Sepedi 2000 (NSO00)
3

Ntwa ya Israele le Moaba

31Ngwageng wa lesome le metšo ye seswai wa pušo ya Kgoši Joshafate wa Juda, Joramo, morwa wa Ahaba, ya ba kgoši ya Israele, gomme a buša a le Samaria mengwaga ye lesome le ye mebedi. 2A dira dibe pele ga Morena, eupša e be e se yo mobe bjalo ka tatagwe goba mmagwe; o ile a pšhatla kokwane ya leswika ye tatagwe a bego a e agetše go khunamela Baale. 3Le ge go le bjalo, o ile a fela a ganeletše dibeng tša Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate, yo a bego a diriša Baisraele dibe; a se ke a di tlogela.

4Kgoši Mesha wa Moaba o be a ruile dinku, gomme ngwaga wo mongwe le wo mongwe a loba kgoši ya Israele ka dikwanyana tše dikete tše lekgolo le boya bja dikgapa tše dikete tše lekgolo. 5Eupša ge Kgoši Ahaba wa Israele a hwile, Kgoši Mesha o ile a tsogela Israele maatla. 6Gateetee Kgoši Joramo a tloga Samaria mme a rapa madira a gagwe ka moka. 7A roma batseta go Kgoši Joshafate wa Juda gore ba re go yena: “Kgoši ya Moaba e ntsogetše maatla; a o ka se ye le nna ge ke yo lwa le yena?”

Kgoši Joshafate a fetola a re: “Ke tla go thuša. Nna ke lokile ge wena o itokišitše, le bahlabani ba ka ba maoto le ba go namela dipere ba itokišitše. 8Re tla tšea ka tsela efe ge re yo hlasela?”

Joramo a mo fetola a re: “Re tla tšea ka tsela ye e putlago lešoka la Edomo.”

9Ka gona Kgoši Joramo le kgoši ya Juda le ya Edomo ba wela tsela. Ge ba sepetše matšatši a a šupago, ba felelwa ke meetse a madira le a diruiwa tše ba bego ba di gapa. 10Joramo a re: “Aowii! Morena o re kgobokanyeditše go tlo re gafela diatleng tša kgoši ya Moaba ka bararo ga rena!”

11Kgoši Joshafate a botšiša a re: “A go na le moprofeta mo yo re ka tsebago keletšo ya Morena ka yena?”

Molaodi yo mongwe wa madira a Kgoši Joramo a mo fetola a re: “Elisha, morwa wa Shafate, o gona mo. E be e le mothuši wa Eliya.”

12Kgoši Joshafate a re: “Yoo yena o bolela fela se se tšwago go Morena.” Ka gona magoši ao a mararo a ya go Elisha.

13Yena a re go kgoši ya Israele: “Ke ka lebaka lang ke swanetše go go thuša? Sepela o yo kgopela keletšo go baprofeta bao tatago le mmago ba bego ba eya go bona.”

Joramo a mo fetola a re: “Aowa! Ke Morena yo a gafetšego rena dikgoši tše tharo diatleng tša kgoši ya Moaba.”

14Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena Ramaatlaohle yo a phelago gape ke mo hlankelago gore ke be nka se go thuše ka selo ge nkabe ke sa hlomphe yo o dirilego seboka naye, e lego Kgoši Joshafate wa Juda. 15Bjale nnyakeleng moletši wa harepa.”

Ya re ge moletši yoo a letša harepa ya gagwe, maatla a Morena a tlela Elisha 16gomme yena a re: “Morena o re: ‘Epang mekero ka mo leopeng le le omilego le. 17Le ge go se pula ye e nago goba moya wo o fokago, leope le le tla tlala meetse, gomme lena le dikgomo tša lena le diruiwa tša lena tša go rwala merwalo le tla ba le meetse a mantši a go nwa.’ ” 18Elisha a tšwela pele a re: “Fela tšeo e tla be e sa le dinyane go Morena – o tla ba a gafela Bamoaba diatleng tša lena. 19Le tla fenya metse ya bona ka moka ye mebotsebotse ye e ageleditšwego ka merako; le tla rema mehlare ya bona ka moka ya dienywa, la šiba methopo ya bona ka moka, la ba la senya mašemo a bona ka moka a a nonnego ka go a lahlela maswika.”

