Sepedi 2000 (NSO00)
11

Paulose o sola baapostola ba bofora

111Nke nkabe le nkgotlelela, le ge ke bontšha botlaejana. Hle, nkgotleleleng! 2Ke le fišegela bjalo ka Modimo; ke le swantšha le kgarebe ye e se nago bosodi, ye ke e beeleleditšego monna o tee, yena Kriste ka sebele. 3

11:3
Gen. 3:1-5,13
Se ke se šiago ke gore le ka senywa megopolo la ba la se sa botegela Kriste gabotse, la etša Efa mola a tla forwa ke noga ka mahlajana a yona. 4Gobane ge motho yo mongwe a etla a le ruta tša Jesu tše di fapanago le tše le di rutilwego ke rena le mo kgotlelela gabotse. Le amogela moya go yena wo le sa kago la o amogela go rena. Le gona le amogela Ebangedi ye a e begago ye e fapanago le ye le e amogetšego go rena.

5Gape nna ga ke bone ke phalwa ke baapostola bao ba go ba bommakaipea. 6Le ge polelo ke sa e kgone, tsebo yona ga ke e hloke; taba ye re le lemošitše yona nakong yohle le ka mekgwa yohle.

7Ga se nke ka le lefiša selo mola ke le begela Taba ye Botse ya Modimo; ke ile ka ikokobetša gore go godišwe lena. Kgane ke be ke foša? 8Mola ke le šomela bjalo ke be ke lefša ke diphuthego tše dingwe. Ke setšha ke be ke di hlakola. 9

11:9
Baf. 4:15-18
Mola ke dula le lena ke hloka, le gona ga se nke ka imetša motho, gobane tšohle tše ke bego ke di hloka ke ile ka di fiwa ke badumedikanna ba go tšwa Matsedonia. Ke mo ke ilego ka ithiba, mme ke tla no fela ke ithiba gore ke se le imetše ka selo. 10Ke ikana ka therešo ya Kriste ye e lego mo go nna gore mo gohle dinageng tša Agaya ga go yo a kago nthibela ge ke kgantšha taba tše. 11Ka lebaka lang? Kgane ke ka lebaka la gore ga ke le rate? Modimo yena o a tseba gore ke a le rata.

12Se ke se dirago bjale ke tla no fela ke se dira, gore ba ba nyakago lebaka la go kgantšha le go bolela gore ba dira tša go swana le tše di dirwago ke nna ba le hloke. 13Gobane batho bao ke baapostola ba maaka, ke badiri ba boradia ba ba itirago tše nkego ke baapostola ba Kriste. 14Fela ga go makatše, gobane Sathane ka boyena o tle a itire tše nkego ke morongwa wa seetša. 15Ka gona, ga se semaka ge bahlanka ba gagwe ba itira tše nkego ke bahlanka ba toka. Mafelelong ba tla dirwa se se swanelago mediro ya bona.

Paulose o kgantšha go tlaišwa ga gagwe

16Ke a boeletša ke re: Go se be le yo a mponago botlaela. Fela le ge e le gore le mpona bjalo, le upše le amogele botlaela bja ka, gore le nna ke ithete gosenene. 17Tše ke di bolelago tše ga se tše ke di laetšwego ke Morena. Tabeng ye ya go itheta ke bolela tša botlaela. 18Eupša ka ge ba bantši ba itheta ka tša nama, le nna ke nyaka go itheta bjalo. 19Gobane lena ba bohlale, le kgotlelela ditlaela gabotse. 20Etse le kgotlelela yo a le dirago bahlanka, goba yo a le hlalefetšago, goba yo a le radiago, goba yo a le nyatšago, goba yo a le fapholago sefahlegong. 21Ke bolela ka dihlong ge ke re dilo tšeo re be re se na sebete sa go di dira.

Fela ge eba go na le yo a kago beta pelo a itheta – ke bolela tša botlaela – gona le nna ke tla beta pelo ka itheta. 22Ge ba re re Baheberu, le nna ke re ke Moheberu. Ge ba re re Baisraele, le nna ke realo. Ge ba re re ditlogolo tša Abrahama, le nna ke re ke sona. 23

