Sepedi 2000 (NSO00)
9

Jehu o tlotšwa gore e be kgoši ya Israele

91Go sa le bjalo moprofeta Elisha a bitša o tee wa baprofeta ba bafsa sehlopheng sa gagwe a re go yena: “Itokiše mme o ye Ramote kua Gileade. O tšee sedibelo se sa makhura a mohlware, 2gomme ge o fihla moo o nyake Jehu, morwa wa Joshafate, Joshafate morwa wa Nimshi. O mo aroganye le bagwera ba gagwe, o mo iše ka phapošing ya mosego, 3o mo tšhele ka makhura a a mohlware hlogong mme o mmotše gore Morena o re: ‘Ke go tlotša gore o be kgoši ya Israele.’ O nape o bule lemati o tšhabe, o se ke wa dikadika.”

4Ka gona moprofeta yo mofsa a ya Ramote 5moo a ilego a hwetša balaodi ba madira ba swere lekgotla. A re: “Molaodi, ke go swaretše molaetša.”

Jehu a mmotšiša a re: “O ra mang mo go rena?”

Moprofeta a mo fetola a re: “Ke ra wena, molaodi.” 6

9:6
1 Dikg. 19:16
Ke moo bobedi bja bona ba tsenego ka ngwakong, gomme moprofeta yoo a tšhela Jehu ka makhura ale a mohlware hlogong mme a re go yena: “Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke go tlotša gore o be kgoši ya setšhaba sa ka sa Israele. 7O fediše lapa la Ahaba, mong wa gago, gore ke tle ke otle Isebele ka ge a bolaile baprofeta ba ka le bahlanka ba ka ba bangwe. 8Lapa ka moka la Ahaba le ditlogolo tša gagwe le swanetše go hwa; ke tla bolaya bohle ba e lego banna lapeng labo, bafsa le bakgalabje. 9Ke tla swara lapa labo go swana le ka moo ke ilego ka swara lapa la Kgoši Jerobeamo wa Israele, le la Kgoši Basha wa Israele. 10
9:10
1 Dikg. 21:23
Isebele a ka se bolokwe; setopo sa gagwe se tla lewa ke dimpša mašemong a motse wa Jesriele.’ ” Ge moprofeta a seno realo a bula lemati a tšhaba.

11Jehu a boela go balaodi bale ba bangwe, gomme ba mmotšiša ba re: “Na di sa go sepelela gabotse? A segafa sela se be se tletše eng go wena?”

Jehu a mo fetola a re: “Lena ka noši le tseba monna yola le dipolelwana tša gagwe.”

12Eupša bona ba re: “O ne maaka! Re botše!”

Jehu a re: “O mpoditše gore Morena o re o ntloditše gore ke be kgoši ya Israele.”

13Gatee fela balaodi bale ba ala diaparo tša bona manamelong gore Jehu a tle a eme godimo ga tšona, gomme ba letša diphalafala ba goa ba re: “Jehu ke kgoši!”

Kgoši Joramo wa Israele o a bolawa

14-15Ke moo Jehu a logilego maano a go bolaya Kgoši Joramo, yo a bego a le Jesriele, moo a bego a ile gore a alafiwe dintho tše a di ntshitšwego ntweng ya kua Ramote mola a elwa le Kgoši Hasaele wa Siria. Ka gona Jehu a re go balaodi bale ba bego ba na le yena: “Ge eba le ema le nna le hlokomeleng gore go se ke gwa tšwa motho Ramote a yo botša batho kua Jesriele.” 16Ke moo a nametšego koloi ya gagwe ya ntwa a tloga a leba Jesriele. Joramo o be a se a tšwa a fola, gomme Kgoši Ahasia wa Juda o be a le moo a mo etetše.

17Mohlapetši yo a bego a eme godimo ga tora kua Jesriele a bona Jehu le banna ba gagwe ba etla. A goelela a re: “Ke bona sehlopha sa banna se etla!”

Joramo a mo fetola a re: “Roma monna ka pere go yo ba botšiša gore ba tla ka khutšo goba ka ntwa na.”

