Sepedi 2000 (NSO00)
13

Amnone le Tamare

131Ka morago ga tšeo gwa hlaga tše di latelago. Absalomo, morwa wa Dafida, o be a na le kgaetšedi ye botse ye leina la yona e bego e le Tamare. Amnone, yo mongwe wa barwa ba Dafida, o ile a mo duma. 2A mo duma kudu a ba a babja, ka gobane o be a bona gore a ka se kgone go kopana naye sephiring; Tamare o be a se a ka a robala le monna, ka gona a ganetšwa go kopana le banna. 3Eupša Amnone o be a na le mogwera yo leina la gagwe e bego e le Jonadaba, morwa wa Shama, morwarragoDafida; yena e be e le monna wa mahlajana. 4Jonadaba a re go Amnone: “Ke wena morwa wa kgoši, fela letšatši le lengwe le le lengwe ke go bona o nyamile. A molato ke eng?”

Amnone a mo fetola a re: “Ke duma Tamare, kgaetšedi ya Absalomo, morwarre ka malapa.”

5Jonadaba a re go yena: “Itire mo nkego o a babja, gomme o robale. Ge tatago a tlilo go bona, o re go yena: ‘Hle, kgopela kgaetšedi ya ka, Tamare, gore a tle a nteše dijo. Ke nyaka gore a apeele dijo tšeo fa mo ke tlago kgona go mmona, gomme a mphe tšona ka boyena.’ ” 6Ka gona Amnone a dira mo nkego o a babja, gomme a ithobadiša.

Kgoši Dafida a yo mmona, gomme Amnone a re go yena: “Hle, dumelela kgaetšediaka, Tamare, a tle a ntirele dinkgwana di se kae fa mo nka mmonago, mme a nteše tšona ka seatla sa gagwe.”

7Ka gona Dafida a roma motho go Tamare ka mošate gore ba re go yena: “Yaa ngwakong wa Amnone, kgaetšediago, mme o mo apeele dijo.” 8Tamare a ya moo gomme a hwetša Amnone a patlamile. A tšea bupi a bo duba, gomme a bopa dinkgwana moo Amnone a bego a kgona go mmona. Ke moka a paka dinkgwana tšeo, 9gomme a tšea pane a di kgotholela sebjaneng gore Amnone a di je, eupša a gana go di ja. A re: “Lena ba bangwe ka moka tšwaang” – gomme ka moka ga bona ba tšwa. 10Ke moo a itšego go yena: “Tliša dinkgwana tšeo mo malaong a ka gomme o nteše tšona ka seatla sa gago.” Tamare a tšea dinkgwana tšela a ya go yena. 11Ge a sa mo fa tšona, Amnone a mo swara mme a re: “Tlaa o robale le nna!”

12Tamare a re: “Aowa, kgaetšedi, hle, o se ke wa nkata! Taba yeo e a šiiša, ga e dirwe mo Israele! 13Ke tla sepela bjang gare ga batho? Gomme ge e le wena o tla goboga kudu mo Israele. Hle, bolela le kgoši, mme ke tloga ke kgolwa gore o tla go neela nna.” 14Eupša Amnone a se ke a mo theetša; gomme ka ge a be a na le maatla go feta Tamare, a mo uša a mo robala.

15Ka morago ga moo Amnone a hloya Tamare kudukudu; bjale o ile a mo hloya kudu go feta ka moo a bego a mo rata pele. A re go yena: “Tšwaa!”

16Tamare a mo fetola a re: “Aowaa, go nthaka ka mokgwa wo ke bobe bjo bogolo13:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go nthaka ... bobe bjo bogolo” Seheberu ga se kwagale gabotse. go feta bjo o sa tšwago go ntira bjona.”

Eupša Amnone a se ke a mo theetša; 17o ile a bitša mohlanka wa gagwe a re: “Tloša mosadi yo mo pele ga ka! Mo kgoromeletše ntle mme o notlele lemati!” 18Mohlanka a mo ntšhetša ntle gomme a notlela lemati.

