Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ka gona, ke feditše le pelo gore nka se sa tla go lena ka taba tša go le nyamiša. 2Gobane ge nka nyamiša lena, ke tla hlwa ke sa thabišwa ke bomang, ntle le lena ke tla bego ke le nyamišitše? 3Ke ka lebaka le ke ilego ka le ngwalela lengwalo lela – ke be ke sa nyake gore e re ge ke etla go lena ke tle ke nyamišwe ke bao ba swanetšego go nthabiša. Gape nna ke dumela gore ge ke thabile, le lena ka moka le a thaba. 4Ke le ngwaletše ke tshwenyegile kudu, ke hlokofetše kudu, ke bile ke ediša meokgo; ge ke le ngwalela ke be ke se ka ikemišetša go le kweša bohloko, eupša ke be ke nyaka go le lemoša ka moo ke le ratago ka gona.

Go swarelwa ga mosenyi

5Ge motho a dirile se se nyamišago ga se a nyamiša nna, ke ra ge ke sa nyake go hlwa ke dikadika, o nyamišitše lena ka moka. 6Go lekane ge a kgadilwe ke ba bantši ba lena ka mokgwa woo. 7Bjale upšang le mo swarele, le mo kgothatše gore a se nyame mo a kago ba a fenyetšwa saruri ke manyami. 8Ka gona ke a le rapela, le mmontšhe gore le mo rata e le ruri. 9Mola ke le ngwalela lengwalo ke be ke dio nyaka go bona ge eba le a mpotegela, le ge eba le phetha tšohle tše ke le laelago tšona. 10Ge le swarela motho phošo ya gagwe, le nna ke a mo swarela. Gobane ge ke swarela motho – ge eba tshwarelo e nyakega – ke mo swarela go ya ka thato ya Kriste, e le ka lebaka la lena, 11gore Sathane a se ikhole ka rena, gobane maanomabe a gagwe re a a tseba.

Go tshwenyega ga Paulose

12

2:12,13
Dit. 20:1
Ge ke fihla Troase go bega Taba ye Botse ya Kriste, ke hweditše Morena a nkgoretše ditsela. 13Fela ka se we pelo ge ke sa hwetše Titose, ngwanaborena. Ka gona ka laela batho ba moo mme ka fetela Matsedonia.

Re fenya ka Kriste

14Fela a re lebogeng Modimo! Gobane ka mehla Modimo o re dira ba tee le Kriste yo a fentšego.2:14 “o re dira ... fentšego” goba “o re dira mathopša a Kriste yo a fentšego” Ka rena Modimo o dira gore go tsebja ga gagwe mo gohle go phatlalale bjalo ka monko. 15Gape rena re etša seorelo se se nkgago bose se se tšhumelwago Modimo ke Kriste, se se phatlalalelago go bao ba phologago le bao ba lahlegago. 16Go bao ba lahlegago se bjalo ka lefetla le le bolayago, kganthe go bao ba phologago ke monko wo o phedišago. Bjale ke mang yo a ka kgonago taba tša mohuta wo? 17Rena ga re etše ba bantši ba ba gwebago ka molaetša wa Modimo; eupša ka ge re romilwe ke Modimo re bolela re se na bomenetša mo pele ga gagwe, re le bahlanka ba Kriste.

3

Badiredi ba kgwerano ye mpsha

31Na ge re realo ke gore re sa thomile go itlhatsela? Kgane le rena go nyakega gore, bjalo ka batho ba bangwe, re be le lengwalo la bohlatse la go tla go lena goba la go tšwa go lena? 2Gape lengwalo la rena ke lena ka noši, gomme le ngwadilwe dipelong tša rena gore le tsebje mme le balwe ke bohle. 3

3:3
Eks. 24:12
Jer. 31:32
Hes. 11:19
36:26
Go pepeneneng gore ke lena lengwalo le le ngwadilwego ke Kriste ka boyena mme a le romela ka rena. Ga se la ngwalwa ka enke, le ngwadilwe ka Moya wa Modimo yo a phelago; ga se la ngwalwa matlapeng, le ngwadilwe dipelong tša batho.

4Re realo ka gobane re tshepile Modimo ka Kriste. 5Ga se gore rena ka borena re ka kgona go ikgopelela selo mo nkego se tšwa go rena. Gobane go kgona ga rena go tšwa go Modimo; 6

3:6
Jer. 31:30
ke yena a re kgontšhitšego go ba badiredi ba kgwerano ye mpsha ye e sego ya molao wo o ngwadilwego, eupša e lego ya semoya. Gape molao wo o ngwadilwego o a bolaya, kganthe Moya wo Mokgethwa wona o a phediša.

