Sepedi 2000 (NSO00)
5

Naamane o a fodišwa

51

5:1-14
Luk. 4:27
Naamane, molaodi wa madira a Siria, o be a hlomphega mme a godišwa ke kgoši ya Siria, ka gobane ka yena Morena o be a dirile gore madira a Siria a fenye. E be e le mohlabani yo mogolo, eupša a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 2Mehleng yeo Basiria ba be ba fela ba eya go hlasela Baisraele ka dihlophana, gomme ya re ka nako ye nngwe ba thopa mosetsana yo monnyane wa Moisraele, yoo a ilego a hlankela mosadi wa Naamane. 3Ka letšatši le lengwe a re go monggadi wa gagwe: “Nke nkabe mong wa ka a eya go moprofeta yo a dulago Samaria! Yena o be a tla mo fodiša bolwetši bja gagwe.” 4Ge Naamane a ekwa taba yeo, a ya go kgoši a mmotša se mosetsana yoo a se boletšego. 5Kgoši a re: “Yaa go kgoši ya Israele mme o mo fe lengwalo le.”

Ka gona Naamane a tloga, a swere dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše makgolo a mararo, le dipapetlana tše dikete tše di selelago tša gauta, le diaparo tše lesome tša botšhepi. 6Lengwalo le Naamane a bego a le swere le be le re: “Ka lengwalo le ke go tsebiša mohlankedi wa ka, Naamane. Ke mo rometše go wena gore o mo fodiše bolwetši bja gagwe.”

7Ge kgoši ya Israele a seno bala lengwalo leo, a gagola diaparo tša gagwe a re: “Kgoši ya Siria o reng a re ke fodiše monna yo? A ke nna Modimo,5:7 “Modimo” goba “modimo” yena a nago le maatla a go bolaya goba a go phediša? Go molaleng gore o nyaka go lwa le nna!”

8Ge moprofeta Elisha a ekwa se se diregilego, a roma motho gore a re go kgoši: “Ke ka lebaka lang o tshwenyegile? Nke o romele monna yoo go nna gore a tle a tsebe gore go na le moprofeta mo Israele!”

9Ka gona Naamane a ya le dipere tša gagwe le koloi ya gagwe ya ntwa, a fihla a ema mojakong wa ngwako wa Elisha. 10Elisha a roma motseta ka ntle gore a mmotše a yo hlapa mmele gašupa nokeng ya Jordane, gomme o tla fola a hlweka. 11Eupša Naamane a tloga a fufuletšwe, a re: “Ke be ke re o tla tšwa, a ema mme a rapela Morena Modimo wa gagwe, a emiša letsogo la gagwe ka godimo ga mo go lego bolwetši mme a mphodiša! 12Ntle le fao, na noka ya Abana le ya Parpare kua Damaskose ga di phale dinoka ka moka tša Israele? Nkabe ke hlapile go tšona mme ka fola!”

13Bahlanka ba gagwe ba mmatamela ba re: “Morena, ge moprofeta a ka be a go boditše gore o dire selo se sethata, o ka be o se dirile. Bjale ke ka lebaka lang o sa no hlapa, bjalo ka ge a boletše, gomme wa fola?” 14Ka gona Naamane a theogela Jordane, a korobela ka meetseng gašupa, ka moo Elisha a laetšego ka gona. Nama ya gagwe ya boela ya hlweka ya swana le ya ngwana yo monnyane. 15A gomela go Elisha le bafelegetši ba gagwe ka moka a re: “Bjale ke a tseba gore ga go modimo wo mongwe lefaseng ka moka ntle le Modimo wa Israele; ka gona hle, anke o amogele mpho ya ka, nna, mohlanka wa gago.”

16Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago, yo ke mo hlankelago, gore nka se amogele mpho yeo.”