Tamare o be a apere seaparo se setelele sa matsogo a matelele,13:18 “seaparo se setelele sa matsogo a matelele” goba “seaparo sa mašela a mebalabala” Lebelela Gen. 37:3. seaparo sa mehleng sa matšatšing ao13:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “matšatšing ao” Seheberu se re “diaparo”. sa morwedi wa kgoši yo a sego a tšwa a nyalwa. 19O ile a itšhela hlogo ka melora, a gagola seaparo sela sa gagwe, gomme a sepela a ithwele megono a lla. 20Ge Absalomo, kgaetšedi ya gagwe, a mmona, a mmotšiša a re: “Na Amnone o go tshwentše? Hle, kgaetšedi, o se ke wa iša pelo mafiša ka taba yeo. Ke kgaetšedi ya gago ka malapa, ka gona o se ke wa botša motho taba yeo.” Ka fao Tamare a dula ngwakong wa Absalomo, a šulafetše a le bodutwaneng.

21Ge Kgoši Dafida a ekwa seo se diregilego, a befelwa kudu. 22Absalomo a hloya Amnone kudu ka ge a katile kgaetšedi ya gagwe, Tamare, mo e lego gore o ile a se ke a hlwa a mmolediša.

Absalomo o lefeletša Tamare

23Ka morago ga mengwaga ye mebedi Absalomo o be a kota dinku tša gagwe kua Baale-Hatsore, kgauswi le motse wa Efraime, gomme a laletša barwa ba kgoši ka moka. 24A ya go Kgoši Dafida a re: “Kgoši, ke kota dinku tša ka. Wena le bahlankedi ba gago a re yeng le nna moo monyanyeng woo.”

25Kgoši a mo fetola a re: “Aowa, ngwanaka. O tla senyegelwa kudu ge re ka ya ka moka.” Absalomo a fela a mo phegeletše, eupša kgoši a se ke a dumela, mme a kgopela Absalomo gore a sepele.

26Fela Absalomo a re: “Go lokile, gona lesa mogolwake Amnone a ye.”

Kgoši a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang a swanetše go ya?” 27Eupša Absalomo a fela a mo phegeletše go fihlela Dafida a laela Amnone le barwa ba gagwe ba bangwe gore ba ye le Absalomo.

Absalomo a dira mokete wa segoši,13:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Absalomo a dira mokete wa segoši” Seheberu ga se na mantšu a. 28gomme a laela bahlanka ba gagwe a re: “Le dišeng ge Amnone a nwele kudu, gomme ge ke re: ‘Mmolayeng!’ le mmolaye. Le se ke la boifa – e tla be e le nna ke itšego le mmolaye. Le beng ba bogale mme le se ke la dikadika!” 29Ka gona bahlanka bao ba phetha ditaelo tša Absalomo ba bolaya Amnone. Gomme barwa ba bangwe ba Dafida ba namela dimeila tša bona ba tšhaba.

30Ge ba sa le tseleng ba eya gae, Dafida a botšwa gore Absalomo o bolaile barwa ba kgoši ka moka – ga go le o tee wa bona yo a šetšego. 31Kgoši a emelela, a gagola diaparo tša gagwe ka manyami, gomme a patlama fase. Bakgomana ba ba bego ba le fao le yena le bona ba gagola diaparo tša bona. 32Eupša Jonadaba, morwa wa Shama, morwarragoDafida, a re: “Mong wa ka, ga se gwa bolawa barwa ba gago ka moka. Ke Amnone fela yo a hwilego. O be o ka no bona ka go lebelela Absalomo sefahlego gore o be a feditše le pelo go dira taba ye go tloga ka letšatši lela Amnone a ilego a kata kgaetšedi ya gagwe, Tamare. 33Ka gona, kgoši, o se ke wa kgolwa pego ye e rego barwa ba gago ka moka ba hwile; ke Amnone fela yo a bolailwego.”

34Ka nako yeo ke ge Absalomo a tšhabile.

Go sa le bjalo, mohlabani yo a bego a letile motse a bona lešaba le legolo le theoga thabeng ka tsela ye e tšwago Horonaime.13:34 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ye e tšwago Horonaime” Seheberu se re “ka morago ga gagwe”. A ya go kgoši a mmegela seo a se bonego.13:34 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “A ya ... bonego” Seheberu ga se na mantšu a. 35Jonadaba a re go yena: “Bao ke barwa ba kgoši ba etla, bjalo ka ge nna, mohlanka wa gago, ke boletše ka re ba tla tla.” 36Ge a seno fetša go bolela, barwa ba Dafida ba tsena; ba thoma go lla, gomme Dafida le bakgomana ba gagwe le bona ba lla gabohloko.

