Sepedi 2000 (NSO00)
17

Hushai o lahletša Absalomo

171Go se gwa iša kae Ahitofele a re go Absalomo: “A ke kgethe banna ba dikete tše lesome le tše pedi, gomme ke hlomare Dafida bošegong bja lehono. 2Ke tla mo hlasela mola a lapile mme a nolegile moko. O tla tšhoga mme banna ba gagwe ka moka ba tšhaba. Ke tla bolaya kgoši fela, 3gomme ka bušetša banna ba gagwe ka moka go wena. Lehu la motho yo o nyakago go mmolaya, e lego Kgoši Dafida, le tla dira gore batho ba gagwe bohle ba eme le wena,17:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Lehu ... le wena” Seheberu se re “Bjalo ka go boa ga batho ka moka, motho yo o mo nyakago o ka wona mokgwa woo”. gomme setšhaba ka moka sa iketla.” 4Keletšo yeo ya thabiša Absalomo le baetapele ba Baisraele ka moka.

5Absalomo a re: “Bjale bitša Hushai gomme re tle re kwe gore yena o tla reng.” 6Ge Hushai a fihla, Absalomo a mmotša se Ahitofele a ba boditšego sona, gomme a re: “Na re dire ka mokgwa woo? Ge o sa kwane le taba yeo, re botše gore re dire eng.”

7Hushai a mo fetola a re: “Keletšo ye Ahitofele a go filego yona lehono ga se ya loka. 8O a tseba gore tatago le banna ba gagwe ke bahlabani ba bogale mme ke ba bašoro bjalo ka bere ya tshadi e utsweditšwe bana ba yona. Tatago ke mohlabani wa mahlwaadibona, gomme ga a dule le banna ba gagwe bošego. 9Gonabjale mohlomongwe o utamile ka leweng goba felwana mo gongwe. Ge Dafida a se na go thoma go bolaya banna ba gago, yo mongwe le yo mongwe yo a kwago taba yeo o tla re banna ba gago ba fentšwe. 10Ke moo le banna ba bogalegale, bao ba sa boifego selo bjalo ka ditau, ba tlago boifa ka gobane yo mongwe le yo mongwe mo Israele o a tseba gore tatago ke mohlabani yo mogolo, le gore banna ba gagwe ke bahlabani ba bogale. 11Keletšo ya ka ke gore o kgobokanye Baisraele ka moka mathokong ohle a naga, ka bontši bja go lekana le dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle, gomme wena ka bowena o ba ete pele ntweng. 12Re tla hwetša Dafida moo a lego gona, gomme ra mo wela godimo bjalo ka phoka ge e ewa fase. Yena le banna ba gagwe ga go le o tee yo a tlago phologa. 13Ge a ka tšhabela ka motseng wo mongwe, Baisraele ka moka ba tla tliša dithapo gomme ba gogolela motse17:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “motse” Seheberu se re “yena”. woo ka moeding. Ga go le leswika le tee leo le tlago šadišwa.”

14Absalomo le Baisraele ka moka ba re: “Keletšo ya Hushai e phala yela ya Ahitofele.”

Morena o be a beakantše gore keletšo ye botse ya Ahitofele e se ke ya latelwa, gore a tle a wetše Absalomo kotsing.

Dafida o a sebelwa mme o a tšhaba

15Ke moo Hushai a boditšego moprista Tsadoko le moprista Abiatare keletšo ye a e filego Absalomo le baetapele ba Baisraele, le keletšo yeo Ahitofele a ba filego yona. 16Hushai a tlaleletša ka go re: “Bjale phakišang! Romelang molaetša go Dafida gore a se ke a robala matšibogong a noka kua lešokeng, eupša a tshele noka ka pele, gore yena le banna ba gagwe ba se ke ba tla ba bolawa ka moka.”