20Mosong wa le le latelago, ka nako ya ge go neelwa kabelo ya bupi, gateetee meetse a ela a etšwa ka thoko ya Edomo, gomme a pipetša naga.

21Ge Bamoaba ba ekwa gore magoši a mararo ao a tlile go ba hlasela, banna ka moka ba ba bego ba ka kgona go lwa, go tloga ka masogana go fihlela ka bakgalabje, ba ile ba bitšwa gomme ba išwa mollwaneng. 22Ge ba tsoga mosong wo o latelago, letšatši le be le taga godimo ga meetse gomme le a dirile mo nkego ke a mahubedu bjalo ka madi. 23Bamoaba ba goa ba re: “Ke madi! Dihlopha tšela tše tharo tša manaba ruri di lwele seng sa tšona gomme di bolayane! A re yeng re yo hula mešaša ya bona!”

24Eupša ge ba fihla mešašeng Baisraele ba ba hlasela gomme ba ba rakediša. Ba tšama ba bolaya Bamoaba go fihlela ba tsena nageng ya Moaba,3:24 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “tšama ... Moaba” Seheberu ga se kwagale gabotse. 25mme ba phušola metse ya bona. Ge Baisraele ba feta tšhemo ye e nonnego yo mongwe le yo mongwe wa bona o be a lahlela leswika go yona go fihlela ge mašemo ka moka a tletše maswika; ba ile ba ba ba šiba methopo, ba rema le mehlare ya dienywa. Mafelelong gwa šala fela motse wa mošate wa Kire-Herese,3:25 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gwa šala fela motse wa mošate wa Kire-Herese” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme boraseragamabje ba o dikanetša ba o hlasela.

26Ge kgoši ya Moaba a bona gore o a fenywa, a tšea banna ba ba lwago ka ditšhoša ba makgolo a a šupago a leka go šwahla manaba gore a tšhabele go kgoši ya Siria,3:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Siria” Seheberu se re “Edomo”. eupša a šitwa. 27Ka gona a tšea morwa wa gagwe yo mogolo, yo a bego a tlile go mo hlatlama bogošing, a mmolaya mme a direla modimo wa Moaba sehlabelo ka yena. Baisraele ba selekega kudu mme ba katoga motse, ba boela nageng ya gabobona.

4

Elisha o thuša mohlologadi wa modiidi

41Mohlologadi wa monna yo mongwe yo e bego e le wa sehlopha sa baprofeta o kile a ya go Elisha a re: “Mong wa ka, monna wa ka o hlokafetše! Bjale ka ge o tseba, e be e le motho yo a boifago Modimo, eupša bjale motho yo monna wa ka a bego a lle molato go yena o tlile go tšea barwa ba ka ka babedi gore e be makgoba go lefa molato wola.”

2Moprofeta a mmotšiša a re: “Ke go direle eng? Mpotše gore ke eng se o nago naso kua gae.”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke tloga ke se na selo, ntle le moetana wa makhura a mohlware.”

3Elisha a re go yena: “Sepela go baagišani ba gago o adime meeta ye mentši ye e se nago selo ye o ka e hwetšago. 4Ke moka o tsene ka ngwakong le barwa ba gago, o tswalele lemati, gomme o tšhele makhura ka moo meeteng. O bee wo mongwe le wo mongwe ka thoko ge o seno tlala.”