37-38

13:37
2 Sam. 3:3
Absalomo o be a tšhabile a ile go kgoši ya Geshure, Talmai, morwa wa Amihude, gomme a dula moo mengwaga ye meraro. Dafida a llela morwa wa gagwe, Amnone, nako ye telele; 39eupša ge a fetša go mo llela, a golelwa Absalomo, morwa wa gagwe, kudu.

14

Joaba o lokišetša go boa ga Absalomo

141Joaba o be a tseba gore Kgoši Dafida o goletšwe Absalomo kudukudu, 2ka gona a roma motho go yo bitša mosadi yo bohlale yo a bego a dula Tekoa. Ge mosadi yoo a fihla, Joaba a re go yena: “Itire mo nkego o dillong; o apare diaparo tša go ilela, gomme o se ke wa tlola. O itshware bjalo ka mosadi yo a bilego dillong nako ye telele. 3O ye go kgoši o mmotše se ke go botšago gore o se bolele.” Ke moka Joaba a mmotša se a swanetše go se bolela.

4Mosadi yoo a ya go kgoši, a obama, a itahlela fase ka sefahlego, a re: “Nthuše, kgoši!”

5Kgoši a mmotšiša a re: “O nyaka eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke nna mosadi wa mohlologadi. Ke hlokafaletšwe ke monna. 6Nna, mohlanka wa gago, ke be ke na le barwa ba babedi, gomme ka letšatši le lengwe ba lwa kua nageng mo go bego go se yo a ka ba namolago, mme yo mongwe a bolaya yo mongwe. 7Gomme bjale, meloko ya ka ka moka e ntlhanogetše, nna, mohlanka wa gago, mme ba nyaka gore ke ba neele morwa wa ka, gore ba mmolaye ka ge a bolaile ngwanabo. Ge ba ka dira taba yeo, ke tla šala ke se na le mojalefa. Ba tla tima mollwana wa ka wo o sa šetšego, gomme monna wa ka a tla a hloka morwa yo a tlago tsoša leina la gagwe.”

8Kgoši ya mo fetola ya re: “Boela gae, gomme ke tla hlokomela taba ye.”

9Mosadi a re: “Kgoši, mong wa ka, se o ka se dirago, molato e tla ba wa ka le lapa lešo; wena le lapa la mošate le ka se be le molato.”

10Kgoši a mo fetola a re: “Ge yo mongwe a ka go tšhošetša, o mo tliše go nna, gomme a ka se tsoge a go tshwentše gape.”

11Mosadi a re: “Hle, kgoši, rapela Morena Modimo wa gago, gore moloko wešo yo a swanetšego go lefeletša lehu la morwa wa ka a se ke a oba molato wo mogolo ka go bolaya morwa wa ka yo mongwe.”

Dafida a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago gore morwa wa gago a ka se kwišwe bohloko le gatee.”

12Mosadi a re: “Hle, kgoši, nna, mohlanka wa gago, a ke go botšiše tabanyana e tee fela.”

Kgoši a mo fetola a re: “Go lokile.”

13Mosadi a re go yena: “Ke ka lebaka lang o diretše setšhaba sa Modimo phošo ye kaaka ye? Ga se wa dumelela morwa wa gago gore a boe kua a tšhabetšego ntshe, gomme o ipona phošo ka seo o sa tšwago go se bolela. 14Re tla hwa ka moka; re bjalo ka meetse a a tšhologetšego fase, ao a ka se kgobokanywego gape. Le Modimo ga a nyake gore motho a bolawe, fela o loga maano a gore yo a kgetholotšwego ke batho yena a se ke a mo kgetholla.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Le Modimo ... kgetholla” Seheberu ga se kwagale gabotse. 15Bjale, se se ntlišitšego go tlo bolela nago, kgoši, mong wa ka, ke gore batho ba ntšhošitše, ka gona ka ipotša ka re ke tla bolela nago; mohlomongwe o tla dira se ke se kgopelago. 16Ke ile ka gopola gore o tla ntheetša, wa mphološa go yoo a lekago go bolaya morwa wa ka mme ka go dira bjalo a re fediša setšhabeng sa Modimo. 17