11:23
Dit. 16:23
Ge ba re re bahlanka ba Kriste – ke bolela tša bogafi – nka re ke a ba phala. Ke ba phadile ka go šoma gaboima, ka go ya kgolegong gantši, ka go otlwa ka tshelane kudu, ka go ba kotsing ya lehu gantši. 24
11:24
Doit. 25:3
Ke gahlano ke otlwa ke Bajuda kotlo ye e tlwaelegilego ya dithupa tša masome a mararo le tše senyane, 25
11:25
Dit. 14:19
16:22
ke gararo ke bethwa ka patla, ke gatee ke bethwa ka maswika, ke gararo ke robegelwa ke leselawatle, gomme nkile ka fetša bošego le mosegare ka garegare ga lewatle. 26
11:26
Dit. 9:23
14:5
Mo maetong a ka a mantši ke bile kotsing ya dikgogola, kotsing ya bahlakodi, kotsing ya setšhaba sa gešo, kotsing ya baditšhaba, kotsing ka metseng, kotsing lešokeng, kotsing lewatleng, le kotsing badumeding ba maaka. 27Ke itapišitše ka go šoma kudu, ke gantši ke lala ke sa robale, ke ehlwa ka tlala le lenyora; ke gantši ke hloka dijo; ke be ke bolawa ke phefo, ke hlaelelwa ka diaparo. 28Ntle le tše dingwe tše ke sa di balego, ka mehla ke imelwa ke go balabala ka diphuthego ka moka. 29Ge yo mongwe a fokola, le nna ke fokola naye; ge yo mongwe a dirišwa sebe, le nna ke a galefa.

30Ge eba go itheta go swanetše, nna ke tla itheta ka tše di bontšhago bofokodi bja ka. 31Modimo, yena Tatago Morena Jesu Kriste, yo a tumišwago go ya go ile, o a tseba gore ga ke bolele maaka. 32

11:32,33
Dit. 9:23-25
Mola ke le Damaskose, mmušiši wa Kgoši Aretase o ile a ntalela ka baleti lesorong la motse gore ba ntshware. 33Eupša ka mo tšwa ka diatleng ka go theošwa ka šešegwana lešobaneng la morako.

12

Tša dipono tša Paulose le bofokodi bja gagwe

121Go itheta go ntshwanetše, le ge go sa nkhole selo. Gomme bjale ke nyaka go bolela ka dipono le ditshenolo tše di tšwago go Morena. 2Go na le monnatsoko yo ke mo tsebago wa Mokriste, yo mengwaga ye lesome le ye mene ye e fetilego a kilego a phamolelwa legodimong la boraro. Ga ke tsebe ge eba seo se diregile ka nnete goba e be e dio ba pono, go tseba Modimo. 3-4Ke re nna ke tseba ge monna yo a ile a phamolelwa Paradeising12:3 “Paradeising” Ke go re “legodimong”. – se ke sa se tsebego ke ge eba seo se diregile ka nnete goba e be e dio ba pono, go tseba Modimo – gomme a fihla a kwa ditaba tše motho a sa kgonego go di bolela, le gona a sa dumelelwego go di bolela. 5Tša monna yo ke tšona tše ke nyakago go di kgantšha, ga ke nyake go kgantšha tša ka, ge e se ona mafokodi a ka. 6Le ge nkabe nka nyaka go kgantšha, e be e ka se be botlaela, ka gobane ke be ke tla be ke bolela nnete. Fela ke a itshwara, gore go se be le yo a ntšeelago godimo go feta tše a di bonago ke di dira, goba a di kwago ke di bolela.

7Fela gore ke tle ke se ikgogomoše ka tše di makatšago kudu tše ke ilego ka di utollelwa, ke ile ka kgontlhetšwa phatša nameng,12:7 “phatša nameng” Ga go tsebje gabotse gore seka se se ra go reng. Se ka no ba se era bolwetši, goba mathata, goba go hlomarwa. phatša ye e bego e itirile moromiwa wa Sathane wa go ntlaiša gore ke fele ke ikokobetša. 8Ka rapela Morena gararo ke mo kgopela gore a ntlhomole phatša yeo. 9Yena a mphetola ka go re: “Kgaugelo ya ka e go lekane, gobane maatla a ka a tiile kudu mo go ba ba fokolago.” Ka gona ke kgahlwa kudu ke go itheta ka mafokodi a ka, gore maatla a Kriste a tle a dule mo go nna. 10Ke ka lebaka leo ke kgotsofatšwago ke go rwala mafokodi le mahlapa le mathata le dihlomaro le ditlaišego ka lebaka la Kriste. Gobane ge ke fokola ke mo ke nago le maatla.

Paulose o tshwenyega ka Bakorinte

11Ke fetogile setlaela ka go itheta ke gapeletšwa ke lena. Gape ke lena le bego le swanetše go ntlhatsela. Gobane le ge ke se selo, ga go se se ntlhaelelago sa baapostola bao ba go ba bommakaipea. 12Dišupo tša gore ke moapostola, e lego mehlolo le dimaka le ditiro tše maatla, ke di dirile moo go lena ka bopelotelele. 13Ke eng se se diretšwego diphuthego tše dingwe mme lena la se hlaetšwa, ge e se gore lena ga se ka le kgopela go nthuša ka tšhelete ka le imetša? Le ntshwarele tšhitelo yeo, ge!

