Sepedi 2000 (NSO00)
19

Kgoši o nyaka keletšo go Jesaya

(Jes. 37:1-7)

191Ge Kgoši Hiskia a ekwa ditaba tšeo, a gagola diaparo tša gagwe ka manyami, a apara diaparo tša go ilela, gomme a ya Tempeleng ya Morena. 2A roma Eliakime, mohlankedi yo a bego a hlokometše mošate, le Shebna, mongwaledi wa mošate, le baprista ba bagolo go moprofeta Jesaya, morwa wa Amotse. Le bona ba be ba apere diaparo tša go ilela. 3A ba laela gore ba botše Jesaya ba re: “Lehono ke letšatši la tlalelo; re a otlwa gomme re a gobošwa. Re swana le mosadi yo a batametšego go belega, eupša a fedile maatla. 4Kgoši ya Asiria e rometše molaodi wa yona yo mogolo go tlo roga Modimo yo a phelago. Nke Morena Modimo wa gago a kwe maroga a gomme a otle bao ba a boletšego. Ka gona re rapelele go Modimo, rena mašaledi a Bajuda.”

5Ge Jesaya a seno kwa molaetša wa Kgoši Hiskia, 6a mo fetola ka go re Morena o re: “O se ke wa tšhošwa ke mantšu ao Baasiria ba nkgobošitšego ka ona. 7Ke tla dira gore kgoši ya Asiria e kwe pego ye e tlago e tlaletša, mme ya boela nageng ya gaboyona, gomme ka dira gore e bolawe moo.”

Baasiria ba tšhošetša batho ba Jerusalema gape

(Jes. 37:8-20)

8Molaodi yola wa Moasiria a kwa gore kgoši ya gabo e tlogile Lakishe gomme e lwa le ba motse wa Libna; ka gona a ya moo go yo bolela le yena. 9Kgoši ya Baasiria ya kwa gore madira a Baegepeta a tseleng go tlo ba hlasela, mme a etilwe pele ke Kgoši Tirihaka wa Etopia. Ka gona yena a roma batseta ka lengwalo go Kgoši Hiskia wa Juda, 10a re go yena: “Modimo yo o mo tshephilego o go boditše gore Jerusalema e ka se gafelwe diatleng tša ka, fela o se ke wa forwa ke Modimo yoo wa gago. 11O kwele ka bowena tše magoši a Asiria a di dirilego dinaga ka moka – a sentše gohle! A o gopola gore wena o ka phologa? 12Borakgolokhukhu ba ka ba fedišitše motse wa Gosane, wa Harane, le wa Retsefo, ba bolaya batho ba Edene ba ba bego ba dula Telasare, mme le o tee wa medimo ya bona a se kgone go ba phološa. 13A kae magoši a motse wa Hamate, wa Arpade, wa Sefarabaime, wa Hena, le wa Aba?”

14Kgoši Hiskia a tšea lengwalo leo go batseta, a le bala. Ke moka a ya Tempeleng, a le phutholla moo pele ga Morena, 15

19:15
Eks. 25:22
gomme a rapela a re: “Wena Morena Modimo wa Israele, o dutšego setulong sa gago sa bogoši ka godimo ga bakerubi, ke wena o nnoši o lego Modimo, o bušago mebušo ka moka ya lefase. O hlodile legodimo le lefase. 16Bjale, Morena, lebelela tše di re hlagelago. Theetša dilo ka moka tše Sanheribe a go rogago ka tšona, wena Modimo yo a phelago. 17Ke therešo, Morena, gore magoši a Asiria a fedišitše ditšhaba le dinaga tša tšona, 18a tšhuma medimo ya tšona; a kgona go e senya ka ge e be e se medimo le gatee, eupša e le dibetlwa tša kota le tša leswika tše di dirilwego ke batho. 19Bjale Morena Modimo wa rena, re phološe go Baasiria gore mebušo ka moka ya lefase e tle e tsebe gore ke wena o nnoši, Morena, o lego Modimo.”