7

3:7
Eks. 34:29
Melao e be e tlokilwe ka ditlhaka matlapeng, gomme mohla e begwa letago la Modimo le ile la bonagala, Baisraele ba ba ba šitwa ke go tsepelela Moshe sefahlegong ka lebaka la go taga ga sefahlego sa gagwe, etšwe go taga moo e be e le mo go felago. Bjale ge melao ya Moshe ye e tlišago lehu e tlile ka letago le legolo, 8na modiro wa Moya wo Mokgethwa wona o ka napa wa se be le letago la go feta leo? 9Ge modiro wo o išago tahlegong o be o taga ka tsela ye, na modiro wo o lokafatšago wona o ka napa wa se tage le go feta? 10Letago lela la pele ga se selo ge le bapetšwa le la gonabjale. 11Gobane ge sa go fela se ile sa taga, na sa go se fele sona se ka napa sa se tage le go feta?

12Ka ge re na le kholofelo ye, re bolela ka sebete. 13

3:13
Eks. 34:33
Rena ga re etše Moshe yo a ilego a ikhurumetša sefahlego ka seširo gore Baisraele ba se ke ba bona letago leo ge le fifala mme le timelela. 14Ba be ba sa kgone go kwešiša; gomme le lehono megopolo ya bona e sa apešwa ke seširo seo ge ba bala dipuku tša kgwerano ye tala. Seširo seo se apolwa fela ke Kriste. 15Le lehono ge ba bala melao ya Moshe, seširo seo se ba apeša megopolo. 16
3:16
Eks. 34:34
Fela mabapi le Moshe Mangwalo a Makgethwa a re: “Nako le nako ge a retologela go Morena seširo seo se a apoga.” 17Bjale, mo temaneng ye “Morena” ke Moya; gomme mo go lego Moya wa Morena go na le tokologo. 18Ka gona, rena ka moka re bonagatša letago la Morena bjalo ka seipone re se ra ikhurumetša difahlego; gomme re a fetošwa ra swana naye le go feta pele ka letago. Seo se dirwa ke Morena, yo e lego yena Moya.

4

Boapostola ke lehumo ka dibjaneng tša letsopa

41Modimo o re babaletše a re fa modiro wo, ka gona ga re nyame. 2Mediro ya sephiring ya dihlong re e phayela thoko; ga re dire tša bofora goba ra phereketša lentšu la Modimo. Re tšweletša nnete pepeneneng re lebeletšwe ke Modimo, ra itlhatsela go mang le mang. 3Ge eba Taba ye Botse ye re e begago e sa širegile, e širegetše fela bao ba timelago. 4Ke ba ba sa dumelego, bao modimo wa lefase le o ba šitišago go kwešiša. O ba šitiša go bona seetša se se ba bonegelago sa go tšwa go Taba ye Botse ya letago la Kriste, yo e lego yena seswantšho sa Modimo. 5Gobane ga re ipege rena beng; re bega Jesu Kriste gore ke yena Morena, le gore rena re bahlanka ba lena ka lebaka la Jesu. 6

4:6
Gen. 1:3
Gape Modimo yo a rilego: “Seetša a se bonege mo leswiswing!” ke yena Modimo yo a bonegetšego dipelo tša rena, gore a re tsebiše letago la Modimo le le tagago sefahlegong sa Kriste.

7Eupša rena re swerego lehumo le re swana le dibjana tša letsopa, e le gona gore go bonagale gore maatla a magolo a go feta ohle ke a Modimo, ga se a rena. 8Re tlaišwa ka mekgwa yohle, fela ga re palelwe; re mo kgakanegong, fela ga re itlhoboge; 9re a hlomarwa, fela Modimo ga a re tlogele; re digelwa fase, fela ga re feleletšwe. 10Ka mehla re dula re le kotsing ya go bolawa ra etša Jesu, fela re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 11Gomme rena re phelago re dula re le kotsing ya lehu ka lebaka la Jesu, eupša re sa phela, go laetša gore Jesu o a phela. 12Seo se ra gore lehu ka go rena le a katana, mola ka go lena go katana bophelo.

13

4:13
Pes. 116:10
Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke dumetše, ka gona ke boletše.” Gomme le rena re ya ka wona moya woo wa go dumela, re a dumela, ka gona re a bolela. 14Re a tseba gore Modimo yo a tsošitšego Morena Jesu bahung, le rena o tla re tsoša bjalo ka ge a tsošitše Jesu, a re iša le lena mo yena a lego gona. 15Tšohle tše di dirwa ka lebaka la lena; gomme ge Modimo a dutše a gaugela batho ka bontši, bona ba tla mo leboga ba mo tumiša.

Go phela ka tumelo

16Ke ka lebaka la tšona taba tše ge re sa lape. Le ge mebele ya rena e hlagala, re tielela pelong letšatši ka letšatši. 17Gomme ditlaišego tše dinyenyane tša lebakanyana tše re di kwago tše, di tla re tlišetša letago la go ya go ile, le le fetago dilo tšohle. 18Gobane re lebeletše tše di sa bonwego, e sego tše di bonwago. Gape tše di bonwago ke tša lebakanyana fela, kganthe tše di sa bonwego tšona ke tša go ya go ile.