Sepedi 2000 (NSO00)
3

Badiredi ba kgwerano ye mpsha

31Na ge re realo ke gore re sa thomile go itlhatsela? Kgane le rena go nyakega gore, bjalo ka batho ba bangwe, re be le lengwalo la bohlatse la go tla go lena goba la go tšwa go lena? 2Gape lengwalo la rena ke lena ka noši, gomme le ngwadilwe dipelong tša rena gore le tsebje mme le balwe ke bohle. 3

3:3
Eks. 24:12
Jer. 31:32
Hes. 11:19
36:26
Go pepeneneng gore ke lena lengwalo le le ngwadilwego ke Kriste ka boyena mme a le romela ka rena. Ga se la ngwalwa ka enke, le ngwadilwe ka Moya wa Modimo yo a phelago; ga se la ngwalwa matlapeng, le ngwadilwe dipelong tša batho.

4Re realo ka gobane re tshepile Modimo ka Kriste. 5Ga se gore rena ka borena re ka kgona go ikgopelela selo mo nkego se tšwa go rena. Gobane go kgona ga rena go tšwa go Modimo; 6

3:6
Jer. 31:30
ke yena a re kgontšhitšego go ba badiredi ba kgwerano ye mpsha ye e sego ya molao wo o ngwadilwego, eupša e lego ya semoya. Gape molao wo o ngwadilwego o a bolaya, kganthe Moya wo Mokgethwa wona o a phediša.

7

3:7
Eks. 34:29
Melao e be e tlokilwe ka ditlhaka matlapeng, gomme mohla e begwa letago la Modimo le ile la bonagala, Baisraele ba ba ba šitwa ke go tsepelela Moshe sefahlegong ka lebaka la go taga ga sefahlego sa gagwe, etšwe go taga moo e be e le mo go felago. Bjale ge melao ya Moshe ye e tlišago lehu e tlile ka letago le legolo, 8na modiro wa Moya wo Mokgethwa wona o ka napa wa se be le letago la go feta leo? 9Ge modiro wo o išago tahlegong o be o taga ka tsela ye, na modiro wo o lokafatšago wona o ka napa wa se tage le go feta? 10Letago lela la pele ga se selo ge le bapetšwa le la gonabjale. 11Gobane ge sa go fela se ile sa taga, na sa go se fele sona se ka napa sa se tage le go feta?

12Ka ge re na le kholofelo ye, re bolela ka sebete. 13

3:13
Eks. 34:33
Rena ga re etše Moshe yo a ilego a ikhurumetša sefahlego ka seširo gore Baisraele ba se ke ba bona letago leo ge le fifala mme le timelela. 14Ba be ba sa kgone go kwešiša; gomme le lehono megopolo ya bona e sa apešwa ke seširo seo ge ba bala dipuku tša kgwerano ye tala. Seširo seo se apolwa fela ke Kriste. 15Le lehono ge ba bala melao ya Moshe, seširo seo se ba apeša megopolo. 16
3:16
Eks. 34:34
Fela mabapi le Moshe Mangwalo a Makgethwa a re: “Nako le nako ge a retologela go Morena seširo seo se a apoga.” 17Bjale, mo temaneng ye “Morena” ke Moya; gomme mo go lego Moya wa Morena go na le tokologo. 18Ka gona, rena ka moka re bonagatša letago la Morena bjalo ka seipone re se ra ikhurumetša difahlego; gomme re a fetošwa ra swana naye le go feta pele ka letago. Seo se dirwa ke Morena, yo e lego yena Moya.

4

Boapostola ke lehumo ka dibjaneng tša letsopa

41Modimo o re babaletše a re fa modiro wo, ka gona ga re nyame. 2Mediro ya sephiring ya dihlong re e phayela thoko; ga re dire tša bofora goba ra phereketša lentšu la Modimo. Re tšweletša nnete pepeneneng re lebeletšwe ke Modimo, ra itlhatsela go mang le mang. 3Ge eba Taba ye Botse ye re e begago e sa širegile, e širegetše fela bao ba timelago. 4Ke ba ba sa dumelego, bao modimo wa lefase le o ba šitišago go kwešiša. O ba šitiša go bona seetša se se ba bonegelago sa go tšwa go Taba ye Botse ya letago la Kriste, yo e lego yena seswantšho sa Modimo. 5Gobane ga re ipege rena beng; re bega Jesu Kriste gore ke yena Morena, le gore rena re bahlanka ba lena ka lebaka la Jesu. 6

4:6
Gen. 1:3
Gape Modimo yo a rilego: “Seetša a se bonege mo leswiswing!” ke yena Modimo yo a bonegetšego dipelo tša rena, gore a re tsebiše letago la Modimo le le tagago sefahlegong sa Kriste.

7Eupša rena re swerego lehumo le re swana le dibjana tša letsopa, e le gona gore go bonagale gore maatla a magolo a go feta ohle ke a Modimo, ga se a rena. 8Re tlaišwa ka mekgwa yohle, fela ga re palelwe; re mo kgakanegong, fela ga re itlhoboge; 9re a hlomarwa, fela Modimo ga a re tlogele; re digelwa fase, fela ga re feleletšwe. 10Ka mehla re dula re le kotsing ya go bolawa ra etša Jesu, fela re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 11Gomme rena re phelago re dula re le kotsing ya lehu ka lebaka la Jesu, eupša re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 12Seo se ra gore lehu ka go rena le a katana, mola ka go lena go katana bophelo.

