Sepedi 2000 (NSO00)
18

Absalomo o a fenywa mme o a bolawa

181Kgoši Dafida a kgobokanya banna ba gagwe, a ba arola dihlopha tša dikete le tša makgolo, gomme a ba beela balaodi. 2Ke moka a ba ntšha motseng ka dihlopha tše tharo; sa pele se laolwa ke Joaba, sa bobedi se laolwa ke Abishai, monnagoJoaba, sa boraro se laolwa ke Itai wa Gathe. Gomme kgoši a re go banna ba gagwe: “Nna ka bonna ke tla ya le lena.”

3Bona ba mo fetola ba re: “O se ke wa ya le rena. Rena manaba a ka se re ele hloko ge ka moka re ka tšhaba, goba le ge seripa sa rena se ka bolawa; eupša wena o lekana le ba dikete tše lesome ba rena. Go kaone ge o ka itšhalela mo motseng gomme wa re romela thušo.”

4Kgoši a ba fetola a re: “Ke tla dira se le bonago se lokile.” Ke mo a ilego a ema ka thoko ga kgoro mola banna ba gagwe ba etšwa ka dihlopha tša dikete le tša makgolo. 5A laya Joaba le Abishai le Itai a re: “Ka lebaka la ka hle, le sware lesogana leo, Absalomo, gabotse.” Gomme madira ka moka a kwa Dafida ge a laya balaodi ba ona ka tsela yeo.

6Madira a Dafida a tšwa a ya nageng gomme a lwa le Baisraele sethokgweng sa Efraime. 7Baisraele ba fenywa ke banna ba Dafida; ba ile ba fenywa o šorošoro, gwa bolawa banna ba dikete tše masome a mabedi tšatši leo. 8Ntwa ya ikala le naga, gomme banna ba bantšintši ba hwa kua sethokgweng go feta bao ba bolailwego ntweng.

9Absalomo a gahlana le banna ba bangwe ba Dafida a sa itebetše. O be a nametše meila, gomme ge e feta ka fase ga mohlare wo mogolo wa moeike, a tanywa ka hlogo gare ga makala. Meila ya fela e kitima, gomme Absalomo a šala a lekeletše. 10Monna yo mongwe wa Dafida a mmona gomme a begela Joaba a re: “Ke bone Absalomo a lekeletše mohlareng wa moeike!”

11Joaba a mo fetola a re: “Ge e le gore o mmone, ke ka lebaka lang o se wa mmolaya gona moo? Nna nkabe ke go file dipapetlana tše lesome tša silibera le lepanta la botšhepi.”

12Eupša monna yoo a mo fetola a re: “Le ge nkabe o mphile dipapetlana tše sekete tša silibera, ke be nka se kgwathe morwa wa kgoši. Ka moka re kwele kgoši ge a laya wena le Abishai le Itai a re: ‘Ka lebaka la ka hle, le hlokomele lesogana leo, Absalomo.’ 13Eupša mola ke nyatše kgoši gomme ke bolaye Absalomo, kgoši a ka be a kwele taba yeo – o kwa taba ye nngwe le ye nngwe – gomme o ka be o se wa ntšhireletša.”

14Joaba a re: “Ga ke tle go hlwa ke senya nako le wena.” A tšea marumo a mararo a thothobetša Absalomo sefega a sa phela, a lekeletše mohlareng wa moeike. 15Ke moo bahlabani ba bangwe ba Joaba ba lesome ba dikaneditšego Absalomo mme ba mo feleletša.

16Joaba a laela gore phalafala e letšwe go emiša ntwa, gomme madira a gagwe a gomela Baisraele a boa. 17Ba tšea setopo sa Absalomo, ba se lahlela ka moleteng wo o išago fase kua sethokgweng, gomme ba se kgatlelela ka morako wo mogolo wa matlapa. Baisraele ka moka ba tšhaba, yo mongwe le yo mongwe a tšhabela lapeng la gagwe.

