Sepedi 2000 (NSO00)
9

Tša go thuša badumedi ba ba hlokago

91Ge e le mabapi le go thuša badumedi ba ba lego Judea, ga se taba ye nka hlwago ke le ngwalela yona. 2Ke tloga ke tseba gore le ikemišeditše go thuša, ebile ke šetše ke le kgantšhitše go ba Matsedonia ka re: “Badumedi ba Agaya e sa le ba itokišetša ngwagola go thuša.” Mafolofolo a lena a tutueditše ba bantši. 3Banabešo bao ke ba rometše gore go le kgantšha ga rena mabapi le taba ye e se be ga lefeela, eupša e be gore le itokišeditše go thuša, bjalo ka ge ke boletše. 4Fela ge batho ba Matsedonia ba ka tla le nna gomme ba hwetša gore ga se la itokiša, nka lewa ke dihlong – ge e le lena gona ga ke sa bolela – ka ge ke be ke holofetše gore le tla be le itokišitše. 5Ke ka lebaka leo ke bonego go swanetše ge ke kgothatša banabešo bao gore ba nthake pele ba tle go lena go tlo kgoboketša e sa le nako dimpho tšela le holofeditšego go di ntšha. Ke mo e tlago re ge ke etla ka hwetša di lokišitšwe, e le dimpho tše di ntšhitšwego ka go rata, e sego ka go gapeletšwa.

6Le gopole gore mabjalagosenene o buna gosenene; mabjalakudu le yena o buna kudu. 7Mongwe le mongwe a ntšhe ka mo a ikemišeditšego ka gona, e se be ka pelaelo goba ka kgapeletšo, gobane Modimo o rata moneathabile. 8Ebile Modimo o kgona go le fa dilo ka moka ka bontši, gore ka mehla le dule le na le tšohle tše le di nyakago le tlalelwa ke tša go le kgontšha go dira mediro ya go loka. 9

9:9
Pes. 112:9
Le Mangwalo a Makgethwa a a bolela a re:

“Ke mafakudu wa bahloki;

go loka ga gagwe ke ga neng le neng.”

10

9:10
Jes. 55:10
Gomme Modimo yo a fago batho peu ya go bjala le bogobe bja go ja, le lena o tla le fa peu ye le e hlokago, a e mediša, gomme ka tsela yeo a dira gore go se timane ga lena go le hweletše puno ye ntši. 11O tla le humiša ka mekgwa yohle gore le kgone go fa kudu mabakeng ka moka, gore batho ba leboge Modimo ka lebaka la dimpho tša lena tše ba di hwetšago mo go rena. 12Gape modiro wo le o dirago wo wa go thuša ba bangwe ga se fela wa go fa badumedi tše ba di hlokago, eupša ke wa go dira le gore batho ba bantši ba leboge Modimo kudu. 13Ge batho bao ba bona bohlatse bja ge le efa bangwe dimpho, ba tla tumiša Modimo ka lebaka la ge le theeletša Ebangedi ya Kriste ye le e hlatselago, le bopelokgolo bja lena ge le abelana nabo le batho bohle. 14Ka gona, ba tla le rapelela ka lerato le legolo ge ba bona Modimo a le loketše ka kgaugelo ye e se nago tekanyo. 15A re lebogeng Modimo ka lebaka la mpho ye ya gagwe ye e šitago tlhalošo!

10

Paulose o emelela boruti bja gagwe

101Nna Paulose ka nama, yo go thwego ke kwana ge ke le gare ga lena, eupša ke tau ge ke le kgole le lena, ke le kgopela ka boleta le botho bja Kriste. 2Ke a le rapela, mohla ke etla go lena le se nkgapeletše gore ke be tau go lena, gobane ke bona gore tau yona nka no ba yona go bao ba rego re hlohleletšwa ke tša nama. 3Gape le ge re phela mo lefaseng, ga se gore ge re elwa re hlohleletšwa ke tša lefase. 4Dihlabani tše re lwago ka tšona ga se tša lefaseng, ke tša Modimo tše maatla, tše re di filwego go pšhatlaganya dibo ka tšona. Re fenya ba ditshele ka dipolelo, 5le ba go ikgantšha ba go gana molaetša wa Modimo. Re leka go dira gore batho ba nagane tše di kgahlago Kriste. 6Ge le šetše le bontšhitše go theeletša Kriste ka mokgwa wo o phethegilego, rena re tla be re itokišeditše go otla mang le mang yo a sa theeletšego.