18Motseta a namela pere a ya go Jehu gomme a fihla a re go yena: “Kgoši o nyaka go tseba ge eba o tla go yena ka khutšo goba ka ntwa.”

Jehu a mo fetola a re: “Yeo ga se taba ya gago! Wena ntšhale morago!”

Mohlapetši yola wa godimo ga tora a bega gore motseta yola o fihlile sehlopheng sela, eupša ga a boe. 19Motseta yo mongwe a rongwa, gomme a botšiša Jehu yona potšišo yela. Jehu a mo fetola a re: “Yeo ga se taba ya gago! Wena ntšhale morago!”

20Mohlapetši a bega gape gore motseta yoo o fihlile sehlopheng sela, eupša ga a boe. A tlaleletša ka go re: “Moetapele wa sehlopha sa gona o otlela dipere tša koloi ya gagwe ya ntwa bjalo ka segafa, go no swana le Jehu!”

21Kgoši Joramo a re: “Lokišang koloi ya ka ya ntwa!” Ya lokišwa gomme yena le Kgoši Ahasia ba tšwa motseng go yo gahlanetša Jehu, yo mongwe le yo mongwe a nametše koloi ya gagwe ya ntwa. Ba gahlana le yena tšhemong yela e bego e kile ya ba ya Nabote. 22Joramo a mmotšiša a re: “Na o tla ka khutšo?”

Jehu a mo fetola a re: “Go ka ba khutšo bjang mola re sa na le boloi le go khunamela medimo e šele, dilo tše di thomilwego ke Isebele, mmago?”

23Joramo a goa ge a retolla koloi ya gagwe ya ntwa a tšhaba a re: “Ke go uša mmušo, Ahasia!” 24Jehu a ntšha mosebe wa gagwe, a thunya Joramo a mo hlaba mokokotlong, mosebe wa phuleletša pelong. Joramo a wela ka koloing ya gagwe a hwa, 25gomme Jehu a re go mothuši wa gagwe, Bidkare: “Tšea setopo sa gagwe o se lahlele ka tšhemong ye e bego e le ya Nabote. Gopola gore mola nna le wena re be re nametše dipere re latela Ahaba, tatagoKgoši Joramo, Morena o ile a ahlola Ahaba a re: 26

9:26
1 Dikg. 21:19
‘Ke bone go bolawa ga Nabote le barwa ba gagwe maabane. Gomme ke tlile go ba lefeletša gona mo tšhemong ye.’ ” Jehu a re go mothuši wa gagwe: “Ka gona tšea setopo sa Joramo o se lahlele ka tšhemong ye e bego e le ya Nabote, gore go tle go phethagatšwe se Morena a se boletšego.”

Kgoši Ahasia wa Juda o a bolawa

27Ge Kgoši Ahasia a bona seo se diregilego, a tšhaba ka koloi ya gagwe ya ntwa a leba motseng wa Bethe-Hagane a lelekišwa ke Jehu. Jehu a re go banna ba gagwe: “Le yena mmolayeng!” Gomme ba mo gobatša9:27 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Gomme ba mo gobatša” Seheberu ga se na mantšu a. ka koloing ya gagwe ya ntwa tseleng ya go rotogela Gure, kgauswi le motse wa Jibleamo. Eupša a fela a sa kgona go tšwela pele go ba go fihla motseng wa Megido, moo a ilego a hwela gona. 28Bahlankedi ba gagwe ba tšea setopo sa gagwe ba se boetša Jerusalema ka koloi ya ntwa. Ba mmoloka mabitleng a botatagwe motseng wa Dafida.

29Ahasia e be e bile kgoši ya Juda ngwageng wa lesome le motšo o tee wa ge Joramo, morwa wa Ahaba, e le kgoši ya Israele.