14Bjale ke lekga la boraro ke itokišetša go tla moo go lena. Nka se le tshwenye ka selo ge ke etla, gobane se ke se nyakago ke lena, e sego tšhelete ya lena. Gape ga se bana ba ba swanetšego go nyakela batswadi tše ba di hlokago. Eupša ke batswadi ba ba swanetšego go nyakela bana ba bona. 15Nna nka thabela go ntšha tšohle tše ke nago le tšona le go intšha go ipheleletša, nnamong, gore ke le hole. Na ge ke le rata gakaaka, lena le ka nama la nthata mohlaetšana?

16Le ge go ka ba bjalo, motho yo mongwe yena a ka no re ke be ke le radia, ke le thea ka maaka. 17Kgane ke ile ka le hlalefetša ka yo mongwe wa ba ke ilego ka ba roma go lena? 18Ke ile ka rapeletša Titose gore a tle, ka mo roma le modumedi yo mongwe. Na Titose o le hlalefeditše? Kgane nna le yena re be re se na maikemišetšo a tee goba re sa gate ka mošito o tee?

19Mohlomongwe lena le hloma nke nako ye ka moka re leka go ikemelela mo go lena. Aowa, re bolela mo pele ga Modimo re le Bakriste. Gomme lena, barategi, tšohle tše re di dirago re di direla go le aga mo go tša tumelo. 20Ke dio šia gore mohla ke etla moo ke tla le hwetša le se ka mo ke ratago le eba ka gona, le lena la nkhwetša ke se ka mo le ratago ke eba ka gona. Ke šia gore ke tla hwetša diphapano, le mona, le dikgalefo, le mahufa, le ditshenyamaina, le lesebo, le boikgogomošo, le mpherefere. 21Ke šia gore mohla ke etla go lena gape Modimo wa ka o tla nkokobetša mo pele ga lena, gomme ke tla nyamišwa ke ba bantši ba ba kilego ba dira dibe, fela ba se itsholele bootswa le bokgeke le bofebe bjo ba bo dirilego.

13

Paulose o feleletša ka go laya le go laela Bakorinte

131

13:1
Doit. 17:6
19:15
Bjale e tlilo ba la boraro ke le etela. Mangwalo a Makgethwa a re: “Go latofatšwa ga motho go tiišetšwa ka bohlatse bja batho ba babedi le ge e le ba bararo.” 2Ke ile ka lemoša bao pele ba bego ba dira dibe mmogo le ba bangwe ka moka, gomme le gonabjale ke ba lemoša ke se na le bona, go no swana le mola ke ba lemoša ke na le bona mola ke ba etetše la bobedi, ke re ge ke etla gape ga go yo a tlago phonyokga kotlo. 3Seo e tla be e le bohlatse bjo le bo nyakago bja gore Kriste o bolela ka nna. Gape yena ge a šoma gare ga lena ga se mofokodi, eupša ke yo maatla. 4Gobane le ge a bolailwe sefapanong e le mofokodi, ke ka maatla a Modimo ge bjale a phela. Gomme le rena re fokola re le batee le yena, fela ge re le kgala re tla be re na le yena ka maatla a Modimo.

5Itekoleng, le itebeledišiše, le bone ge eba le phela ka tumelo ya lena. Na ga le tsebe gore Kriste o phela ka dipelong tša lena? Ge eba ga le tsebe gona le paletšwe. 6Ke tshepa gore le tla lemoga gore rena ga re ba go palelwa. 7Re rapela Modimo gore le se dire se sempe, e sego gore rena re bonale re nepile, eupša gore lena le dire tše di lokilego, le ge rena re bonala re palelwa. 8Gobane therešo re ka se kgone go lwa le yona, se re kago se kgona ke go e lwela. 9Rena re thabela ge go fokola rena mme lena le tiile. Ke ka lebaka leo re rapelago gore le be ba ba feletšego. 10Ka gona ke le ngwalela lengwalo le ke le kgole le lena. Ke direla gore ge ke fihla moo ke se ke ka swanela go ba le sekgapho le lena ge ke šomiša maatla ao ke a neilwego ke Morena – ona maatla a go le aga, e sego a go le kgereša.

11Banabešo, ke fetša ka go re le dumele. Le be baloki ka botlalo, le eletšege, le phele ka go kwana, le se ke la dula le fapana, gomme Modimo wa lerato le khutšo o tla ba le lena.

12Le dumedišaneng ka go atlana, gona go bontšhago go ratana ga badumedi.

Badumedi bohle ba a le dumediša.

13Kgaugelo ya Morena Jesu Kriste, le lerato la Modimo, le kopano le Moya wo Mokgethwa di be le lena ka moka.