Sepedi 2000 (NSO00)
4

Boapostola ke lehumo ka dibjaneng tša letsopa

41Modimo o re babaletše a re fa modiro wo, ka gona ga re nyame. 2Mediro ya sephiring ya dihlong re e phayela thoko; ga re dire tša bofora goba ra phereketša lentšu la Modimo. Re tšweletša nnete pepeneneng re lebeletšwe ke Modimo, ra itlhatsela go mang le mang. 3Ge eba Taba ye Botse ye re e begago e sa širegile, e širegetše fela bao ba timelago. 4Ke ba ba sa dumelego, bao modimo wa lefase le o ba šitišago go kwešiša. O ba šitiša go bona seetša se se ba bonegelago sa go tšwa go Taba ye Botse ya letago la Kriste, yo e lego yena seswantšho sa Modimo. 5Gobane ga re ipege rena beng; re bega Jesu Kriste gore ke yena Morena, le gore rena re bahlanka ba lena ka lebaka la Jesu. 6

4:6
Gen. 1:3
Gape Modimo yo a rilego: “Seetša a se bonege mo leswiswing!” ke yena Modimo yo a bonegetšego dipelo tša rena, gore a re tsebiše letago la Modimo le le tagago sefahlegong sa Kriste.

7Eupša rena re swerego lehumo le re swana le dibjana tša letsopa, e le gona gore go bonagale gore maatla a magolo a go feta ohle ke a Modimo, ga se a rena. 8Re tlaišwa ka mekgwa yohle, fela ga re palelwe; re mo kgakanegong, fela ga re itlhoboge; 9re a hlomarwa, fela Modimo ga a re tlogele; re digelwa fase, fela ga re feleletšwe. 10Ka mehla re dula re le kotsing ya go bolawa ra etša Jesu, fela re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 11Gomme rena re phelago re dula re le kotsing ya lehu ka lebaka la Jesu, eupša re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 12Seo se ra gore lehu ka go rena le a katana, mola ka go lena go katana bophelo.

13

4:13
Pes. 116:10
Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke dumetše, ka gona ke boletše.” Gomme le rena re ya ka wona moya woo wa go dumela, re a dumela, ka gona re a bolela. 14Re a tseba gore Modimo yo a tsošitšego Morena Jesu bahung, le rena o tla re tsoša bjalo ka ge a tsošitše Jesu, a re iša le lena mo yena a lego gona. 15Tšohle tše di dirwa ka lebaka la lena; gomme ge Modimo a dutše a gaugela batho ka bontši, bona ba tla mo leboga ba mo tumiša.

Go phela ka tumelo

16Ke ka lebaka la tšona taba tše ge re sa lape. Le ge mebele ya rena e hlagala, re tielela pelong letšatši ka letšatši. 17Gomme ditlaišego tše dinyenyane tša lebakanyana tše re di kwago tše, di tla re tlišetša letago la go ya go ile, le le fetago dilo tšohle. 18Gobane re lebeletše tše di sa bonwego, e sego tše di bonwago. Gape tše di bonwago ke tša lebakanyana fela, kganthe tše di sa bonwego tšona ke tša go ya go ile.

5

51Gobane re a tseba gore ge mošašana5:1 “mošašana” Ke seswantšho sa mmele wa motho mo lefaseng. wo re dulago ka go wona mo lefaseng o hlahlamolwa, Modimo o re fa moago5:1 “moago” le “legae” Ke seswantšho sa bodulo bja motho kua legodimong. wa go dula kua legodimong, legae la go ya go ile le le sego la agwa ka diatla. 2Ke ka lona lebaka leo re tsetlago, re dumago kudu go apešwa mmele wa rena wa letago wo o tšwago legodimong, 3gore re se tlo hwetšwa re hlobotše, re hwetšwe re apere. 4Ge re sa dula ka mošašaneng wo wa lefaseng, re tsetla re ekwa re gateletšwe; e se gore re nyaka go apolwa mmele wo wa lefaseng, eupša e le gore re nyaka go apešwa wa legodimong, gore go hwa ga rena go tle go metšwe ke go phelela sa ruri. 5Yo a re lokišeditšego go fetoga mo ke Modimo, a re fa Moya wa gagwe wo Mokgethwa e le tiišetšo ya gore taba yeo e tla phethega.

6Ka gona re dula re tiile maatla, re tseba gore ge ga gaborena e sa le mo mmeleng wa rena re tla no dula re le kgole le Morena. 7Gape re phela re dumela go Morena, e sego re mmona. 8Re dula re tiile maatla, gomme re duma kudu ge nkabe re ka huduga mo mmeleng ra yo dula le Morena. 9Eupša re duma kudu ge nkabe re ka mo kgahla gohle mo re lego gona, e ka ba ge re sa dula mo lefaseng, goba re ile legodimong. 10

5:10
Bar. 14:10
Gobane bohle re tla swanela go yo tšwelela pele ga Kriste gore a re ahlole, gore mongwe le mongwe a fiwe se se mo swanelago go ya ka tše a di dirilego ge a sa phela mo lefaseng, e ka ba tše dibotse goba tše dimpe.