17Jonathane, morwa wa Abiatare, le Ahimaatse, morwa wa Tsadoko, ba be ba letetše kua mothopong wa Rogele ka gore ba be ba tšhaba go ka bonwa ba tsena motseng. Modiredi wa mosetsana o be a fela a eya a ba botša seo se diregago, gomme bona ba fela ba yo botša Kgoši Dafida. 18Eupša ka letšatši le lengwe mošemanyana yo mongwe a ba bona, gomme a botša Absalomo; ka gona ba itlhaganela ba ya ba utama ka ngwakong wa monna yo mongwe kua Bahurime. O be a na le sediba ka kgorong ya gagwe, gomme ba theogela ka moo sedibeng. 19Mosadi wa monna yoo a tšea sepipetši, a se ala godimo ga sediba seo gomme a tšitlanya mabele godimo ga sona, gore go se be yoo a lemogago. 20Bahlankedi ba Absalomo ba tla moo ngwakong woo gomme ba botšiša mosadi yoo ba re: “A Ahimaatse le Jonathane ba kae?”

Mosadi yoo a ba fetola a re: “Ba tshetše noka.”

Banna bao ba ba nyaka eupša ba se ke ba ba bona, ka fao ba boela Jerusalema. 21Ge ba tlogile, Ahimaatse le Jonathane ba tšwa ka moo sedibeng gomme ba ya ba begela Kgoši Dafida ditaba tšeo. Ba mmotša se Ahitofele a ikemišeditšego sona ka yena, mme ba re: “Itlhaganele o tshele noka.” 22Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba thoma go tshela Jordane, gomme ge letšatši le hlaba ke ge ka moka ba tshetše.

23Ge Ahitofele a bona gore keletšo ya gagwe ga se ya latelwa, a saletša pokolo ya gagwe gomme a gomela motseng wa gabo. Ge a abagantše thoto ya gagwe, a iphega. A bolokwa ka lebitleng la lapa.

24Dafida o be a šetše a fihlile motseng wa Mahanaime ka nako ye Absalomo le Baisraele ba tshela Jordane. 25Absalomo o be a beile Amasa molaodi wa madira legatong la Joaba. Amasa e be e le morwa wa Jetere, Moishmaele;17:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Moishmaele”. Lebelela 1 Dikr. 2:17. Seheberu se re “Moisraele”. mmagwe e be e le Abigaile, morwedi wa Nahashe, Abigaile e be e le ngwanaboTseruya, mmagoJoaba. 26Absalomo le banna ba gagwe ba ile ba hloma mešaša nageng ya Gileade.

27Ge Dafida a fihla Mahanaime, a gahlanetšwa ke Shobi, morwa wa Nahashe, wa motse wa Raba kua Amone, le Makire, morwa wa Amiele, wa Lo-Dabare, le Barsilai, wa Roglime kua Gileade. 28-29Ba tla le meruswi le dipitša le tša go robala, ba tlišetša le Dafida le banna ba gagwe mabele, garase, bupi, dipale, dinawa, dihlodi,17:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “dihlodi” Seheberu se re “dihlodi le dipale”. todi, tšhise, lebebe le dihuswane. Ba be ba tseba gore Dafida le banna ba gagwe ba tla be ba swerwe ke tlala le lenyora, mme ba lapile kua lešokeng.

18

Absalomo o a fenywa mme o a bolawa

181Kgoši Dafida a kgobokanya banna ba gagwe, a ba arola dihlopha tša dikete le tša makgolo, gomme a ba beela balaodi. 2Ke moka a ba ntšha motseng ka dihlopha tše tharo; sa pele se laolwa ke Joaba, sa bobedi se laolwa ke Abishai, monnagoJoaba, sa boraro se laolwa ke Itai wa Gathe. Gomme kgoši a re go banna ba gagwe: “Nna ka bonna ke tla ya le lena.”

3Bona ba mo fetola ba re: “O se ke wa ya le rena. Rena manaba a ka se re ele hloko ge ka moka re ka tšhaba, goba le ge seripa sa rena se ka bolawa; eupša wena o lekana le ba dikete tše lesome ba rena. Go kaone ge o ka itšhalela mo motseng gomme wa re romela thušo.”

4Kgoši a ba fetola a re: “Ke tla dira se le bonago se lokile.” Ke mo a ilego a ema ka thoko ga kgoro mola banna ba gagwe ba etšwa ka dihlopha tša dikete le tša makgolo. 5A laya Joaba le Abishai le Itai a re: “Ka lebaka la ka hle, le sware lesogana leo, Absalomo, gabotse.” Gomme madira ka moka a kwa Dafida ge a laya balaodi ba ona ka tsela yeo.

