Sepedi 2000 (NSO00)
19

Joaba o kgala Dafida

191Joaba o ile a botšwa gore Dafida o llela Absalomo, ebile o mo iletše. 2Ka gona lethabo la go fenya la fetogela madira ka moka a Dafida manyami letšatši leo, ka gobane ba be ba kwele gore kgoši o llela morwa wa gagwe. 3Ba ile ba boela motseng ba homotše, ba le bjalo ka bahlabani ba ba lewago ke dihlong ka gore ba tšo tšhaba ntweng. 4Kgoši a ipipa sefahlego gomme a hlaboša lentšu a lla a re: “Joo ngwanaka! Ngwanaka Absalomo! Absalomo, ngwanaka!”

5Joaba a ya ngwakong wa kgoši gomme a re go yena: “Lehono o lešitše banna ba gago dihlong – banna ba ba phološitšego wena le barwa ba gago le barwedi ba gago le basadi ba gago le metlabo ya gago. 6O hloile bao ba go ratago mme o rata bao ba go hloilego! Lehono o laeditše gore balaodi ba madira a gago le banna ba gago ga se selo go wena. Ke a bona gore o be o tla thaba ge Absalomo a ka be a phela lehono gomme rena ka moka re hwile. 7Bjale tsoga o yo kgothatša banna ba gago. Ke ena ka leina la Morena gore ge o ka se ye, banna ba gago ka moka ba tla go tlogela bjona bošego bjo. Bjoo e tla ba bobe bjo bogologolo bjo e sa lego e eba wena o sego wa ka wa bo bona.” 8Ke moo kgoši a tsogilego gomme a ya a dula lesorong la kgoro ya motse. Banna ba gagwe ba kwa gore kgoši o fao, gomme ba mo kgobokanela ka moka.

Dafida leetong la go boela Jerusalema

Baisraele ka moka ba be ba tšhabile, yo mongwe le yo mongwe a tšhabetše lapeng la gagwe. 9Nageng ka moka ba ile ba thoma go lwa seng sa bona. Ba botšana ba re: “Kgoši Dafida o re bolokile manabeng a rena. O re phološitše go Bafilista, eupša bjale o tšhabile Absalomo mme o tšwile mo nageng ye. 10Re be re tloditše Absalomo gore e be kgoši ya rena, eupša o bolailwe ntweng. A bjale re reng re no itulela re sa bušetše Dafida mo?”

11Ditaba tšeo Baisraele ba bego ba di bolela tša fihla ditsebeng tša Kgoši Dafida.19:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ditaba ... Dafida” Seheberu se re “Ditaba ... Dafida; mošate wa gagwe” gomme se bea lefoko le mafelelong a temana ye. Ka gona yena a roma moprista Tsadoko le moprista Abiatare gore ba yo botšiša baetapele ba Juda ba re: “Ke ka lebaka lang le eba ba mafelelo go thuša go bušetša kgoši mošate ga gagwe? 12Ke lena bomorwarre, re madi a tee; ke ka lebaka lang le swanetše go ba ba mafelelo go mpušetša moo?” 13Dafida a ba botša le gore ba re go Amasa: “Ke wena madi ešo. Go tloga bjale ke go bea molaodi wa madira sebakeng sa Joaba. A Modimo a mpolaye thoo ge nka se go bee yena!” 14Mantšu ao a Dafida a dira gore banna ka moka ba Juda ba eme naye ka botlalo, gomme ba mo romela molaetša wa gore a boe le bahlankedi ba gagwe ka moka.

15Tseleng ya ge a boela morago a gahlanetšwa ke banna ba Juda ba ba bego ba tlile Gilgale go tlo mo tshediša noka. 16

19:16
2 Sam. 16:5-13
Ka yona nako yeo Shimi, Mobenjamene, morwa wa Gera wa Bahurime, a potlakela Jordane go yo gahlanetša Kgoši Dafida. 17O be a na le banna ba sekete ba kgoro ya Benjamene. Gomme Tsiba, mohlanka wa lapa la Saulo, le yena a tla le barwa ba gagwe ba lesome le ba bahlano le bahlanka ba masome a mabedi, mme ba fihla Jordane pele ga ge kgoši a fihla. 18Ba tshela19:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba tshela” Seheberu se re “Letšibogo la tshela”. noka go tlo tshediša ba mošate le go dira tšohle tše kgoši a di nyakago.