Jesaya o romela molaetša go kgoši

(Jes. 37:21-38)

20-21Ke moo Jesaya a romilego motseta go Kgoši Hiskia, a mmotša gore Morena o kwele thapelo ya kgoši gomme o re:

“Sione e a go nyatša, wena Sanheribe,

e sema nke e go kwela bohloko ge o boela morago.

22A o be o roga mang,

o goboša mang?

Ke mang yo o bego o mo goelela,

o mo hlohla?

Na tšeo o be o di dira nna, Mokgethwa wa Israele?

23O romile batseta ba gago gore ba tle ba ikgantšhe pele ga ka ba re:

‘Ka makoloikoloi a ka a ntwa ke nameletše godimodimo ga dithaba,

mafelelong a dithaba tša Lebanone.

Ke remile mesedere ye meteleletelele le mephaene ye mebotsebotse,

ka tsenelela garegare ga sethokgwa.

24Nna ke epile didiba,

ka nwa meetse a dinaga di šele.

Maoto a ka a gatakile noka ya Naele a e omiša.’

25“A ga se wa ka wa kwa gore ke beakantše taba tšeo kgale,

ke kgalekgale ke di rerile?

Bjale ke di phethagaditše;

ke go file maatla a go fetoša metse ye e ageleditšwego ka merako mekgobo ya thogorogo.

26Batho ba ba bego ba dula go yona ba ile ba hlephiša matsogo;

ba tšhoga mme ba lewa ke dihlong.

Ba swana le dimelana tšhemong,

goba bjanyana bjo botalana tlhakeng

ge bo tšhungwa ke phefo ye e fišago ya bohlabela.19:26 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ge bo tšhungwa ke phefo ye e fišago ya bohlabela” Seheberu se re “bo tšhungwa pele ga ge bo gola”.

27“Fela ke tseba se sengwe le se sengwe mabapi le wena;

ke tseba se o se dirago le mo o yago ntshe.

Ke tseba ka moo o ntukelago bogale ka gona.

28Ke kwele bogale bjoo le boikgogomošo bja gago,

gomme bjale ke tla go tsenya mogala nkong le lepheko ka ganong,

ka go gomiša ka yona tsela yela o tlilego ka yona.”

29Ke moo Jesaya a itšego go Kgoši Hiskia: “Sešupo sa tše di tlago direga sese: Lenyaga le išago le tla ja mabele a a imelelago ka boona, eupša ka ngwaga wa boraro le tla kgona go ipšalela mabele la ba la tla la a buna, la bjala merara la ba la tla la ja dienywa tša yona. 30Mašaledi a Juda a tla boela a tseneletša medu fase mme a enywa dienywa. 31Go tla ba le mašaledi Jerusalema le baphologi thabeng ya Sione, ka gobane Morena o ikemišeditše go phethagatša seo.

32“Tše Morena a di boletšego mabapi le kgoši ya Asiria šedi: ‘A ka se tsene mo motseng wo goba a o thunya le ka mosebe o tee. Ga go bahlabani ba ba tlago tla motseng wo ba swere dikotse, le gona ga go madira a a tlago kgobela ntotoma ya mobu ya go o hlasela. 33O tla boela morago ka yona tsela ye a tlilego ka yona, eupša mo motseng wo a ka se tsene. Ke realo, nna, Morena. 34Ke tla phemela motse wo mme ka o phološa, gore ke tle ke hlomphiwe, le gore ke tle ke phethe se ke se tshephišitšego mohlanka wa ka, Dafida.’ ”

35Bošegong bjoo morongwa wa Morena a ya mešašeng ya Baasiria mme a bolaya bahlabani ba dikete tše lekgolo le tše masome a seswai le tše tlhano. Ka mahube a letšatši le le latelago ba be ba rapaletše moo, ka moka e le ditopo! 36Ke moo kgoši ya Asiria, Sanheribe, a gomilego a boela Ninibe. 37Ka letšatši le lengwe ge a sa rapela ka tempeleng ya modimo wa gagwe, Nisroko, barwa ba gagwe, Adrameleke le Saretsere, ba mmolaya ka ditšhoša, gomme ba tšhabela nageng ya Ararate. Morwa wa gagwe yo mongwe, Esarhadone, a mo hlatlama bogošing.