Sepedi 2000 (NSO00)
13

Amnone le Tamare

131Ka morago ga tšeo gwa hlaga tše di latelago. Absalomo, morwa wa Dafida, o be a na le kgaetšedi ye botse ye leina la yona e bego e le Tamare. Amnone, yo mongwe wa barwa ba Dafida, o ile a mo duma. 2A mo duma kudu a ba a babja, ka gobane o be a bona gore a ka se kgone go kopana naye sephiring; Tamare o be a se a ka a robala le monna, ka gona a ganetšwa go kopana le banna. 3Eupša Amnone o be a na le mogwera yo leina la gagwe e bego e le Jonadaba, morwa wa Shama, morwarragoDafida; yena e be e le monna wa mahlajana. 4Jonadaba a re go Amnone: “Ke wena morwa wa kgoši, fela letšatši le lengwe le le lengwe ke go bona o nyamile. A molato ke eng?”

Amnone a mo fetola a re: “Ke duma Tamare, kgaetšedi ya Absalomo, morwarre ka malapa.”

5Jonadaba a re go yena: “Itire mo nkego o a babja, gomme o robale. Ge tatago a tlilo go bona, o re go yena: ‘Hle, kgopela kgaetšedi ya ka, Tamare, gore a tle a nteše dijo. Ke nyaka gore a apeele dijo tšeo fa mo ke tlago kgona go mmona, gomme a mphe tšona ka boyena.’ ” 6Ka gona Amnone a dira mo nkego o a babja, gomme a ithobadiša.

Kgoši Dafida a yo mmona, gomme Amnone a re go yena: “Hle, dumelela kgaetšediaka, Tamare, a tle a ntirele dinkgwana di se kae fa mo nka mmonago, mme a nteše tšona ka seatla sa gagwe.”

7Ka gona Dafida a roma motho go Tamare ka mošate gore ba re go yena: “Yaa ngwakong wa Amnone, kgaetšediago, mme o mo apeele dijo.” 8Tamare a ya moo gomme a hwetša Amnone a patlamile. A tšea bupi a bo duba, gomme a bopa dinkgwana moo Amnone a bego a kgona go mmona. Ke moka a paka dinkgwana tšeo, 9gomme a tšea pane a di kgotholela sebjaneng gore Amnone a di je, eupša a gana go di ja. A re: “Lena ba bangwe ka moka tšwaang” – gomme ka moka ga bona ba tšwa. 10Ke moo a itšego go yena: “Tliša dinkgwana tšeo mo malaong a ka gomme o nteše tšona ka seatla sa gago.” Tamare a tšea dinkgwana tšela a ya go yena. 11Ge a sa mo fa tšona, Amnone a mo swara mme a re: “Tlaa o robale le nna!”

12Tamare a re: “Aowa, kgaetšedi, hle, o se ke wa nkata! Taba yeo e a šiiša, ga e dirwe mo Israele! 13Ke tla sepela bjang gare ga batho? Gomme ge e le wena o tla goboga kudu mo Israele. Hle, bolela le kgoši, mme ke tloga ke kgolwa gore o tla go neela nna.” 14Eupša Amnone a se ke a mo theetša; gomme ka ge a be a na le maatla go feta Tamare, a mo uša a mo robala.

15Ka morago ga moo Amnone a hloya Tamare kudukudu; bjale o ile a mo hloya kudu go feta ka moo a bego a mo rata pele. A re go yena: “Tšwaa!”

16Tamare a mo fetola a re: “Aowaa, go nthaka ka mokgwa wo ke bobe bjo bogolo13:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go nthaka ... bobe bjo bogolo” Seheberu ga se kwagale gabotse. go feta bjo o sa tšwago go ntira bjona.”

Eupša Amnone a se ke a mo theetša; 17o ile a bitša mohlanka wa gagwe a re: “Tloša mosadi yo mo pele ga ka! Mo kgoromeletše ntle mme o notlele lemati!” 18Mohlanka a mo ntšhetša ntle gomme a notlela lemati.

Tamare o be a apere seaparo se setelele sa matsogo a matelele,13:18 “seaparo se setelele sa matsogo a matelele” goba “seaparo sa mašela a mebalabala” Lebelela Gen. 37:3. seaparo sa mehleng sa matšatšing ao13:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “matšatšing ao” Seheberu se re “diaparo”. sa morwedi wa kgoši yo a sego a tšwa a nyalwa. 19O ile a itšhela hlogo ka melora, a gagola seaparo sela sa gagwe, gomme a sepela a ithwele megono a lla. 20Ge Absalomo, kgaetšedi ya gagwe, a mmona, a mmotšiša a re: “Na Amnone o go tshwentše? Hle, kgaetšedi, o se ke wa iša pelo mafiša ka taba yeo. Ke kgaetšedi ya gago ka malapa, ka gona o se ke wa botša motho taba yeo.” Ka fao Tamare a dula ngwakong wa Absalomo, a šulafetše a le bodutwaneng.