14:17
2 Sam. 19:27
Ke ipoditše gore se o tlago bolela, kgoši, mong wa ka, se tla mpea pelo, ka gobane kgoši o bjalo ka morongwa wa Modimo, mme o kgona go kgetholla botse le bobe.14:17 “o kgona go kgetholla botse le bobe” goba “o tseba tšohle” A Morena Modimo wa gago a be le wena!”

18Kgoši a mo fetola a re: “Ke tlilo go botšiša potšišo, gomme o se ke wa nkutela selo.”

Mosadi a mo fetola a re: “O ka mpotšiša se o se nyakago, kgoši.”

19Kgoši a mmotšiša a re: “A ga se Joaba a go dirišago dilo tše?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke ena ka bophelo bja gago, kgoši, gore ga go ka moo nka se fetolego potšišo ya gago.14:19 “ga go ka moo ... potšišo ya gago” goba “o tloga o nepile” Gabotsebotse mohlanka wa gago, Joaba, ke yena yo a mpoditšego gore ke dire eng, le gore ke bolele eng. 20Eupša o dirile ka mokgwa woo gore a tle a rarolle taba ye. Kgoši ke yo bohlale bjalo ka morongwa wa Modimo, gomme o tseba tšohle tše di diregago.”

21Ka morago kgoši ya re go Joaba: “Ke itherile gore ke tla dira se o se nyakago. Sepela o yo tšea lesogana lela, Absalomo, o mmušetše mo.”

22Joaba a obama, a itahlela fase ka sefahlego pele ga Dafida, a mo šegofatša. A re: “Bjale ke a tseba gore ke a go kgahla, ka gobane o dumetše se ke se kgopetšego.” 23Ke moka a emelela a ya Geshure gomme a bušetša Absalomo Jerusalema. 24Le ge go le bjalo, kgoši a laela gore Absalomo a se ke a dula ngwakong wa kgoši. A re: “Ga ke nyake go mmona.” Ka gona Absalomo a dula ka ngwakong wa gagwe gomme a se ke a tla go kgoši.

Absalomo o boelanywa le Dafida

25Go be go se na monna mo Israele yo a bego a tumišwa ka go bopega gabotse bjalo ka Absalomo; o be a sa solege felo mmeleng. 26O be a kota hlogo gatee ka ngwaga ge moriri wa gagwe o gotše kudu mme o mo imela. Ge o kotilwe o be o imela go feta dikilokramo tše pedi go ya ka kelo ya mošate ya boima. 27Absalomo o be a na le barwa ba bararo le morwedi yo mobotse yo leina la gagwe e bego e le Tamare.

28Absalomo o ile a dula mengwaga ye mebedi Jerusalema a sa bone kgoši. 29Ke moka a roma motho go yo bitša Joaba gore a tle a mo yele go kgoši, eupša Joaba a se ke a tla. Absalomo a roma motho gape go yena, gomme le gona Joaba a gana go tla. 30Ka gona Absalomo a re go bahlanka ba gagwe: “Bonang, tšhemo ya Joaba e beelane mellwane le ya ka, gomme o lemile mabele. Sepelang le yo tšhuma tšhemo yeo.” Ka gona ba ya ba e tšhuma.

31Joaba a ya ngwakong wa Absalomo gomme a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang bahlanka ba gago ba tšhumile tšhemo ya ka?”

32Absalomo a mo fetola a re: “Ke ka gobane ga se wa tla ge ke roma batho go wena. Ke be ke nyaka gore o ye go kgoši gomme o mpotšišetše yena o re: ‘Ke ka lebaka lang ke tlogile Geshure ka tla mo? Nkabe go bile kaone mola ke no itulela kua.’ ” Gomme Absalomo a tšwela pele a re: “Ke nyaka go ya go kgoši, gomme ge e le gore ke na le molato, gona a mpolaye.”

