Sepedi 2000 (NSO00)
7

Go kgethwafatšwa ga Tempele

(1 Dikg. 8:62-66)

71

7:1
Lef. 9:23-24
Ge Kgoši Solomone a fetša thapelo ya gagwe, mollo o ile wa theoga legodimong wa tšhuma dihlabelo tše di bego di dirilwe, mme ka nako yeo seetša se se fahlago sa letago la Morena sa tlala Tempele. 2Ka gobane Tempele e be e tletše seetša se se fahlago, baprista ba ile ba šitwa ke go tsena ka go yona. 3
7:3
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Ge setšhaba sa Israele se bona mollo woo o theoga legodimong gomme seetša sela se tlala Tempele, ba khunama lebatong la maswika, ba obamiša difahlego ba rapela Morena, ba mo tumiša ka lebaka la go loka ga gagwe le kgaugelo ya gagwe ye e sa felego. 4Ke moka Solomone le setšhaba ka moka ba direla Morena dihlabelo. 5A dira dihlabelo ka dikgomo tše dikete tše masome a mabedi le tše pedi le dihuswane tše dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi. Ka gona yena le setšhaba ka moka ba kgethwafatša Tempele. 6Baprista ba be ba eme mafelong a ba a abetšwego, gomme Balefi ba ema ba lebane le bona ba tumiša Morena ka diletšo tše Kgoši Dafida a bego a laetše gore di dirwe, mme ba opela kopelo ye: “Lerato la gagwe ke la go sa felego!” ka moo ba bego ba laetšwe ke Dafida. Baprista ba be ba letša diphala mola setšhaba ka moka se eme.

7Solomone a kgethwafatša bogare bja kgoro, e lego sekgoba se se lego pele ga Tempele, gomme moo a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dikabelo tša bupi; a di dira le ka makhura a diruiwa tša dihlabelo tša kagišano. A dira seo ka gobane aletare ya mphiri ye a bego a e dirile e be e sa lekane dihlabelo tšeo ka moka.

8Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba keteka Monyanya wa Mešaša matšatši a a šupago. Go be go tlile lešaba le lentši la ba ba tšwago kua sefateng sa Hamate le go fihla mollwaneng wa Egepeta. 9Ba be ba feditše matšatši a a šupago ba kgethwafatša aletare, le a mangwe a a šupago ba bina monyanya. Ka letšatši la mafelelo ba bina monyanya wa go feleletša, 10gomme ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye meraro la kgwedi ya bošupa Solomone a re batho ba boele magaeng a bona. Ba be ba thabile ba kgahlilwe ke dilo tše botse tše Morena a bego a di file Dafida le Solomone le Baisraele, setšhaba sa Modimo.

Modimo o iponagatša go Solomone gape

(1 Dikg. 9:1-9)

11Ge Kgoši Solomone a feditše go aga Tempele le mošate, a atlegile dilong ka moka tše a bego a nyaka go di dira, 12Morena a iponagatša go yena bošego. A re go yena: “Ke kwele thapelo ya gago, gomme ke kgethile Tempele ye gore e be lefelo le nkago direlwa dihlabelo go lona. 13Ge ke tswaletše magodimo pula e sa ne, goba ke rometše tšie gore e tle e je dibjalo, goba ke ušitše bolwetši bja leuba setšhabeng sa ka, 14ge ba ka nthapela ba ikokobetša ba tla go nna gomme ba tlogela ditsela tša bona tše mpe, gona ke tla ba kwa ke le legodimong, ka ba lebalela dibe, gomme ka boetša naga ya bona sekeng sa yona. 15Bjale ke tla diša Tempele ye gomme ka theetša dithapelo tša batho ba ba rapelago mo. 16Mme bjale ke kgethile Tempele ye ka e kgethwafatša gore e be lefelo le ke tlago khunamelwa go lona go ya go ile. Ke tla e diša ka e hlokomela ka mehla yohle. 17Ge o ka ntirela ka potego bjalo ka Dafida, tatago, wa phetha melao ya ka mme wa dira tšohle tše ke go laetšego tšona, 18

7:18
1 Dikg. 2:4
gona ke tla tiiša mmušo wa gago ka moo ke holofeditšego Dafida, tatago, mola ke mmotša gore Israele ka mehla e tla bušwa ke ditlogolo tša gagwe. 19Eupša ge wena le setšhaba sa gago le ka ntlhanogela la tlogela melao le ditaelo tše ke le filego tšona, mme la obamela medimo e šele, 20gona ke tla le tumola nageng ye ke le filego yona, mme ka lahla Tempele ye ke e kgethwafaditšego gore e be felo mo ke tlago khunamelwa gona. Batho mo gohle ba tla e kwera mme ba e nyatša.

