Sepedi 2000 (NSO00)
2

Baruti ba maaka

21Le setšhabeng sa Israele go bile le baprofeta ba maaka, mme ka wona mokgwa woo le mo go lena go tla ba le baruti ba maaka. Ba tla tla le dithuto tše e sego tšona tše di išago tahlegong, ba ba ba latola Mong wa bona yo a ba rekolotšego, gomme ka go dira bjalo ba ikobela lehu la tšhoganetšo. 2Ba bantši ba tla ya le ditiro tša bona tša bohlola, gomme ka lebaka la bona Tsela ya therešo e tla nyefolwa. 3Ka lebaka la megabaru ya bona ba tla le fora gore ba ikhole ka go le botša ditaba tša maaka. E šetše e le kgale Modimo a itokišetša go ba otla, mme o mo tseleng ya go tlo ba fediša.

4Barongwa bale ba go ka ba dira dibe o ile a se ba šokele, eupša o ile a ba lahlela ka heleng moo ba kgokilwego ka diketane ka meleteng ya leswiswi, ba beetšwe Letšatši la Kahlolo. 5

2:5
Gen. 6:1 – 7:24
Le lefase lela la kgale Modimo o ile a se le šokele, eupša lefase leo la bahlokamodimo o ile a le khupetša ka meetsefula; a phološa fela Noa, yo a bego a ruta batho go phela ka mokgwa wa go loka, a phološa le ba bangwe ba ba šupago. 6
2:6
Gen. 19:24
Le motse wa Sodoma le wa Gomora o ile a e lahla, a e fediša ka go e fiša lorelore, a bontšha se se tlago hlagela bahlokamodimo. 7
2:7
Gen. 19:1-16
A hlakodiša monna wa moloki, Lota, yo a bego a tshwentšwe ke bohlola bja batho bao ba go se phethe molao. 8Monna yoo wa moloki yo a bego a agile le bona, ka mehla o be a tsota ge a bona a bile a ekwa ditiro tša bona tše kgopo. 9Morena o kgona go hlakodiša batho ba barapedi melekong ya bona, bakgopo o ba bolokela Letšatši la Kahlolo go tlo ba otla, 10gagolo ba ba latelago ditumo tša bona tše mpe tša ditšhila, le ba ba nyatšago pušo ya Modimo.

Bona baruti bao ba na le kgang le makoko, ga ba šie le go nyefola dihlolwabarongwa tša letago, 11etšwe dihlolwabarongwa tšona, le ge di feta baruti bao ba maaka ka go tia le ka maatla, di sa ba bee molato ka go ba nyefola mo pele ga Morena. 12Fela baruti ba ba swana le diphoofolo tše di sa kgonego go nagana, tše di yago ka tlhago ya tšona, diphoofolo tša naga tše di tswaletšwego go thewa le go bolawa. Ba nyefola se ba sa se kwešišego. Ba tla fedišwa bjalo ka diphoofolo tša naga, 13gomme moputso wa bona e tla ba mahloko, ka lebaka la ge le bona ba hlotše mahloko. Mo go bona boipshino ke go hlwela botagwa letšatši ka moka. Ke bomahlabišadihlong ba ba le gobošago ka go ja le lena ba ntše ba phonkgela mojong. 14Ka mehla ba tsoma mosadi yo ba ka robalago le yena; ba dula ba faletše go dira sebe. Ba goketša ba ba fokolago tumelong, mola bona beng ba hlalefetše megabaru. Ke ba ba rogakilwego ke Modimo. 15

2:15-16
Num. 22:4-35
Ba phamogile tseleng ya go loka mme ba timetše; ba tšere ka tsela yela e ilego ya tšewa ke Bileamo, morwa wa Bosoro,2:15 “Bosoro” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Beore”. yola a bego a rata tšhelete ye a bego a e hwetša ka go dira tše kgopo, 16gomme a kgalelwa bokgopo bja gagwe – pokolo ya gagwe, selo se se sa kgonego go bolela, ya bolela ka lentšu la motho gomme ya thibela bošilo bja moprofeta yoo.

17Batho bao ba swana le didiba tše di pšhelego, ba bjalo ka maru a kgodi a a tšewago ke ledimo. Modimo o ba beetše madulo leswiswing le leso. 18Dipolelo tša bona ke tša boikgogomošo le botlaela, gomme ba ba sa tšogo phonyokga ka go ikgaoganya le balahlegi, ba ba thea ka ditumo tša bona tše mpe tša nama. 19Ba ba holofetša tokologo etšwe bona beng e le makgoba a mekgwa ye mebe – gobane motho e ba lekgoba la sengwe le sengwe se se mo fentšego. 20Ge motho a ile a phonyokga motšhilafatšo wa bobe bja lefase ka go tseba Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste, gomme ka morago motšhilafatšo woo wa boela wa mo kgakga, seemo sa gagwe sa mafelelo e ba se sebe go feta sela a bilego go sona pele. 21Go ka be go bile kaone go yena ge a ka be a se a ka a tseba tsela ya boloki, go na le gore a re go e tseba a tle a furalele molao wo mokgethwa wo a o filwego. 22

2:22
Diema 26:11
Tše di mo hlagetšego di bontšha gore polelo ye e a rereša ye e rego: “Mpša e boela mahlatšeng a yona,” le ye e rego: “Kolobe e re go hlapa ya boelela go pshikologa ka lerageng.”