5Ka gona mosadi a tsena ka ntlong ya gagwe le barwa ba gagwe, a tswalela lemati, a tšea moetana wola wa makhura a mohlware, gomme a tšhela makhura ka meeteng mola barwa ba gagwe ba e tliša go yena. 6Ge meeta ka moka e tletše, mmagobona a ba botšiša ge eba go sa na le ye mengwe gape. Yo mongwe wa barwa ba gagwe a mo fetola a re: “Woo e be e le wa mafelelo.” Gomme makhura a se hlwe a etšwa ka moetaneng. 7Mosadi a boela go moprofeta Elisha mme Elisha a re go yena: “Rekiša makhura ao a mohlware gomme o lefe melato ya gago ka moka, mme o tla šalelwa ke tšhelete ye e lekanego ye wena le barwa ba gago le kago phela ka yona.”

Elisha le mosadi wa go hlomphega wa Shuneme

8Ka letšatši le lengwe Elisha a ya Shuneme, moo go bego go dula mosadi wa go hlomphega. Mosadi yoo a kgopela Elisha gore a tle a je nabo, gomme go tloga tšatši leo nako ye nngwe le ye nngwe ge a tlile Shuneme o be a eja ngwakong wa mosadi yoo. 9Mosadi a re go monna wa gagwe: “Ke na le nnete ya gore monna yo a tlago mo gantši ke monna yo mokgethwa wa Modimo. 10A re age phapoši ye nnyane tlhakeng ya ntlo, re tsenye malao le tafola le setulo le lebone ka go yona, gomme a ka dula ka gona nako ye nngwe le ye nngwe ge a re etetše.”

11Ka letšatši le lengwe Elisha a ya Shuneme gape gomme a namelela ka phapošing ya gagwe go yo khutša. 12A botša mohlanka wa gagwe, Gehasi, gore a yo bitša mosadi yola. Ge mosadi a fihla mo Elisha a bego a kgona go mmona, 13Elisha a re go Gehasi: “Mmotšiše gore ke mo direle eng go mo leboga ka ge a itapišitše a re fa tše re di hlokago. Mohlomongwe a ka nyaka gore ke mo yele go kgoši goba go molaodi wa madira ke mmolelele tabanyana ye nngwe.”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke thobile kgobe ka mootlwa mo bathong ba gešo.”

14Elisha a botšiša Gehasi a re: “Ke mo direle eng bjale?”

Gehasi a mo fetola a re: “Ke selo se tee fela – ga a ne morwa, gomme monna wa gagwe ke motho yo a tšofetšego.”

15Elisha a re: “Mmotše a batamele mo.” Mosadi a batamela a ema mojako, 16

4:16
Gen. 18:4
mme Elisha a re go yena: “Išago ka nako tše o tla be o na le morwa.”

Mosadi a goa a re: “Eyaeye! Hle, mong wa ka, o se ke wa mphora – o monna wa Modimo!”

17Eupša mosadi yoo a ima, gomme a tla a belega morwa ka yona nako yela Elisha a bego a e boletše.

18Ya re ge mošemane yoo a hlalefile, tšatši le lengwe a ya go tatagwe yo a bego a le mašemong le babuni. 19Ka bjako mošemane a re: “Hlogo! Ke opša ke hlogo!”

Tatagwe a re go yo mongwe wa bahlanka: “Kuka mošemane o mo iše go mmagwe.” 20Mohlanka a kuka mošemane a mmoetša go mmagwe, yo a ilego mo fara go fihlela mosegare wo mogolo, mme ka nako yeo mošemane a hwa. 21Mmagwe a mo kuka a mo rotošetša ka phapošing ya Elisha, a mmea malaong, a tswalela lemati mme a tloga. 22Ke moo a biditšego monna wa gagwe mme a re go yena: “Romela mohlanka mo, a tle le pokolo ya tshadi. Ke nyaka go ya go moprofeta Elisha. Ke tla boa ka pela.”

23Monna wa gagwe a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyaka go ya lehono? Ga se Sabatha goba Monyanya wa Lebalana.”4:23 “Sabatha ... Monyanya wa Lebalana” Matšatši a mohuta woo a makgethwa a be a tšewa gore ke nako ye kaonekaone ya go yo kgopela keletšo go moprofeta.

