Sepedi 2000 (NSO00)
9

Jehu o tlotšwa gore e be kgoši ya Israele

91Go sa le bjalo moprofeta Elisha a bitša o tee wa baprofeta ba bafsa sehlopheng sa gagwe a re go yena: “Itokiše mme o ye Ramote kua Gileade. O tšee sedibelo se sa makhura a mohlware, 2gomme ge o fihla moo o nyake Jehu, morwa wa Joshafate, Joshafate morwa wa Nimshi. O mo aroganye le bagwera ba gagwe, o mo iše ka phapošing ya mosego, 3o mo tšhele ka makhura a a mohlware hlogong mme o mmotše gore Morena o re: ‘Ke go tlotša gore o be kgoši ya Israele.’ O nape o bule lemati o tšhabe, o se ke wa dikadika.”

4Ka gona moprofeta yo mofsa a ya Ramote 5moo a ilego a hwetša balaodi ba madira ba swere lekgotla. A re: “Molaodi, ke go swaretše molaetša.”

Jehu a mmotšiša a re: “O ra mang mo go rena?”

Moprofeta a mo fetola a re: “Ke ra wena, molaodi.” 6

9:6
1 Dikg. 19:16
Ke moo bobedi bja bona ba tsenego ka ngwakong, gomme moprofeta yoo a tšhela Jehu ka makhura ale a mohlware hlogong mme a re go yena: “Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke go tlotša gore o be kgoši ya setšhaba sa ka sa Israele. 7O fediše lapa la Ahaba, mong wa gago, gore ke tle ke otle Isebele ka ge a bolaile baprofeta ba ka le bahlanka ba ka ba bangwe. 8Lapa ka moka la Ahaba le ditlogolo tša gagwe le swanetše go hwa; ke tla bolaya bohle ba e lego banna lapeng labo, bafsa le bakgalabje. 9Ke tla swara lapa labo go swana le ka moo ke ilego ka swara lapa la Kgoši Jerobeamo wa Israele, le la Kgoši Basha wa Israele. 10
9:10
1 Dikg. 21:23
Isebele a ka se bolokwe; setopo sa gagwe se tla lewa ke dimpša mašemong a motse wa Jesriele.’ ” Ge moprofeta a seno realo a bula lemati a tšhaba.

11Jehu a boela go balaodi bale ba bangwe, gomme ba mmotšiša ba re: “Na di sa go sepelela gabotse? A segafa sela se be se tletše eng go wena?”

Jehu a mo fetola a re: “Lena ka noši le tseba monna yola le dipolelwana tša gagwe.”

12Eupša bona ba re: “O ne maaka! Re botše!”

Jehu a re: “O mpoditše gore Morena o re o ntloditše gore ke be kgoši ya Israele.”

13Gatee fela balaodi bale ba ala diaparo tša bona manamelong gore Jehu a tle a eme godimo ga tšona, gomme ba letša diphalafala ba goa ba re: “Jehu ke kgoši!”

Kgoši Joramo wa Israele o a bolawa

14-15Ke moo Jehu a logilego maano a go bolaya Kgoši Joramo, yo a bego a le Jesriele, moo a bego a ile gore a alafiwe dintho tše a di ntshitšwego ntweng ya kua Ramote mola a elwa le Kgoši Hasaele wa Siria. Ka gona Jehu a re go balaodi bale ba bego ba na le yena: “Ge eba le ema le nna le hlokomeleng gore go se ke gwa tšwa motho Ramote a yo botša batho kua Jesriele.” 16Ke moo a nametšego koloi ya gagwe ya ntwa a tloga a leba Jesriele. Joramo o be a se a tšwa a fola, gomme Kgoši Ahasia wa Juda o be a le moo a mo etetše.

17Mohlapetši yo a bego a eme godimo ga tora kua Jesriele a bona Jehu le banna ba gagwe ba etla. A goelela a re: “Ke bona sehlopha sa banna se etla!”

Joramo a mo fetola a re: “Roma monna ka pere go yo ba botšiša gore ba tla ka khutšo goba ka ntwa na.”

18Motseta a namela pere a ya go Jehu gomme a fihla a re go yena: “Kgoši o nyaka go tseba ge eba o tla go yena ka khutšo goba ka ntwa.”

Jehu a mo fetola a re: “Yeo ga se taba ya gago! Wena ntšhale morago!”

Mohlapetši yola wa godimo ga tora a bega gore motseta yola o fihlile sehlopheng sela, eupša ga a boe. 19Motseta yo mongwe a rongwa, gomme a botšiša Jehu yona potšišo yela. Jehu a mo fetola a re: “Yeo ga se taba ya gago! Wena ntšhale morago!”

20Mohlapetši a bega gape gore motseta yoo o fihlile sehlopheng sela, eupša ga a boe. A tlaleletša ka go re: “Moetapele wa sehlopha sa gona o otlela dipere tša koloi ya gagwe ya ntwa bjalo ka segafa, go no swana le Jehu!”