Dafida e ba yo botho go Shimi

Ge kgoši a sa itokišetša go tshela, Shimi a itahlela fase pele ga gagwe, 19a re: “Kgoši, hle, lebala phošo yela ka go e dira tšatši lela o tloga Jerusalema. O se ke wa ntshwara ka pelo ka yona goba wa hlwa o sa e gopola. 20Ke a tseba, nna, mohlanka wa gago, gore ke dirile sebe, gomme lebaka ke lona leo ge ke le wa mathomo wa dikgoro tša ka leboa wa go tlo gahlanetša kgoši lehono.”

21Abishai, morwa wa Tseruya, a re: “Shimi o swanetše go bolawa ka gobane o rogakile yo Morena a mo tloditšego gore e be kgoši.”

22Eupša Dafida a re go Abishai le go Joaba, morwarragwe: “Tša ka ga di le ame, lena barwa ba Tseruya. Na ge le realo ga le lwe le nna? Ke nna yo bjale ke lego kgoši ya Israele gape, gomme ga go Moisraele yo a tlago bolawa lehono.” 23Gomme a re go Shimi: “Ke a go enela gore o ka se bolawe.”

Dafida e ba yo botho go Mefiboshete

24

19:24
2 Sam. 9:1-13
16:1-4
Ke moo Mefiboshete, setlogolo sa Saulo, a theogilego go tlo gahlanetša kgoši. O be a se a ka a hlapa maoto, goba a kota maledu, goba a hlatswa diaparo tša gagwe go tloga ka nako yela kgoši a tlogilego Jerusalema go fihlela ge a boa a bolokegile. 25Ge Mefiboshete a fihla a etšwa19:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a etšwa” Seheberu se re “kua”. Jerusalema a tlile go gahlanetša kgoši, kgoši a re go yena: “Mefiboshete, lebaka ke eng o se wa sepela le nna?”

26Mefiboshete a mo fetola a re: “Bjalo ka ge o tseba, kgoši, ke golofetše. Ke boditše mohlanka wa ka gore a saletše pokolo ya ka gore ke e namele ke sepele le wena, eupša o ntahleditše. 27O ntshentše leina go wena, kgoši, eupša wena o bjalo ka morongwa wa Modimo, ka gona dira se o bonago se lokile. 28Lapa la tate ka moka le be le lebanwe ke go bolawa ke wena, kgoši, eupša nna o mpeile le bao ba jago le wena. Ga ke na le tokelo ya go ka kgopela se sengwe gape go wena, kgoši.”

29Kgoši a mo fetola a re: “O boletše, go lekane. Ke rerile gore wena le Tsiba le arolelaneng thoto ya Saulo.”

30Mefiboshete a mo fetola a re: “A Tsiba a tšee thoto yeo ka moka. Nna go ntekane ge kgoši a boetše mo gae a bolokegile.”

Dafida e ba yo botho go Barsilai

31

19:31
2 Sam. 17:27-29
Barsilai, Mogileade, le yena o be a tlile a etšwa Rogelime go tlo felegetša kgoši go mo tshediša Jordane. 32Barsilai e be e le mokgalabje kudu, a na le mengwaga ye masome a seswai. O be a humile kudu, gomme e le yena a bego a efa kgoši dijo mola kgoši a sa dula kua Mahanaime. 33Kgoši a re go yena: “Yaa le nna Jerusalema, gomme ke tla go fepa.”

34Eupša Barsilai a mo fetola a re: “Ga ke sa na matšatši a mantši a go phela; ke go reng ke swanetše go ya Jerusalema le wena, kgoši? 35Ke šetše ke na le mengwaga ye masome a seswai, gomme ga ke sa thabišwa ke selo. Ga ke sa kwa bose bja seo ke se jago goba seo ke se nwago, le mantšu a baopedi ba banna le ba basadi ga ke sa kgona go a kwa. Ke tla no go imela, wena kgoši. 36Nna, mohlanka wa gago, ke tla go felegetša gannyane ka go tshediša noka ya Jordane. Ga ke a swanela moputso wo mogolo ka mokgwa woo. 37Hle, a ke ipoelele gae mme ke yo ikhwela kgauswi le lebitla la batswadi ba ka. Kimehamo, mohlanka wa gago, šo; sepela naye, kgoši, mme o mo direle se o bonago se lokile.”

38Kgoši a mo fetola a re: “Ke tla sepela le yena gomme ka mo direla se sengwe le se sengwe se o se nyakago. Gomme ke tla go direla tšohle tše o nkgopelago tšona.” 39Ke moo Kgoši Dafida le banna ba gagwe ka moka ba tshetšego Jordane. A atla Barsilai, a mo šegofatša, gomme Barsilai a ipoelela gae.

