Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Simone1:1 “Simone” Mo leina la Simone le ngwadilwe ka Seheberu go re “Simeone”. Petrose, mohlanka le moapostola wa Jesu Kriste, ke dumediša bao, ka go loka ga Modimo wa rena, yena Mophološi Jesu Kriste, ba filwego tumelo ye bohlokwa bjalo ka ya rena, ke re:

2Nke le okeletšwe kgaugelo le khutšo ka go tseba Modimo le Jesu, Morena wa rena.

Se Mokriste a swanetšego go ba sona

3Maatla a gagwe a bomodimo a re file tšohle tše re di hlokago gore re phele, le gore re mo direle ka go tseba yo a re biditšego ka go re bontšha letago la gagwe le boloki. 4Ke ka tšona dilo tše ge a re file dilo tše bohlokwa le gona tše dikgolo kudu tše a re holofeditšego tšona, gore ka tšona le kgone go phonyokga bokgopo bjo ditumo tše mpe di bo tlišitšego lefaseng, mme le tle le hwetše kabelo ya se Modimo a lego sona. 5Ka lebaka la yona taba ye le ikokoropele go oketša tumelo ya lena ka boloki; boloki le bo oketše ka tsebo; 6tsebo le e oketše ka boitshwaro; boitshwaro le bo oketše ka kgotlelelo; kgotlelelo le e oketše ka borapedi; 7borapedi le bo oketše ka go ratana ga badumedi; go ratana ga badumedi le go oketše ka leratorato. 8Ge le na le tšeo ebile le na le tšona ka bontši, di tla le fa mafolofolo a go tseba Morena wa rena, Jesu Kriste, le go le kgontšha go phela go ya ka tsebo yeo. 9Eupša yo a se nago le tšona o swana le motho wa go se bone gabotse, wa go bonela kgauswi. Modumedi yo mobjalo o lebetše gore Modimo o mo hlwekišitše dibe tšela tša gagwe tša pele.

10Ka gona, banabešo, le itiišeng go dira gore go bitšwa le go kgethwa ke Modimo ga lena go thupele. Ge le ka dira bjalo, le ka se tsoge le kgelogile. 11Ka mokgwa woo le tla bulelwa tsela ya go tsena mmušong wa go ya go ile wa Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste.

12Ka fao, ka mehla ke tla fela ke le gopotša ditaba tše le ge le šetše le di tseba le bile le tiišeditšwe nneteng yeo le nago le yona. 13Ke bona go lebane gore ge ke sa phela ke fele ke le gopotša ditaba tše. 14Gape ke a tseba gore kgauswinyana ke tla be ke ikhwetše, bjalo ka ge Morena wa rena, Jesu Kriste, a ntemošitše. 15Ka gona, ke tla ikokoropela gore ge ke šetše ke itshepeletše, le šale le na le sa go le gopotša ditaba tše ka mehla.

Dihlatse tša letago la Kriste

16Rena mola re le anegela tša maatla a Morena wa rena, Jesu Kriste, le tša go tla ga gagwe, re be re sa le theele dinonwane tša mahlajana a batho. Re be re le anegela tša borena bja gagwe bjo re bo bonego ka mahlo a rena. 17

1:17-18
Mat. 17:1-5
Mar. 9:2-7
Luk. 9:28-35
O ile a hlompšha a ba a tumišwa ke Modimo Tate mola lentšu la go tšwa letagong le legologolo le bolela le yena le re: “Yo ke yena Morwa wa ka yo ke mo ratago; o nkgahla kudu.” 18Rena ka borena lentšu le re le kwele le bolela le etšwa legodimong mola re na le yena thabeng ye kgethwa.

19Ka gona, molaetša wa baprofeta wo re nago le wona o tshepagala kudu. Le ka dira gabotse ge le ka o ela hloko, gobane o swana le lebone le le bonegago felo ga leswiswi go fihlela go esa, mme naledi ya Mphatlalatšane e le bonegela menagano. 20Tabakgolo le tsebe gore ga go motho yo a kago hlatholla ka boyena profeto ya ka Mangwalong a Makgethwa. 21Gobane ga go motho yo a kilego a porofeta ka go ithatela ga gagwe, eupša batho ba be ba bega molaetša wa Modimo ka go hlohleletšwa ke Moya wo Mokgethwa.