7Taba di a ipola! Ge motho a ipotša gore ke wa Kriste, a inagane gabedi, a tsebe gore le rena re ba Kriste bjalo ka yena. 8Gobane le ge eba ke kgantšha maatla go feta tekanyo ao Morena a mphilego ona, maatla a go le aga, e sego go le phuma, ga go nteše dihlong. 9Fela ga ke nyake go bonala nke ke a le tshošetša ka mangwalo a ka. 10Go thwe: “Mangwalo a Paulose a bogale ebile a a hlaba, fela ge a le mo ka nama o boleta le tše a di bolelago di a nyatšega.” 11Motho wa go realo o swanetše a kwešiše gore tše re di ngwalago ka mangwalong re le kgole ga di fapane le tše re tlago di dira ge re le moo go lena.

12Rena ga re na sebete sa go ipala goba go ipapetša le ba ba iponago e le ba bagolo. Bona ke ditlaela, ka gobane ba itekanya ka tekanyo ye ba ipeelago yona, le gona ba ipapetša le bona ka bobona. 13Ge e le rena, re ka se ithete go feta tekanyo, go itheta ga rena go tla ya le mellwane ye Modimo a re beetšego yona, gomme yona e akaretša le modiro wa rena moo go lena. 14Ka gona ga se ra tshela mollwane ka go tla go lena. Gabotse e bile rena ba mathomo ba go tla go lena ka Ebangedi ya Kriste. 15Ka fao ga re ithete ka modiro wo o dirilwego ke ba bangwe, modiro wo o dirilwego ka ntle ga mellwane ye re e beetšwego. Re holofela gore tumelo ya lena e tla gola, mme le maemo a rena moo go lena a phala ale a pele, re ntše re sa tshele mellwane ye re e beetšwego. 16Ra kgona re yo bega Ebangedi dinageng tše di lego ka ntle go tša lena, gomme ra se kgantšhe tše di šetšego di dirilwe ke ba bangwe mafelong a mangwe. 17

10:17
Jer. 9:23
Gape Mangwalo a Makgethwa a a bolela a re: “Yo a ikgantšhago a ikgantšhe ka tše di dirilwego ke Morena.” 18Gobane yo a swanetšego go amogelwa ga se yo a ithetago, eupša ke yo a retwago ke Morena.

11

Paulose o sola baapostola ba bofora

111Nke nkabe le nkgotlelela, le ge ke bontšha botlaejana. Hle, nkgotleleleng! 2Ke le fišegela bjalo ka Modimo; ke le swantšha le kgarebe ye e se nago bosodi, ye ke e beeleleditšego monna o tee, yena Kriste ka sebele. 3

11:3
Gen. 3:1-5,13
Se ke se šiago ke gore le ka senywa megopolo la ba la se sa botegela Kriste gabotse, la etša Efa mola a tla forwa ke noga ka mahlajana a yona. 4Gobane ge motho yo mongwe a etla a le ruta tša Jesu tše di fapanago le tše le di rutilwego ke rena le mo kgotlelela gabotse. Le amogela moya go yena wo le sa kago la o amogela go rena. Le gona le amogela Ebangedi ye a e begago ye e fapanago le ye le e amogetšego go rena.

5Gape nna ga ke bone ke phalwa ke baapostola bao ba go ba bommakaipea. 6Le ge polelo ke sa e kgone, tsebo yona ga ke e hloke; taba ye re le lemošitše yona nakong yohle le ka mekgwa yohle.

7Ga se nke ka le lefiša selo mola ke le begela Taba ye Botse ya Modimo; ke ile ka ikokobetša gore go godišwe lena. Kgane ke be ke foša? 8Mola ke le šomela bjalo ke be ke lefša ke diphuthego tše dingwe. Ke setšha ke be ke di hlakola. 9

11:9
Baf. 4:15-18
Mola ke dula le lena ke hloka, le gona ga se nke ka imetša motho, gobane tšohle tše ke bego ke di hloka ke ile ka di fiwa ke badumedikanna ba go tšwa Matsedonia. Ke mo ke ilego ka ithiba, mme ke tla no fela ke ithiba gore ke se le imetše ka selo. 10Ke ikana ka therešo ya Kriste ye e lego mo go nna gore mo gohle dinageng tša Agaya ga go yo a kago nthibela ge ke kgantšha taba tše. 11Ka lebaka lang? Kgane ke ka lebaka la gore ga ke le rate? Modimo yena o a tseba gore ke a le rata.