Mosadi a mo fetola a re: “Se tshwenyege.” 24Ke moka a saletša pokolo yela gomme a laela mohlanka a re: “Kitimiša pokolo o itlhaganele mme o se ke wa nkemiša, ge e se ge ke go botša gore o nkemiše.” 25Ka gona a wela tsela a leba thabeng ya Karmele, moo Elisha a bego a le gona.

Elisha a mmona a etla a sa le kgole, gomme a re go mohlanka wa gagwe, Gehasi: “Bona, mosadi yola wa Shuneme šole! 26Mo hlaganele mme o mmotšiše ge eba o sa iketlile, yena le monna wa gagwe le morwa wa gagwe.”

Mosadi a botša Gehasi gore tšohle di sa sepela gabotse, 27eupša ge a fihla go Elisha a obama pele ga gagwe a mo swara ka dinao. Gehasi o be a šetše a nyako mo kgoromeletša thoko ge Elisha a re: “Mo tlogele. A ga o bone gore o nyamile kudu? Gomme Morena ga se a mpotša selo ka taba yeo.”

28Mosadi a re go yena: “Mong wa ka, a nkile ka go kgopela morwa? A ga se ka go botša gore o se ke wa mphora?”

29Elisha a re go Gehasi: “Itlhaganele! Tšea lepara la ka o sepele. Ge o ka gahlana le motho o se ke wa ema wa mo dumediša, gomme ge a ka go dumediša o se ke wa ema wa mo fetola. Ge o fihla ngwakong wa mosadi o rapalatše lepara la ka godimo ga mošemane.”

30Mosadi a re go Elisha: “Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore ke tla goma ge fela wena o na le nna!” Ka gona bobedi bja bona ba thoma leeto la go boela morago. 31Gehasi a ba eta pele gomme a fihla a rapalatša lepara la Elisha godimo ga ngwana, eupša gwa se ke gwa ba lentšu goba se sengwenyana se se laetšago gore o a phela. Ka gona Gehasi a boela morago go yo gahlanetša Elisha mme a re: “Mošemane ga se a tsoga.”

32Ge Elisha a fihla a tsena ka phapošing yeo a nnoši, gomme a bona mošemane a rapaletše malaong a hwile. 33A tswalela lemati gomme a rapela Morena. 34

4:34-35
1 Dikg. 17:21
Ke moka a patlama godimo ga mošemane, a bea molomo wa gagwe godimo ga molomo wa mošemane, le mahlo godimo ga a mošemane, le diatla godimo ga tša mošemane. Ge a sa patlame ka mokgwa woo moo godimo ga mošemanyana, mmele wa mošemanyana wa thoma go ruthela. 35Elisha a emelela, a sepelasepela ka phapošing, gomme ka morago a boela a patlama godimo ga gagwe. Mošemane a ithimola gašupa gomme a ponyologa. 36Elisha a bitša Gehasi a mmotša gore a bitše mmagomošemane. Ge mmagwe a tsena ka gare, Elisha a re go yena: “Tšea morwa wa gago šoo.” 37Mosadi a obama a itahlela fase maotong a Elisha, mme a tšea morwa wa gagwe a tloga.

Elisha o dira mehlolo ye mengwe ye mebedi

38Go kile gwa re go wele tlala nageng ka moka Elisha a boela Gilgale. Ya re ge a ruta sehlopha sa baprofeta, a botša mohlanka wa gagwe gore a hlatlege pitša ye kgolo a ba apeele dijo. 39Yo mongwe wa baprofeta a ya nageng go yo nyaka semela se sengwenyana sa go tšhelwa ka moo dijong. Eupša a hwetša thaka ya naga mme a kgola maraka a yona, a a tlatša seaparo sa gagwe. A boa nao mme a a kgabelela ka mola dijong a sa tsebe gore ke dilo mang. 40Dijo tšela tša solelwa banna bale, eupša ya re ge ba seno thoma go di ja, ba goa ba re go Elisha: “Di tšhetšwe mpholo!” gomme ba se ke ba di ja. 41Elisha a kgopela bupi, a bo tšhela ka mola pitšeng, mme a re: “Ba soleleng dijo gape.” Gomme ba kwa di se na le molato.

