Sepedi 2000 (NSO00)
11

Dafida le Batseba

111

11:1
1 Dikr. 20:1
Seruthwane se se latelago, nakong yeo ka yona magoši gantši a yago ntweng, Dafida o ile a ntšha Joaba le balaodi ba gagwe le madira ka moka a Baisraele; ba fenya Baamone mme ba dikanetša motse wa Raba. Eupša Dafida yena o be a šetše Jerusalema.

2Ka letšatši le lengwe, ka merithi ye megolo, Dafida a tsoga malaong a gagwe gomme a namelela tlhakeng ya ngwako wa mošate. Ge a sepelasepela moo godimo, a bona mosadi a hlapa. E be e le yo mobotsebotse. 3Ka gona a roma motseta gore a yo botšiša gore ke mang, gomme a kwa gore ke Batseba, morwedi wa Amiele, mosadi wa Uria, Mohete. 4Dafida a roma batseta gore ba ye ba mo tšee; ba mo tliša go yena, gomme a robala le yena. Batseba o be a sa tšo fetša go itlhwekiša ka ge a be a bone kgwedi. Ka morago a ipoelela gae. 5Ge go fetile lebaka a lemoga gore o imile, gomme a roma motho go Dafida gore a mo tsebiše.

6Ke moo Dafida a romilego motseta go Joaba a re: “Nthomele Uria, Mohete.” Ka gona Joaba a mo romela yena. 7Ge Uria a fihla, Dafida a mmotšiša ge eba Joaba le madira ba sa phela gabotse, le gore a ntwa e tšwela pele bjang. 8Ke moo a itšego go Uria: “Sepela gae o yo khutša gannyane.” Uria a tloga, gomme Dafida a romela mpho lapeng la gagwe. 9Eupša Uria a se ke a ya gae; o ile a ithobalela kgorong ya mošate le baleti ba kgoši. 10Ge Dafida a ekwa gore Uria ga se a ka a ya gae, a mmotšiša a re: “O sa tšwa leetong le letelele; ke ka lebaka lang o se wa ya gae?”

11Uria a mo fetola a re: “Banna ba Israele le ba Juda ba phela ka mešašeng, gomme Polokelo ya Kgwerano e na le bona; molaodi wa ka, Joaba, le bahlanka ba gago ba hlomile mešaša kua mabaleng. A nka ya gae bjang ka ya ka ja, ka nwa, mme ka robala le mosadi wa ka? Ke ena ka wena, kgoši, gore nka se tsoge ke dirile taba yeo!”

12Ka gona Dafida a re: “Gona dula mo letšatši ka moka, gomme ka moswane re tla laelana wa boela morago.” Ka gona Uria a dula Jerusalema letšatši leo le le le latelago. 13Dafida a mo laletša gore a tle dijong tša mantšiboa. Ba ja gomme a mo tagiša bjala. Eupša le bjona bošegong bjoo Uria a se ke a ya gae; o ile a ithobalela mola a bego a robetše gona le baleti ba kgoši.

14Mosong wo o latelago Dafida a ngwalela Joaba lengwalo gomme a le romela ka Uria. 15A ngwala a re: “Bea Uria ka pele, moo ntwa e galefilego kudu, gomme lena le katakateng gore a bolawe.” 16Ka gona, ya re ge Joaba a sa dikaneditše motse, a romela Uria lefelong le a bego a tseba gore fao go na le manaba a bogale. 17Madira a manaba a tšwa motseng gomme a lwa le madira a Joaba; balaodi ba bangwe ba madira a Dafida ba bolawa, gomme gwa bolawa le Uria.

18Ke moo Joaba a romilego motho go Dafida go yo mmegela tša ntwa, 19gomme a laela motseta yoo a re: “Ka morago ga ge o begetše kgoši tša ntwa ka moka, 20a ka befelwa gomme a go botšiša a re: ‘Ke ka lebaka lang le ile la batamela motse kudu go lwa le bona? A le be le sa lemoge gore ba tla thunya metsi ba le morakong wa motse? 21

11:21
Baahl. 9:53
A ga le sa gopola ka moo Abimeleke, morwa wa Gideone, a bolailwego ka gona? E bile kua Tebetse moo mosadi a ilego a lahlela tšhilo ka morako gomme a mmolaya. Ke ka lebaka lang ge le ile la batamela morako ka mokgwa woo?’ Ge kgoši a ka go botšiša taba yeo, o mmotše o re: ‘Mohlanka wa gago, Uria, Mohete, le yena o bolailwe.’ ”

22Ka gona motseta yoo a ya go Dafida gomme a mmotša se Joaba a mo laetšego gore a se bolele. 23A re: “Manaba a rena a be a re feta ka maatla gomme ba tšwa motseng go tlo lwa le rena nageng, eupša re ile ra ba gomišetša kgorong ya motse. 24Ke moo ba thunyeditšego metsi go rena ba le morakong, gomme bahlanka ba bangwe ba kgoši ba bolawa; mohlanka wa gago, Uria, Mohete, le yena o bolailwe.”