6Madira a Dafida a tšwa a ya nageng gomme a lwa le Baisraele sethokgweng sa Efraime. 7Baisraele ba fenywa ke banna ba Dafida; ba ile ba fenywa o šorošoro, gwa bolawa banna ba dikete tše masome a mabedi tšatši leo. 8Ntwa ya ikala le naga, gomme banna ba bantšintši ba hwa kua sethokgweng go feta bao ba bolailwego ntweng.

9Absalomo a gahlana le banna ba bangwe ba Dafida a sa itebetše. O be a nametše meila, gomme ge e feta ka fase ga mohlare wo mogolo wa moeike, a tanywa ka hlogo gare ga makala. Meila ya fela e kitima, gomme Absalomo a šala a lekeletše. 10Monna yo mongwe wa Dafida a mmona gomme a begela Joaba a re: “Ke bone Absalomo a lekeletše mohlareng wa moeike!”

11Joaba a mo fetola a re: “Ge e le gore o mmone, ke ka lebaka lang o se wa mmolaya gona moo? Nna nkabe ke go file dipapetlana tše lesome tša silibera le lepanta la botšhepi.”

12Eupša monna yoo a mo fetola a re: “Le ge nkabe o mphile dipapetlana tše sekete tša silibera, ke be nka se kgwathe morwa wa kgoši. Ka moka re kwele kgoši ge a laya wena le Abishai le Itai a re: ‘Ka lebaka la ka hle, le hlokomele lesogana leo, Absalomo.’ 13Eupša mola ke nyatše kgoši gomme ke bolaye Absalomo, kgoši a ka be a kwele taba yeo – o kwa taba ye nngwe le ye nngwe – gomme o ka be o se wa ntšhireletša.”

14Joaba a re: “Ga ke tle go hlwa ke senya nako le wena.” A tšea marumo a mararo a thothobetša Absalomo sefega a sa phela, a lekeletše mohlareng wa moeike. 15Ke moo bahlabani ba bangwe ba Joaba ba lesome ba dikaneditšego Absalomo mme ba mo feleletša.

16Joaba a laela gore phalafala e letšwe go emiša ntwa, gomme madira a gagwe a gomela Baisraele a boa. 17Ba tšea setopo sa Absalomo, ba se lahlela ka moleteng wo o išago fase kua sethokgweng, gomme ba se kgatlelela ka morako wo mogolo wa matlapa. Baisraele ka moka ba tšhaba, yo mongwe le yo mongwe a tšhabela lapeng la gagwe.

18Ge Absalomo a sa phela o ile a ikagela sehlwaseeme kua Molaleng wa Kgoši, ka gobane o be a se na le morwa yo a tlago tšwetša leina la gagwe pele. Ka gona o ile a reela sehlwaseeme seo leina la gagwe, gomme go fihlela le lehono se sa tsebja ka la Sehlwaseeme sa Absalomo.

Dafida o begelwa lehu la Absalomo

19Ahimaatse, morwa wa Tsadoko, a re go Joaba: “A ke kganyelele go kgoši ke yo mmotša ditaba tše botse tša go re Morena o mmolokile manabeng a gagwe.”

20Joaba a re: “Aowa, lehono ga go taba tše botse tše o kago yo di bega. Ka letšatši le lengwe o ka ya, eupša e sego lehono, ka gobane go hwile morwa wa kgoši.” 21Ke moka a re go lekgoba la gagwe la Moetopia: “Sepela o yo botša kgoši se o se bonego.” Lekgoba la obama pele ga Joaba mme la tlogelela ka lebelo.

22Ahimaatse a fela a phegeletše a re: “Ga ke na taba le gore ke tla hlagelwa ke eng; le nna ntumelele ke yo bega ditaba tše.”

Joaba a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyaka go ya, ngwanaka? O ka se ke wa putswa ka selo ka lebaka la gona.”

23Ahimaatse a bolela gape a re: “Ga ke na taba le gore ke tla hlagelwa ke eng; ke a ya.”

Joaba a re: “Gona sepela.” Ka gona Ahimaatse a kganyela a theoga ka tsela ye e putlago moedi wa Jordane, gomme a feta lekgoba lela.