3

Tša maboo a Morena

31Barategi, lengwalo le ke le ngwalelago lona bjale ke la bobedi. Ka mangwalo a mabedi a ke lekile go tsoša menagano ye e hlwekilego ka go lena ka go le gopotša ditaba tše. 2Le gopole mantšu ao a kilego a bolelwa ke baprofeta ba bakgethwa kgale, le taelo ya Morena le Mophološi ye le e filwego ke baapostola ba gabolena. 3

3:3
Jud. 18
Sa mathomo, le tsebe gore mehleng ya mafelelo go tla tšwelela bakodutli bao maitshwaro a bona a laolwago ke ditumo tša bona, 4ba le botšiša ba re: “Kholofetšo ya gore Kriste o tla boa e feletše kae? Etse badumedi bale ba mathomo ba hwile, eupša tšohle di sa no swana le mola lefase le hlolwa!” 5
3:5
Gen. 1:6-9
Batho bao ba itebatša taba e tee ya gore kgale Modimo o ile a ntšha taelo, gomme legodimo le lefase tša hlolega. Lefase le hlolegile meetseng le hlolwa ka meetse, 6
3:6
Gen. 7:11
gomme ke ka meetse, meetse ale a morwalela, mo lefase la nako yela le ilego la fedišwa. 7Legodimo la mehleng yeno le lefase la gona le tšona di lotolwa ka yona taelo yela ya Modimo, gore di tle di fedišwe ka mollo. Di beetšwe mohla bahlokamodimo ba tlago sekišwa ba fedišwa.

8

3:8
Pes. 90:4
Barategi, taba e tee ye le sego la swanela go e lebala ke gore go Morena letšatši le tee le swana le mengwaga ye sekete, le mengwaga ye sekete e swana le letšatši le tee. 9Morena ga a diege go phetha tše a di tshepišitšego batho, bjalo ka ge ba bangwe ba gopola. Sa gagwe ke go se le felele pelo, ka ge a sa nyake gore go lahlege motho, eupša a nyaka gore bohle ba itsholele dibe tša bona.

10

3:10
Mat. 24:43
Luk. 12:39
1 Bat. 5:2
Kut. 16:15
Letšatši la Morena le tla tla bjalo ka lehodu. Mohlang woo magodimo a tla nyamelela ka lešata le legolo; dilo ka moka tše di lego kua leratadimeng di tla fedišwa ka go fišwa; lefase gotee le tšohle tše di lego go lona di tla timelela. 11Ka ge tšohle tše di tlilo fedišwa ka tsela ye, lena le swanetše go ba ba babjang? Le swanetše go ba ba bakgethwa ba ba ineetšego go Modimo, 12le le gare le letetše Letšatši la Modimo, mme le le akgofiša – lona Letšatši le ka lona magodimo a tlago swa a fedišwa, gomme dilo tše di lego kua leratadimeng tša tološwa ke phišo. 13
3:13
Jes. 65:17
66:22
Kut. 21:1
Ge e le rena re letetše se Modimo a re hlofeditšego sona: e lego magodimo a mafsa le lefase le lefsa, moo go tlago aga toka.

14Ka gona, barategi, ge le sa letetše dilo tšeo, le ikokoropele go ba ba ba se nago sepatso goba bosodi mo go Modimo le ithakgaletše le yena. 15Le tšee go se fele pelo ga Morena e le sebaka sa go phološwa ga lena, go swana le Paulose, ngwanaborena, yo re mo ratago, ge a ile a le ngwalela mangwalo, a šomiša bohlale bjo a bo filwego ke Modimo. 16Ke tšona tše a di bolelago ka mangwalo ka moka ao a a ngwadilego mabapi le taba ye. Ka mangwalong a gagwe go na le taba tše thata tšeo ba ba sego ba rutega le ba ba fokolago tumelong ba menolago tlhalošo ya tšona, go etša ge ba menola le tše dingwe ditemana tša Mangwalo a Makgethwa. Ke ka moo bona beng ba itahlago ka gona.

17Le a tseba, lena barategi, gore batho ba bangwe ba menola tlhalošo ya ditemana tša Mangwalo a Makgethwa. Le itlhokomele, gore le se tlo timetšwa ke batho ba ba sa phethego molao, gomme la ba ba pelopedi tumelong ya lena. 18Sa lena a e fele e eba go maatlafatšwa ke dimpho tša Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste, le go mo tseba bokaone. Yena a a tumišwe bjale le ka mehla! Amene.