Sepedi 2000 (NSO00)
8

Dimpho tše di fiwago Bakriste ba ba hlokago

81

8:1-4
Bar. 15:26
Banabešo, re le tsebiša tša kgaugelo ya Modimo ye a e bontšhitšego diphuthego tša Matsedonia. 2Le ge ba lekilwe gabohloko ka matshwenyego, lethabo la bona e bile le legolo mo e lego gore le ge ba diila ka mokgwa wo e bile bomafakudu. 3Ke tloga ke rereša ge ke re ba ntšhitše ka mo ba kgonago ka gona, ebile nka no re le go feta ka mo ba kgonago ka gona, e le ka boithaopo. 4Ba re kgopetše kudu ba re rapela gore re ba dumelele go tsenya seatla modirong wa go thuša badumedi ba Judea ka dimpho. 5Ba dira go feta ka mo rena re bego re gopotše gore ba tla dira. Ba ikgafela Morena pele, ba kgona ba ikgafela rena, go ya ka thato ya Modimo. 6Ra ba ra kgothatša Titose gore a feleletše modiro woo wa lerato mo go lena, bjalo ka ge o be o thomilwe ke yena. 7A e re bjalo ka ge le le dithwadi mo go tšohle tumelong, le polelong, le tsebong, le mafolofolong a a se nago kelo, le go le rateng ga rena,8:7 “go le rateng ga rena” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “go re rateng ga lena”. le modirong woo wa lerato, le gona le be dithwadi.

8Ge ke realo ga se gore ke le beela molao. Ka go le botša mafolofolo a ba bangwe ke dio leka go lekola gore na la lena lerato ke la nnete. 9Kgaugelo ya Morena wa rena Jesu Kriste le a e tseba; gobane le ge a be a humile, o ile a itiitša ka lebaka la lena, gore le humišwe ka bodiidi bja gagwe.

10Mo tabeng ye ke a le eletša mme le tla holega. Ngwagola e bile lena ba mathomo e sego fela ba go fa, eupša le ba go rata go fa. 11Bjale feleletšang se le se thomilego. Fišegelang go se phetha, go etša ge le ile la fišegela go se thoma, gomme le se dire ka tše bjale le nago le tšona. 12Gobane ge motho a ikemišeditše go fa, Modimo o thabela se a kgonago go se ntšha, e sego se a sa se kgonego.

13-14Ge ke realo ga se gore ke leka go hlatlola ba bangwe gore go imetšwe lena. Se ke lekago go se dira ke gore go lekanwe, gore ka ge bjale lena le humile, le thuše ba ba hlokago, e tla e re mola go hloka lena bona ba humile ba le thuša. Ka tsela yeo le tla be le direlwa go swana. 15

8:15
Eks. 16:18
Le Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a topilego kudu ga se a fetiša tekanyo, mme yo a topilego gosenene ga se a hlaetša.”

Titose le ba ba sepelago le yena

16A re lebogeng Modimo ge a file Titose mafolofolo a go swana le a rena gore a le thuše. 17Gobane ga se a thabela fela kgopelo ya ka; mafolofolo a go thuša le ona o be a na le a mantši mo a bilego a ithaopile a etla go lena. 18Re mo romile le ngwanaborena yo a hlompšhago diphuthegong ka moka ka lebaka la mošomo wa gagwe wa go bega Ebangedi. 19Ntle le moo o kgethilwe ke diphuthego gore a sepele le rena ge re dira modiro wo wa lerato wo re o direlago go tumiša Morena, le go bontšha gore re nyaka go thuša.

20Re hlokomela gore re se solwe mabapi le dimpho tše dintši tše. 21

8:21
Diema 3:4
Maikemišetšo a rena ke go dira se se lokilego, e sego fela pele ga Morena, eupša le pele ga batho.

22Re romile ngwanaborena yo mongwe le bona. Yena re mo lekile ka mekgwa ye mentši, gomme re bone gore ka mehla o na le mafolofolo a go thuša. Gomme ka ge bjale a le tshepile gakaaka, o na le mafolofolo le go feta. 23Ge e le Titose yena ke modirišani wa ka, gomme o šoma le nna go le hola; ge e le bana ba borena bao ba bangwe ba ba sepelago le yena ke baemedi ba diphuthego bao Kriste a tumišwago ka bona. 24Le ba bontšhe lerato, gore diphuthego tšohle di le tsebe gomme di bone gore ge re di kgantšhetša lena ga se ka phošo.

9

Tša go thuša badumedi ba ba hlokago

91Ge e le mabapi le go thuša badumedi ba ba lego Judea, ga se taba ye nka hlwago ke le ngwalela yona. 2Ke tloga ke tseba gore le ikemišeditše go thuša, ebile ke šetše ke le kgantšhitše go ba Matsedonia ka re: “Badumedi ba Agaya e sa le ba itokišetša ngwagola go thuša.” Mafolofolo a lena a tutueditše ba bantši. 3Banabešo bao ke ba rometše gore go le kgantšha ga rena mabapi le taba ye e se be ga lefeela, eupša e be gore le itokišeditše go thuša, bjalo ka ge ke boletše. 4Fela ge batho ba Matsedonia ba ka tla le nna gomme ba hwetša gore ga se la itokiša, nka lewa ke dihlong – ge e le lena gona ga ke sa bolela – ka ge ke be ke holofetše gore le tla be le itokišitše. 5Ke ka lebaka leo ke bonego go swanetše ge ke kgothatša banabešo bao gore ba nthake pele ba tle go lena go tlo kgoboketša e sa le nako dimpho tšela le holofeditšego go di ntšha. Ke mo e tlago re ge ke etla ka hwetša di lokišitšwe, e le dimpho tše di ntšhitšwego ka go rata, e sego ka go gapeletšwa.

