Sepedi 2000 (NSO00)
4

Elisha o thuša mohlologadi wa modiidi

41Mohlologadi wa monna yo mongwe yo e bego e le wa sehlopha sa baprofeta o kile a ya go Elisha a re: “Mong wa ka, monna wa ka o hlokafetše! Bjale ka ge o tseba, e be e le motho yo a boifago Modimo, eupša bjale motho yo monna wa ka a bego a lle molato go yena o tlile go tšea barwa ba ka ka babedi gore e be makgoba go lefa molato wola.”

2Moprofeta a mmotšiša a re: “Ke go direle eng? Mpotše gore ke eng se o nago naso kua gae.”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke tloga ke se na selo, ntle le moetana wa makhura a mohlware.”

3Elisha a re go yena: “Sepela go baagišani ba gago o adime meeta ye mentši ye e se nago selo ye o ka e hwetšago. 4Ke moka o tsene ka ngwakong le barwa ba gago, o tswalele lemati, gomme o tšhele makhura ka moo meeteng. O bee wo mongwe le wo mongwe ka thoko ge o seno tlala.”

5Ka gona mosadi a tsena ka ntlong ya gagwe le barwa ba gagwe, a tswalela lemati, a tšea moetana wola wa makhura a mohlware, gomme a tšhela makhura ka meeteng mola barwa ba gagwe ba e tliša go yena. 6Ge meeta ka moka e tletše, mmagobona a ba botšiša ge eba go sa na le ye mengwe gape. Yo mongwe wa barwa ba gagwe a mo fetola a re: “Woo e be e le wa mafelelo.” Gomme makhura a se hlwe a etšwa ka moetaneng. 7Mosadi a boela go moprofeta Elisha mme Elisha a re go yena: “Rekiša makhura ao a mohlware gomme o lefe melato ya gago ka moka, mme o tla šalelwa ke tšhelete ye e lekanego ye wena le barwa ba gago le kago phela ka yona.”

Elisha le mosadi wa go hlomphega wa Shuneme

8Ka letšatši le lengwe Elisha a ya Shuneme, moo go bego go dula mosadi wa go hlomphega. Mosadi yoo a kgopela Elisha gore a tle a je nabo, gomme go tloga tšatši leo nako ye nngwe le ye nngwe ge a tlile Shuneme o be a eja ngwakong wa mosadi yoo. 9Mosadi a re go monna wa gagwe: “Ke na le nnete ya gore monna yo a tlago mo gantši ke monna yo mokgethwa wa Modimo. 10A re age phapoši ye nnyane tlhakeng ya ntlo, re tsenye malao le tafola le setulo le lebone ka go yona, gomme a ka dula ka gona nako ye nngwe le ye nngwe ge a re etetše.”

11Ka letšatši le lengwe Elisha a ya Shuneme gape gomme a namelela ka phapošing ya gagwe go yo khutša. 12A botša mohlanka wa gagwe, Gehasi, gore a yo bitša mosadi yola. Ge mosadi a fihla mo Elisha a bego a kgona go mmona, 13Elisha a re go Gehasi: “Mmotšiše gore ke mo direle eng go mo leboga ka ge a itapišitše a re fa tše re di hlokago. Mohlomongwe a ka nyaka gore ke mo yele go kgoši goba go molaodi wa madira ke mmolelele tabanyana ye nngwe.”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke thobile kgobe ka mootlwa mo bathong ba gešo.”

14Elisha a botšiša Gehasi a re: “Ke mo direle eng bjale?”

Gehasi a mo fetola a re: “Ke selo se tee fela – ga a ne morwa, gomme monna wa gagwe ke motho yo a tšofetšego.”

15Elisha a re: “Mmotše a batamele mo.” Mosadi a batamela a ema mojako, 16

4:16
Gen. 18:4
mme Elisha a re go yena: “Išago ka nako tše o tla be o na le morwa.”

Mosadi a goa a re: “Eyaeye! Hle, mong wa ka, o se ke wa mphora – o monna wa Modimo!”

17Eupša mosadi yoo a ima, gomme a tla a belega morwa ka yona nako yela Elisha a bego a e boletše.

18Ya re ge mošemane yoo a hlalefile, tšatši le lengwe a ya go tatagwe yo a bego a le mašemong le babuni. 19Ka bjako mošemane a re: “Hlogo! Ke opša ke hlogo!”

Tatagwe a re go yo mongwe wa bahlanka: “Kuka mošemane o mo iše go mmagwe.” 20Mohlanka a kuka mošemane a mmoetša go mmagwe, yo a ilego mo fara go fihlela mosegare wo mogolo, mme ka nako yeo mošemane a hwa. 21Mmagwe a mo kuka a mo rotošetša ka phapošing ya Elisha, a mmea malaong, a tswalela lemati mme a tloga. 22Ke moo a biditšego monna wa gagwe mme a re go yena: “Romela mohlanka mo, a tle le pokolo ya tshadi. Ke nyaka go ya go moprofeta Elisha. Ke tla boa ka pela.”

23Monna wa gagwe a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyaka go ya lehono? Ga se Sabatha goba Monyanya wa Lebalana.”4:23 “Sabatha ... Monyanya wa Lebalana” Matšatši a mohuta woo a makgethwa a be a tšewa gore ke nako ye kaonekaone ya go yo kgopela keletšo go moprofeta.