25Dafida a re go motseta yoo: “O tiiše Joaba maatla gomme o mmotše gore a se ke a tshwenyega, ka gobane motho a ka se tsebe gore go ile go hwa mang ntweng. O mmotše gore a hlasele motse ka maatla gomme a o thope.”

26Ge Batseba a ekwa gore monna wa gagwe o bolailwe, o ile a mo llela. 27Ge nako ya go ilela e fetile, Dafida a laela gore a tlišwe mošate; ya ba mosadi wa gagwe gomme a mmelegela morwa. Eupša Morena a se ke a thabela seo Dafida a bego a se dirile.

12

Molaetša wa Nathane le boitsholo bja Dafida

121

12:1
Pes. 51
Morena a roma moprofeta Nathane go Dafida. Nathane a ya go yena a re: “Go be go na le banna ba babedi ba ba bego ba dula motseng o tee; yo mongwe e be e le mohumi, yo mongwe e le modiidi. 2Monna yo a humilego o be a na le dikgomo le dihuswane tše ntšintši, 3mola monna wa modiidi yena a be a se na selo, ge e se kwanyana e tee fela ya tshatšana ye a bego a e rekile. O be a e hlokomela, gomme ya gola lapeng la gagwe le bana ba gagwe. O be a e fepa ka dijo tša gagwe, a e noša ka senwelo sa gagwe, mme a e fara diropeng. Kwanyana yeo e be nke ke morwedi wa gagwe. 4Ka letšatši le lengwe moeng o ile a etela monna yola wa mohumi. Mohumi a se ke a rata go hlabela moeng seruiwa sa gagwe se sengwe – a mo hlabela kwanyana yela ya monna wa modiidi.”

5Dafida a galefela monna yoo wa mohumi kudu gomme a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago gore monna yo a dirilego taba yeo o swanetše go bolawa! 6Ka ge a dirile taba yeo ya sehlogo o swanetše go lefa gane seo a se tšerego.”

7Nathane a re go Dafida: “Monna yoo ke wena! Gomme se Morena Modimo wa Israele a se bolelago sese: ‘Ke nna ke go beilego kgoši ya Israele, gomme ke nna ke go phološitšego go Saulo. 8Ke go file mmušo wa gagwe le basadi ba gagwe; ke go beile kgoši ya Israele le Juda. Ge eba tšeo di be di se tša lekana, nkabe ke go okeleditše ka tše ntši go feta moo. 9Ke ka lebaka lang ge o nyaditše ditaelo tša ka? Ke ka lebaka lang o dirile taba ye mpe ye? O dirile gore Uria a bolawe ntweng; o dirile gore Baamone ba mmolaye, gomme wena wa tšea mosadi wa gagwe! 10Bjale, molokong wo mongwe le wo mongwe go tla ba le ditlogolo tša gago tše dingwe tše di hwago lehu la lerumo, ka gobane o nnyaditše wa tšea mosadi wa Uria. 11

12:11-12
2 Sam. 16:22
Ke a go botša ke re ke tla dira gore yo mongwe wa lapa la gago a go tlišetše matshwenyego. O tla be o lebeletše ge ke go amoga basadi ba gago mme ke ba fa monna yo mongwe; gomme yena o tla robala le bona mosegare wo monana. 12Wena o dirile sebe sephiring, eupša nna ke tla dira gore taba yeo e direge mosegare wo mogolo gore Baisraele ka moka ba di bone.’ ”

13Dafida a re: “Ke dirile sebe pele ga Morena.”

Nathane a mo fetola a re: “Morena o a go lebalela; o ka se hwe. 14Eupša ka gobane o nyaditše Morena kudu ka go dira taba ye, ngwana wa gago o tla hwa.” 15Ke moka Nathane a boela gae.