Naamane a phegelela gore a e amogele, eupša Elisha a fela a gana. 17Ka gona Naamane a re: “Ge o sa amogele mpho ya ka, gona a ke tšee mobu wo o ka rwalwago ke dimeila tše pedi ke o iše gae,5:17 “mobu ... gae” Ka nako yeo go be go dumelwa gore modimo o ka khunamelwa fela nageng ya wona. ka gobane go tloga bjale nka se direle modimo wo mongwe dihlabelo tša go tšhungwa ka moka goba dihlabelo tše dingwe ntle le Morena. 18Ka gona Morena a ntebalele ge ke felegetša kgoši ya ka tempeleng ya Rimone ke khunamela modimo yoo. Nke Morena a ka ntebalela!”

19Elisha a re: “O sepele gabotse!” Gomme Naamane a tloga.

O be a sa tšwa go tloga 20ge Gehasi, mohlanka wa Elisha, a bolela ka pelong a re: “Mong wa ka o lesitše Naamane a sepela yena a se a amogela selo sa tše Mosiria yola a bego a di tlišitše. Ke ena ka Morena yo a phelago gore ke tla mo kitimela ka yo tšea se sengwenyana go yena.” 21Ka gona a šala Naamane morago. Ge Naamane a bona monna a mo kganyelela, a fologa koloi ya gagwe ka pela gore a yo mo gahlanetša, mme a mmotšiša a re: “A go na le molato?”

22Gehasi a mo fetola a re: “Aowaa. Fela mong wa ka o nthomile gore ke tle ke go botše gore gonabjale go fihlile ba babedi ba sehlopha sa baprofeta ba kua nageng ya dithaba ya Efraime, gomme o nyaka gore o ba fe dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše masome a mararo, le diaparo tše pedi tša botšhepi.”

23Naamane a mo fetola a re: “Hle, tšea dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše masome a a selelago.” Naamane a phegelela gore a di amogele, a nokela silibera ka mekotleng ye mebedi, a tlema mekotla yeo, a e neela ba babedi ba bahlanka ba gagwe gotee le diaparo tše pedi tša botšhepi, mme a re ba ete Gehasi pele. 24Ge ba fihla mmotong Gehasi a tšea mekotla yela ye mebedi a e iša ka ngwakong wa Elisha. Ka morago a tšwa a yo botša bahlanka bale ba Naamane gore ba boele morago. 25A boela go Elisha ka ngwakong gomme Elisha a mmotšiša a re: “A o tšwa kae, Gehasi?”

Gehasi a mo fetola a re: “Aowi, nna, mohlanka wa gago, ga ke tšwe felo.”

26Eupša Elisha a re: “A ke be ke se gona moo ka monagano ge monna yola a fologa koloi ya gagwe, a retologa a go gahlanetša? Na se ke sona sebaka sa go amogela tšhelete le diaparo, dirapa tša mehlware le tša merara, dihuswane le dikgomo, goba bahlanka? 27Bjale bolwetši bja Naamane bo tla go swara, gomme wena le ditlogolo tša gago le tla ba nabjo go ya go ile!”

Ge Gehasi a tloga o be a na le bolwetši bjoo – letlalo la gagwe e le le lešweu bjalo ka lehlwa.

6

Go hwetšwa ga selepe

61Ka letšatši le lengwe sehlopha sa baprofeta se Elisha a bego a se okametše se ile sa tla go yena sa re: “Felo fa re dulago gona ke mo gonnyane kudu! 2Re dumelele gore re ye Jordane, yo mongwe le yo mongwe wa rena a reme kota, re age felo mo re ka dulago gona.”

Elisha a ba fetola a re: “Go lokile.”

3Yo mongwe wa bona a mo kgopela gore a ye le bona; a dumela, 4gomme ba tloga mmogo. Ge ba fihla Jordane ba thoma go rema dikota. 5Ya re ge yo mongwe wa bona a rema mohlare, selepe sa gagwe sa tshwamoga sa wela ka meetseng. A llela Elisha a re: “Joo, mong wa ka! Ke selepe sa go adingwa!”