42Ka letšatši le lengwe gwa tla monna yo mongwe a etšwa Baale-Shalisha, a tlišetša Elisha dinkgwa tše masome a mabedi tše di dirilwego ka garase ya mathomo ya go bunwa wona ngwaga woo, le diako tša mabele tše di bego di sa tšwa go thenwa. Elisha a botša mohlanka wa gagwe gore dijo tšeo a di fe sehlopha sela sa baprofeta, 43eupša yena a mo fetola a re: “Dijo tše ga tša lekana banna ba ba lekgolo!”

Elisha a re: “Ba fe tšona ba je, ka gobane Morena o re ba tla ja ba ba ba di šadiša.” 44Ka gona mohlanka a ba fa dijo tšela, gomme bjalo ka ge Morena a boletše, ka moka ba ja mme gwa ba gwa šala tše dingwe.

5

Naamane o a fodišwa

51

5:1-14
Luk. 4:27
Naamane, molaodi wa madira a Siria, o be a hlomphega mme a godišwa ke kgoši ya Siria, ka gobane ka yena Morena o be a dirile gore madira a Siria a fenye. E be e le mohlabani yo mogolo, eupša a swerwe ke bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša. 2Mehleng yeo Basiria ba be ba fela ba eya go hlasela Baisraele ka dihlophana, gomme ya re ka nako ye nngwe ba thopa mosetsana yo monnyane wa Moisraele, yoo a ilego a hlankela mosadi wa Naamane. 3Ka letšatši le lengwe a re go monggadi wa gagwe: “Nke nkabe mong wa ka a eya go moprofeta yo a dulago Samaria! Yena o be a tla mo fodiša bolwetši bja gagwe.” 4Ge Naamane a ekwa taba yeo, a ya go kgoši a mmotša se mosetsana yoo a se boletšego. 5Kgoši a re: “Yaa go kgoši ya Israele mme o mo fe lengwalo le.”

Ka gona Naamane a tloga, a swere dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše makgolo a mararo, le dipapetlana tše dikete tše di selelago tša gauta, le diaparo tše lesome tša botšhepi. 6Lengwalo le Naamane a bego a le swere le be le re: “Ka lengwalo le ke go tsebiša mohlankedi wa ka, Naamane. Ke mo rometše go wena gore o mo fodiše bolwetši bja gagwe.”

7Ge kgoši ya Israele a seno bala lengwalo leo, a gagola diaparo tša gagwe a re: “Kgoši ya Siria o reng a re ke fodiše monna yo? A ke nna Modimo,5:7 “Modimo” goba “modimo” yena a nago le maatla a go bolaya goba a go phediša? Go molaleng gore o nyaka go lwa le nna!”

8Ge moprofeta Elisha a ekwa se se diregilego, a roma motho gore a re go kgoši: “Ke ka lebaka lang o tshwenyegile? Nke o romele monna yoo go nna gore a tle a tsebe gore go na le moprofeta mo Israele!”

9Ka gona Naamane a ya le dipere tša gagwe le koloi ya gagwe ya ntwa, a fihla a ema mojakong wa ngwako wa Elisha. 10Elisha a roma motseta ka ntle gore a mmotše a yo hlapa mmele gašupa nokeng ya Jordane, gomme o tla fola a hlweka. 11Eupša Naamane a tloga a fufuletšwe, a re: “Ke be ke re o tla tšwa, a ema mme a rapela Morena Modimo wa gagwe, a emiša letsogo la gagwe ka godimo ga mo go lego bolwetši mme a mphodiša! 12Ntle le fao, na noka ya Abana le ya Parpare kua Damaskose ga di phale dinoka ka moka tša Israele? Nkabe ke hlapile go tšona mme ka fola!”