Morwa wa Dafida o a hwa

Morena a dira gore ngwana yola mosadi wa Uria a mmelegetšego Dafida a babje kudu. 16Dafida a rapela Morena gore ngwana a fole. O be a ikona dijo, gomme bošego bjo bongwe le bjo bongwe a tsena phapošing ya gagwe mme a patlama lebatong bošego ka moka. 17Bakgomana ba gagwe ba be ba eya go yena ba mo kgopela gore a tsoge, eupša yena a gana, mme le ge go iwa dijong a sa ye. 18Ka morago ga matšatši a a šupago ngwana yoo a hwa, gomme bakgomana ba Dafida ba boifa go mmotša taba yeo. Ba ile ba re: “Ge ngwana a sa phela, Dafida o be a sa re šetše ge re bolela naye. A re tla mmotša bjang gore ngwana wa gagwe o hwile? A ka ikgobatša ka mokgwa wo mongwenyana!”

19Ge Dafida a ba bona ba sebasebelana, a lemoga gore ngwana o hwile. Ka gona a ba botšiša a re: “A ngwana o hwile?”

Ba mo fetola ba re: “Ee, o hwile.”

20Dafida a tsoga lebatong, a hlapa, a tlola, mme a apara diaparo tše dingwe. Ke moka a ya go khunamela Morena ka ngwakong wa yena Morena. Ge a fihla mošate, a kgopela dijo, gomme ge di tlišitšwe a ja. 21Bakgomana ba gagwe ba re go yena: “Taba ye e a re makatša. Ge ngwana a sa phela, o be o mo llela gomme o ikona dijo; eupša ge a seno hwa, o tsogile wa ja!”

22Dafida a ba fetola a re: “Ee, ke be ke ikona dijo ke lla ge a sa phela. Ke be ke gopola gore Morena o tla nkgaugela gomme a se ke a lesa ngwana a ehwa. 23Eupša bjale ka gore o hwile, ke tla be ke sa ikonelang dijo? Kgane nka mmuša a phele gape? Ka letšatši le lengwe ke tla ya moo a lego ntshe, eupša yena a ka se tsoge a boetše go nna.”

Solomone o a belegwa

24Ke moo Dafida a homoditšego mosadi wa gagwe, Batseba. A robala naye, gomme a belega morwa; Dafida a mo rea leina la Solomone. Morena a rata mošemanyana yoo 25gomme a laela moprofeta Nathane go mo rea leina la Jedidia,12:25 “Jedidia” Leina le ka Seheberu le ra go re “Moratiwa wa Morena”. ka gobane Morena a be a mo rata.

Dafida o thopa motse wa Raba

(1 Dikr. 20:1-3)

26Joaba o be a sa tšwela pele a hlasela motse wa Raba, mošate wa naga ya Amone, gomme a šetše a batametše go o thopa. 27A roma batseta go Dafida gore ba mmegele ba re: “Ke hlasetše motse wa Raba gomme ke thopile lehlakore leo meetse a tšwago go lona. 28Bjale bokanya madira a gago ao a šetšego, o hlasele motse mme o o thope ka bowena. Ga ke nyake gore go tle go bolelwe gore o thopilwe ke nna.” 29Ka gona Dafida a bokanya madira a gagwe, a ya motseng wa Raba, a o hlasela mme a o fenya. 30Hlogong ya modimo wa seswantšho wa Baamone, Milkomo,12:30 “modimo wa seswantšho wa Baamone, Milkomo” goba “kgoši ya Baamone” Dafida a tšea mphapahlogo wa gauta wa boima bjo e ka bago dikilokramo tše masome a mararo wo o nago le legakabje. A ithweša wona hlogong. A tšea le thoto ye ntšintši motseng, 31gomme a laela batho ba wona gore ba šome ka disaga le ka megoma ya tshipi le ka dilepe, gomme a ba gapeletša go dira12:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go dira” Lebelela 1 Dikr. 20:3. Seheberu se re “go putla go dira”. ditena. O ile a dira sona seo go batho ba metse ye mengwe ka moka ya Baamone. Ka morago yena le banna ba gagwe ba boela Jerusalema.

