Sepedi 2000 (NSO00)
20

Mpherefere wa Sheba

201

20:1
1 Dikg. 12:16
2 Dikr. 10:16
Moo Gilgale go be go na le monna yo mongwe yo mobe yo leina la gagwe e bego e le Sheba, morwa wa Bikri, wa kgoro ya Benjamene. O ile a letša phalafala, a goelela a re: “Ga re iše felo ka Dafida! Ga ra hlakanela selo le morwanyana yoo wa Isai! Banna ba Israele, a re ikeleng gae!”

2Ka gona banna ba Israele ba tlogela Dafida ba sepela le Sheba, eupša banna ba Juda bona ba fela ba botegela Dafida mme ba mo latela go tloga Jordane go yo fihla Jerusalema.

3

20:3
2 Sam. 16:22
Ge Dafida a fihla mošate ga gagwe kua Jerusalema, a tšea metlabo yela ye lesome ye a ilego a e tlogela gore e hlokomele mošate, gomme a e bea ka ngwakong wo o letilwego. A fela a ba hlokomela ka tše ba di nyakago, eupša a se ke a robala nabo. Ba ile ba dula thokwana bophelo bja bona ka moka, ba phela bjalo ka bahlologadi.

4Kgoši a re go Amasa: “Kgobokanya banna ba Juda mme o tle nabo mo go hlwa bosasa.” 5Amasa a yo ba bitša, eupša a se ke a boa ka nako yela kgoši a e beilego. 6Ka gona kgoši a re go Abishai: “Sheba o tla re swariša bothata bja go feta bjo Absalomo a bego a re swarišitše bjona. Tloga le banna ba ka o mo hlomare gore a se tsene metseng ye e ageleditšwego ka merako mme ya ba gona ge a re timeletše.” 7Ka gona banna ba Joaba le baleti ba kgoši le bahlabani ba bangwe ka moka ba tloga Jerusalema gore ba hlomare Sheba. 8Ge ba fihla lerakong le legolo kua Gibeone ba gahlana le Amasa. Joaba o be a apere tša ntwa le tšhoša e le ka segatleng sa yona se se tlemeletšwego lepanteng la gagwe. Ge a batamela Amasa tšhoša yela ya wa. 9Joaba a re go Amasa: “Go bjang, mogwerake?” Gomme a mo swara ka maledu ka seatla sa la go ja gore a mo atle. 10Amasa o be a se a gopola go phema tšhoša ye Joaba a bego a e swere ka seatla se sengwe, gomme Joaba a mo tsetsemetša dimpa ka yona, dikateng tša gagwe tša kgothogela fase. A hwa ka pelapela, mo e lego gore Joaba o ile a se ke a mmoeletša.

Ke moo Joaba le Abishai, morwarragwe, ba tšwetšego pele ba hlomara Sheba. 11Yo mongwe wa banna ba Joaba a ema kgauswi le setopo sa Amasa, a goelela a re: “Yo mongwe le yo mongwe yo a emego le Joaba le Dafida a a latele Joaba!” 12Setopo sa Amasa seo se bego se ripitla mading se be se rapaletše gare ga tsela. Monna yo mongwe wa Joaba a bona gore yo mongwe le yo mongwe o ema fao, ka gona a goga setopo seo moo tseleng a se iša ka thoko gomme a se pipa ka kobo. 13Ka morago ga ge setopo seo se tlošitšwe moo tseleng, yo mongwe le yo mongwe a latela Joaba go hlomara Sheba.

14Sheba o ile a putla dinaga tša dikgoro ka moka tša Israele gomme a fihla motseng wa Abele-Bethe-Maaka; batho ka moka ba kgorwana ya Bikri20:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bikri” Seheberu se re “Beri”. ba kgobokana mme ba mo šala morago ba tsena motseng. 15Banna ba Joaba ba fihla ba dikanetša motse woo. Ba kgobela dintotoma tša mobu go ipata le morako wa motse, ba ba ba thoma go epa morako woo go o uša. 16Go be go na le mosadi yo bohlale ka moo motseng yo a ilego a goa a le godimo ga morako a re: “Theetšang! Theetšang! Botšang Joaba a tle mo; ke nyaka go bolela le yena.” 17Joaba a batamela, gomme mosadi a mmotšiša a re: “A ke wena Joaba?”

Yena a mo fetola a re: “Ee, ke nnaena.”

Mosadi a re: “Theetša se nna, mohlanka wa gago, ke se bolelago.”

Joaba a mo fetola a re: “Ke theeditše.”

18Mosadi a re: “Kgale batho ba be ba tlwaetše go re: ‘Sepelang le yo kgopela maele motseng wa Abele’; e be e le ka mo ba hwetšago tharollo. 19Wo wa rena ke motse wo mogolo, ke wo mongwe wa metse ya khutšo le potego go fetišiša mo Israele. Ke ka lebaka lang o leka go o fediša? A o nyaka go pšhatla se e lego sa Morena?”