18Ge Absalomo a sa phela o ile a ikagela sehlwaseeme kua Molaleng wa Kgoši, ka gobane o be a se na le morwa yo a tlago tšwetša leina la gagwe pele. Ka gona o ile a reela sehlwaseeme seo leina la gagwe, gomme go fihlela le lehono se sa tsebja ka la Sehlwaseeme sa Absalomo.

Dafida o begelwa lehu la Absalomo

19Ahimaatse, morwa wa Tsadoko, a re go Joaba: “A ke kganyelele go kgoši ke yo mmotša ditaba tše botse tša go re Morena o mmolokile manabeng a gagwe.”

20Joaba a re: “Aowa, lehono ga go taba tše botse tše o kago yo di bega. Ka letšatši le lengwe o ka ya, eupša e sego lehono, ka gobane go hwile morwa wa kgoši.” 21Ke moka a re go lekgoba la gagwe la Moetopia: “Sepela o yo botša kgoši se o se bonego.” Lekgoba la obama pele ga Joaba mme la tlogelela ka lebelo.

22Ahimaatse a fela a phegeletše a re: “Ga ke na taba le gore ke tla hlagelwa ke eng; le nna ntumelele ke yo bega ditaba tše.”

Joaba a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyaka go ya, ngwanaka? O ka se ke wa putswa ka selo ka lebaka la gona.”

23Ahimaatse a bolela gape a re: “Ga ke na taba le gore ke tla hlagelwa ke eng; ke a ya.”

Joaba a re: “Gona sepela.” Ka gona Ahimaatse a kganyela a theoga ka tsela ye e putlago moedi wa Jordane, gomme a feta lekgoba lela.

24Dafida o be a dutše magareng ga kgoro ya ka gare le ya ka ntle ya motse. Mohlapetši a namelela morakong a ema godimo ga tlhaka ya kgoro; ge a lebelela a bona monna a kitima a nnoši. 25A hlaeletša kgoši fase a mmotša, mme kgoši a re: “Ge a le noši o tliša ditaba tše botse.” Mokganyedi yola a fela a batamela.

26Ke moo mohlapetši yola a bonego yo mongwe monna a kitima a nnoši, gomme a hlaeletša moleti wa kgoro kua fase a re: “Bona! Yo mongwe monna šole o a kganyela!”

Kgoši a mo fetola a re: “Yoo le yena o tliša taba tše botse.”

27Mohlapetši a re: “Ke a bona gore monna yola wa pele o kganyela bjalo ka Ahimaatse, morwa wa Tsadoko.”

Kgoši a re: “Ahimaatse ke monna wa go loka, gomme o tliša taba ye botse.”

28Ahimaatse a tamiša kgoši, a mo obamela, gomme a re: “A go tumišwe Morena Modimo wa gago, ka gobane banna bale ba bego ba go tsogela maatla o ba gafetše diatleng tša gago.”

29Kgoši a mmotšiša a re: “A lesogana lela, Absalomo, le sa phela gabotse?”

Ahimaatse a mo fetola a re: “Mong wa ka, ge Joaba, molaodi wa madira a gago, a nthoma, ke bone mpherehlakana wo mogolo, eupša ka se ke ka bona gore ke wa eng.”

30Kgoši a re: “Emela mola.” Gomme a ya a ema gona.

31Ka morago gwa fihla lekgoba lela la Moetopia gomme la re go kgoši: “Ke swaretše kgoši ditaba tše botse! Lehono Morena o fentše bohle bao ba bego ba go tsogela maatla!”

32Kgoši a mmotšiša a re: “A lesogana lela, Absalomo, le sa phela gabotse?”

Lekgoba la mo fetola la re: “Kgoši, mong wa ka, ke duma ge nkabe se se mo hlagetšego se ka hlagela manaba a gago ka moka, le bohle bao ba go tsogelago maatla.” 33Kgoši a kwa bohloko kudukudu. A namelela ka phapošing ye e lego ka godimo ga kgoro gomme a lla. Ge a sepela o be a tšama a lla a re: “Joo ngwanaka! Ngwanaka Absalomo! Absalomo, ngwanaka! Nkabe e be nna ke hwago sebakeng sa gago, ngwanaka! Absalomo, ngwanaka!”