Mosadi a mo fetola a re: “Se tshwenyege.” 24Ke moka a saletša pokolo yela gomme a laela mohlanka a re: “Kitimiša pokolo o itlhaganele mme o se ke wa nkemiša, ge e se ge ke go botša gore o nkemiše.” 25Ka gona a wela tsela a leba thabeng ya Karmele, moo Elisha a bego a le gona.

Elisha a mmona a etla a sa le kgole, gomme a re go mohlanka wa gagwe, Gehasi: “Bona, mosadi yola wa Shuneme šole! 26Mo hlaganele mme o mmotšiše ge eba o sa iketlile, yena le monna wa gagwe le morwa wa gagwe.”

Mosadi a botša Gehasi gore tšohle di sa sepela gabotse, 27eupša ge a fihla go Elisha a obama pele ga gagwe a mo swara ka dinao. Gehasi o be a šetše a nyako mo kgoromeletša thoko ge Elisha a re: “Mo tlogele. A ga o bone gore o nyamile kudu? Gomme Morena ga se a mpotša selo ka taba yeo.”

28Mosadi a re go yena: “Mong wa ka, a nkile ka go kgopela morwa? A ga se ka go botša gore o se ke wa mphora?”

29Elisha a re go Gehasi: “Itlhaganele! Tšea lepara la ka o sepele. Ge o ka gahlana le motho o se ke wa ema wa mo dumediša, gomme ge a ka go dumediša o se ke wa ema wa mo fetola. Ge o fihla ngwakong wa mosadi o rapalatše lepara la ka godimo ga mošemane.”

30Mosadi a re go Elisha: “Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore ke tla goma ge fela wena o na le nna!” Ka gona bobedi bja bona ba thoma leeto la go boela morago. 31Gehasi a ba eta pele gomme a fihla a rapalatša lepara la Elisha godimo ga ngwana, eupša gwa se ke gwa ba lentšu goba se sengwenyana se se laetšago gore o a phela. Ka gona Gehasi a boela morago go yo gahlanetša Elisha mme a re: “Mošemane ga se a tsoga.”

32Ge Elisha a fihla a tsena ka phapošing yeo a nnoši, gomme a bona mošemane a rapaletše malaong a hwile. 33A tswalela lemati gomme a rapela Morena. 34

4:34-35
1 Dikg. 17:21
Ke moka a patlama godimo ga mošemane, a bea molomo wa gagwe godimo ga molomo wa mošemane, le mahlo godimo ga a mošemane, le diatla godimo ga tša mošemane. Ge a sa patlame ka mokgwa woo moo godimo ga mošemanyana, mmele wa mošemanyana wa thoma go ruthela. 35Elisha a emelela, a sepelasepela ka phapošing, gomme ka morago a boela a patlama godimo ga gagwe. Mošemane a ithimola gašupa gomme a ponyologa. 36Elisha a bitša Gehasi a mmotša gore a bitše mmagomošemane. Ge mmagwe a tsena ka gare, Elisha a re go yena: “Tšea morwa wa gago šoo.” 37Mosadi a obama a itahlela fase maotong a Elisha, mme a tšea morwa wa gagwe a tloga.

Elisha o dira mehlolo ye mengwe ye mebedi

38Go kile gwa re go wele tlala nageng ka moka Elisha a boela Gilgale. Ya re ge a ruta sehlopha sa baprofeta, a botša mohlanka wa gagwe gore a hlatlege pitša ye kgolo a ba apeele dijo. 39Yo mongwe wa baprofeta a ya nageng go yo nyaka semela se sengwenyana sa go tšhelwa ka moo dijong. Eupša a hwetša thaka ya naga mme a kgola maraka a yona, a a tlatša seaparo sa gagwe. A boa nao mme a a kgabelela ka mola dijong a sa tsebe gore ke dilo mang. 40Dijo tšela tša solelwa banna bale, eupša ya re ge ba seno thoma go di ja, ba goa ba re go Elisha: “Di tšhetšwe mpholo!” gomme ba se ke ba di ja. 41Elisha a kgopela bupi, a bo tšhela ka mola pitšeng, mme a re: “Ba soleleng dijo gape.” Gomme ba kwa di se na le molato.

42Ka letšatši le lengwe gwa tla monna yo mongwe a etšwa Baale-Shalisha, a tlišetša Elisha dinkgwa tše masome a mabedi tše di dirilwego ka garase ya mathomo ya go bunwa wona ngwaga woo, le diako tša mabele tše di bego di sa tšwa go thenwa. Elisha a botša mohlanka wa gagwe gore dijo tšeo a di fe sehlopha sela sa baprofeta, 43eupša yena a mo fetola a re: “Dijo tše ga tša lekana banna ba ba lekgolo!”

Elisha a re: “Ba fe tšona ba je, ka gobane Morena o re ba tla ja ba ba ba di šadiša.” 44Ka gona mohlanka a ba fa dijo tšela, gomme bjalo ka ge Morena a boletše, ka moka ba ja mme gwa ba gwa šala tše dingwe.