Batho ba Juda le ba Israele ba baka kgoši

40Ge kgoši a tshetše a felegeditšwe ke banna ka moka ba Juda le seripa sa banna ba Israele, a leba Gilgale, mme Kimehamo a sepela le yena. 41Baisraele ka moka ba ya go kgoši gomme ba re go yena: “Kgoši, ke ka lebaka lang bomorwarragorena, banna ba Juda, ba ile ba gopola gore ba na le tokelo ya go go tšea le go felegetša wena le lapa la gago le banna ba gago, ba go tshediša Jordane?”

42Banna ba Juda ba ba fetola ba re: “Re dirile taba yeo ka gobane kgoši ke yo mongwe wa rena. Ka gona se re se dirilego se ka le befediša bjang? Ga se a lefela dijo tša rena goba a re fa selo.”

43Baisraele ba ba fetola ba re: “Kgoši Dafida ke wa rena galesome go feta lena, le ge e ka hlwa e le yo mongwe wa lena. Ke ka lebaka lang le re nyatša? Le se ke la lebala gore e bile rena ba mathomo ba go rera go yo buša kgoši!”

Eupša banna ba Juda ba bolela ka bogale go feta banna ba Israele.

20

Mpherefere wa Sheba

201

20:1
1 Dikg. 12:16
2 Dikr. 10:16
Moo Gilgale go be go na le monna yo mongwe yo mobe yo leina la gagwe e bego e le Sheba, morwa wa Bikri, wa kgoro ya Benjamene. O ile a letša phalafala, a goelela a re: “Ga re iše felo ka Dafida! Ga ra hlakanela selo le morwanyana yoo wa Isai! Banna ba Israele, a re ikeleng gae!”

2Ka gona banna ba Israele ba tlogela Dafida ba sepela le Sheba, eupša banna ba Juda bona ba fela ba botegela Dafida mme ba mo latela go tloga Jordane go yo fihla Jerusalema.

3

20:3
2 Sam. 16:22
Ge Dafida a fihla mošate ga gagwe kua Jerusalema, a tšea metlabo yela ye lesome ye a ilego a e tlogela gore e hlokomele mošate, gomme a e bea ka ngwakong wo o letilwego. A fela a ba hlokomela ka tše ba di nyakago, eupša a se ke a robala nabo. Ba ile ba dula thokwana bophelo bja bona ka moka, ba phela bjalo ka bahlologadi.

4Kgoši a re go Amasa: “Kgobokanya banna ba Juda mme o tle nabo mo go hlwa bosasa.” 5Amasa a yo ba bitša, eupša a se ke a boa ka nako yela kgoši a e beilego. 6Ka gona kgoši a re go Abishai: “Sheba o tla re swariša bothata bja go feta bjo Absalomo a bego a re swarišitše bjona. Tloga le banna ba ka o mo hlomare gore a se tsene metseng ye e ageleditšwego ka merako mme ya ba gona ge a re timeletše.” 7Ka gona banna ba Joaba le baleti ba kgoši le bahlabani ba bangwe ka moka ba tloga Jerusalema gore ba hlomare Sheba. 8Ge ba fihla lerakong le legolo kua Gibeone ba gahlana le Amasa. Joaba o be a apere tša ntwa le tšhoša e le ka segatleng sa yona se se tlemeletšwego lepanteng la gagwe. Ge a batamela Amasa tšhoša yela ya wa. 9Joaba a re go Amasa: “Go bjang, mogwerake?” Gomme a mo swara ka maledu ka seatla sa la go ja gore a mo atle. 10Amasa o be a se a gopola go phema tšhoša ye Joaba a bego a e swere ka seatla se sengwe, gomme Joaba a mo tsetsemetša dimpa ka yona, dikateng tša gagwe tša kgothogela fase. A hwa ka pelapela, mo e lego gore Joaba o ile a se ke a mmoeletša.

Ke moo Joaba le Abishai, morwarragwe, ba tšwetšego pele ba hlomara Sheba. 11Yo mongwe wa banna ba Joaba a ema kgauswi le setopo sa Amasa, a goelela a re: “Yo mongwe le yo mongwe yo a emego le Joaba le Dafida a a latele Joaba!” 12Setopo sa Amasa seo se bego se ripitla mading se be se rapaletše gare ga tsela. Monna yo mongwe wa Joaba a bona gore yo mongwe le yo mongwe o ema fao, ka gona a goga setopo seo moo tseleng a se iša ka thoko gomme a se pipa ka kobo. 13Ka morago ga ge setopo seo se tlošitšwe moo tseleng, yo mongwe le yo mongwe a latela Joaba go hlomara Sheba.