6Elisha a mmotšiša a re: “Na se wetše kae?”

Monna yoo a mo laetša felo fao, gomme Elisha a rema phata, a e lahlela ka moo meetseng mme a dira gore selepe se phaphamale. 7Elisha a re: “Se ntšhe.” Monna yoo a obelela ka letsogo a se tšea.

Madira a Siria a a foufatšwa

8Kgoši ya Siria e be e elwa le Baisraele. Ya boledišana le balaodi ba madira a yona gomme ya kgetha lefelo le e tlago hloma mešaša go lona. 9Elisha a roma motho go kgoši ya Israele gore a e sebele gore e se ke ya feta felo fao, ka gobane Basiria ba be ba theogela gona. 10Ka gona kgoši ya Israele ya sebela batho ba ba dulago moo, gomme ba dula ba phafogile. Elisha o ile a sebela kgoši makga a mmalwa.

11Kgoši ya Siria ya befelwa kudu ka taba yeo; a bitša balaodi bale a ba botšiša a re: “Ke mang wa lena yo a emago le kgoši ya Israele?”

12Yo mongwe wa bona a mo fetola a re: “Ga a gona, kgoši, mong wa ka! Ke moprofeta Elisha yo a lego Israele yo a botšago kgoši ya Baisraele se o se bolelago le ka phapošing ya gago ya go robala.”

13Kgoši a re: “Sepelang le yo nyakišiša gore o kae, gomme ke tla romela banna go yo mo thopa.”

Ya re ge a botšwa gore Elisha o Dotane, 14a romela madira a mantši fao ka dipere le makoloi a ntwa. Ba fihla motseng bošego mme ba o dikanetša. 15Mosong wa le le latelago e sa le bošego mohlanka wa Elisha a tsoga, a tšwa ka ngwakong, gomme a bona madira a Basiria ka dipere le makoloi a bona a ntwa a dikaneditše motse. A boela go Elisha mme a kgotsa a re: “Joo, mong wa ka! A re ka dira eng?”

16Elisha a mo fetola a re: “O se ke wa boifa. Re na le batho ba bantši ba ba emego le rena go feta ba ba emego le bona.” 17Ke moo a rapetšego a re: “Hle, Morena, mo ponyolle mahlo mme a bone!” Morena a kwa thapelo ya gagwe, gomme mohlanka wa Elisha a bona thaba e tletše dipere le makoloi a ntwa a mollo go dikologa Elisha.

18Ge Basiria ba hlasela, Elisha a rapela a re: “Hle, Morena, foufatša banna ba!” Morena a kwa thapelo ya gagwe gomme a ba foufatša. 19Ke gona Elisha a itšego go bona: “Le tšere ka tsela ye e sego yona; wo ga se motse wo le o nyakago. Ntšhaleng morago mme ke tla le iša go monna yo le mo nyakago.” Gomme a ba iša Samaria.

20Ge ba seno tsena motseng Elisha a rapela a re: “Ba bule mahlo, Morena, mme ba bone.” Morena a ba bula mahlo, a dira gore ba boele ba bone, gomme ba ikhwetša ba le ka gare ga motse wa Samaria.

21Ya re ge kgoši ya Israele e bona Basiria, ya botšiša Elisha ya re: “Na ke ba bolaye, tate? Ke ba bolaye?”

22Elisha a mo fetola a re: “Aowaa! Le bahlabani ba o ba thopilego ntweng ga o ba bolaye. Ba fe sa go ja le sa go nwa, mme o ba lese ba boele go kgoši ya bona.” 23Ka gona kgoši ya Israele ya ba fa dijo tše ntši, gomme ge ba lle, ba nwele, a re ba gomele go kgoši ya bona. Go tloga tšatši leo Basiria ba se hlwe ba hlasela naga ya Israele.