20Joaba a mo fetola a re: “Le gatee! Le gatee nka se ke ka pšhatlaganya motse wa lena ka o fediša! 21Ga go bjalo. Monna yo leina la gagwe e lego Sheba, morwa wa Bikri, yo a tšwago nageng ya dithaba ya Efraime, o tsošeditše Kgoši Dafida mpherefere. Re neeleng monna yoo a nnoši, gomme ke tla tloga mo motseng wo.”

Mosadi a re: “Re tla go lahlela hlogo ya gagwe ka morako.” 22Ke moo a ilego go batho ba motse ka leano leo la gagwe, gomme ba ripa Sheba hlogo ba e lahlela Joaba ka kua ga morako. Joaba a letša phalafala e le sešupo sa gore banna ba gagwe ba tlogele motse woo. Gomme a boela Jerusalema go kgoši.

Bahlankedi ba Dafida

23Joaba o be a laola madira a Israele; Benaya, morwa wa Joyada, o be a hlokometše baleti ba Dafida; 24Adoniramo o be a laola mediro ya kgapeletšo; Joshafate, morwa wa Ahilude, e be e le mongwaledi wa mmušo; 25Sheba e be e le mongwaledi wa kgoši; Tsadoko le Abiatare e be e le baprista, 26mme Ira wa motse wa Jaire le yena e le moprista wa Dafida.

21

Ditlogolo tša Saulo di a bolawa

211Mehleng ya pušo ya Dafida go ile gwa wa tlala ye šoro ye e ilego ya tšea mengwaga ye meraro. Ka gona Dafida a boledišana le Morena ka tlala yeo, gomme Morena a re: “Saulo le lapa la gagwe ba na le molato wa polao; o bolaile batho ba Gibeone.” 2

21:2
Josh. 9:3-15
Batho ba Gibeone e be e se Baisraele; e be e le mašaledi a Baamore ao Baisraele ba ilego ba a enela gore ba tla a šireletša, eupša Saulo o ile a leka go ba feleletša ka lebaka la ge a be a nyaka gore naga yohle ya Kanana e laolwe ke Baisraele le Bajuda. 3Ka gona Dafida a bitša batho ba Gibeone a re go bona: “Ke le direle eng? Ke nyaka go lefeletša phošo yela la go ka la e dirwa, gore le tle le šegofatše setšhaba sa Morena.”

4Bona ba mo fetola ba re: “Phapano ya rena le Saulo le lapa la gagwe e ka se fedišwe ka silibera le gauta, le gona ga re nyake go bolaya Moisraele le o tee.”

Dafida a ba botšiša a re: “Bjale le re ke le direle eng?”

5Bona ba mo fetola ba re: “Saulo o be a logile maano a go re feleletša gore re se hlwe re eba gona nageng yohle ya Israele. 6Ka gona re neele ditlogolo tša gagwe tša banna tše di šupago, gomme re tla ba lekeletša pele ga Morena kua Gibea, motse wa gaboSaulo, kgoši yela e kgethilwego ya Morena.”

Kgoši a ba fetola a re: “Ke tla le neela bona.”

7

21:7
1 Sam. 20:15-17
2 Sam. 9:1-7
Fela Dafida, ka lebaka la keno ye a itlemilego le Jonathane ka yona pele ga Morena, a šadiša morwa wa Jonathane, Mefiboshete, setlogolo sa Saulo. 8
21:8
1 Sam. 18:19
A tšea Armoni le Mefiboshete, barwa ba babedi ba Ritsepa, morwedi wa Aya, bao a ba belegetšego Saulo, le barwa ba bahlano ba morwedi wa Saulo, Merabe, bao a ba belegetšego Adriele, morwa wa Barsilai, yo a bego a etšwa Mehola. 9Dafida a ba neela batho ba Gibeone. Bona ba ba lekeletša godimo ga thaba pele ga Morena, gomme ba ba šupago bao ba hwa gotee. E be e le nakong ya ge go thongwa go bunwa garase ge ba bolawa.

10Ke moo motlabo wa Saulo, Ritsepa, morwedi wa Aya, a tšerego masaka a a ala letlapeng lela ditopo di bego di le go lona, gomme a dula fao go tloga mathomong a ge go bunwa go fihlela ge dipula di ena. Mosegare o be a raka manong moo ditopong, gomme bošego a raka dibata.

