Sepedi 2000 (NSO00)
3

31

3:1
Gen. 22:22
Kgoši Dafida, tatagoSolomone, o be a šetše a beakantše lefelo la Tempele. Lefelo leo le be le le mo Jerusalema, thabeng ya Moria, moo Morena a bego a kile a iponagatša go yena seboeng sa Arauna, Mojebuse. Kgoši Solomone a thoma moago 2kgweding ya bobedi ya ngwaga wa bone wa ge e le kgoši. 3Dikelo tše Kgoši Solomone a ilego a aga Tempele ka tšona šedi: Botelele e be e le dimetara tše 27,6, bophara e le dimetara tše 9,2 go ya ka meelo ye metala. 4Phapoši ya matsenong e be e le ya bophara ka moka bja Tempele, e le dimetara tše 9,2, gomme bogodimo e le dimetara tše 55,2. Bokagare bja phapoši yeo bo be bo manegilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. 5Phapoši ye kgolo e be e manegilwe ka diphaphathi tša mosedere, mme tšona di manegilwe ka gauta ye botsebotse ye go yona go bego go tlokilwe mehlare ya mepalema le diketane. 6Kgoši a kgabiša Tempele ka maswikana a bohlokwa a mabotse le ka gauta ye e tšwago nageng ya Parbaime. 7A šomiša gauta go manega maboto a Tempele, mahlomo, direpodi le mamati. Mo mabotong bašomi ba tloka diswantšho tša bakerubi. 8
3:8
Eks. 26:33-34
Phapoši ya ka gare ye e bego e bitšwa Felo mo Gokgethwakgethwa e be e le ya botelele bja dimetara tše 9,2, le bophara bja dimetara tše 9,2, bjo e bego e le bophara bja Tempele. Go ile gwa šomišwa gauta ya dikilokramo tše dikete tše lesome le tše seswai tša gauta go manega maboto a Felo mo Gokgethwakgethwa; 9gwa šomišwa gauta ya dikramo tše makgolo a mahlano le masome a a šupago go dira dikokotela, gomme maboto a diphapoši tša ka godimo le ona a be a manegilwe ka gauta.

10

3:10-13
Eks. 25:18-20
Le gona kgoši a laela bašomi ba gagwe gore ba bope diswantšhobopša tša bakerubi ba babedi ka tshipi, ba ba manege ka gauta, gomme ba ba bee ka Felong mo Gokgethwakgethwa 11-13moo ba ilego ba emišwa ba bapetše ba lebeletše mojako. Mokerubi yo mongwe le yo mongwe o be a na le diphego tše pedi, lefego le tee e le la botelele bja dimetara tše 2,3. Mafego ao a be a phurologile gomme a kgwathana gare ga phapoši mme a fihla mabotong ka mathokong a mabedi a phapoši, a phurologile go putla bophara bja phapoši bja dimetara tše 9,2. 14
3:14
Eks. 26:31
Seširo sa Felo mo Gokgethwakgethwa se be se dirilwe ka lešela la mmala wa botala bja legodimo, le la bohubedu bja go retela, le la bohubedu bja madi, le ka lešela le boletiana, gomme godimo ga seširo seo go na le merokelelo ya diswantšho tša bakerubi.

Dikokwane tše pedi tša mphiri

(1 Dikg. 7:15-22)

15Kgoši o ile a dira dikokwane tše pedi, ye nngwe le ye nngwe ya ba ya botelele bja dimetara tše 16,1, gomme a di hloma pele ga Tempele. Ye nngwe le ye nngwe e be e na le hlogwana ya botelele bja dimetara tše 2,3. 16Karolo ya ka godimodimo ya dikokwane e be e kgabišitšwe ka diswantšho tša diketane tše di logagantšwego, le diswantšho tša digarenate tše lekgolo tša mphiri di kgomareditšwe moo diketaneng.3:16 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 17Dikokwane tšeo di be di hlomilwe ka mathoko a mojako wa Tempele; ya ka thoko ya ka borwa e ile ya rewa leina la Jakine,3:17 “Jakine” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “(Modimo) o a hloma”. gomme ya ka leboa ya rewa la Boase.3:17 “Boase” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “ka maatla a gagwe (Modimo)”.