13Bahlanka ba gagwe ba mmatamela ba re: “Morena, ge moprofeta a ka be a go boditše gore o dire selo se sethata, o ka be o se dirile. Bjale ke ka lebaka lang o sa no hlapa, bjalo ka ge a boletše, gomme wa fola?” 14Ka gona Naamane a theogela Jordane, a korobela ka meetseng gašupa, ka moo Elisha a laetšego ka gona. Nama ya gagwe ya boela ya hlweka ya swana le ya ngwana yo monnyane. 15A gomela go Elisha le bafelegetši ba gagwe ka moka a re: “Bjale ke a tseba gore ga go modimo wo mongwe lefaseng ka moka ntle le Modimo wa Israele; ka gona hle, anke o amogele mpho ya ka, nna, mohlanka wa gago.”

16Elisha a mo fetola a re: “Ke ena ka Morena yo a phelago, yo ke mo hlankelago, gore nka se amogele mpho yeo.”

Naamane a phegelela gore a e amogele, eupša Elisha a fela a gana. 17Ka gona Naamane a re: “Ge o sa amogele mpho ya ka, gona a ke tšee mobu wo o ka rwalwago ke dimeila tše pedi ke o iše gae,5:17 “mobu ... gae” Ka nako yeo go be go dumelwa gore modimo o ka khunamelwa fela nageng ya wona. ka gobane go tloga bjale nka se direle modimo wo mongwe dihlabelo tša go tšhungwa ka moka goba dihlabelo tše dingwe ntle le Morena. 18Ka gona Morena a ntebalele ge ke felegetša kgoši ya ka tempeleng ya Rimone ke khunamela modimo yoo. Nke Morena a ka ntebalela!”

19Elisha a re: “O sepele gabotse!” Gomme Naamane a tloga.

O be a sa tšwa go tloga 20ge Gehasi, mohlanka wa Elisha, a bolela ka pelong a re: “Mong wa ka o lesitše Naamane a sepela yena a se a amogela selo sa tše Mosiria yola a bego a di tlišitše. Ke ena ka Morena yo a phelago gore ke tla mo kitimela ka yo tšea se sengwenyana go yena.” 21Ka gona a šala Naamane morago. Ge Naamane a bona monna a mo kganyelela, a fologa koloi ya gagwe ka pela gore a yo mo gahlanetša, mme a mmotšiša a re: “A go na le molato?”

22Gehasi a mo fetola a re: “Aowaa. Fela mong wa ka o nthomile gore ke tle ke go botše gore gonabjale go fihlile ba babedi ba sehlopha sa baprofeta ba kua nageng ya dithaba ya Efraime, gomme o nyaka gore o ba fe dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše masome a mararo, le diaparo tše pedi tša botšhepi.”

23Naamane a mo fetola a re: “Hle, tšea dipapetlana tša silibera tša boima bja dikilokramo tše masome a a selelago.” Naamane a phegelela gore a di amogele, a nokela silibera ka mekotleng ye mebedi, a tlema mekotla yeo, a e neela ba babedi ba bahlanka ba gagwe gotee le diaparo tše pedi tša botšhepi, mme a re ba ete Gehasi pele. 24Ge ba fihla mmotong Gehasi a tšea mekotla yela ye mebedi a e iša ka ngwakong wa Elisha. Ka morago a tšwa a yo botša bahlanka bale ba Naamane gore ba boele morago. 25A boela go Elisha ka ngwakong gomme Elisha a mmotšiša a re: “A o tšwa kae, Gehasi?”

Gehasi a mo fetola a re: “Aowi, nna, mohlanka wa gago, ga ke tšwe felo.”

26Eupša Elisha a re: “A ke be ke se gona moo ka monagano ge monna yola a fologa koloi ya gagwe, a retologa a go gahlanetša? Na se ke sona sebaka sa go amogela tšhelete le diaparo, dirapa tša mehlware le tša merara, dihuswane le dikgomo, goba bahlanka? 27Bjale bolwetši bja Naamane bo tla go swara, gomme wena le ditlogolo tša gago le tla ba nabjo go ya go ile!”

Ge Gehasi a tloga o be a na le bolwetši bjoo – letlalo la gagwe e le le lešweu bjalo ka lehlwa.