24Dafida o be a dutše magareng ga kgoro ya ka gare le ya ka ntle ya motse. Mohlapetši a namelela morakong a ema godimo ga tlhaka ya kgoro; ge a lebelela a bona monna a kitima a nnoši. 25A hlaeletša kgoši fase a mmotša, mme kgoši a re: “Ge a le noši o tliša ditaba tše botse.” Mokganyedi yola a fela a batamela.

26Ke moo mohlapetši yola a bonego yo mongwe monna a kitima a nnoši, gomme a hlaeletša moleti wa kgoro kua fase a re: “Bona! Yo mongwe monna šole o a kganyela!”

Kgoši a mo fetola a re: “Yoo le yena o tliša taba tše botse.”

27Mohlapetši a re: “Ke a bona gore monna yola wa pele o kganyela bjalo ka Ahimaatse, morwa wa Tsadoko.”

Kgoši a re: “Ahimaatse ke monna wa go loka, gomme o tliša taba ye botse.”

28Ahimaatse a tamiša kgoši, a mo obamela, gomme a re: “A go tumišwe Morena Modimo wa gago, ka gobane banna bale ba bego ba go tsogela maatla o ba gafetše diatleng tša gago.”

29Kgoši a mmotšiša a re: “A lesogana lela, Absalomo, le sa phela gabotse?”

Ahimaatse a mo fetola a re: “Mong wa ka, ge Joaba, molaodi wa madira a gago, a nthoma, ke bone mpherehlakana wo mogolo, eupša ka se ke ka bona gore ke wa eng.”

30Kgoši a re: “Emela mola.” Gomme a ya a ema gona.

31Ka morago gwa fihla lekgoba lela la Moetopia gomme la re go kgoši: “Ke swaretše kgoši ditaba tše botse! Lehono Morena o fentše bohle bao ba bego ba go tsogela maatla!”

32Kgoši a mmotšiša a re: “A lesogana lela, Absalomo, le sa phela gabotse?”

Lekgoba la mo fetola la re: “Kgoši, mong wa ka, ke duma ge nkabe se se mo hlagetšego se ka hlagela manaba a gago ka moka, le bohle bao ba go tsogelago maatla.” 33Kgoši a kwa bohloko kudukudu. A namelela ka phapošing ye e lego ka godimo ga kgoro gomme a lla. Ge a sepela o be a tšama a lla a re: “Joo ngwanaka! Ngwanaka Absalomo! Absalomo, ngwanaka! Nkabe e be nna ke hwago sebakeng sa gago, ngwanaka! Absalomo, ngwanaka!”

19

Joaba o kgala Dafida

191Joaba o ile a botšwa gore Dafida o llela Absalomo, ebile o mo iletše. 2Ka gona lethabo la go fenya la fetogela madira ka moka a Dafida manyami letšatši leo, ka gobane ba be ba kwele gore kgoši o llela morwa wa gagwe. 3Ba ile ba boela motseng ba homotše, ba le bjalo ka bahlabani ba ba lewago ke dihlong ka gore ba tšo tšhaba ntweng. 4Kgoši a ipipa sefahlego gomme a hlaboša lentšu a lla a re: “Joo ngwanaka! Ngwanaka Absalomo! Absalomo, ngwanaka!”

5Joaba a ya ngwakong wa kgoši gomme a re go yena: “Lehono o lešitše banna ba gago dihlong – banna ba ba phološitšego wena le barwa ba gago le barwedi ba gago le basadi ba gago le metlabo ya gago. 6O hloile bao ba go ratago mme o rata bao ba go hloilego! Lehono o laeditše gore balaodi ba madira a gago le banna ba gago ga se selo go wena. Ke a bona gore o be o tla thaba ge Absalomo a ka be a phela lehono gomme rena ka moka re hwile. 7Bjale tsoga o yo kgothatša banna ba gago. Ke ena ka leina la Morena gore ge o ka se ye, banna ba gago ka moka ba tla go tlogela bjona bošego bjo. Bjoo e tla ba bobe bjo bogologolo bjo e sa lego e eba wena o sego wa ka wa bo bona.” 8Ke moo kgoši a tsogilego gomme a ya a dula lesorong la kgoro ya motse. Banna ba gagwe ba kwa gore kgoši o fao, gomme ba mo kgobokanela ka moka.