Mohumagadi Isebele o a bolawa

30Jehu o ile a fihla Jesriele. Isebele, ge a kwele se se diregilego, a ithakga mahlo ka pilo, a beakanya moriri wa gagwe gabotse, gomme a okamela fase ka lefasetere a le ka ngwakong wa mošate. 31Ya re ge Jehu a tsena ka kgoro, Isebele a mo goelela a re: “A o sa phela gabotse Simri,9:31 “Simri” Molaodi wa madira wa Israele yo a ilego a bolaya kgoši ya Israele. Lebelela 1 Dikg. 16:8-12. wena mmolai wa mong wa gago!”

32Jehu a lebelela godimo ka lefasetere gomme a goa a re: “Ke mang yo a emago le nna? Ke mang?” Bahlankedi ba babedi goba ba bararo ba mošate ba mo okamela ka lefasetere, 33gomme Jehu a re go bona: “Mo kgoromeletšeng fase!” Ba mo kgoromeletša fase, gomme madi a gagwe a gaša morako le dipere. Jehu a gataka setopo sa gagwe ka dipere le koloi ya gagwe ya ntwa, 34a tsena ka mošate, gomme a ja dijo. Ka morago ga moo a re: “Tšeang mosatšanyana yola wa go rogakwa le mmolokeng; gape ke morwedi wa kgoši.” 35Eupša banna ba ba ilego ba tšwa go yo mmoloka ba se ke ba hwetša selo ntle le legata le diatla le maoto. 36

9:36
1 Dikg. 21:23
Ge ba begela Jehu taba yeo, yena a re: “Seo ke se Morena a itšego se tla direga ge a bolela ka mohlanka wa gagwe, Eliya, a re: ‘Dimpša di tla ja setopo sa Isebele mašemong a motse wa Jesriele. 37Mašaletšana a tla šwalalana moo bjalo ka morole, gore motho a se hlwe a kgona go a tseba.’ ”

10

Ditlogolo tša Ahaba di a bolawa

101Go be go na le ditlogolo tša Kgoši Ahaba tše masome a a šupago tše di bego di dula motseng wa Samaria. Jehu a ngwala mangwalo mme a a romela go babuši ba motse,10:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “motse” Seheberu se re “Jesriele”. le go baetapele, le go bagodiši ba ditlogolo tša Ahaba. Lengwalo leo le be le re: 2“Le bahlokomedi ba ditlogolo tša kgoši gomme le na le dikoloi tša ntwa le dipere le dibetša le motse wo o ageleditšwego ka morako. Ka gona, ge le seno amogela lengwalo le, 3le kgethe yo a ka kgonago go buša go phala ba bangwe gare ga ditlogolo tša kgoši, le mmee kgoši gomme le lweng le mo šireletšeng.”

4Babuši ba Samaria ba tšhoga kudu ba re: “A re ka lwa bjang le Jehu ge go paletšwe Kgoši Joramo le Kgoši Ahasia?” 5Ka gona mohlankedi yo a hlokometšego mošate le yo mongwe yo a hlokometšego motse le baetapele le bagodiši ba ditlogolo tša Ahaba ba romela Jehu molaetša wo: “Rena re bahlanka ba gago gomme re tla dira tšohle tše re di laelwago ke wena. Gomme yo mongwe motho re ka se mmee kgoši. Dira se o bonago se lokile.”

6Jehu a ba ngwalela lengwalo le lengwe le le rego: “Ge le ema le nna gomme le re le tla dira tšohle tše ke le laelago tšona, gona le tlišeng dihlogo tša ditlogolo tša Kgoši Ahaba go nna kua Jesriele ka nako ye ka moswane.”

Ditlogolo tše masome a a šupago tša Kgoši Ahaba di be di hlokometšwe ke banna ba maemo ba Samaria ba ba bego ba ba godiša. 7Ge baetapele ba Samaria ba seno amogela lengwalo la Jehu, ba bolaya ditlogolo tšela tša Ahaba tše masome a a šupago ka moka ga tšona, ba bea dihlogo tša bona ka dirotong, gomme ba di romela go Jehu kua Jesriele.

