumo la gagwe”. Lebelela 1 Dikr. 11:11. Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme a ba bolaya ka moka ntweng e tee.

9Wa bobedi wa “Bararo” bao ba bagale e be e le Eleasara, morwa wa Dodo, wa kgorwana ya Ahoage. Ka letšatši le lengwe yena le Dafida ba ile ba lwa le Bafilista ba ba bego ba kgobokanetše go lwa. Baisraele ba ile ba katakata, 10eupša yena a ema senna a lwa le Bafilista go fihlela letsogo la gagwe le ehwa bogatšu mme a sa hlwe a kgona go lesa tšhoša ya gagwe. Tšatši leo Morena a fentšha Baisraele fenyang. Ge ntwa e seno fela Baisraele ba boela go Eleasara, e le fela go thopela ditopo.

11Wa boraro wa “Bararo” bao ba bagale e be e le Shama, morwa wa Age, wa Harare. Bafilista ba be ba kgobokane kua Lehi, moo go bego go le tšhemo ya dihlodi. Baisraele ba tšhaba Bafilista, 12eupša Shama a ema senna moo tšhemong a e šireletša, mme a bolaya Bafilista. Morena a fentšha Baisraele fenyang tšatšing leo.

13Ge go batametše lebaka la go buna,23:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge go batametše lebaka la go buna” Seheberu ga se kwagale gabotse. ba bararo ba “Ba Masome a Mararo” ba ile ba theogela leweng la Adulamo, moo Dafida a bego a le gona, mola sehlopha sa Bafilista se be se hlomile mešaša ka molaleng wa Barafa. 14Ka nako yeo Dafida o be a le ka sebong thabeng, gomme sehlopha sa Bafilista se be se thopile Betlelehema. 15Dafida a kwa a nyoretšwe meetse a gabo gomme a re: “Nke nkabe motho a yo nkgela meetse sedibeng sa lesorong la kgoro ya Betlelehema!” 16Bahlabani bale ba bararo ba bagale ba šwahla mešaša ya Bafilista, ba yo ga meetse sedibeng seo, gomme ba a tlišetša Dafida. Fela a se ke a a nwa, eupša a a tšholla ya ba kabelo go Morena 17a re: “Morena, nka se ke ka nwa meetse a! Ge nka a nwa go ka swana le ge ke enwa madi a banna ba, bona ba ilego ba ipea kotsing ya lehu.” Ka gona a gana go a nwa.

Tšeo e bile ditiro tše bogale tša bahlabani bao ba bararo ba bagale.

18Abishai, yo morwarragwe e bego e le Joaba, mmagobona e le Tseruya, e be e le moetapele wa “Bagale ba Masome a Mararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo, a ba bolaya, gomme a thoma go tuma gare ga bao “Ba Masome a Mararo”.23:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ba Masome a Mararo” Seheberu se re “Bararo”. 19Ke yena a bego a tumile kudu moo gare ga “Ba Masome a Mararo”23:19,22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ba Masome a Mararo” Seheberu se re “Bararo”. gomme e ile ya ba moetapele wa bona, eupša o be a se a tuma bjalo ka “Bararo” bale.

20Benaya, morwa wa Joyada, wa go tšwa Kabtsiele, e be e le mohlabani yo mongwe yo bogale; o dirile ditiro tše ntši tše kgolo, go balwa le go bolaya bahlabani ba babedi ba bagolo ba Bamoaba. O kile a theogela ka moleteng ka letšatši la leswela, a bolaya tau. 21Le gona o kile a bolaya monna yo mongwe wa tšitširipa wa Moegepeta yo a bego a swere lerumo. Benaya a mo hlasela ka molamo, a ubula lerumo lela seatleng sa Moegepeta, a mmolaya ka lona. 22Tšeo e bile ditiro tše bogale tša Benaya yo le yena a bego a tumile gare ga “Ba Masome a Mararo”. 23O ile a tuma kudu gare ga bona, eupša a se swane le “Bararo” bale. Dafida a mmea mohlokomedi wa baleti ba gagwe.

24-39Ba bangwe ba “Ba Masome a Mararo” šeba:

Asahele, morwarragoJoaba

Elhanane, morwa wa Dodo, wa Betlelehema

Shama le Elika ba Harode

Heletse wa Pelete

Ira, morwa wa Ikeshe, wa Tekoa

Abiesere wa Anathote

Sibekai wa Husha

Tsalmone wa Ahoage

Maharai wa Netofa

Helede, morwa wa Baana, wa Netofa

Itai, morwa wa Ribai, wa Gibea kua Benjamene

Benaya wa Piratone

Hidai wa dinokaneng kgauswi le Gaashe

Abialbone wa Araba

Asmabethe wa Bahurime

Eliagaba wa Shaalbone

Barwa ba Jashene

Jonathane

Shama wa Harare

Ahiamo, morwa wa Sharare, wa Harare

Elifelete, morwa wa Ahasbai, wa Maaka

Eliamo, morwa wa Ahitofele, wa Gilo

Hetsero wa Karmele

Paarai wa Arabe

Jigale, morwa wa Nathane, wa Tsoba

Bani wa Gade

Tseleke wa Amone

Nagrai wa Beerote, morwaladibetša wa Joaba

Ira le Garebe ba Jatire

Uria, Mohete.

Bahlabani ba bagale ka moka e be e le ba masome a mararo le ba ba šupago.