Dafida leetong la go boela Jerusalema

Baisraele ka moka ba be ba tšhabile, yo mongwe le yo mongwe a tšhabetše lapeng la gagwe. 9Nageng ka moka ba ile ba thoma go lwa seng sa bona. Ba botšana ba re: “Kgoši Dafida o re bolokile manabeng a rena. O re phološitše go Bafilista, eupša bjale o tšhabile Absalomo mme o tšwile mo nageng ye. 10Re be re tloditše Absalomo gore e be kgoši ya rena, eupša o bolailwe ntweng. A bjale re reng re no itulela re sa bušetše Dafida mo?”

11Ditaba tšeo Baisraele ba bego ba di bolela tša fihla ditsebeng tša Kgoši Dafida.19:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ditaba ... Dafida” Seheberu se re “Ditaba ... Dafida; mošate wa gagwe” gomme se bea lefoko le mafelelong a temana ye. Ka gona yena a roma moprista Tsadoko le moprista Abiatare gore ba yo botšiša baetapele ba Juda ba re: “Ke ka lebaka lang le eba ba mafelelo go thuša go bušetša kgoši mošate ga gagwe? 12Ke lena bomorwarre, re madi a tee; ke ka lebaka lang le swanetše go ba ba mafelelo go mpušetša moo?” 13Dafida a ba botša le gore ba re go Amasa: “Ke wena madi ešo. Go tloga bjale ke go bea molaodi wa madira sebakeng sa Joaba. A Modimo a mpolaye thoo ge nka se go bee yena!” 14Mantšu ao a Dafida a dira gore banna ka moka ba Juda ba eme naye ka botlalo, gomme ba mo romela molaetša wa gore a boe le bahlankedi ba gagwe ka moka.

15Tseleng ya ge a boela morago a gahlanetšwa ke banna ba Juda ba ba bego ba tlile Gilgale go tlo mo tshediša noka. 16

19:16
2 Sam. 16:5-13
Ka yona nako yeo Shimi, Mobenjamene, morwa wa Gera wa Bahurime, a potlakela Jordane go yo gahlanetša Kgoši Dafida. 17O be a na le banna ba sekete ba kgoro ya Benjamene. Gomme Tsiba, mohlanka wa lapa la Saulo, le yena a tla le barwa ba gagwe ba lesome le ba bahlano le bahlanka ba masome a mabedi, mme ba fihla Jordane pele ga ge kgoši a fihla. 18Ba tshela19:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba tshela” Seheberu se re “Letšibogo la tshela”. noka go tlo tshediša ba mošate le go dira tšohle tše kgoši a di nyakago.

Dafida e ba yo botho go Shimi

Ge kgoši a sa itokišetša go tshela, Shimi a itahlela fase pele ga gagwe, 19a re: “Kgoši, hle, lebala phošo yela ka go e dira tšatši lela o tloga Jerusalema. O se ke wa ntshwara ka pelo ka yona goba wa hlwa o sa e gopola. 20Ke a tseba, nna, mohlanka wa gago, gore ke dirile sebe, gomme lebaka ke lona leo ge ke le wa mathomo wa dikgoro tša ka leboa wa go tlo gahlanetša kgoši lehono.”

21Abishai, morwa wa Tseruya, a re: “Shimi o swanetše go bolawa ka gobane o rogakile yo Morena a mo tloditšego gore e be kgoši.”

22Eupša Dafida a re go Abishai le go Joaba, morwarragwe: “Tša ka ga di le ame, lena barwa ba Tseruya. Na ge le realo ga le lwe le nna? Ke nna yo bjale ke lego kgoši ya Israele gape, gomme ga go Moisraele yo a tlago bolawa lehono.” 23Gomme a re go Shimi: “Ke a go enela gore o ka se bolawe.”

Dafida e ba yo botho go Mefiboshete

24

19:24
2 Sam. 9:1-13
16:1-4
Ke moo Mefiboshete, setlogolo sa Saulo, a theogilego go tlo gahlanetša kgoši. O be a se a ka a hlapa maoto, goba a kota maledu, goba a hlatswa diaparo tša gagwe go tloga ka nako yela kgoši a tlogilego Jerusalema go fihlela ge a boa a bolokegile. 25Ge Mefiboshete a fihla a etšwa19:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a etšwa” Seheberu se re “kua”. Jerusalema a tlile go gahlanetša kgoši, kgoši a re go yena: “Mefiboshete, lebaka ke eng o se wa sepela le nna?”