33Ka gona Joaba a ya go Kgoši Dafida a mmotša se Absalomo a se boletšego. Ka fao kgoši a roma motho gore a bitše Absalomo. Absalomo a ya go yena mme a obama pele ga gagwe. Kgoši a mo amogela a mo atla.

15

Absalomo o itokišetša go tsoša mpherefere

151Ka morago ga tšeo Absalomo a inyakela koloi le dipere, le banna ba go sepela pele ga gagwe ba e ka bago ba masome a fetšago seatla. 2O be a tsoga e sa le bošego gomme a ye go ema ka thoko ga tsela kua kgorong ya motse. Ge motho a etla moo ka molato wo a nyakago gore kgoši a o ahlole, Absalomo o be a mmitša gomme a mmotšiše gore o tšwa kae. E re ge monna yoo a mmoditše kgoro ye a tšwago go yona, 3Absalomo a re: “Bona, molao o kwana le wena, fela ga go moemedi wa kgoši yo a tlago ahlola molato wa gago.” 4Gomme a tlaleletše ka go re: “Nke nkabe ke le moahlodi wa naga ye! Ke moo yo mongwe le yo mongwe yo a nago le taba a bego a tla tla go nna, mme ka mo ahlola ka toka.” 5Ge motho yoo a batamela Absalomo gore a obame pele ga gagwe, Absalomo o be a iša letsogo, a mo sware, mme a mo atle. 6Absalomo a dira seo go Moisraele yo mongwe le yo mongwe yo a tlelago go ahlolwa ke kgoši, ka gona a ba utswa dipelo.

7Ka morago ga mengwaga ye mene15:7 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ye mene” Seheberu se re “ye masome a mane”. Absalomo a re go Kgoši Dafida: “Morena, a ke ye Hebrone ke yo phetha keno ye ke e enetšego Morena. 8Mola ke sa dula Geshure kua Siria ke ile ka enela Morena gore ruri ge a ka mpušetša Jerusalema, ke tla tla ke mo khunamela kua Hebrone.”15:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “kua Hebrone” Seheberu ga se na mantšu a.

9Kgoši a re: “O sepele gabotse.” Ka gona Absalomo a ya Hebrone. 10Gomme a roma batseta dikgorong ka moka tša Israele gore ba bege ba re: “Ge le ekwa phalafala e lla, le goeng le re: ‘Absalomo ke kgoši kua Hebrone!’ ” 11Go be go na le banna ba makgolo a mabedi bao ba bego ba laleditšwe ke Absalomo mme ba sepetše naye go tloga Jerusalema; ba be ba sa tsebe selo ka maano a Absalomo mme ba ile moo ka go se feme selo. 12Gomme ya re mola Absalomo a sa dira dihlabelo, a roma motho motseng wa Gilo gore a yo bitša Ahitofele, yo e bego e le yo mongwe wa baeletši ba Kgoši Dafida. Maano a go theola Dafida setulong a ba le maatla, gomme balatedi ba Absalomo ba oketšega.

Dafida o tšhaba Jerusalema

13Motseta o ile a begela Dafida a re: “Baisraele ba ema le Absalomo.”

14Ka gona Dafida a re go bahlankedi ba gagwe ka moka ba ba bego ba na le yena Jerusalema: “Re swanetše go tšhaba gonabjale ge re nyaka go phologa go Absalomo! Itlhaganeleng! Go sego bjalo o tla fihla mo gonabjale gomme a re fenya mme a bolaya yo mongwe le yo mongwe mo motseng!”

15Bona ba mo fetola ba re: “Ee, kgoši, mong wa rena. Re itokišeditše go dira se sengwe le se sengwe se o se bolelago.” 16Ka gona kgoši a tloga, a sepela le ba lapa la gagwe ka moka le bahlankedi ba gagwe, ntle le metlabo ye lesome ye a ilego a e šadiša go hlokomela mošate.

