Sepedi 2000 (NSO00)
10

Paulose o emelela boruti bja gagwe

101Nna Paulose ka nama, yo go thwego ke kwana ge ke le gare ga lena, eupša ke tau ge ke le kgole le lena, ke le kgopela ka boleta le botho bja Kriste. 2Ke a le rapela, mohla ke etla go lena le se nkgapeletše gore ke be tau go lena, gobane ke bona gore tau yona nka no ba yona go bao ba rego re hlohleletšwa ke tša nama. 3Gape le ge re phela mo lefaseng, ga se gore ge re elwa re hlohleletšwa ke tša lefase. 4Dihlabani tše re lwago ka tšona ga se tša lefaseng, ke tša Modimo tše maatla, tše re di filwego go pšhatlaganya dibo ka tšona. Re fenya ba ditshele ka dipolelo, 5le ba go ikgantšha ba go gana molaetša wa Modimo. Re leka go dira gore batho ba nagane tše di kgahlago Kriste. 6Ge le šetše le bontšhitše go theeletša Kriste ka mokgwa wo o phethegilego, rena re tla be re itokišeditše go otla mang le mang yo a sa theeletšego.

7Taba di a ipola! Ge motho a ipotša gore ke wa Kriste, a inagane gabedi, a tsebe gore le rena re ba Kriste bjalo ka yena. 8Gobane le ge eba ke kgantšha maatla go feta tekanyo ao Morena a mphilego ona, maatla a go le aga, e sego go le phuma, ga go nteše dihlong. 9Fela ga ke nyake go bonala nke ke a le tshošetša ka mangwalo a ka. 10Go thwe: “Mangwalo a Paulose a bogale ebile a a hlaba, fela ge a le mo ka nama o boleta le tše a di bolelago di a nyatšega.” 11Motho wa go realo o swanetše a kwešiše gore tše re di ngwalago ka mangwalong re le kgole ga di fapane le tše re tlago di dira ge re le moo go lena.

12Rena ga re na sebete sa go ipala goba go ipapetša le ba ba iponago e le ba bagolo. Bona ke ditlaela, ka gobane ba itekanya ka tekanyo ye ba ipeelago yona, le gona ba ipapetša le bona ka bobona. 13Ge e le rena, re ka se ithete go feta tekanyo, go itheta ga rena go tla ya le mellwane ye Modimo a re beetšego yona, gomme yona e akaretša le modiro wa rena moo go lena. 14Ka gona ga se ra tshela mollwane ka go tla go lena. Gabotse e bile rena ba mathomo ba go tla go lena ka Ebangedi ya Kriste. 15Ka fao ga re ithete ka modiro wo o dirilwego ke ba bangwe, modiro wo o dirilwego ka ntle ga mellwane ye re e beetšwego. Re holofela gore tumelo ya lena e tla gola, mme le maemo a rena moo go lena a phala ale a pele, re ntše re sa tshele mellwane ye re e beetšwego. 16Ra kgona re yo bega Ebangedi dinageng tše di lego ka ntle go tša lena, gomme ra se kgantšhe tše di šetšego di dirilwe ke ba bangwe mafelong a mangwe. 17

10:17
Jer. 9:23
Gape Mangwalo a Makgethwa a a bolela a re: “Yo a ikgantšhago a ikgantšhe ka tše di dirilwego ke Morena.” 18Gobane yo a swanetšego go amogelwa ga se yo a ithetago, eupša ke yo a retwago ke Morena.