21“Tempele ye bjale e hlomphega kudu, eupša ge tšeo di diregile mang le mang yo a fetago mo go yona o tla tlabega mme a botšiša a re: ‘Ke ka lebaka lang Morena a dirile naga ye le Tempele ye ka mokgwa wo?’ 22Batho ba tla fetola ba re: ‘Ke ka lebaka la gore setšhaba seo se ile sa lahla Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba sona, yo a ntšhitšego borakgolokhukhu ba bona Egepeta. Se ile sa kgomarela medimo ye mengwe sa e khunamela, sa e hlankela. Ke ka lona lebaka leo Morena a se tlišeditšego madimabe a.’ ”

8

Tše Solomone a di dirilego

(1 Dikg. 9:10-28)

81Solomone o ile a tšea mengwaga ye masome a mabedi a aga Tempele le mošate, ga gagwe. 2A tsošološa le metse ye Kgoši Hiramo a bego a mo file yona, gomme a dudiša Baisraele ba bangwe go yona. 3A thopa motse wa Hamate-Tsoba 4gomme a tiiša motse wa Tadmoro kua leganateng le metse ka moka ya bobolokelo ye a ilego a e aga nageng ya Hamate. 5Solomone a tsošološa le metse ye e latelago: Bethe-Horone ya ka Tletlolo le Bethe-Horone ya ka Tlase, metse ye e bego e ageleditšwe ka merako ya masoro ao a phekelwago, 6motse wa Baalate, le metse ka moka ya bobolokelo, le metse ka moka ye dikoloi tša gagwe tša ntwa le banamedi ba dipere ba bego ba le go yona. A aga le tšohle tše a bego a nyaka go di aga Jerusalema le kua Lebanone, le gohle mmušong wa gagwe. 7-8Solomone, moo medirong ya gagwe, a gapeletša ditlogolo tša batho ba Kanana bao Baisraele ba bego ba se ba ba bolaya mola ba thopa naga ya bona. Bona e be e le Bahete, Baamore, Bahibe le Bajebuse, bao ditlogolo tša bona e sa lego makgoba le lehono. 9Baisraele bona ba ile ba se ke ba gapeletšwa mediro yeo, fela ba dirwa bahlabani, balaodi ba madira, balaodi ba dikoloi tša ntwa, le banamedi ba dipere. 10Go be go na le balaodi ba bagolo ba makgolo a mabedi le masome a a fetšago seatla ba ba bego ba hlokometše mediro ya kgapeletšo.

11Solomone a tloša mosadi wa gagwe, morwedi wa kgoši ya Egepeta, motseng wa Dafida, a mo iša ngwakong wo a bego a mo agetše wona. A re: “Mosadi wa ka a ka se dule ka ntlong ya Dafida, kgoši ya Israele, ka gobane mo Polokelo ya Kgwerano e kilego ya ba gona ke mo gokgethwa.”

12Ke moka Solomone a direla Morena dihlabelo aletareng ye a bego a e agile pele ga Tempele. 13

8:13
Eks. 23:14-17
34:22-23
Num. 28:9
29:39
Doit. 16:16
A dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka go ya ka se melao ya Moshe e se nyakago tšatšing le lengwe le le lengwe le lekgethwa e lego ka Disabatha, ka Menyanya ya Lebalana, le ka menyanya ye meraro ya ngwaga ka ngwaga – Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, Monyanya wa Puno, le Monyanya wa Mešaša. 14Ka go phetha ditaelo tše di beilwego ke Dafida, tatagwe, o ile a beakanya mediro ya letšatši ka letšatši ya baprista le Balefi ba ba bego ba swanetše go tumiša Morena ka dikopelo, le go thuša baprista medirong ya bona. A beakanya le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele ka dihlophanahlophana lesorong le lengwe le le lengwe, go ya ka ditaelo tša Dafida, monna wa Modimo. 15Ditaelo tše Dafida a bego a di file baprista le Balefi mabapi le mengwako ya polokelo le dilo tše dingwe di ile tša phethwa, gwa se tshelwe le e tee.

16Ka nako yeo ke ge mešomo ka moka ya Solomone e phethilwe, go tloga ge go bewa motheo wa Tempele ya Morena go fihlela ge e feleletšwa.

