Sepedi 2000 (NSO00)
19

Joaba o kgala Dafida

191Joaba o ile a botšwa gore Dafida o llela Absalomo, ebile o mo iletše. 2Ka gona lethabo la go fenya la fetogela madira ka moka a Dafida manyami letšatši leo, ka gobane ba be ba kwele gore kgoši o llela morwa wa gagwe. 3Ba ile ba boela motseng ba homotše, ba le bjalo ka bahlabani ba ba lewago ke dihlong ka gore ba tšo tšhaba ntweng. 4Kgoši a ipipa sefahlego gomme a hlaboša lentšu a lla a re: “Joo ngwanaka! Ngwanaka Absalomo! Absalomo, ngwanaka!”

5Joaba a ya ngwakong wa kgoši gomme a re go yena: “Lehono o lešitše banna ba gago dihlong – banna ba ba phološitšego wena le barwa ba gago le barwedi ba gago le basadi ba gago le metlabo ya gago. 6O hloile bao ba go ratago mme o rata bao ba go hloilego! Lehono o laeditše gore balaodi ba madira a gago le banna ba gago ga se selo go wena. Ke a bona gore o be o tla thaba ge Absalomo a ka be a phela lehono gomme rena ka moka re hwile. 7Bjale tsoga o yo kgothatša banna ba gago. Ke ena ka leina la Morena gore ge o ka se ye, banna ba gago ka moka ba tla go tlogela bjona bošego bjo. Bjoo e tla ba bobe bjo bogologolo bjo e sa lego e eba wena o sego wa ka wa bo bona.” 8Ke moo kgoši a tsogilego gomme a ya a dula lesorong la kgoro ya motse. Banna ba gagwe ba kwa gore kgoši o fao, gomme ba mo kgobokanela ka moka.

Dafida leetong la go boela Jerusalema

Baisraele ka moka ba be ba tšhabile, yo mongwe le yo mongwe a tšhabetše lapeng la gagwe. 9Nageng ka moka ba ile ba thoma go lwa seng sa bona. Ba botšana ba re: “Kgoši Dafida o re bolokile manabeng a rena. O re phološitše go Bafilista, eupša bjale o tšhabile Absalomo mme o tšwile mo nageng ye. 10Re be re tloditše Absalomo gore e be kgoši ya rena, eupša o bolailwe ntweng. A bjale re reng re no itulela re sa bušetše Dafida mo?”

11Ditaba tšeo Baisraele ba bego ba di bolela tša fihla ditsebeng tša Kgoši Dafida.19:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ditaba ... Dafida” Seheberu se re “Ditaba ... Dafida; mošate wa gagwe” gomme se bea lefoko le mafelelong a temana ye. Ka gona yena a roma moprista Tsadoko le moprista Abiatare gore ba yo botšiša baetapele ba Juda ba re: “Ke ka lebaka lang le eba ba mafelelo go thuša go bušetša kgoši mošate ga gagwe? 12Ke lena bomorwarre, re madi a tee; ke ka lebaka lang le swanetše go ba ba mafelelo go mpušetša moo?” 13Dafida a ba botša le gore ba re go Amasa: “Ke wena madi ešo. Go tloga bjale ke go bea molaodi wa madira sebakeng sa Joaba. A Modimo a mpolaye thoo ge nka se go bee yena!” 14Mantšu ao a Dafida a dira gore banna ka moka ba Juda ba eme naye ka botlalo, gomme ba mo romela molaetša wa gore a boe le bahlankedi ba gagwe ka moka.

15Tseleng ya ge a boela morago a gahlanetšwa ke banna ba Juda ba ba bego ba tlile Gilgale go tlo mo tshediša noka. 16

19:16
2 Sam. 16:5-13
Ka yona nako yeo Shimi, Mobenjamene, morwa wa Gera wa Bahurime, a potlakela Jordane go yo gahlanetša Kgoši Dafida. 17O be a na le banna ba sekete ba kgoro ya Benjamene. Gomme Tsiba, mohlanka wa lapa la Saulo, le yena a tla le barwa ba gagwe ba lesome le ba bahlano le bahlanka ba masome a mabedi, mme ba fihla Jordane pele ga ge kgoši a fihla. 18Ba tshela19:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba tshela” Seheberu se re “Letšibogo la tshela”. noka go tlo tshediša ba mošate le go dira tšohle tše kgoši a di nyakago.

Dafida e ba yo botho go Shimi

Ge kgoši a sa itokišetša go tshela, Shimi a itahlela fase pele ga gagwe, 19a re: “Kgoši, hle, lebala phošo yela ka go e dira tšatši lela o tloga Jerusalema. O se ke wa ntshwara ka pelo ka yona goba wa hlwa o sa e gopola. 20Ke a tseba, nna, mohlanka wa gago, gore ke dirile sebe, gomme lebaka ke lona leo ge ke le wa mathomo wa dikgoro tša ka leboa wa go tlo gahlanetša kgoši lehono.”

21Abishai, morwa wa Tseruya, a re: “Shimi o swanetše go bolawa ka gobane o rogakile yo Morena a mo tloditšego gore e be kgoši.”