13

4:13
Pes. 116:10
Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke dumetše, ka gona ke boletše.” Gomme le rena re ya ka wona moya woo wa go dumela, re a dumela, ka gona re a bolela. 14Re a tseba gore Modimo yo a tsošitšego Morena Jesu bahung, le rena o tla re tsoša bjalo ka ge a tsošitše Jesu, a re iša le lena mo yena a lego gona. 15Tšohle tše di dirwa ka lebaka la lena; gomme ge Modimo a dutše a gaugela batho ka bontši, bona ba tla mo leboga ba mo tumiša.

Go phela ka tumelo

16Ke ka lebaka la tšona taba tše ge re sa lape. Le ge mebele ya rena e hlagala, re tielela pelong letšatši ka letšatši. 17Gomme ditlaišego tše dinyenyane tša lebakanyana tše re di kwago tše, di tla re tlišetša letago la go ya go ile, le le fetago dilo tšohle. 18Gobane re lebeletše tše di sa bonwego, e sego tše di bonwago. Gape tše di bonwago ke tša lebakanyana fela, kganthe tše di sa bonwego tšona ke tša go ya go ile.

5

51Gobane re a tseba gore ge mošašana5:1 “mošašana” Ke seswantšho sa mmele wa motho mo lefaseng. wo re dulago ka go wona mo lefaseng o hlahlamolwa, Modimo o re fa moago5:1 “moago” le “legae” Ke seswantšho sa bodulo bja motho kua legodimong. wa go dula kua legodimong, legae la go ya go ile le le sego la agwa ka diatla. 2Ke ka lona lebaka leo re tsetlago, re dumago kudu go apešwa mmele wa rena wa letago wo o tšwago legodimong, 3gore re se tlo hwetšwa re hlobotše, re hwetšwe re apere. 4Ge re sa dula ka mošašaneng wo wa lefaseng, re tsetla re ekwa re gateletšwe; e se gore re nyaka go apolwa mmele wo wa lefaseng, eupša e le gore re nyaka go apešwa wa legodimong, gore go hwa ga rena go tle go metšwe ke go phelela sa ruri. 5Yo a re lokišeditšego go fetoga mo ke Modimo, a re fa Moya wa gagwe wo Mokgethwa e le tiišetšo ya gore taba yeo e tla phethega.

6Ka gona re dula re tiile maatla, re tseba gore ge ga gaborena e sa le mo mmeleng wa rena re tla no dula re le kgole le Morena. 7Gape re phela re dumela go Morena, e sego re mmona. 8Re dula re tiile maatla, gomme re duma kudu ge nkabe re ka huduga mo mmeleng ra yo dula le Morena. 9Eupša re duma kudu ge nkabe re ka mo kgahla gohle mo re lego gona, e ka ba ge re sa dula mo lefaseng, goba re ile legodimong. 10

5:10
Bar. 14:10
Gobane bohle re tla swanela go yo tšwelela pele ga Kriste gore a re ahlole, gore mongwe le mongwe a fiwe se se mo swanelago go ya ka tše a di dirilego ge a sa phela mo lefaseng, e ka ba tše dibotse goba tše dimpe.

Go gwerana le Modimo ka Kriste

11Ka ge re lemoga gore go boifa Modimo ke eng, re leka go kgodiša batho gore re a rereša. Yo a re tsebago ka botlalo ke Modimo, gomme le lena ke holofela gore le ntseba gabotsebotse. 12Ga se gore re leka gape go ithetiša lena; se re lekago go se dira ke go le hlalošetša tše re di dirago gore le tle le ikgantšhe ka rena, le kgone go fetola ba ba kgantšhago tše di bonwago ka mahlo, e sego tše di lego ka pelong ya motho. 13Gomme ge eba mola re tsenwe ke Moya re be bonala re gafa, re be re gafela Modimo. Ge re tšea gabotse, go holega lena. 14Re laolwa ke lerato la Kriste ka ge re lemogile gore motho o tee o hwetše batho ka moka, gomme seo se ra gore batho ka moka ba hwile naye. 15O hwetše batho bohle, gore bao ba sa phelago ba se sa iphelela, ba upše ba phelele yena yo a rilego go ba hwela a ba a tsoga bahung ka lebaka la bona.

16Ka gona bjale ga re sa gopolela motho go ya ka mo batho ba mo gopolelago ka gona. Le yena Kriste ge eba re be re mo gopolela bjalo, bjale ga re sa mo gopolela ka mokgwa woo. 17Ka lebaka leo, ge motho e le wa Kriste e ba sebopiwa se sefsa; tša kgale di fetile, go tlile tše difsa. 18Tšeo ka moka di dirwa ke Modimo, yo a re boelantšego le yena ka Jesu Kriste, le rena a re fa modiro wa go boelanya ba bangwe le yena. 19Molaetša wa rena ke wa gore Modimo o boelanya batho ba lefase le yena ka Kriste. Ga a ba balele dibe tša bona, le gona o re laetše go botša batho ka mo a ba boelanyago le yena ka gona.

20Bjale ge, ke rena baemedi ba Kriste, gomme re bolela mo nkego ke Modimo yo a kgopelago ka rena. Re kgopela legatong la Kriste re re: Ipoelanyeng le Modimo! 21Kriste o be a se na sebe, eupša Modimo a mo rweša dibe tša rena, gore re tle re lokafatšwe ke yena ka go dirwa ba tee le Kriste.