6Le gopole gore mabjalagosenene o buna gosenene; mabjalakudu le yena o buna kudu. 7Mongwe le mongwe a ntšhe ka mo a ikemišeditšego ka gona, e se be ka pelaelo goba ka kgapeletšo, gobane Modimo o rata moneathabile. 8Ebile Modimo o kgona go le fa dilo ka moka ka bontši, gore ka mehla le dule le na le tšohle tše le di nyakago le tlalelwa ke tša go le kgontšha go dira mediro ya go loka. 9

9:9
Pes. 112:9
Le Mangwalo a Makgethwa a a bolela a re:

“Ke mafakudu wa bahloki;

go loka ga gagwe ke ga neng le neng.”

10

9:10
Jes. 55:10
Gomme Modimo yo a fago batho peu ya go bjala le bogobe bja go ja, le lena o tla le fa peu ye le e hlokago, a e mediša, gomme ka tsela yeo a dira gore go se timane ga lena go le hweletše puno ye ntši. 11O tla le humiša ka mekgwa yohle gore le kgone go fa kudu mabakeng ka moka, gore batho ba leboge Modimo ka lebaka la dimpho tša lena tše ba di hwetšago mo go rena. 12Gape modiro wo le o dirago wo wa go thuša ba bangwe ga se fela wa go fa badumedi tše ba di hlokago, eupša ke wa go dira le gore batho ba bantši ba leboge Modimo kudu. 13Ge batho bao ba bona bohlatse bja ge le efa bangwe dimpho, ba tla tumiša Modimo ka lebaka la ge le theeletša Ebangedi ya Kriste ye le e hlatselago, le bopelokgolo bja lena ge le abelana nabo le batho bohle. 14Ka gona, ba tla le rapelela ka lerato le legolo ge ba bona Modimo a le loketše ka kgaugelo ye e se nago tekanyo. 15A re lebogeng Modimo ka lebaka la mpho ye ya gagwe ye e šitago tlhalošo!

10

Paulose o emelela boruti bja gagwe

101Nna Paulose ka nama, yo go thwego ke kwana ge ke le gare ga lena, eupša ke tau ge ke le kgole le lena, ke le kgopela ka boleta le botho bja Kriste. 2Ke a le rapela, mohla ke etla go lena le se nkgapeletše gore ke be tau go lena, gobane ke bona gore tau yona nka no ba yona go bao ba rego re hlohleletšwa ke tša nama. 3Gape le ge re phela mo lefaseng, ga se gore ge re elwa re hlohleletšwa ke tša lefase. 4Dihlabani tše re lwago ka tšona ga se tša lefaseng, ke tša Modimo tše maatla, tše re di filwego go pšhatlaganya dibo ka tšona. Re fenya ba ditshele ka dipolelo, 5le ba go ikgantšha ba go gana molaetša wa Modimo. Re leka go dira gore batho ba nagane tše di kgahlago Kriste. 6Ge le šetše le bontšhitše go theeletša Kriste ka mokgwa wo o phethegilego, rena re tla be re itokišeditše go otla mang le mang yo a sa theeletšego.

7Taba di a ipola! Ge motho a ipotša gore ke wa Kriste, a inagane gabedi, a tsebe gore le rena re ba Kriste bjalo ka yena. 8Gobane le ge eba ke kgantšha maatla go feta tekanyo ao Morena a mphilego ona, maatla a go le aga, e sego go le phuma, ga go nteše dihlong. 9Fela ga ke nyake go bonala nke ke a le tshošetša ka mangwalo a ka. 10Go thwe: “Mangwalo a Paulose a bogale ebile a a hlaba, fela ge a le mo ka nama o boleta le tše a di bolelago di a nyatšega.” 11Motho wa go realo o swanetše a kwešiše gore tše re di ngwalago ka mangwalong re le kgole ga di fapane le tše re tlago di dira ge re le moo go lena.

12Rena ga re na sebete sa go ipala goba go ipapetša le ba ba iponago e le ba bagolo. Bona ke ditlaela, ka gobane ba itekanya ka tekanyo ye ba ipeelago yona, le gona ba ipapetša le bona ka bobona. 13Ge e le rena, re ka se ithete go feta tekanyo, go itheta ga rena go tla ya le mellwane ye Modimo a re beetšego yona, gomme yona e akaretša le modiro wa rena moo go lena. 14Ka gona ga se ra tshela mollwane ka go tla go lena. Gabotse e bile rena ba mathomo ba go tla go lena ka Ebangedi ya Kriste. 15Ka fao ga re ithete ka modiro wo o dirilwego ke ba bangwe, modiro wo o dirilwego ka ntle ga mellwane ye re e beetšwego. Re holofela gore tumelo ya lena e tla gola, mme le maemo a rena moo go lena a phala ale a pele, re ntše re sa tshele mellwane ye re e beetšwego. 16Ra kgona re yo bega Ebangedi dinageng tše di lego ka ntle go tša lena, gomme ra se kgantšhe tše di šetšego di dirilwe ke ba bangwe mafelong a mangwe. 17

10:17
Jer. 9:23
Gape Mangwalo a Makgethwa a a bolela a re: “Yo a ikgantšhago a ikgantšhe ka tše di dirilwego ke Morena.” 18Gobane yo a swanetšego go amogelwa ga se yo a ithetago, eupša ke yo a retwago ke Morena.