13

Amnone le Tamare

131Ka morago ga tšeo gwa hlaga tše di latelago. Absalomo, morwa wa Dafida, o be a na le kgaetšedi ye botse ye leina la yona e bego e le Tamare. Amnone, yo mongwe wa barwa ba Dafida, o ile a mo duma. 2A mo duma kudu a ba a babja, ka gobane o be a bona gore a ka se kgone go kopana naye sephiring; Tamare o be a se a ka a robala le monna, ka gona a ganetšwa go kopana le banna. 3Eupša Amnone o be a na le mogwera yo leina la gagwe e bego e le Jonadaba, morwa wa Shama, morwarragoDafida; yena e be e le monna wa mahlajana. 4Jonadaba a re go Amnone: “Ke wena morwa wa kgoši, fela letšatši le lengwe le le lengwe ke go bona o nyamile. A molato ke eng?”

Amnone a mo fetola a re: “Ke duma Tamare, kgaetšedi ya Absalomo, morwarre ka malapa.”

5Jonadaba a re go yena: “Itire mo nkego o a babja, gomme o robale. Ge tatago a tlilo go bona, o re go yena: ‘Hle, kgopela kgaetšedi ya ka, Tamare, gore a tle a nteše dijo. Ke nyaka gore a apeele dijo tšeo fa mo ke tlago kgona go mmona, gomme a mphe tšona ka boyena.’ ” 6Ka gona Amnone a dira mo nkego o a babja, gomme a ithobadiša.

Kgoši Dafida a yo mmona, gomme Amnone a re go yena: “Hle, dumelela kgaetšediaka, Tamare, a tle a ntirele dinkgwana di se kae fa mo nka mmonago, mme a nteše tšona ka seatla sa gagwe.”

7Ka gona Dafida a roma motho go Tamare ka mošate gore ba re go yena: “Yaa ngwakong wa Amnone, kgaetšediago, mme o mo apeele dijo.” 8Tamare a ya moo gomme a hwetša Amnone a patlamile. A tšea bupi a bo duba, gomme a bopa dinkgwana moo Amnone a bego a kgona go mmona. Ke moka a paka dinkgwana tšeo, 9gomme a tšea pane a di kgotholela sebjaneng gore Amnone a di je, eupša a gana go di ja. A re: “Lena ba bangwe ka moka tšwaang” – gomme ka moka ga bona ba tšwa. 10Ke moo a itšego go yena: “Tliša dinkgwana tšeo mo malaong a ka gomme o nteše tšona ka seatla sa gago.” Tamare a tšea dinkgwana tšela a ya go yena. 11Ge a sa mo fa tšona, Amnone a mo swara mme a re: “Tlaa o robale le nna!”

12Tamare a re: “Aowa, kgaetšedi, hle, o se ke wa nkata! Taba yeo e a šiiša, ga e dirwe mo Israele! 13Ke tla sepela bjang gare ga batho? Gomme ge e le wena o tla goboga kudu mo Israele. Hle, bolela le kgoši, mme ke tloga ke kgolwa gore o tla go neela nna.” 14Eupša Amnone a se ke a mo theetša; gomme ka ge a be a na le maatla go feta Tamare, a mo uša a mo robala.

15Ka morago ga moo Amnone a hloya Tamare kudukudu; bjale o ile a mo hloya kudu go feta ka moo a bego a mo rata pele. A re go yena: “Tšwaa!”

16Tamare a mo fetola a re: “Aowaa, go nthaka ka mokgwa wo ke bobe bjo bogolo13:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go nthaka ... bobe bjo bogolo” Seheberu ga se kwagale gabotse. go feta bjo o sa tšwago go ntira bjona.”

Eupša Amnone a se ke a mo theetša; 17o ile a bitša mohlanka wa gagwe a re: “Tloša mosadi yo mo pele ga ka! Mo kgoromeletše ntle mme o notlele lemati!” 18Mohlanka a mo ntšhetša ntle gomme a notlela lemati.

Tamare o be a apere seaparo se setelele sa matsogo a matelele,13:18 “seaparo se setelele sa matsogo a matelele” goba “seaparo sa mašela a mebalabala” Lebelela Gen. 37:3. seaparo sa mehleng sa matšatšing ao13:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “matšatšing ao” Seheberu se re “diaparo”. sa morwedi wa kgoši yo a sego a tšwa a nyalwa. 19O ile a itšhela hlogo ka melora, a gagola seaparo sela sa gagwe, gomme a sepela a ithwele megono a lla. 20Ge Absalomo, kgaetšedi ya gagwe, a mmona, a mmotšiša a re: “Na Amnone o go tshwentše? Hle, kgaetšedi, o se ke wa iša pelo mafiša ka taba yeo. Ke kgaetšedi ya gago ka malapa, ka gona o se ke wa botša motho taba yeo.” Ka fao Tamare a dula ngwakong wa Absalomo, a šulafetše a le bodutwaneng.