12Se ke se dirago bjale ke tla no fela ke se dira, gore ba ba nyakago lebaka la go kgantšha le go bolela gore ba dira tša go swana le tše di dirwago ke nna ba le hloke. 13Gobane batho bao ke baapostola ba maaka, ke badiri ba boradia ba ba itirago tše nkego ke baapostola ba Kriste. 14Fela ga go makatše, gobane Sathane ka boyena o tle a itire tše nkego ke morongwa wa seetša. 15Ka gona, ga se semaka ge bahlanka ba gagwe ba itira tše nkego ke bahlanka ba toka. Mafelelong ba tla dirwa se se swanelago mediro ya bona.

Paulose o kgantšha go tlaišwa ga gagwe

16Ke a boeletša ke re: Go se be le yo a mponago botlaela. Fela le ge e le gore le mpona bjalo, le upše le amogele botlaela bja ka, gore le nna ke ithete gosenene. 17Tše ke di bolelago tše ga se tše ke di laetšwego ke Morena. Tabeng ye ya go itheta ke bolela tša botlaela. 18Eupša ka ge ba bantši ba itheta ka tša nama, le nna ke nyaka go itheta bjalo. 19Gobane lena ba bohlale, le kgotlelela ditlaela gabotse. 20Etse le kgotlelela yo a le dirago bahlanka, goba yo a le hlalefetšago, goba yo a le radiago, goba yo a le nyatšago, goba yo a le fapholago sefahlegong. 21Ke bolela ka dihlong ge ke re dilo tšeo re be re se na sebete sa go di dira.

Fela ge eba go na le yo a kago beta pelo a itheta – ke bolela tša botlaela – gona le nna ke tla beta pelo ka itheta. 22Ge ba re re Baheberu, le nna ke re ke Moheberu. Ge ba re re Baisraele, le nna ke realo. Ge ba re re ditlogolo tša Abrahama, le nna ke re ke sona. 23

11:23
Dit. 16:23
Ge ba re re bahlanka ba Kriste – ke bolela tša bogafi – nka re ke a ba phala. Ke ba phadile ka go šoma gaboima, ka go ya kgolegong gantši, ka go otlwa ka tshelane kudu, ka go ba kotsing ya lehu gantši. 24
11:24
Doit. 25:3
Ke gahlano ke otlwa ke Bajuda kotlo ye e tlwaelegilego ya dithupa tša masome a mararo le tše senyane, 25
11:25
Dit. 14:19
16:22
ke gararo ke bethwa ka patla, ke gatee ke bethwa ka maswika, ke gararo ke robegelwa ke leselawatle, gomme nkile ka fetša bošego le mosegare ka garegare ga lewatle. 26
11:26
Dit. 9:23
14:5
Mo maetong a ka a mantši ke bile kotsing ya dikgogola, kotsing ya bahlakodi, kotsing ya setšhaba sa gešo, kotsing ya baditšhaba, kotsing ka metseng, kotsing lešokeng, kotsing lewatleng, le kotsing badumeding ba maaka. 27Ke itapišitše ka go šoma kudu, ke gantši ke lala ke sa robale, ke ehlwa ka tlala le lenyora; ke gantši ke hloka dijo; ke be ke bolawa ke phefo, ke hlaelelwa ka diaparo. 28Ntle le tše dingwe tše ke sa di balego, ka mehla ke imelwa ke go balabala ka diphuthego ka moka. 29Ge yo mongwe a fokola, le nna ke fokola naye; ge yo mongwe a dirišwa sebe, le nna ke a galefa.

30Ge eba go itheta go swanetše, nna ke tla itheta ka tše di bontšhago bofokodi bja ka. 31Modimo, yena Tatago Morena Jesu Kriste, yo a tumišwago go ya go ile, o a tseba gore ga ke bolele maaka. 32

11:32,33
Dit. 9:23-25
Mola ke le Damaskose, mmušiši wa Kgoši Aretase o ile a ntalela ka baleti lesorong la motse gore ba ntshware. 33Eupša ka mo tšwa ka diatleng ka go theošwa ka šešegwana lešobaneng la morako.