Sepedi 2000 (NSO00)
5

51Gobane re a tseba gore ge mošašana5:1 “mošašana” Ke seswantšho sa mmele wa motho mo lefaseng. wo re dulago ka go wona mo lefaseng o hlahlamolwa, Modimo o re fa moago5:1 “moago” le “legae” Ke seswantšho sa bodulo bja motho kua legodimong. wa go dula kua legodimong, legae la go ya go ile le le sego la agwa ka diatla. 2Ke ka lona lebaka leo re tsetlago, re dumago kudu go apešwa mmele wa rena wa letago wo o tšwago legodimong, 3gore re se tlo hwetšwa re hlobotše, re hwetšwe re apere. 4Ge re sa dula ka mošašaneng wo wa lefaseng, re tsetla re ekwa re gateletšwe; e se gore re nyaka go apolwa mmele wo wa lefaseng, eupša e le gore re nyaka go apešwa wa legodimong, gore go hwa ga rena go tle go metšwe ke go phelela sa ruri. 5Yo a re lokišeditšego go fetoga mo ke Modimo, a re fa Moya wa gagwe wo Mokgethwa e le tiišetšo ya gore taba yeo e tla phethega.

6Ka gona re dula re tiile maatla, re tseba gore ge ga gaborena e sa le mo mmeleng wa rena re tla no dula re le kgole le Morena. 7Gape re phela re dumela go Morena, e sego re mmona. 8Re dula re tiile maatla, gomme re duma kudu ge nkabe re ka huduga mo mmeleng ra yo dula le Morena. 9Eupša re duma kudu ge nkabe re ka mo kgahla gohle mo re lego gona, e ka ba ge re sa dula mo lefaseng, goba re ile legodimong. 10

5:10
Bar. 14:10
Gobane bohle re tla swanela go yo tšwelela pele ga Kriste gore a re ahlole, gore mongwe le mongwe a fiwe se se mo swanelago go ya ka tše a di dirilego ge a sa phela mo lefaseng, e ka ba tše dibotse goba tše dimpe.

Go gwerana le Modimo ka Kriste

11Ka ge re lemoga gore go boifa Modimo ke eng, re leka go kgodiša batho gore re a rereša. Yo a re tsebago ka botlalo ke Modimo, gomme le lena ke holofela gore le ntseba gabotsebotse. 12Ga se gore re leka gape go ithetiša lena; se re lekago go se dira ke go le hlalošetša tše re di dirago gore le tle le ikgantšhe ka rena, le kgone go fetola ba ba kgantšhago tše di bonwago ka mahlo, e sego tše di lego ka pelong ya motho. 13Gomme ge eba mola re tsenwe ke Moya re be bonala re gafa, re be re gafela Modimo. Ge re tšea gabotse, go holega lena. 14Re laolwa ke lerato la Kriste ka ge re lemogile gore motho o tee o hwetše batho ka moka, gomme seo se ra gore batho ka moka ba hwile naye. 15O hwetše batho bohle, gore bao ba sa phelago ba se sa iphelela, ba upše ba phelele yena yo a rilego go ba hwela a ba a tsoga bahung ka lebaka la bona.

16Ka gona bjale ga re sa gopolela motho go ya ka mo batho ba mo gopolelago ka gona. Le yena Kriste ge eba re be re mo gopolela bjalo, bjale ga re sa mo gopolela ka mokgwa woo. 17Ka lebaka leo, ge motho e le wa Kriste e ba sebopiwa se sefsa; tša kgale di fetile, go tlile tše difsa. 18Tšeo ka moka di dirwa ke Modimo, yo a re boelantšego le yena ka Jesu Kriste, le rena a re fa modiro wa go boelanya ba bangwe le yena. 19Molaetša wa rena ke wa gore Modimo o boelanya batho ba lefase le yena ka Kriste. Ga a ba balele dibe tša bona, le gona o re laetše go botša batho ka mo a ba boelanyago le yena ka gona.

20Bjale ge, ke rena baemedi ba Kriste, gomme re bolela mo nkego ke Modimo yo a kgopelago ka rena. Re kgopela legatong la Kriste re re: Ipoelanyeng le Modimo! 21Kriste o be a se na sebe, eupša Modimo a mo rweša dibe tša rena, gore re tle re lokafatšwe ke yena ka go dirwa ba tee le Kriste.