26Mefiboshete a mo fetola a re: “Bjalo ka ge o tseba, kgoši, ke golofetše. Ke boditše mohlanka wa ka gore a saletše pokolo ya ka gore ke e namele ke sepele le wena, eupša o ntahleditše. 27O ntshentše leina go wena, kgoši, eupša wena o bjalo ka morongwa wa Modimo, ka gona dira se o bonago se lokile. 28Lapa la tate ka moka le be le lebanwe ke go bolawa ke wena, kgoši, eupša nna o mpeile le bao ba jago le wena. Ga ke na le tokelo ya go ka kgopela se sengwe gape go wena, kgoši.”

29Kgoši a mo fetola a re: “O boletše, go lekane. Ke rerile gore wena le Tsiba le arolelaneng thoto ya Saulo.”

30Mefiboshete a mo fetola a re: “A Tsiba a tšee thoto yeo ka moka. Nna go ntekane ge kgoši a boetše mo gae a bolokegile.”

Dafida e ba yo botho go Barsilai

31

19:31
2 Sam. 17:27-29
Barsilai, Mogileade, le yena o be a tlile a etšwa Rogelime go tlo felegetša kgoši go mo tshediša Jordane. 32Barsilai e be e le mokgalabje kudu, a na le mengwaga ye masome a seswai. O be a humile kudu, gomme e le yena a bego a efa kgoši dijo mola kgoši a sa dula kua Mahanaime. 33Kgoši a re go yena: “Yaa le nna Jerusalema, gomme ke tla go fepa.”

34Eupša Barsilai a mo fetola a re: “Ga ke sa na matšatši a mantši a go phela; ke go reng ke swanetše go ya Jerusalema le wena, kgoši? 35Ke šetše ke na le mengwaga ye masome a seswai, gomme ga ke sa thabišwa ke selo. Ga ke sa kwa bose bja seo ke se jago goba seo ke se nwago, le mantšu a baopedi ba banna le ba basadi ga ke sa kgona go a kwa. Ke tla no go imela, wena kgoši. 36Nna, mohlanka wa gago, ke tla go felegetša gannyane ka go tshediša noka ya Jordane. Ga ke a swanela moputso wo mogolo ka mokgwa woo. 37Hle, a ke ipoelele gae mme ke yo ikhwela kgauswi le lebitla la batswadi ba ka. Kimehamo, mohlanka wa gago, šo; sepela naye, kgoši, mme o mo direle se o bonago se lokile.”

38Kgoši a mo fetola a re: “Ke tla sepela le yena gomme ka mo direla se sengwe le se sengwe se o se nyakago. Gomme ke tla go direla tšohle tše o nkgopelago tšona.” 39Ke moo Kgoši Dafida le banna ba gagwe ka moka ba tshetšego Jordane. A atla Barsilai, a mo šegofatša, gomme Barsilai a ipoelela gae.

Batho ba Juda le ba Israele ba baka kgoši

40Ge kgoši a tshetše a felegeditšwe ke banna ka moka ba Juda le seripa sa banna ba Israele, a leba Gilgale, mme Kimehamo a sepela le yena. 41Baisraele ka moka ba ya go kgoši gomme ba re go yena: “Kgoši, ke ka lebaka lang bomorwarragorena, banna ba Juda, ba ile ba gopola gore ba na le tokelo ya go go tšea le go felegetša wena le lapa la gago le banna ba gago, ba go tshediša Jordane?”

42Banna ba Juda ba ba fetola ba re: “Re dirile taba yeo ka gobane kgoši ke yo mongwe wa rena. Ka gona se re se dirilego se ka le befediša bjang? Ga se a lefela dijo tša rena goba a re fa selo.”

43Baisraele ba ba fetola ba re: “Kgoši Dafida ke wa rena galesome go feta lena, le ge e ka hlwa e le yo mongwe wa lena. Ke ka lebaka lang le re nyatša? Le se ke la lebala gore e bile rena ba mathomo ba go rera go yo buša kgoši!”

Eupša banna ba Juda ba bolela ka bogale go feta banna ba Israele.