Go dikanetšwa ga Samaria

24Ka morago ga lebaka Kgoši Benhadade wa Siria a rapa madira a gagwe ka moka go yo lwa le Israele, gomme a dikanetša motse wa Samaria. 25Ka lebaka la go dikanetšwa moo dijo tša hlokega kudu ka motseng moo e lego gore hlogo ya pokolo e be e rekwa ka dipapetlana tša silibera tše masome a seswai, mme dikramo tše makgolo a mabedi tša morole wa maeba6:25 “morole wa maeba” Le e ka ba leina le le tsebegago la morogo wo bjalo ka dieie tša naga. di rekwa ka dipapetlana tše di fetšago seatla tša silibera.

26Kgoši ya Israele e be e sepela godimo ga morako wa motse ge mosadi a goeletša a re: “Nthuše, kgoši, mong wa ka!”

27Kgoši ya mo fetola ya re: “Ge Morena a sa go thuše, a nna nka go thuša ka eng? A ke na le mabele goba beine? 28Molato ke eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ka letšatši le lengwe mosadi yo o ile a re re je ngwana wa ka, mme re tle re je wa gagwe ka letšatši le le latelago. 29

6:29
Doit. 28:57
Dillo 4:10
Ka gona ra apea morwa wa ka ra mo ja. Ka le le latelago ka mmotša gore a tliše morwa wa gagwe re mo je, eupša o be a mo utile!”

30Ya re ge kgoši a ekwa taba yeo, a gagola diaparo tša gagwe, a fela a sepela godimo ga morako, gomme batho ba kgona go bona gore o apere masaka ka gare. 31A goa a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge Elisha, morwa wa Shafate, a ka se ripše molala lehono!” 32A napa a roma motseta go Elisha.

Elisha o be a le gae a na le bagolo ba bangwe ba ba bego ba mo etetše. Pele ga ge motseta wa kgoši a fihla, Elisha a re go bagolo bao: “Mmolai yola o romela motho yo mongwe gore a tle a mpolaye! Bjale, ge a fihla mo, le tswaleleng lemati mme le se ke la mo lesa a tsena. Kgoši ka boyena o mo šetše morago.” 33O be a se a tšwa a fetša go bolela ge kgoši6:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “kgoši” Seheberu se re “motseta”. a fihla mme a re: “Ke Morena yo a re tlišeditšego bothatha bjo! Ke ka lebaka lang ke swanetše go fela ke mo letetše gore a dire se sengwe?”

7

71Elisha a mo fetola a re: “Theetša se Morena a se bolelago! Ka nako ye bosasa o tla kgona go reka bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago ka papetlana e tee ya silibera mo Samaria.”

2Molaolamadira yo e bego e le mošikalekgoši a re go Elisha: “Seo se ka se direge, ke ra le ge Morena a be a ka bula magodimo a neša pula gonabjale!”

Elisha a mo fetola a re: “O tla bona taba yeo ka a gago mahlo, eupša o ka se je le lerathana la dijo tšeo.”

Madira a Siria a a tšhaba

3Go be go na le banna ba bane ka ntle ga kgoro ya Samaria ba ba bego ba swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go ba tšhilafatša. Bona ba botšana ba re: “Ke ka lebaka lang re dutše mo go fihlela re tlile go hwa? 4Ga go thuše selo go tsena motseng ka gobane ka moo re ya go hwa ka tlala; eupša ge re ka dula mo, le gona re tla hwa. Ka gona a re yeng mešašeng ya Basiria; ge eba ba ka re lesa re phela, re tla phela; ge eba ba ka re bolaya, re tla ikhwela.” 5Ka fao ya re ka maswiswana ba ya mešašeng ya Basiria, eupša ge ba fihla mathomong a mešaša ba hwetša go se motho. 6Morena o be a dirile gore Basiria ba kwe modumo wo nkego ke wa madira a mantšintši a ba batamela ka dipere le ka makoloi a ntwa, gomme Basiria ba gopola gore kgoši ya Israele e thwetše kgoši ya Bahete le kgoši ya Baegepeta le madira a tšona gore ba tle ba ba hlasele. 7Ka gona Basiria ba be ba tšhabile ge leswiswi le thoma go swara, gore ba se ke ba tla ba bolawa, ba tlogetše mešaša ya bona, dipere le dipokolo. Ba tlogetše mešaša e le bjalo.