4

Ditlabakelo tša Tempele

(1 Dikg. 7:23-51)

41

4:1
Eks. 27:1-2
Kgoši Solomone o ile a laela gore go dirwe aletare ya mphiri ya botelele le bophara bja dimetara tše 9,2, le bogodimo bja dimetara tše 4,6. 2A bopa le legopo la nthetelego ka mphiri wo o tološitšwego la dimetara tše 2,3 go iša fase, le boahlamo bja dimetara tše 4,6, le bontikodiko bja dimetara tše 13,8. 3Go dikologa karolo ya fase ka moka ya legopo go be go na le melokoloko ye mebedi ya dikgabišo. Dikgabišo tšeo e be e le tša sebopego sa dikgomo tše di bopilwego e le selo se tee le legopo. Disentimetareng tše dingwe le tše dingwe tše masome a mane le metšo ye e selelago go be go na le dikgomo tše lesome le tše pedi. 4Legopo leo le be le rwelwe ke dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di bego di lebeletše ka mathoko ohle, tše tharo di lebeletše leboa, tše tharo bodikela, tše tharo borwa, tše tharo bohlabela. 5Mathoko a legopo e be e le a bokoto bja dimilimetara tše masome a a šupago le tše nne. Morumo wa lona o be o swana le morumo wa nkgo, o ahlametše ka ntle bjalo ka matlakala a letšoba. Legopo leo le be le swara meetse a dilitara tše dikete tše masome a a selelago le metšo ye e selelago. 6
4:6
Eks. 30:17-21
Ba dira le dibjana tše lesome, tše tlhano ya ba tša ka thoko ya ka borwa bja Tempele, mme tše tlhano ya ba tša ka leboa la yona. Dibjana tšeo e be e tla tla e eba tša go tšokoletša ditho tša diruiwa tše di bego di tla tšhungwa e le dihlabelo. Meetse a ka legopong le legolo e be e le ao baprista ba hlapago ka ona.

7-8

4:7
Eks. 25:31-40
4:8
Eks. 25:23-30
Ba dira dihlomamabone tše lesome tša gauta go ya ka moo di bego di fela di dirwa ka gona, le ditafola tše lesome, gomme ba di bea ka phapošing ye kgolo ya Tempele, ba bea dihlomamabone tše tlhano le tafola tše tlhano ka thoko ye nngwe le ye nngwe. Ba dira le meruswi ye lekgolo ya gauta.

9Ba dira kgoro ya ka gare ya baprista, le kgoro ya ka ntle. Mamati a mejako ya gare ga dikgoro tšeo a be a manegilwe ka mphiri. 10Legopo le ile la bewa ka borwabohlabela bja Tempele.

11-16

5:13
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
5:13-14
Eks. 40:34-35
Huramo a dira le dipitša, digarafo le meruswi. A fetša mediro ye e latelago ye a ilego a e direla Kgoši Solomone Tempeleng:

dikokwane tše pedi

dihlogwana tše pedi tša go bopega bjalo ka meruswi tša godimo ga dikokwane

diketane tše di logagantšwego hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

digarenate tše makgolo a mane tša mphiri ka melokoloko ye mebedi ya tše lekgolo molokolokong go raretša diketane hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

dikoloyana tše lesome4:11-16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “lesome”. Lebelela 1 Dikg. 7:40-45. Seheberu se re “a dira”.

meruswi ye lesome

legopo

dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di thekgilego legopo

dipitša, digarafo le mašimelo

Huramo, mokgoni wa mediro ya diatla wa sethakga, a direla Kgoši Solomone dilo tšeo ka moka4:11-16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dilo tše ka moka” Seheberu se re “dilo tša tšona ka moka”. ka mphiri wo o phadimišitšwego, gore di tle di šomišwe ka Tempeleng ya Morena.

17Kgoši a laela gore ka moka ga tšona di bopše gare ga Sukote le Tsereda4:17 “Tsereda” Lebelela “Tsaretane” 1 Dikg. 7:46. ka moeding wa Jordane, moo mobu e bego e le wo montši. 18Go ile gwa dirwa dilo tše ntšintši mo e lego gore go ile gwa se ke gwa ba le yo a elago boima bja mphiri wo o ilego wa šomišwa.

