Sepedi 2000 (NSO00)
12

Tša dipono tša Paulose le bofokodi bja gagwe

121Go itheta go ntshwanetše, le ge go sa nkhole selo. Gomme bjale ke nyaka go bolela ka dipono le ditshenolo tše di tšwago go Morena. 2Go na le monnatsoko yo ke mo tsebago wa Mokriste, yo mengwaga ye lesome le ye mene ye e fetilego a kilego a phamolelwa legodimong la boraro. Ga ke tsebe ge eba seo se diregile ka nnete goba e be e dio ba pono, go tseba Modimo. 3-4Ke re nna ke tseba ge monna yo a ile a phamolelwa Paradeising12:3 “Paradeising” Ke go re “legodimong”. – se ke sa se tsebego ke ge eba seo se diregile ka nnete goba e be e dio ba pono, go tseba Modimo – gomme a fihla a kwa ditaba tše motho a sa kgonego go di bolela, le gona a sa dumelelwego go di bolela. 5Tša monna yo ke tšona tše ke nyakago go di kgantšha, ga ke nyake go kgantšha tša ka, ge e se ona mafokodi a ka. 6Le ge nkabe nka nyaka go kgantšha, e be e ka se be botlaela, ka gobane ke be ke tla be ke bolela nnete. Fela ke a itshwara, gore go se be le yo a ntšeelago godimo go feta tše a di bonago ke di dira, goba a di kwago ke di bolela.

7Fela gore ke tle ke se ikgogomoše ka tše di makatšago kudu tše ke ilego ka di utollelwa, ke ile ka kgontlhetšwa phatša nameng,12:7 “phatša nameng” Ga go tsebje gabotse gore seka se se ra go reng. Se ka no ba se era bolwetši, goba mathata, goba go hlomarwa. phatša ye e bego e itirile moromiwa wa Sathane wa go ntlaiša gore ke fele ke ikokobetša. 8Ka rapela Morena gararo ke mo kgopela gore a ntlhomole phatša yeo. 9Yena a mphetola ka go re: “Kgaugelo ya ka e go lekane, gobane maatla a ka a tiile kudu mo go ba ba fokolago.” Ka gona ke kgahlwa kudu ke go itheta ka mafokodi a ka, gore maatla a Kriste a tle a dule mo go nna. 10Ke ka lebaka leo ke kgotsofatšwago ke go rwala mafokodi le mahlapa le mathata le dihlomaro le ditlaišego ka lebaka la Kriste. Gobane ge ke fokola ke mo ke nago le maatla.

Paulose o tshwenyega ka Bakorinte

11Ke fetogile setlaela ka go itheta ke gapeletšwa ke lena. Gape ke lena le bego le swanetše go ntlhatsela. Gobane le ge ke se selo, ga go se se ntlhaelelago sa baapostola bao ba go ba bommakaipea. 12Dišupo tša gore ke moapostola, e lego mehlolo le dimaka le ditiro tše maatla, ke di dirile moo go lena ka bopelotelele. 13Ke eng se se diretšwego diphuthego tše dingwe mme lena la se hlaetšwa, ge e se gore lena ga se ka le kgopela go nthuša ka tšhelete ka le imetša? Le ntshwarele tšhitelo yeo, ge!

14Bjale ke lekga la boraro ke itokišetša go tla moo go lena. Nka se le tshwenye ka selo ge ke etla, gobane se ke se nyakago ke lena, e sego tšhelete ya lena. Gape ga se bana ba ba swanetšego go nyakela batswadi tše ba di hlokago. Eupša ke batswadi ba ba swanetšego go nyakela bana ba bona. 15Nna nka thabela go ntšha tšohle tše ke nago le tšona le go intšha go ipheleletša, nnamong, gore ke le hole. Na ge ke le rata gakaaka, lena le ka nama la nthata mohlaetšana?

16Le ge go ka ba bjalo, motho yo mongwe yena a ka no re ke be ke le radia, ke le thea ka maaka. 17Kgane ke ile ka le hlalefetša ka yo mongwe wa ba ke ilego ka ba roma go lena? 18Ke ile ka rapeletša Titose gore a tle, ka mo roma le modumedi yo mongwe. Na Titose o le hlalefeditše? Kgane nna le yena re be re se na maikemišetšo a tee goba re sa gate ka mošito o tee?

19Mohlomongwe lena le hloma nke nako ye ka moka re leka go ikemelela mo go lena. Aowa, re bolela mo pele ga Modimo re le Bakriste. Gomme lena, barategi, tšohle tše re di dirago re di direla go le aga mo go tša tumelo. 20Ke dio šia gore mohla ke etla moo ke tla le hwetša le se ka mo ke ratago le eba ka gona, le lena la nkhwetša ke se ka mo le ratago ke eba ka gona. Ke šia gore ke tla hwetša diphapano, le mona, le dikgalefo, le mahufa, le ditshenyamaina, le lesebo, le boikgogomošo, le mpherefere. 21Ke šia gore mohla ke etla go lena gape Modimo wa ka o tla nkokobetša mo pele ga lena, gomme ke tla nyamišwa ke ba bantši ba ba kilego ba dira dibe, fela ba se itsholele bootswa le bokgeke le bofebe bjo ba bo dirilego.