11Ge Dafida a ekwa se Ritsepa a se dirilego, 12

21:12
1 Sam. 31:8-13
o ile a yo tšea mašapo a Saulo le a Jonathane, morwa wa Saulo, go batho ba Jabeshe kua Gileade. Bona ba be ba a utswitše lebaleng kua Bethe-Sheane moo Bafilista ba ilego ba lekeletša ditopo tšeo ka letšatši lela ba bolaya Saulo thabeng ya Gilboa. 13Dafida a laela gore go tšewe mašapo a Saulo le a Jonathane mme go kgobokanywe le a banna bale ba šupago ba go lekeletšwa. 14Ba boloka mašapo a Saulo le a Jonathane lebitleng la tatagoSaulo, Kishe, kua Tsela, nageng ya Benjamene, ba dira tšohle tše kgoši a di laetšego. Gomme ka morago ga moo Modimo a kwa dithapelo tša bona ge ba rapelela naga.

Baisraele ba lwa le ditšitširipa tša Bafilista

(1 Dikr. 20:4-8)

15Go ile gwa tsoga ntwa ye nngwe ya Bafilista le Baisraele, gomme Dafida le banna ba gagwe ba ya ba lwa le Bafilista. Ntweng yeo Dafida a lapa. 16Tšitširipa ye leina la yona e bego e le Jishbi-Benobo, yo a bego a swere lerumo la mphiri la boima bja dikilokramo tše tharo le seripa, a hlometše tšhoša ye mpsha lethekeng, a gopola gore a ka bolaya Dafida. 17

21:17
1 Dikg. 11:36
Pes. 132:17
Eupša Abishai, morwa wa Tseruya, a thuša Dafida, a hlasela tšitširipa yeo gomme a e bolaya. Ke moo banna ba Dafida ba enišitšego yena Dafida gore a se tsoge a ile le bona gape ntweng. Ba re: “Ke wena lebone la Israele, gomme o se ke wa dira gore lebone leo le tingwe.”

18Ka morago ga fao gwa ba le ntwa le Bafilista kua Gobo, moo Sibekai wa Husha a ilego a bolaya tšitširipa ye leina la yona e bego e le Sipai.

19Gwa tsoga ntwa ye nngwe gape le Bafilista kua Gobo, gomme Elhanane, morwa wa Jaire21:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jaire”. Lebelela 1 Dikr. 20:5. Seheberu se re “Jaareoregime”. wa Betlelehema, a bolaya Goliate wa Gathe, yo theko ya lerumo la gagwe e bego e lekana le mpheng wa mogoma.

20Ka morago gwa ba le ntwa ye nngwe kua Gathe, moo go bego go le tšitširipa ye teleletelele. O be a na le menwana ye e selelago seatleng sa go ja le ye e selelago seatleng sa nngele, gomme le maotong ka mabedi a na le ye e selelago. 21O ile a rumola Baisraele, gomme Jonathane, morwa wa Shama, morwarragoDafida, a mmolaya.

22Ba bane bao e be e le ditlogolo tša ditšitširipa tša Gathe, gomme ba ile ba bolawa ke Dafida le banna ba gagwe.

22

Kopelo ya Dafida ge a fentše

(Pes. 18)

221Ge Morena a phološitše Dafida go Saulo le manabeng a gagwe ka moka, Dafida a mo opelela kopelo ye:

2Morena ke setšhabelo sa ka;

ke sebo sa ka le mophološi wa ka.

3Ke Modimo wa ka le botšhabelo bjo ke tšhabelago go bjona.

Ke kotse ya ka,

ebile ke montlhabanedi,

ke bokhuto bja ka.

Ke yena botšhabelo bja ka le mophološi wa ka,

o mphološa dintweng.

4Ke bitša Morena yo a lebanwego ke go tumišwa,

a mphološa manabeng a ka.

5Ke be ke dikaneditšwe ke maphoto a lehu,

ke tšhošwa ke tahlego nkego mafula.

6Ke be ke rarilwe ke ditlemo tša bodulabahu,

mme ke theilwe ka melaba ya lona lehu.

7Tlalelong yeo ya ka ka bitša Morena,

ka bitša Modimo wa ka.

A kwa lentšu la ka a le Tempeleng ya gagwe;

a theetša ge ke mo llela.

8Lefase la šišinyega, la thothomela,

metheo ya legodimo ya reremela, ya tekateka,

ka gobane Modimo o be a befetšwe.

9A thuntšha muši wa dinko,

molomong wa gagwe gwa lauma kgabo,

magalamahubedu a tšhologa go yena.

10A sekamiša legodimo a theogela fase,

maru a masomaso a le ka fase ga maoto a gagwe.

11O fofile a rwelwe ke mokerubi,

a bonwa a le diphegong tša phefo;

12a ipipeditše ka leswiswi;

a dikaneditšwe ke marumaso a a tletšego22:12 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a a tletšego” Lebelela Pes. 18:11. Seheberu ga se kwagale gabotse. meetse.

13Mo seetšeng sa go tšwa go yena gwa tšwa magadima.