17Ka morago Solomone a ya Etsione-Gebere le Elate, maemakepe a lebopong la kgogometšana ya Akaba, nageng ya Edomo. 18Kgoši Hiramo a mo romela maselawatle ka banna ba gagwe a otlelwa ke boramawatle ba gagwe ba tsebo. Ba sepela ka ona ba na le bahlankedi ba Solomone ba ya nageng ya Ofire. Ge ba boa ba tlela Solomone gauta ya dikilokramo tše dikete tše lesome le tše tharo le tše makgolo a mahlano.

9

Kgošigadi ya Sheba e etela Kgoši Solomone

(1 Dikg. 10:1-13)

91

9:1-9
Mat. 12:42
Luk. 11:31
Kgošigadi ya Sheba e ile ya kwa go tuma ga Kgoši Solomone, gomme ya tla Jerusalema go tlo mo leka ka dipotšišo tše thata. A tla le bafelegetši ba gagwe ba bantši, gotee le dikamela di rwele dinoko, le magakabje, le gauta ye ntšintši. Ge a kopana le Solomone a mmotšiša dipotšišo ka moka tše a bego a di gopotše. 2Solomone a di fetola ka moka; gwa se be le ye e mo palelago. 3Kgošigadi ya Sheba ya kwa bohlale bja Solomone mme ya bona le mošate wo a o agilego. 4A bona dijo tše di solwago tafoleng ya Solomone, le ka moo bakgomana ba gagwe ba dulago ka go latelana ka gona, le ka moo badiredi ba gagwe ba solelago batho dijo tafoleng, le diaparo tša go swana tše ba di aparago, le bao ba tlišago dino, le diaparo tša bona tša go swana, le dihlabelo tše a di dirago9:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “dihlabelo tše a di dirago” Lebelela 1 Dikg. 10:5. Seheberu se re “diphapoši tša gagwe tša ka godimo”. ka Tempeleng. A šala a eme madi a maketše.

5A re go kgoši: “Tše ke di kwelego nageng ya gešo ka mediro ya gago le ka bohlale bja gago ke therešo! 6Ke be ke sa kgolwe tše ba mpotšago tšona go fihlela ge ke tlile ke iponetše ka bonna. Eupša tše ke di kwelego le go ba seripa ga se seripa sa bohlale bja gago. O yo bohlale le go feta ka moo batho ba bolelago ka gona. 7Ba mahlatse ke banna ba gago! Gomme bahlankedi ba gago le bona ba na le mahlatse ka ge ba phela ba go hlankela mme ba ekwa dipolelo tša gago tša bohlale! 8A go retwe Morena Modimo wa gago! O laeditše ka mo o mo kgahlago ka gona ka go go bea kgoši gore o tle o buše ka leina la gagwe. Ka gobane Morena o rata setšhaba sa Israele mme o rata go se boloka go ya go ile, o go beile kgoši ya sona gore o tle o phethe molao le toka.”

9Kgošigadi ya Sheba ya fa Kgoši Solomone dimpho tšela a bego a tlile natšo: gauta ya dikilokramo tše dikete tše tharo le makgolo a a selelago, dinoko tše ntšintši, le magakabje. Ga se gwa ka gwa ba le dinoko tše botse go feta tše kgošigadi ya Sheba e ilego ya di fa Kgoši Solomone.

10Banna ba Kgoši Hiramo le ba Kgoši Solomone bale ba go tliša gauta ya kua Ofire, ba ile ba tliša le dikota tša mojunipere le magakabje. 11Solomone a dira manamelo a Tempele le a ngwako wa gagwe ka dikota tšeo, a dira le diharepa le dikgapa tša baopedi ka tšona. Go be go se gwa ka gwa bonwa manamelo le diletšo tša mohuta woo nageng ya Juda.

12Kgoši Solomone a fa Kgošigadi ya Sheba tšohle tše a ilego a di kgopela. Tšeo ka moka e be e le go tlaleletša tše a bego a mo file tšona go leboga dimpho9:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tše a bego a mo file tšona go leboga dimpho” Seheberu ga se kwagale gabotse. tše kgošigadi a bego a mo tletše natšo. Ka morago kgošigadi le bafelegetši ba gagwe ba gomela nageng ya Sheba.