Go gwerana le Modimo ka Kriste

11Ka ge re lemoga gore go boifa Modimo ke eng, re leka go kgodiša batho gore re a rereša. Yo a re tsebago ka botlalo ke Modimo, gomme le lena ke holofela gore le ntseba gabotsebotse. 12Ga se gore re leka gape go ithetiša lena; se re lekago go se dira ke go le hlalošetša tše re di dirago gore le tle le ikgantšhe ka rena, le kgone go fetola ba ba kgantšhago tše di bonwago ka mahlo, e sego tše di lego ka pelong ya motho. 13Gomme ge eba mola re tsenwe ke Moya re be bonala re gafa, re be re gafela Modimo. Ge re tšea gabotse, go holega lena. 14Re laolwa ke lerato la Kriste ka ge re lemogile gore motho o tee o hwetše batho ka moka, gomme seo se ra gore batho ka moka ba hwile naye. 15O hwetše batho bohle, gore bao ba sa phelago ba se sa iphelela, ba upše ba phelele yena yo a rilego go ba hwela a ba a tsoga bahung ka lebaka la bona.

16Ka gona bjale ga re sa gopolela motho go ya ka mo batho ba mo gopolelago ka gona. Le yena Kriste ge eba re be re mo gopolela bjalo, bjale ga re sa mo gopolela ka mokgwa woo. 17Ka lebaka leo, ge motho e le wa Kriste e ba sebopiwa se sefsa; tša kgale di fetile, go tlile tše difsa. 18Tšeo ka moka di dirwa ke Modimo, yo a re boelantšego le yena ka Jesu Kriste, le rena a re fa modiro wa go boelanya ba bangwe le yena. 19Molaetša wa rena ke wa gore Modimo o boelanya batho ba lefase le yena ka Kriste. Ga a ba balele dibe tša bona, le gona o re laetše go botša batho ka mo a ba boelanyago le yena ka gona.

20Bjale ge, ke rena baemedi ba Kriste, gomme re bolela mo nkego ke Modimo yo a kgopelago ka rena. Re kgopela legatong la Kriste re re: Ipoelanyeng le Modimo! 21Kriste o be a se na sebe, eupša Modimo a mo rweša dibe tša rena, gore re tle re lokafatšwe ke yena ka go dirwa ba tee le Kriste.

6

61Ka ge re le ba go dirišana le Modimo re a le kgopela gore le se be ba le amogeletšego kgaugelo ya gagwe lefeela. 2

6:2
Jes. 49:8
Gobane yena Modimo o re:

“Ke go kwele ka nako ya gona,

ke go thušitše ka letšatši la go go phološa.”

Bonang mo: Ye ke yona nako ya gona, le ke lona letšatši la phološo.

3Ga re šitiše motho ka selo, ka gobane re nyaka gore bodiredi bja rena bo hloke bosodi. 4Mo go tšohle tše re di dirago re ipontšha re le bahlanka ba Modimo ka go kgotlelela kudu matshwenyego, le mehlako, le mahlomola, 5

6:5
Dit. 16:23
le go bethwa, le go golegwa, le go hlaselwa meferefereng, le go šomišwa kudu, le go hlobaela, le tlala. 6Re ipontšha re le bahlanka ba Modimo ka go ila bobe, le ka tsebo, le ka bopelotelele, le ka botho, le ka maatla a Moya wo Mokgethwa, le ka lerato la nnete, 7le ka molaetša wa therešo, le ka maatla a Modimo. Toka ke sona sehlabani sa rena sa go hlasela le sa go itšhireletša. 8Re a hlompšha ebile re a hlomphollwa; re a rogwa ebile re a retwa; re tšewa gore re a fora etšwe re rereša; 9re bjalo ka ba ba sa tsebjego, le ge re tsebja ke bohle; re etša ba ba hwilego etšwe re a phela. Re bjalo ka ba ba otlwago mme re sa bolawe; 10re swana le ba ba nyamišwago, etšwe re dula re thabile; re swana le badiidi, etšwe re humiša ba bantši; e ka re ga re na selo, etšwe re na le dilo ka moka.

11Lena Bakorinte, re boletše le lena re ahlame; re le utolletše tšohle tša ka pelong. 12Ga se rena re le tswaleletšego dipelo tša rena, eupša ke lena le re tswaleletšego tša lena dipelo. 13Ke bolela le lena mo nkego le bana ba ka; re direleng se re le diretšego sona: re utolleleng tša ka dipelong tša lena!

Bakorinte ba laiwa gore ba se tšeetšwe ke sehedene

14Le se ke la gogišana le bahlokatumelo, gobane toka e ka sepedišana bjang le go se loke? Kgane seetša le leswiswi tšona di ka dudišana? 15Gomme Kriste yena a ka kwana bjang le Beliale?6:15 “Beliale” Leo ke leina la Diabolose. Modumedi yena a ka kwana ka eng le mohlokatumelo? 16

6:16
1 Bakor. 3:16
6:19
Lef. 26:12
Hes. 37:27
Tempele ya Modimo e ka kwana bjang le medingwana ya baditšhaba? Gape rena ke rena tempele ya Modimo, bjalo ka ge Modimo ka boyena a boletše a re:

“Ke tla aga gare ga bona,

ka ba le bona;

ke tla ba Modimo wa bona,

gomme bona e tla ba setšhaba sa ka.”

17
6:17
Jes. 52:11
Ke ka fao Morena a rego:

“Tlogang mo go bona le ikaroganyeng nabo.

Se se tšhilafetšego le se se kgome,

ke mo ke tlago le amogela.

18

6:18
2 Sam. 7:14
1 Dikr. 17:13
Jes. 43:6
Jer. 31:8
Ke tla ba Tatagolena,

gomme lena la ba barwa le barwedi ba ka.

O realo, Morena Ramaatlaohle.”