14Morena a kidimetša legodimong,

gwa kwala lentšu la Ramadulagodimo.

15A betša mesebe ya gagwe a šwalalanya manaba a gagwe;

a bekentšha magadima,

a ba tšhoša ba tšhaba.

16Lebato la lewatle la šala molaleng,

metheo ya lefase ya apoga ge Morena a kgala manaba a gagwe,

mme a ba tšubotla ka ledimo.

17Morena a obelela ka letsogo a le godimo a ntshwara;

a nkinola bodibeng.

18O mphološitše manabeng a ka a maatla le go bantlhoi bohle –

ba be ba mpheta kudu ka maatla.

19Mola ba ntlhasela ke ile ka ba bothateng,

eupša Morena ya ba lehlotlo la ka.

20O ile a nntšha kotsing;

a mphološa ka gobane ke be ke mo kgahla.

21Morena o mputsa go ya ka go loka ga ka;

o a ntšhegofatša ka gobane ga ke ne molato.

22Ke obametše melao ya Morena;

ga se ka hlanamela Modimo wa ka.

23Ke phethile melao ya gagwe ka moka;

ga se ka nyatša ditaelo tša gagwe.

24O tseba gore ga ke na phošo,

le gore ke ithibetše go dira tše mpe.

25Morena o mputsetša go loka ga ka,

ka ge a bona go se phošo ye ke e dirilego.

26Wena, Morena, o botegela bagoboti,

ebile o lokela bao22:26 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bao”. Lebelela Pes. 18:25. Seheberu se re “ba ba tlilego”. ba lokilego.

27O hlweketše bao ba hlwekilego,

mme go baikaketši o itira moikaketši.

28O phološa baikokobetši,

o kokobetša baikgantšhi.

29Wena, Morena, o lebone la ka;

o raka leswiswi le le ntikaneditšego.

30O mpha maatla a go hlasela manaba a ka,

le a go tshela morako wa motse wa bona.

31Ditiro tša Modimo yo di lokile kudu,

mantšu a gagwe a hlwekile.

O bjalo ka kotse go bohle bao ba nyakago a ba šireletša.

32Morena a le noši ke Modimo;

Modimo a nnoši ke setšhabelo sa rena.

33Modimo yo ke botšhabelo bja ka bjo maatla;

o nthuša22:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “o nthuša”. Lebelela Pes. 18:32. Seheberu ga se kwagale gabotse. go phela ke se na bosodi.

34

22:34
Hab. 3:19
O nkgontšha go kitima bjalo ka tshephe;

o nkemiša ke fentše kua mebotong.

35O nthuta go lwa

gore ke tle ke šomiše mosebe wo maatlamaatla.

36Wena, Morena, o a ntšhireletša wa mpoloka;

ka thušo ya gago ke na le seriti.

37O nkgontšhitše go tšhabela manaba a ka,

gomme ga se ka thetšwa.

38Ke lelekiša manaba a ka ka a fenya;

ga ke gome ke sešo ka a feleletša.

39Ke a ba kgitla mme ga ba kgone go tsoga;

ba rapalala pele ga ka.

40O mpha maatla a ntwa,

wa nkgontšha go fenya manaba a ka.

41O dira gore manaba a ka a tšhabe pele ga ka,

le gore ke feleletše bantlhoi.

42Ba takataketša mahlo,

eupša ba hloka molamoledi;

ba llela Morena,

eupša ga a ba fetole.

43Ke a ba šilaganya ba fetoga lerole;

ke a ba šilašila ka ba gataka bjalo ka leraga mekgotheng.

44O mphološitše diphapanong tša setšhaba sa ka,

wa ntšhireletša gore ke tle ke buše ditšhaba;

setšhaba se ke bego ke sa se tsebe bjale ke sa ka.

45Bašele ba ithapeletša go nna;

ge ba ekwa ke bolela, ba a ntheetša.

46Ba nolega moko gomme ba tšwa dibong tša bona ba thothomela.22:46 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba tšwa ... thothomela”. Lebelela Pes. 18:45. Seheberu se re “ba tla dibong tša bona ba itokišeditše go lwa”.

47Morena o a phela!

Tumišang mošireletši wa ka!

Godišang Modimo mošireletši yo a mphološitšego!

48O ntefeletša manabeng a ka;

o mphenyetša ditšhaba,

49gomme o mphološa manabeng a ka.

Wena, Morena, o gafela manaba a ka diatleng tša ka,

wa mphološa banneng ba dintwa.

50

22:50
Bar. 15:9
Ka gona ke go reta gare ga ditšhaba;

ke go opelela ditumišo.

51Modimo o kgontšha kgoši ya gagwe go fenyetša manaba a gagwe sa ruri;

o rata Dafida, motlotšwa wa gagwe,

le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.