17Ge kgoši le banna ba gagwe ka moka ba etšwa motseng, ba ile ba ema ngwakong wa mafelelo. 18Bahlankedi ba gagwe ka moka ba ema15:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ema” Seheberu se re “feta”. kgauswi le yena ge baleti ba kgoši ba feta pele ga gagwe. Bahlabani ba makgolo a a selelago bao ba mo latetšego go tloga Gathe le bona ba feta, 19gomme kgoši a re go Itai, moetapele wa bona: “Ke ka lebaka lang o sepela le rena? Boela morago gomme o yo dula le kgoši ye mpsha. Ke wena mofaladi, morakiwa yo a lego kgole le naga ya gabo. 20O dutše mo lebakana le lekopana fela, bjale go ka se be botse gore ke go iše kua le kua. Le mo ke yago ga ke go tsebe. Boela morago le batho ba geno, gomme hle, a Morena e be yo botho go wena mme a go botegele.”15:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gomme hle ... botegele” Seheberu se re “botho le potego”.

21Eupša Itai a mo fetola a re: “Kgoši, ke go enela ka Morena yo a phelago gore ka mehla ke tla ya nago mo o yago gona, le ge e ka hlwa e le lehung.”

22Dafida a mo fetola a re: “Go lokile. Fetela pele.” Ka gona Itai a fetela pele le banna ba gagwe ka moka le basadi le bana ba bona. 23Batho ba be ba lla ka go hlaboša mantšu ge balatedi ba Dafida ba tloga. Kgoši a tshela moedi wa Kidrone, banna ba gagwe ba mo latela, gomme ba tšwa mmogo ba leba lešokeng.

24Moprista Tsadoko o be a le moo a na le Balefi ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano ya Modimo. Ba e bea fase15:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba e bea fase” Seheberu se re “Ba e kgothola”. gomme ba se ke ba e kuka gape go fihlela batho ka moka ba tšwile motseng. Moprista Abiatare le yena o be a le gona.15:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le yena o be a le gona” Seheberu se re “o ile a rotoga”. 25Ke moka kgoši a re go Tsadoko: “Boetša Polokelo ya Kgwerano motseng. Ge ke kgahla Morena, ka letšatši le lengwe o tla mpuša a tlo mpontšha yona gotee le felo mo e dutšego ntshe. 26Eupša ge ke sa mo kgahle – gona go lokile, a a dire ka nna se a se ratago.” 27A tšwela pele a re go Tsadoko: “Bona,15:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Bona” Seheberu se re “A o mmoni?” tloga le Ahimaatse, morwago, le Jonathane, morwa wa Abiatare, o ipoelele motseng, o se ke wa boifa selo. 28Nna ke tla be ke letetše matšibogong a noka kua lešokeng go fihlela le mpotša tše di diregago.” 29Ka gona Tsadoko le Abiatare ba boetša Polokelo ya Kgwerano Jerusalema, gomme ba dula fao.

30Dafida a namela Thaba ya Mehlware a lla; o be a se a rwala dieta, a bile a ikhurumeditše hlogo, e le sešupo sa manyami. Bohle ba ba bego ba mo latela le bona ba be ba ikhurumeditše dihlogo ba lla. 31Ge Dafida a botšwa15:31 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a botšwa” Seheberu se re “a botša”. gore Ahitofele o tsene mpherefereng wa Absalomo, a rapela a re: “Hle, Morena, phuhlamiša dikeletšo tša Ahitofele.”

32Ge Dafida a fihla kua godimo ga thaba moo go bego go le lefelo la tirelo, Hushai, Moaraki, a mo gahlanetša a gagotše diaparo tša gagwe mme a itšhetše hlogo ka mobu. 33Dafida a re go yena: “O ka se nthuše ka selo ge o ka sepela le nna, 34eupša o ka nthuša ka go boela motseng mme wa botša Absalomo gore bjale o tla mo direla ka potego bjalo ka ge o be o direla tatagwe. Gomme o leke ka moo o ka kgonago go gana keletšo ye nngwe le ye nngwe ye Ahitofele a e rotošago. 35Moprista Tsadoko le moprista Abiatare ba tla be ba le gona; o ba botše se sengwe le se sengwe se o se kwago mošate. 36Ba na le barwa ba bona, Ahimaatse le Jonathane, gomme o ka roma bona go nna ba tliša ditaba ka moka tše o di kwago.”

37Ka gona Hushai, mogwera wa Dafida, a boela motseng ge Absalomo a sa goroga.