8Ya re ge Jehu a botšwa gore dihlogo tša ditlogolo tša Ahaba di tlišitšwe, a laela gore di dirwe mekgobo ye mebedi kgorong ya motse, le gore di tlogelwe moo go fihlela mosong wa le le latelago. 9Ka moswane wa ntshe e sa le bošego a tšwa a ya kgorong gomme a re go batho ba ba bego ba le moo: “Ke nna yo ke logilego maano a go bolaya Kgoši Joramo gomme ka mmolaya; ga le na le molato tabeng yeo. Fela bjale yo a bolailego batho ba ka moka ke mang? 10Taba ye e laetša gore tšohle tše Morena a di boletšego ka ga ditlogolo tša Ahaba di tla direga. Morena o dirile se a se boletšego ka moprofeta wa gagwe, Eliya.” 11

10:11
Hos. 1:4
Jehu a bolaya le meloko ye mengwe ya Ahaba ye e bego e dula Jesriele, gotee le bahlankedi ba bagolo ba Ahaba ka moka le bagwera le baprista ba gagwe, gwa se be le o tee wa bona yo a šalago.

Meloko ya Kgoši Ahasia e a bolawa

12Jehu a tloga Jesriele a leba Samaria. Tseleng, felo fa go bitšwago Bethe-Ekede, moo badiši ba bego ba fela ba kopana gona, 13a gahlana le meloko ya mohu Kgoši Ahasia wa Juda gomme a ba botšiša a re: “A le bomang?”

Ba mo fetola ba re: “Re meloko ya Ahasia. Re ya Jesriele go yo etela bana ba Mohumagadi Isebele le ba lapa la mošate ka moka.” 14Jehu a laela banna ba gagwe a re: “Ba tšeeng ba phela!” Ba ba swara, gomme ba ba bolaela kgauswi le molete gona moo. Ka moka e be e le batho ba masome a mane a metšo ye mebedi, gomme le o tee wa bona a se ke a šadišwa.

Meloko ka moka ye e šetšego ya Ahaba e a bolawa

15Jehu a tšwela pele le leeto gomme tseleng a gahlanetšwa ke Jonadaba, morwa wa Rekabe. Jehu a re go mo dumediša a re: “A o ema le nna bjalo ka ge nna ke ema nago?”

Jonadaba a mo fetola a re: “Ee, ke ema nago.”

Jehu a re: “Gona ntshware ka seatla.” Ba swarana ka diatla, gomme Jehu a mo nametša koloi ya gagwe ya ntwa 16a re: “A re ye le nna o yo bona ka moo ke ineetšego Morena ka gona.” Gomme ba sepela ka koloi ya ntwa mmogo ba ya Samaria. 17Ge ba fihla moo, Jehu a bolaya meloko ya Ahaba ka moka, a se ke a šadiša motho. Seo ke se Morena a bego a boditše Eliya gore se tla direga.

Barapedi ba Baale ba a bolawa

18Jehu a bokanya batho ba Samaria mme a re: “Kgoši Ahaba o be a direla modimo Baale gannyane, eupša nna ke tla mo direla kudu. 19Bokanyang baprofeta ba Baale ka moka le barapedi bohle ba gagwe le baprista ba gagwe ka moka. Go se ke gwa šala motho; ke tlile go direla Baale sehlabelo se segolo, gomme yo a ka se tlego o tla bolawa.” Ao e be e le maano a Jehu gore a tle a bolaye barapedi ka moka ba Baale. 20Ke moo Jehu a rilego: “A go bewe letšatši la tirelo ya go hlompha Baale!” Letšatši leo la bewa, 21gomme Jehu a tsebiša batho ka moka nageng ya Israele. Bohle ba ba khunamelago Baale ba tla; le o tee wa bona a se ke a šala. Ka moka ba tsena ka tempeleng ya Baale, ba e tlala rwe. 22Gomme Jehu a laela motho yo a bego a hlokometše diaparo tše kgethwa gore a di ntšhe mme a di neele barapedi. 23Ka morago Jehu a tsena ka tempeleng le Jonadaba, morwa wa Rekabe, gomme a re go batho ka moo: “Le boneng gore ka moka ga lena ba le lego ka mo le barapedi ba Baale; go se be le morapedi wa Morena.” 24Ke moo yena le Jonadaba ba tsenego go yo direla Baale dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe. O be a beile banna ba masome a seswai ka ntle ga tempele gomme a ba laetše a re: “Le bolayeng batho ba ka moka; yo a lesago yo mongwe wa bona a tšhaba o tla bolawa!”