21Kgoši Joramo a re: “Lokišang koloi ya ka ya ntwa!” Ya lokišwa gomme yena le Kgoši Ahasia ba tšwa motseng go yo gahlanetša Jehu, yo mongwe le yo mongwe a nametše koloi ya gagwe ya ntwa. Ba gahlana le yena tšhemong yela e bego e kile ya ba ya Nabote. 22Joramo a mmotšiša a re: “Na o tla ka khutšo?”

Jehu a mo fetola a re: “Go ka ba khutšo bjang mola re sa na le boloi le go khunamela medimo e šele, dilo tše di thomilwego ke Isebele, mmago?”

23Joramo a goa ge a retolla koloi ya gagwe ya ntwa a tšhaba a re: “Ke go uša mmušo, Ahasia!” 24Jehu a ntšha mosebe wa gagwe, a thunya Joramo a mo hlaba mokokotlong, mosebe wa phuleletša pelong. Joramo a wela ka koloing ya gagwe a hwa, 25gomme Jehu a re go mothuši wa gagwe, Bidkare: “Tšea setopo sa gagwe o se lahlele ka tšhemong ye e bego e le ya Nabote. Gopola gore mola nna le wena re be re nametše dipere re latela Ahaba, tatagoKgoši Joramo, Morena o ile a ahlola Ahaba a re: 26

9:26
1 Dikg. 21:19
‘Ke bone go bolawa ga Nabote le barwa ba gagwe maabane. Gomme ke tlile go ba lefeletša gona mo tšhemong ye.’ ” Jehu a re go mothuši wa gagwe: “Ka gona tšea setopo sa Joramo o se lahlele ka tšhemong ye e bego e le ya Nabote, gore go tle go phethagatšwe se Morena a se boletšego.”

Kgoši Ahasia wa Juda o a bolawa

27Ge Kgoši Ahasia a bona seo se diregilego, a tšhaba ka koloi ya gagwe ya ntwa a leba motseng wa Bethe-Hagane a lelekišwa ke Jehu. Jehu a re go banna ba gagwe: “Le yena mmolayeng!” Gomme ba mo gobatša9:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Gomme ba mo gobatša” Seheberu ga se na mantšu a. ka koloing ya gagwe ya ntwa tseleng ya go rotogela Gure, kgauswi le motse wa Jibleamo. Eupša a fela a sa kgona go tšwela pele go ba go fihla motseng wa Megido, moo a ilego a hwela gona. 28Bahlankedi ba gagwe ba tšea setopo sa gagwe ba se boetša Jerusalema ka koloi ya ntwa. Ba mmoloka mabitleng a botatagwe motseng wa Dafida.

29Ahasia e be e bile kgoši ya Juda ngwageng wa lesome le motšo o tee wa ge Joramo, morwa wa Ahaba, e le kgoši ya Israele.

Mohumagadi Isebele o a bolawa

30Jehu o ile a fihla Jesriele. Isebele, ge a kwele se se diregilego, a ithakga mahlo ka pilo, a beakanya moriri wa gagwe gabotse, gomme a okamela fase ka lefasetere a le ka ngwakong wa mošate. 31Ya re ge Jehu a tsena ka kgoro, Isebele a mo goelela a re: “A o sa phela gabotse Simri,9:31 “Simri” Molaodi wa madira wa Israele yo a ilego a bolaya kgoši ya Israele. Lebelela 1 Dikg. 16:8-12. wena mmolai wa mong wa gago!”

32Jehu a lebelela godimo ka lefasetere gomme a goa a re: “Ke mang yo a emago le nna? Ke mang?” Bahlankedi ba babedi goba ba bararo ba mošate ba mo okamela ka lefasetere, 33gomme Jehu a re go bona: “Mo kgoromeletšeng fase!” Ba mo kgoromeletša fase, gomme madi a gagwe a gaša morako le dipere. Jehu a gataka setopo sa gagwe ka dipere le koloi ya gagwe ya ntwa, 34a tsena ka mošate, gomme a ja dijo. Ka morago ga moo a re: “Tšeang mosatšanyana yola wa go rogakwa le mmolokeng; gape ke morwedi wa kgoši.” 35Eupša banna ba ba ilego ba tšwa go yo mmoloka ba se ke ba hwetša selo ntle le legata le diatla le maoto. 36

9:36
1 Dikg. 21:23
Ge ba begela Jehu taba yeo, yena a re: “Seo ke se Morena a itšego se tla direga ge a bolela ka mohlanka wa gagwe, Eliya, a re: ‘Dimpša di tla ja setopo sa Isebele mašemong a motse wa Jesriele. 37Mašaletšana a tla šwalalana moo bjalo ka morole, gore motho a se hlwe a kgona go a tseba.’ ”