14Sheba o ile a putla dinaga tša dikgoro ka moka tša Israele gomme a fihla motseng wa Abele-Bethe-Maaka; batho ka moka ba kgorwana ya Bikri20:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bikri” Seheberu se re “Beri”. ba kgobokana mme ba mo šala morago ba tsena motseng. 15Banna ba Joaba ba fihla ba dikanetša motse woo. Ba kgobela dintotoma tša mobu go ipata le morako wa motse, ba ba ba thoma go epa morako woo go o uša. 16Go be go na le mosadi yo bohlale ka moo motseng yo a ilego a goa a le godimo ga morako a re: “Theetšang! Theetšang! Botšang Joaba a tle mo; ke nyaka go bolela le yena.” 17Joaba a batamela, gomme mosadi a mmotšiša a re: “A ke wena Joaba?”

Yena a mo fetola a re: “Ee, ke nnaena.”

Mosadi a re: “Theetša se nna, mohlanka wa gago, ke se bolelago.”

Joaba a mo fetola a re: “Ke theeditše.”

18Mosadi a re: “Kgale batho ba be ba tlwaetše go re: ‘Sepelang le yo kgopela maele motseng wa Abele’; e be e le ka mo ba hwetšago tharollo. 19Wo wa rena ke motse wo mogolo, ke wo mongwe wa metse ya khutšo le potego go fetišiša mo Israele. Ke ka lebaka lang o leka go o fediša? A o nyaka go pšhatla se e lego sa Morena?”

20Joaba a mo fetola a re: “Le gatee! Le gatee nka se ke ka pšhatlaganya motse wa lena ka o fediša! 21Ga go bjalo. Monna yo leina la gagwe e lego Sheba, morwa wa Bikri, yo a tšwago nageng ya dithaba ya Efraime, o tsošeditše Kgoši Dafida mpherefere. Re neeleng monna yoo a nnoši, gomme ke tla tloga mo motseng wo.”

Mosadi a re: “Re tla go lahlela hlogo ya gagwe ka morako.” 22Ke moo a ilego go batho ba motse ka leano leo la gagwe, gomme ba ripa Sheba hlogo ba e lahlela Joaba ka kua ga morako. Joaba a letša phalafala e le sešupo sa gore banna ba gagwe ba tlogele motse woo. Gomme a boela Jerusalema go kgoši.

Bahlankedi ba Dafida

23Joaba o be a laola madira a Israele; Benaya, morwa wa Joyada, o be a hlokometše baleti ba Dafida; 24Adoniramo o be a laola mediro ya kgapeletšo; Joshafate, morwa wa Ahilude, e be e le mongwaledi wa mmušo; 25Sheba e be e le mongwaledi wa kgoši; Tsadoko le Abiatare e be e le baprista, 26mme Ira wa motse wa Jaire le yena e le moprista wa Dafida.

21

Ditlogolo tša Saulo di a bolawa

211Mehleng ya pušo ya Dafida go ile gwa wa tlala ye šoro ye e ilego ya tšea mengwaga ye meraro. Ka gona Dafida a boledišana le Morena ka tlala yeo, gomme Morena a re: “Saulo le lapa la gagwe ba na le molato wa polao; o bolaile batho ba Gibeone.” 2

21:2
Josh. 9:3-15
Batho ba Gibeone e be e se Baisraele; e be e le mašaledi a Baamore ao Baisraele ba ilego ba a enela gore ba tla a šireletša, eupša Saulo o ile a leka go ba feleletša ka lebaka la ge a be a nyaka gore naga yohle ya Kanana e laolwe ke Baisraele le Bajuda. 3Ka gona Dafida a bitša batho ba Gibeone a re go bona: “Ke le direle eng? Ke nyaka go lefeletša phošo yela la go ka la e dirwa, gore le tle le šegofatše setšhaba sa Morena.”

4Bona ba mo fetola ba re: “Phapano ya rena le Saulo le lapa la gagwe e ka se fedišwe ka silibera le gauta, le gona ga re nyake go bolaya Moisraele le o tee.”

Dafida a ba botšiša a re: “Bjale le re ke le direle eng?”

5Bona ba mo fetola ba re: “Saulo o be a logile maano a go re feleletša gore re se hlwe re eba gona nageng yohle ya Israele. 6Ka gona re neele ditlogolo tša gagwe tša banna tše di šupago, gomme re tla ba lekeletša pele ga Morena kua Gibea, motse wa gaboSaulo, kgoši yela e kgethilwego ya Morena.”