25Ge Jehu a seno dira dihlabelo, a re go baleti le balaodi ba madira: “Tsenang le ba bolayeng ka moka; le se ke la lesa le o tee a tšhaba!” Ba tsena ba ntšhitše ditšhoša, ba ba bolaya ka moka, gomme ba gogela ditopo ka ntle. Ka morago ba fetela pele ba tsena ka sekgethweng sa ka gare ga tempele, 26ba ntšha kokwane ya borapedi ye e bego e le ka moo, ba e tšhuma. 27Ya ba gona go fediša kokwane ya borapedi le tempele, gomme marope a tempele ba a fetoša boithomelo bjo bo sa lego gona le lehono.

28Ke ka moo Jehu a ilego a fediša go direlwa ga Baale mo Israele. 29

10:29
1 Dikg. 12:28-30
Eupša a se ke a tlogela sebe sa Kgoši Jerobeamo, yo a ilego a dira gore Israele e rapele dipowana tša gauta tše a bego a di hlomile kua Bethele le kua Dane. 30Morena a re go Jehu: “O dirile ditlogolo tša Ahaba se ke bonago se lokile le tšohle tše ke bego ke nyaka gore o ba dire tšona. Ka gona ke go holofetša gore ditlogolo tša gago e tla ba dikgoši tša Israele go iša molokong wa bone.” 31Eupša Jehu a se ke a phetha melao ya Morena Modimo wa Israele ka pelo ya gagwe ka moka; yena o ile a se ke a tlogela dibe tša Jerobeamo yo a bego a diriša Baisraele dibe.

Lehu la Jehu

32Mehleng yeo Morena a thoma go fokotša naga ya Israele. Kgoši Hasaele wa Siria a thopa naga ya Israele ka moka 33ka bohlabela bja Jordane, go ba go fihla motseng wa Aroere, nokaneng ya Arnone; naga ye e be e akaretša naga ya Gileade le ya Bashane, moo kgoro ya Gade le ya Rubene le seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela di bego di dula gona.

34Tše dingwe tše Jehu a di dirilego, gotee le ditiro tša bogale bja gagwe, di ngwadilwe mo go Ditaba tša magoši a Israele. 35O ile a ithobalela le botatagwe, mme a bolokwa Samaria, gomme morwa wa gagwe, Joahase, a mo hlatlama bogošing. 36Jehu o be a bušitše Israele a le Samaria mengwaga ye masome a mabedi a metšo ye seswai.

11

Mohumagadi Athalia wa Juda

(2 Dikr. 22:10 – 23:15)

111Ya re ge Athalia, mmagoKgoši Ahasia, a ekwa gore morwa wa gagwe o bolailwe, a laela gore meloko ka moka ya lapa la mošate e bolawe. 2Ya ba fela Joase, morwa wa Ahasia, yo a phologago. O be a tlile go bolawa le ba bangwe, eupša Josheba, rakgadiagwe, yo e bego e le morwedi wa Kgoši Joramo le kgaetšedi ya Ahasia ka malapa, a mo tšhabiša ka sephiri. Mosadi yoo a mo tšea le mofepi wa gagwe a mo iša ka phapošing ya go bolokela malao ka Tempeleng, gomme a mo uta gore Athalia a se ke a mmona, ka gona a se ke a bolawa. 3Josheba a hlokomela mošemane yoo mengwaga ye e selelago a mo utile ka Tempeleng, ge go sa buša Mohumagadi Athalia.

