Sepedi 2000 (NSO00)
4

Boapostola ke lehumo ka dibjaneng tša letsopa

41Modimo o re babaletše a re fa modiro wo, ka gona ga re nyame. 2Mediro ya sephiring ya dihlong re e phayela thoko; ga re dire tša bofora goba ra phereketša lentšu la Modimo. Re tšweletša nnete pepeneneng re lebeletšwe ke Modimo, ra itlhatsela go mang le mang. 3Ge eba Taba ye Botse ye re e begago e sa širegile, e širegetše fela bao ba timelago. 4Ke ba ba sa dumelego, bao modimo wa lefase le o ba šitišago go kwešiša. O ba šitiša go bona seetša se se ba bonegelago sa go tšwa go Taba ye Botse ya letago la Kriste, yo e lego yena seswantšho sa Modimo. 5Gobane ga re ipege rena beng; re bega Jesu Kriste gore ke yena Morena, le gore rena re bahlanka ba lena ka lebaka la Jesu. 6

4:6
Gen. 1:3
Gape Modimo yo a rilego: “Seetša a se bonege mo leswiswing!” ke yena Modimo yo a bonegetšego dipelo tša rena, gore a re tsebiše letago la Modimo le le tagago sefahlegong sa Kriste.

7Eupša rena re swerego lehumo le re swana le dibjana tša letsopa, e le gona gore go bonagale gore maatla a magolo a go feta ohle ke a Modimo, ga se a rena. 8Re tlaišwa ka mekgwa yohle, fela ga re palelwe; re mo kgakanegong, fela ga re itlhoboge; 9re a hlomarwa, fela Modimo ga a re tlogele; re digelwa fase, fela ga re feleletšwe. 10Ka mehla re dula re le kotsing ya go bolawa ra etša Jesu, fela re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 11Gomme rena re phelago re dula re le kotsing ya lehu ka lebaka la Jesu, eupša re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 12Seo se ra gore lehu ka go rena le a katana, mola ka go lena go katana bophelo.

13

4:13
Pes. 116:10
Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke dumetše, ka gona ke boletše.” Gomme le rena re ya ka wona moya woo wa go dumela, re a dumela, ka gona re a bolela. 14Re a tseba gore Modimo yo a tsošitšego Morena Jesu bahung, le rena o tla re tsoša bjalo ka ge a tsošitše Jesu, a re iša le lena mo yena a lego gona. 15Tšohle tše di dirwa ka lebaka la lena; gomme ge Modimo a dutše a gaugela batho ka bontši, bona ba tla mo leboga ba mo tumiša.

Go phela ka tumelo

16Ke ka lebaka la tšona taba tše ge re sa lape. Le ge mebele ya rena e hlagala, re tielela pelong letšatši ka letšatši. 17Gomme ditlaišego tše dinyenyane tša lebakanyana tše re di kwago tše, di tla re tlišetša letago la go ya go ile, le le fetago dilo tšohle. 18Gobane re lebeletše tše di sa bonwego, e sego tše di bonwago. Gape tše di bonwago ke tša lebakanyana fela, kganthe tše di sa bonwego tšona ke tša go ya go ile.