21Ge Kgoši Dafida a ekwa seo se diregilego, a befelwa kudu. 22Absalomo a hloya Amnone kudu ka ge a katile kgaetšedi ya gagwe, Tamare, mo e lego gore o ile a se ke a hlwa a mmolediša.

Absalomo o lefeletša Tamare

23Ka morago ga mengwaga ye mebedi Absalomo o be a kota dinku tša gagwe kua Baale-Hatsore, kgauswi le motse wa Efraime, gomme a laletša barwa ba kgoši ka moka. 24A ya go Kgoši Dafida a re: “Kgoši, ke kota dinku tša ka. Wena le bahlankedi ba gago a re yeng le nna moo monyanyeng woo.”

25Kgoši a mo fetola a re: “Aowa, ngwanaka. O tla senyegelwa kudu ge re ka ya ka moka.” Absalomo a fela a mo phegeletše, eupša kgoši a se ke a dumela, mme a kgopela Absalomo gore a sepele.

26Fela Absalomo a re: “Go lokile, gona lesa mogolwake Amnone a ye.”

Kgoši a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang a swanetše go ya?” 27Eupša Absalomo a fela a mo phegeletše go fihlela Dafida a laela Amnone le barwa ba gagwe ba bangwe gore ba ye le Absalomo.

Absalomo a dira mokete wa segoši,13:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Absalomo a dira mokete wa segoši” Seheberu ga se na mantšu a. 28gomme a laela bahlanka ba gagwe a re: “Le dišeng ge Amnone a nwele kudu, gomme ge ke re: ‘Mmolayeng!’ le mmolaye. Le se ke la boifa – e tla be e le nna ke itšego le mmolaye. Le beng ba bogale mme le se ke la dikadika!” 29Ka gona bahlanka bao ba phetha ditaelo tša Absalomo ba bolaya Amnone. Gomme barwa ba bangwe ba Dafida ba namela dimeila tša bona ba tšhaba.

30Ge ba sa le tseleng ba eya gae, Dafida a botšwa gore Absalomo o bolaile barwa ba kgoši ka moka – ga go le o tee wa bona yo a šetšego. 31Kgoši a emelela, a gagola diaparo tša gagwe ka manyami, gomme a patlama fase. Bakgomana ba ba bego ba le fao le yena le bona ba gagola diaparo tša bona. 32Eupša Jonadaba, morwa wa Shama, morwarragoDafida, a re: “Mong wa ka, ga se gwa bolawa barwa ba gago ka moka. Ke Amnone fela yo a hwilego. O be o ka no bona ka go lebelela Absalomo sefahlego gore o be a feditše le pelo go dira taba ye go tloga ka letšatši lela Amnone a ilego a kata kgaetšedi ya gagwe, Tamare. 33Ka gona, kgoši, o se ke wa kgolwa pego ye e rego barwa ba gago ka moka ba hwile; ke Amnone fela yo a bolailwego.”

34Ka nako yeo ke ge Absalomo a tšhabile.

Go sa le bjalo, mohlabani yo a bego a letile motse a bona lešaba le legolo le theoga thabeng ka tsela ye e tšwago Horonaime.13:34 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ye e tšwago Horonaime” Seheberu se re “ka morago ga gagwe”. A ya go kgoši a mmegela seo a se bonego.13:34 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “A ya ... bonego” Seheberu ga se na mantšu a. 35Jonadaba a re go yena: “Bao ke barwa ba kgoši ba etla, bjalo ka ge nna, mohlanka wa gago, ke boletše ka re ba tla tla.” 36Ge a seno fetša go bolela, barwa ba Dafida ba tsena; ba thoma go lla, gomme Dafida le bakgomana ba gagwe le bona ba lla gabohloko.

37-38

13:37
2 Sam. 3:3
Absalomo o be a tšhabile a ile go kgoši ya Geshure, Talmai, morwa wa Amihude, gomme a dula moo mengwaga ye meraro. Dafida a llela morwa wa gagwe, Amnone, nako ye telele; 39eupša ge a fetša go mo llela, a golelwa Absalomo, morwa wa gagwe, kudu.