19Kgoši Solomone a laela le gore Tempele e direlwe ditlabakelo tša gauta, e lego aletare le ditafola tša dinkgwa tše di abelwago Modimo; 20dihlomamabone le mabone a gauta ye e sego ya tswakwa ao a bego a swanetše go tuka pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa, go ya ka moo go bego go laetšwe ka gona; 21dikgabišo tša matšoba, mabone, le ditlao tše di bego di dirilwe ka gauta ye e hlwekilego kudu; 22ditimamabone, meruswi, dipane tša seorelo, le dibjana tša magala. Tše ka moka di be di dirilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. Mamati a ka ntle a Tempele le a Felo mo Gokgethwakgethwa a be a manegilwe ka gauta.

5

51

5:1
2 Sam. 8:11
1 Dikr. 18:11
Ge Kgoši Solomone a feditše modiro ka moka Tempeleng, a tšea dilo ka moka tše Kgoši Dafida, tatagwe, a bego a di abetše Morena – silibera, gauta, le dilo tše dingwe, a di bea ka diphapošing tša go bolokela tša Tempele.

Polokelo ya Kgwerano e tlišwa Tempeleng

(1 Dikg. 8:1-9)

2

5:2
2 Sam. 6:12-15
1 Dikr. 15:25-28
Kgoši Solomone a bitša bagolo ka moka ba Israele, le baetapele ba dikgoro, le mantona a dikgorwana gore ba kgobokane Jerusalema ba tle ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena Sione, motseng wa Dafida, ba e tliše Tempeleng. 3Ka moka ba kgobokana ka nako ya Monyanya wa Mešaša, kgweding ya bošupa. 4Ge bagolo ka moka ba Israele ba fihla, Balefi ba rwala Polokelo ya Kgwerano 5ba e iša Tempeleng. Baprista bona ba thothela Tente ya bodulo bja Morena le ditlabakelo tša yona ka moka Tempeleng. 6Kgoši Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba kgobokana pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme ba dira dihlabelo ka dihuswane le dikgomo tše ntšintši tše di sa balegego. 7Baprista ba rwala Polokelo ya Kgwerano ba e tsenya ka Tempeleng, mme ba e bea moo e swanetšego go dula gona ka Felo mo Gokgethwakgethwa, ka fase ga mafego a bakerubi. 8Mafego a tšona a a phurologilego a khupetša Polokelo le mapara a yona a go e rwala. 9Dintlha tša mapara ao di be di bonala fela ge motho a eme go lebana thwii le Felo mo Gokgethwakgethwa, e sego ge a eme mo gongwe. Mapara ao a sa le moo le lehono. 10
5:10
Doit. 10:5
Go be go se selo se sengwe ka gare ga Polokelo ya Kgwerano ntle le matlapa ale a mabedi ale Moshe a bego a a beile ka gona kua thabeng ya Sinai, ge Morena a dira kgwerano le setšhaba sa Israele mola se etšwa Egepeta.

Letago la Morena

11-14Baprista ba ba bego ba le gona ka moka ba be ba itlhwekišitse, go sa lebelelwe gore ke ba dihlopha dife. Gomme diopedi ka moka tša Balefi, Asafo, Hemane le Jedutune, le ba dikgorwana tša bona, ba be ba apere diaparo tša lešela le boletiana. Balefi ba be ba eme kgauswi le lehlakore la ka bohlabela la aletare ka diletšo tša masenkana le diharepa le dikgapa, ba na le baprista ba lekgolo le masome a mabedi bao ba bego ba letša diphala. Baopedi ba be ba opela mola baletši ba letša diphala, masenkana le diletšo tše dingwe ba kwana gabotse le baopedi. Baopedi bao ba be ba reta Morena mme ba mo tumiša ba re:

“Retang Morena ka gobane ke yo botho,

lerato la gagwe ke la neng le neng.”

Ya re ge baopedi ba thoma go opela, Tempele ya tlala leru la seetša se se fahlago sa letago la Morena, gomme ba šitwa go tšwela pele.