21Ge Kgoši Dafida a ekwa seo se diregilego, a befelwa kudu. 22Absalomo a hloya Amnone kudu ka ge a katile kgaetšedi ya gagwe, Tamare, mo e lego gore o ile a se ke a hlwa a mmolediša.

Absalomo o lefeletša Tamare

23Ka morago ga mengwaga ye mebedi Absalomo o be a kota dinku tša gagwe kua Baale-Hatsore, kgauswi le motse wa Efraime, gomme a laletša barwa ba kgoši ka moka. 24A ya go Kgoši Dafida a re: “Kgoši, ke kota dinku tša ka. Wena le bahlankedi ba gago a re yeng le nna moo monyanyeng woo.”

25Kgoši a mo fetola a re: “Aowa, ngwanaka. O tla senyegelwa kudu ge re ka ya ka moka.” Absalomo a fela a mo phegeletše, eupša kgoši a se ke a dumela, mme a kgopela Absalomo gore a sepele.

26Fela Absalomo a re: “Go lokile, gona lesa mogolwake Amnone a ye.”

Kgoši a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang a swanetše go ya?” 27Eupša Absalomo a fela a mo phegeletše go fihlela Dafida a laela Amnone le barwa ba gagwe ba bangwe gore ba ye le Absalomo.

Absalomo a dira mokete wa segoši,13:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Absalomo a dira mokete wa segoši” Seheberu ga se na mantšu a. 28gomme a laela bahlanka ba gagwe a re: “Le dišeng ge Amnone a nwele kudu, gomme ge ke re: ‘Mmolayeng!’ le mmolaye. Le se ke la boifa – e tla be e le nna ke itšego le mmolaye. Le beng ba bogale mme le se ke la dikadika!” 29Ka gona bahlanka bao ba phetha ditaelo tša Absalomo ba bolaya Amnone. Gomme barwa ba bangwe ba Dafida ba namela dimeila tša bona ba tšhaba.

30Ge ba sa le tseleng ba eya gae, Dafida a botšwa gore Absalomo o bolaile barwa ba kgoši ka moka – ga go le o tee wa bona yo a šetšego. 31Kgoši a emelela, a gagola diaparo tša gagwe ka manyami, gomme a patlama fase. Bakgomana ba ba bego ba le fao le yena le bona ba gagola diaparo tša bona. 32Eupša Jonadaba, morwa wa Shama, morwarragoDafida, a re: “Mong wa ka, ga se gwa bolawa barwa ba gago ka moka. Ke Amnone fela yo a hwilego. O be o ka no bona ka go lebelela Absalomo sefahlego gore o be a feditše le pelo go dira taba ye go tloga ka letšatši lela Amnone a ilego a kata kgaetšedi ya gagwe, Tamare. 33Ka gona, kgoši, o se ke wa kgolwa pego ye e rego barwa ba gago ka moka ba hwile; ke Amnone fela yo a bolailwego.”

34Ka nako yeo ke ge Absalomo a tšhabile.

Go sa le bjalo, mohlabani yo a bego a letile motse a bona lešaba le legolo le theoga thabeng ka tsela ye e tšwago Horonaime.13:34 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ye e tšwago Horonaime” Seheberu se re “ka morago ga gagwe”. A ya go kgoši a mmegela seo a se bonego.13:34 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “A ya ... bonego” Seheberu ga se na mantšu a. 35Jonadaba a re go yena: “Bao ke barwa ba kgoši ba etla, bjalo ka ge nna, mohlanka wa gago, ke boletše ka re ba tla tla.” 36Ge a seno fetša go bolela, barwa ba Dafida ba tsena; ba thoma go lla, gomme Dafida le bakgomana ba gagwe le bona ba lla gabohloko.

37-38

13:37
2 Sam. 3:3
Absalomo o be a tšhabile a ile go kgoši ya Geshure, Talmai, morwa wa Amihude, gomme a dula moo mengwaga ye meraro. Dafida a llela morwa wa gagwe, Amnone, nako ye telele; 39eupša ge a fetša go mo llela, a golelwa Absalomo, morwa wa gagwe, kudu.