8Ge banna bale ba bane ba fihla mathomong a mešaša, ba ile ba tsena ka mošašeng wo mongwe, ba ja, ba nwa se se bego se le fao, ba tšea silibera le gauta le diaparo tše ba di hweditšego gomme ba tloga ba ya ba di uta; ka morago ba boa, ba tsena ka go wo mongwe mošaša ba tšea dilo, le tšona ba di uta. 9Fela ba botšana ba re: “Se re se dirago ga sa loka! Re na le taba tše botse eupša re ikhomoletše! Ge re ka leta go fihlela ge letšatši le hlaba, ruri re tla otlwa. A re yeng gonabjale re yo bega taba tše mošate!” 10Ka gona ba tloga mešašeng ya Basiria ba boela Samaria, gomme ba goeletša baleti ba kgoro ba re: “Re tšwa mešašeng ya Basiria gomme ga se ra bona monna goba ra kwa motho a bolela; dipere le dipokolo di be di sa tlemilwe, le mešaša e be e sa no ba ka mokgwa wo Basiria ba e tlogetšego ka gona.”

11Baleti ba goa ba bega taba yeo, gomme ya ba ya fihlišwa mošate. 12E be e le bošego, eupša kgoši a tsoga malaong gomme a re go bahlankedi ba gagwe: “Ke le botša se Basiria ba se naganago. Ba tseba tlala ye e lego mo, ka gona ba tlogetše mešaša ya bona gore ba yo utama kua nageng. Ba gopola gore ge re tšwile motseng re ile go nyaka dijo, ba tla re swara ba se re bolaye, mme ba tsena motseng.”

13Yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe a re: “A re romeng banna ka dipere tše tlhano go tše di sa šetšego mo motseng gore ba yo bona se se diregilego. Ge ba ka bolawa go tla no swana le lešaba le le šetšego le ikhwetše.”7:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 14Ba kgetha banna bao, gomme kgoši a ba roma ka dikoloi tše pedi tša ntwa, a ba laela gore ba ye ba bone se se hlagetšego madira a Basiria. 15Banna bao ba sepela go ba go yo fihla Jordane, gomme ba hwetša tsela ka moka e tletše diaparo le ditlabakelo tše Basiria ba di lahlilego ge ba tšhaba ba gakanegile. Ka morago ba boa ba begela kgoši. 16Batho ba Samaria ba kgeregela ntle mme ba hula mešaša ya Basiria. Gomme bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago a rekwa ka papetlana e tee ya silibera, ka moo Morena a boletšego ka gona.

17Kgoši ya Israele e be e beile molaolamadira yo e bego e le mošikalekgoši molaodi wa kgoro ya motse. Monna yoo a gatakwa ke batho moo mme a hwa, bjalo ka ge Elisha a be a boletše mola kgoši a tlile go yena. 18Elisha o be a boditše kgoši a re: “Bosasa ka tšona nako tše bupi bja dikilokramo tše tharo goba mabele a dikilokramo tše di selelago a tla rekwa ka papetlana e tee ya silibera.” 19Molaodi yo o be a mo fetotše ka go re: “Seo se ka se direge, ke ra le ge Morena a be a ka bula magodimo a neša pula gonabjale!” Gomme Elisha o be a mo fetotše ka go re: “O tla iponela ka bowena, eupša o ka se je le lerathana la dijo tšeo.” 20Seo ke sona se ilego sa mo hlagela – o ile a gatakwa ke batho kgorong ya motse mme a hwela moo.