Kgoši a ba fetola a re: “Ke tla le neela bona.”

7

21:7
1 Sam. 20:15-17
2 Sam. 9:1-7
Fela Dafida, ka lebaka la keno ye a itlemilego le Jonathane ka yona pele ga Morena, a šadiša morwa wa Jonathane, Mefiboshete, setlogolo sa Saulo. 8
21:8
1 Sam. 18:19
A tšea Armoni le Mefiboshete, barwa ba babedi ba Ritsepa, morwedi wa Aya, bao a ba belegetšego Saulo, le barwa ba bahlano ba morwedi wa Saulo, Merabe, bao a ba belegetšego Adriele, morwa wa Barsilai, yo a bego a etšwa Mehola. 9Dafida a ba neela batho ba Gibeone. Bona ba ba lekeletša godimo ga thaba pele ga Morena, gomme ba ba šupago bao ba hwa gotee. E be e le nakong ya ge go thongwa go bunwa garase ge ba bolawa.

10Ke moo motlabo wa Saulo, Ritsepa, morwedi wa Aya, a tšerego masaka a a ala letlapeng lela ditopo di bego di le go lona, gomme a dula fao go tloga mathomong a ge go bunwa go fihlela ge dipula di ena. Mosegare o be a raka manong moo ditopong, gomme bošego a raka dibata.

11Ge Dafida a ekwa se Ritsepa a se dirilego, 12

21:12
1 Sam. 31:8-13
o ile a yo tšea mašapo a Saulo le a Jonathane, morwa wa Saulo, go batho ba Jabeshe kua Gileade. Bona ba be ba a utswitše lebaleng kua Bethe-Sheane moo Bafilista ba ilego ba lekeletša ditopo tšeo ka letšatši lela ba bolaya Saulo thabeng ya Gilboa. 13Dafida a laela gore go tšewe mašapo a Saulo le a Jonathane mme go kgobokanywe le a banna bale ba šupago ba go lekeletšwa. 14Ba boloka mašapo a Saulo le a Jonathane lebitleng la tatagoSaulo, Kishe, kua Tsela, nageng ya Benjamene, ba dira tšohle tše kgoši a di laetšego. Gomme ka morago ga moo Modimo a kwa dithapelo tša bona ge ba rapelela naga.

Baisraele ba lwa le ditšitširipa tša Bafilista

(1 Dikr. 20:4-8)

15Go ile gwa tsoga ntwa ye nngwe ya Bafilista le Baisraele, gomme Dafida le banna ba gagwe ba ya ba lwa le Bafilista. Ntweng yeo Dafida a lapa. 16Tšitširipa ye leina la yona e bego e le Jishbi-Benobo, yo a bego a swere lerumo la mphiri la boima bja dikilokramo tše tharo le seripa, a hlometše tšhoša ye mpsha lethekeng, a gopola gore a ka bolaya Dafida. 17

21:17
1 Dikg. 11:36
Pes. 132:17
Eupša Abishai, morwa wa Tseruya, a thuša Dafida, a hlasela tšitširipa yeo gomme a e bolaya. Ke moo banna ba Dafida ba enišitšego yena Dafida gore a se tsoge a ile le bona gape ntweng. Ba re: “Ke wena lebone la Israele, gomme o se ke wa dira gore lebone leo le tingwe.”

18Ka morago ga fao gwa ba le ntwa le Bafilista kua Gobo, moo Sibekai wa Husha a ilego a bolaya tšitširipa ye leina la yona e bego e le Sipai.

19Gwa tsoga ntwa ye nngwe gape le Bafilista kua Gobo, gomme Elhanane, morwa wa Jaire21:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jaire”. Lebelela 1 Dikr. 20:5. Seheberu se re “Jaareoregime”. wa Betlelehema, a bolaya Goliate wa Gathe, yo theko ya lerumo la gagwe e bego e lekana le mpheng wa mogoma.

20Ka morago gwa ba le ntwa ye nngwe kua Gathe, moo go bego go le tšitširipa ye teleletelele. O be a na le menwana ye e selelago seatleng sa go ja le ye e selelago seatleng sa nngele, gomme le maotong ka mabedi a na le ye e selelago. 21O ile a rumola Baisraele, gomme Jonathane, morwa wa Shama, morwarragoDafida, a mmolaya.

22Ba bane bao e be e le ditlogolo tša ditšitširipa tša Gathe, gomme ba ile ba bolawa ke Dafida le banna ba gagwe.