Mahumo a Kgoši Solomone

(1 Dikg. 10:14-25)

13Ngwaga wo mongwe le wo mongwe Kgoši Solomone o be a tlišetšwa gauta ya dikilokramo tše dikete tše lesome le tše senyane le makgolo a senyane le masome a seswai, 14go tlaleletša metšhelo ye e bego e lefša ke bagwebi le barekiši. Magoši a Arabia le babušiši ba dilete tša Baisraele le bona ba be ba mo tlišetša silibera le gauta. 15Solomone o ile a laela gore go dirwe dikotse tše kgolo tše makgolo a mabedi, ye nngwe le ye nngwe ya manegwa ka gauta ye e tswakilwego ya dikilokramo tše e ka bago tše di šupago, 16le dikotse tše nnyane tše makgolo a mararo, ye nngwe le ye nngwe ya manegwa ka gauta ye e tswakilwego ya dikilokramo tše e ka bago tše tharo le seripa. Ka moka a di bea ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone.9:16 “Ngwako wa sethokgwa sa Lebanone” Ngwako wo mogolo wa menyanya mošate; mohlomongwe o be o bitšwa bjalo ka gobane o be o na le diphaphathi tša mosedere mabotong.

17Kgoši a betla le setulo sa bogoši se segolo se se manegilwego ka gauta ye e sego ya tswakwa a se hlomela diripana tša meno a tlou. 18Go be go na le manamelo a a selelago a a namelelago setulong sa bogoši, gomme go kgomagana le sona go na le bogato bja maoto bjo bo manegilwego ka gauta. Ka mathoko se be se na le matsogo a mabedi, gomme go ipata le letsogo le lengwe le le lengwe go na le seswantšhobopša sa tau. 19Manamelong go be go na le diswantšhobopša tše lesome le tše pedi tša tau, se tee se le ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya lenamelo le lengwe le le lengwe. Go be go se gwa ka gwa betlwa setulo sa bogoši sa mohuta woo mebušong ka moka.

20Dinwelo ka moka tša Kgoši Solomone di be di dirilwe ka gauta, le ditlabakelo ka moka tša ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone e le tša gauta ye e sego ya tswakwa. Silibera e be e se selo se bohlokwa mehleng ya Solomone. 21O be a na le maselawatle ao a yago Tarsose le a Kgoši Hiramo. Ka morago ga mengwaga ye meraro maselawatle ao a magolo a be a tliša gauta, silibera, meno a tlou, le dikgabo le ditšhwene.

22Kgoši Solomone o be a humile ebile e le yo bohlale go feta dikgoši tšohle tša lefase. 23Magoši ka moka a be a nyaka go tlo mmona gore a kwe bohlale bjo Modimo a bego a mo file bjona. 24Yo mongwe le yo mongwe yo a tlago o be a tlela Solomone le dimpho, e lego dilo tša silibera, goba tša gauta, goba diaparo, goba dibetša, goba dinoko, goba dipere, goba dimeila. Seo se be se direga ngwaga wo mongwe le wo mongwe.

25

9:25
1 Dikg. 4:26
Le gona Kgoši Solomone o be a na le mašakana a dikete tše nne a dipere le dikoloi tša tšona tša ntwa, le banamedi ba dipere ba dikete tše lesome le tše pedi. O ile a bea banamedi ba bangwe Jerusalema, mme ba bangwe a ba bea metseng ye e nago le dikoloi tša ntwa. 26
9:26
Gen. 15:18
1 Dikg. 4:21
E be e le yena mmuši yo mogolo wa magoši ka moka a nageng ya go tloga nokeng ya Yufratese go ba go yo fihla Filistia le mollwaneng wa Egepeta. 27Mehleng ya pušo ya gagwe silibera e be e le ye ntši Jerusalema bjalo ka maswika, le mesedere e le ye mentši bjalo ka mego ya nagengtlase. 28
9:28
Doit. 17:16
Solomone o be a rekelwa dipere kua Mutsri9:28 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Mutsri”. Lebelela 2 Dikr. 1:16. Seheberu se re “Egepeta”. le dinageng ka moka, gomme di tlišwa go yena.

Tša pušo ya Solomone ka boripana

(1 Dikg. 11:41-43)

29Ditaba tše dingwe tša Solomone go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong di ngwadilwe mo go Ditaba tša moprofeta Nathane, le mo go Profeto ya Ahia wa Shilo, le mo go Dipono tša moprofeta Jedo tše le gona di amago le tša pušo ya Kgoši Jerobeamo, morwa wa Nebate. 30Solomone o bušitše naga ya Israele ka moka a le Jerusalema mengwaga ye masome a mane. 31A ithobalela gomme a bolokwa motseng wa Dafida, mme morwa wa gagwe, Rehabeamo, a mo hlatlama bogošing.