4Eupša ka ngwaga wa bošupa moprista Joyada a laela gore go bitšwe balaodi ba baleti ba Athalia le ba mošate, gomme a ba botša gore ba tle Tempeleng, moo a ilego a dira kwano le bona gomme a ba eniša gore ba dire se a bego a ikemišeditše go se dira. A ba laetša Joase, morwa wa Kgoši Ahasia, 5gomme a ba laela a re: “Ge le fihla modirong ka letšatši la Sabatha, le ikaroleng dihlopha tše tharo. Sehlopha sa mathomo se lete mošate; 6sa bobedi se eme lesorong la Sure, mme sa boraro se eme lesorong ka morago ga baleti ba bangwe. Tempele yona e letwe ka mokgwa wo:11:6 Seheberu mo se tlaleletša ka lentšu le lengwe leo go sa tsebjego gabotse gore le ra eng. 7Dihlopha tše pedi tše di tlogago modirong ka Sabatha di lete Tempele gore di šireletše kgoši. 8Le leteng Kgoši Joase le ntšhitše ditšhoša, mme le yeng le yena mo gongwe le mo gongwe mo a yago gona. Yo a ka le batamelago a bolawe.”

9Balaodi ba phetha ditaelo tša Joyada gomme ba tliša banna ba bona go yena – ba ba tlogago modirong ka Sabatha le ba ba tsenago ka letšatši leo. 10A neela balaodi bao marumo11:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “marumo”. Lebelela 2 Dikr. 23:9. Seheberu se re “lerumo”. le dikotse tše e bego e le tša Kgoši Dafida mme di bolokilwe ka Tempeleng, 11gomme a bea banna bao ba ntšhitše ditšhoša ba teile lenaka ka pele ga Tempele ba goma ka aletare, gore ba šireletše kgoši. 12Ka morago Joyada a ntšha Joase ka Tempeleng, a mo rweša mphapahlogo, gomme a mo fa puku ya melao ye e laolago bogoši. Ke moka Joase a tlotšwa mme a bewa kgoši. Batho ba tia magoswi ba goa ba re: “A kgoši a re phelele!”

13Mohumagadi Athalia a kwa lešata le le bego le tladitšwe ke baleti le batho, ka gona a hlaganela Tempeleng moo lešaba le bego le kgobokane gona. 14

11:14
2 Dikg. 23:3
Moo a bona kgoši ye mpsha e eme kgauswi le kokwane ya mojakong wa Tempele, bjalo ka ge e be e le setlwaedi. Balaodi le baletši ba diphala ba be ba eme le yena, gomme batho ka moka ba tia mekgolokwane ba letša diphala. Athalia a gagola diaparo tša gagwe mme a goelela a re: “Ke go uša mmušo! Ke go uša mmušo!”

15Joyada o be a sa nyake gore Athalia a bolaelwe ka kgorong ya Tempele, ka gona a laela balaodi ba madira a re: “Mo ntšhetšeng ntle a fete ka gare ga melokoloko ya baleti, gomme le bolayeng yo mongwe le yo mongwe yo a ka lekago go mo phološa.” 16Ba mo swara, ba mo iša mošate, gomme ba mmolaela moo Lesorong la Dipere.

Joyada o dira diphetogo

(2 Dikr. 23:16-21)

17Moprista Joyada a diriša Kgoši Joase le setšhaba kgwerano le Morena ya gore e tla ba setšhaba sa Morena; a ba a diriša kgoši le setšhaba ye nngwe kgwerano. 18Ka morago setšhaba sa ya tempeleng ya Baale gomme sa e phušola; ba pšhatlaganya dialetare le medimo ya diswantšho, gomme ba bolaya Mathane, moprista wa Baale, pele ga dialetare tšeo.

Joyada a bea baleti Tempeleng, 19gomme yena le balaodi le baleti ba kgoši le baleti ba mošate ba felegetša kgoši go tloga Tempeleng go ya mošate, ba latelwa ke setšhaba ka moka. Joase a tsena ka Lesoro la Baleti gomme a dula setulong sa bogoši. 20Setšhaba ka moka sa thaba mme motse bjale wa iketla ka ge Athalia a be a bolailwe mošate.