22Eupša Dafida a re go Abishai le go Joaba, morwarragwe: “Tša ka ga di le ame, lena barwa ba Tseruya. Na ge le realo ga le lwe le nna? Ke nna yo bjale ke lego kgoši ya Israele gape, gomme ga go Moisraele yo a tlago bolawa lehono.” 23Gomme a re go Shimi: “Ke a go enela gore o ka se bolawe.”

Dafida e ba yo botho go Mefiboshete

24

19:24
2 Sam. 9:1-13
16:1-4
Ke moo Mefiboshete, setlogolo sa Saulo, a theogilego go tlo gahlanetša kgoši. O be a se a ka a hlapa maoto, goba a kota maledu, goba a hlatswa diaparo tša gagwe go tloga ka nako yela kgoši a tlogilego Jerusalema go fihlela ge a boa a bolokegile. 25Ge Mefiboshete a fihla a etšwa19:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a etšwa” Seheberu se re “kua”. Jerusalema a tlile go gahlanetša kgoši, kgoši a re go yena: “Mefiboshete, lebaka ke eng o se wa sepela le nna?”

26Mefiboshete a mo fetola a re: “Bjalo ka ge o tseba, kgoši, ke golofetše. Ke boditše mohlanka wa ka gore a saletše pokolo ya ka gore ke e namele ke sepele le wena, eupša o ntahleditše. 27O ntshentše leina go wena, kgoši, eupša wena o bjalo ka morongwa wa Modimo, ka gona dira se o bonago se lokile. 28Lapa la tate ka moka le be le lebanwe ke go bolawa ke wena, kgoši, eupša nna o mpeile le bao ba jago le wena. Ga ke na le tokelo ya go ka kgopela se sengwe gape go wena, kgoši.”

29Kgoši a mo fetola a re: “O boletše, go lekane. Ke rerile gore wena le Tsiba le arolelaneng thoto ya Saulo.”

30Mefiboshete a mo fetola a re: “A Tsiba a tšee thoto yeo ka moka. Nna go ntekane ge kgoši a boetše mo gae a bolokegile.”

Dafida e ba yo botho go Barsilai

31

19:31
2 Sam. 17:27-29
Barsilai, Mogileade, le yena o be a tlile a etšwa Rogelime go tlo felegetša kgoši go mo tshediša Jordane. 32Barsilai e be e le mokgalabje kudu, a na le mengwaga ye masome a seswai. O be a humile kudu, gomme e le yena a bego a efa kgoši dijo mola kgoši a sa dula kua Mahanaime. 33Kgoši a re go yena: “Yaa le nna Jerusalema, gomme ke tla go fepa.”

34Eupša Barsilai a mo fetola a re: “Ga ke sa na matšatši a mantši a go phela; ke go reng ke swanetše go ya Jerusalema le wena, kgoši? 35Ke šetše ke na le mengwaga ye masome a seswai, gomme ga ke sa thabišwa ke selo. Ga ke sa kwa bose bja seo ke se jago goba seo ke se nwago, le mantšu a baopedi ba banna le ba basadi ga ke sa kgona go a kwa. Ke tla no go imela, wena kgoši. 36Nna, mohlanka wa gago, ke tla go felegetša gannyane ka go tshediša noka ya Jordane. Ga ke a swanela moputso wo mogolo ka mokgwa woo. 37Hle, a ke ipoelele gae mme ke yo ikhwela kgauswi le lebitla la batswadi ba ka. Kimehamo, mohlanka wa gago, šo; sepela naye, kgoši, mme o mo direle se o bonago se lokile.”

38Kgoši a mo fetola a re: “Ke tla sepela le yena gomme ka mo direla se sengwe le se sengwe se o se nyakago. Gomme ke tla go direla tšohle tše o nkgopelago tšona.” 39Ke moo Kgoši Dafida le banna ba gagwe ka moka ba tshetšego Jordane. A atla Barsilai, a mo šegofatša, gomme Barsilai a ipoelela gae.

Batho ba Juda le ba Israele ba baka kgoši

40Ge kgoši a tshetše a felegeditšwe ke banna ka moka ba Juda le seripa sa banna ba Israele, a leba Gilgale, mme Kimehamo a sepela le yena. 41Baisraele ka moka ba ya go kgoši gomme ba re go yena: “Kgoši, ke ka lebaka lang bomorwarragorena, banna ba Juda, ba ile ba gopola gore ba na le tokelo ya go go tšea le go felegetša wena le lapa la gago le banna ba gago, ba go tshediša Jordane?”

42Banna ba Juda ba ba fetola ba re: “Re dirile taba yeo ka gobane kgoši ke yo mongwe wa rena. Ka gona se re se dirilego se ka le befediša bjang? Ga se a lefela dijo tša rena goba a re fa selo.”

43Baisraele ba ba fetola ba re: “Kgoši Dafida ke wa rena galesome go feta lena, le ge e ka hlwa e le yo mongwe wa lena. Ke ka lebaka lang le re nyatša? Le se ke la lebala gore e bile rena ba mathomo ba go rera go yo buša kgoši!”

Eupša banna ba Juda ba bolela ka bogale go feta banna ba Israele.