Sepedi 2000 (NSO00)
2

Solomone o lokišetša go aga Tempele

(1 Dikg. 5:1-18)

21Kgoši Solomone o ile a fetša ka gore o tla aga Tempele yeo Morena a bego a tla khunamelwa go yona, le go ikagela mošate. 2A ntšha banna ba dikete tše masome a a šupago gore ba rwale dikago, le ba dikete tše masome a seswai gore ba betle maswika dithabeng. Ka moka ga bona ba be ba okametšwe ke banna ba dikete tše tharo le makgolo a a selelago.

3Solomone a roma batseta go Kgoši Hiramo wa Tirose gore ba yo mmotša ba re: “Dirišana le nna bjalo ka ge o be o dirišana le tate, Kgoši Dafida, mola o mo rekišetša dikota tša mosedere gore a ikagele mošate. 4Ke aga tempele go hlompha Morena Modimo wa ka. E tla ba felo mo gokgethwa moo go tlago tšhumelwa seorelo sa go nkga bose, moo go tlago dula go beakantšwe dinkgwa tše kgethwa, le moo go tlago dirwa dihlabelo tša go tšhungwa ka moka mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboeng a mangwe le a mangwe, le ka Disabatha, ka Menyanya ya Lebalana, le ka matšatši a menyanya ye mengwe ya Morena Modimo wa rena. Tšeo ka moka ke tše Morena a laetšego Baisraele gore ba di dire go ya go ile. 5Tempele ye ke tlago e aga e tla ba ye kgolo, ka gobane Modimo wa rena ke yo mogologolo go feta medimo ka moka. 6

2:6
1 Dikg. 8:27
2 Dikr. 6:18
Gabotsebotse ga go yo a ka agelago Modimo tempele, ka gobane le bjona bogolo le bophara bja magodimo ga bo mo lekane. Bjale nna ke mang yo nka agelago Morena tempele, ge e se fela go aga lefelwana la go mo tšhumela seorelo? 7Bjale nthomele monna yo e lego sethakga sa go tloka, sa go šoma ka gauta, ka silibera, ka mphiri, ka tshipi, le ka lešela la bohubedu bja go retela, le la bohubedu bja madi, le la botala bja legodimo. O tla šoma le bakgoni ba Juda le ba Jerusalema bao tate, Dafida, a ba kgethilego. 8Ke tseba ka moo banna ba gago ba kgonago go rema mehlare ka gona, ka fao nthomele dikota tša thaba ya Lebanone tša mosedere, tša mophaene, le tša mojunipere. Banna ba ka ba tla thušana le ba gago 9go nthemela dikota tše ntšintši, ka gore tempele ye ke nyakago go e aga e tla ba ye kgolo ye botsebotse. 10Ke tla go romela mekotla ye dikete tše masome a mane le tše nne ya mabele, le garase ye kaalo, le dilitara tša beine tše dikete tše makgolo a mane le tše masome a mane, le tše kaalo tša makhura a mohlware, tšeo ka moka e le dijo tša banna ba gago bao ba remago dikota ba di kgobokanya.”

11Kgoši Hiramo a fetola Solomone ka lengwalo a re: “Ka gobane Morena o rata setšhaba sa gagwe, o go dirile kgoši ya sona. 12A go retwe Morena Modimo wa Israele, Mohlodi wa legodimo le lefase! O file Kgoši Dafida morwa yo bohlale, yo a nago le kwešišo le tsebo, yo a tlago agela Morena tempele, a ba a ikagela mošate. 13Ke go romela mokgoni wa mediro ya diatla yo bohlale wa sethakga yo leina la gagwe e lego Huramo. 14Mmagwe e be e le wa kgoro ya Dane, gomme tatagwe e le motho wa Tirose. Ke sekgwari sa go šoma ka gauta, ka silibera, ka mphiri, ka tshipi, ka maswika le ka dikota. O kgona go šoma ka lešela la bohubedu bja moretele le la botala bja legodimo, le la bohubedu bja madi, le ka lešela le boletiana. O kgona go tloka ka mekgwa ye e fapanego, le go dira mokgabišo wo mongwe le wo mongwe wo a botšwago gore a o dire. A a šome le bakgoni ba gago le bao ba bego ba šomela mong wa ka, Kgoši Dafida, tatago. 15Bjale hle, re romele mabele, garase, beine le makhura a mohlware, dilo tšela o re holofeditšego tšona. 16Ge e le rena re tla rema mesedere ye o e nyakago dithabeng tša Lebanone, ra tlemaganya dikota tšeo, ra di phaphamatša lewatleng go yo fihla Jopa. Go tloga moo o ka di iša Jerusalema.”

Solomone o thoma go aga Tempele

(1 Dikg. 6:1-38)

17Kgoši Solomone o ile a bala bafaladi ka moka ba ba bego ba dula nageng ya Israele, bjalo ka ge Dafida, tatagwe, a ile a ba bala. Go be go na le bafaladi ba dikete tše lekgolo le tše masome a mahlano le tše tharo le makgolo a a selelago mo Israele. 18A ntšha ba dikete tše masome a a šupago gore ba rwale dikago, ba dikete tše masome a seswai gore ba betle maswika dithabeng, gomme a ba beela baokamedi ba dikete tše tharo le makgolo a selelago.

3

31

3:1
Gen. 22:22
Kgoši Dafida, tatagoSolomone, o be a šetše a beakantše lefelo la Tempele. Lefelo leo le be le le mo Jerusalema, thabeng ya Moria, moo Morena a bego a kile a iponagatša go yena seboeng sa Arauna, Mojebuse. Kgoši Solomone a thoma moago 2kgweding ya bobedi ya ngwaga wa bone wa ge e le kgoši. 3Dikelo tše Kgoši Solomone a ilego a aga Tempele ka tšona šedi: Botelele e be e le dimetara tše 27,6, bophara e le dimetara tše 9,2 go ya ka meelo ye metala. 4Phapoši ya matsenong e be e le ya bophara ka moka bja Tempele, e le dimetara tše 9,2, gomme bogodimo e le dimetara tše 55,2. Bokagare bja phapoši yeo bo be bo manegilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. 5Phapoši ye kgolo e be e manegilwe ka diphaphathi tša mosedere, mme tšona di manegilwe ka gauta ye botsebotse ye go yona go bego go tlokilwe mehlare ya mepalema le diketane. 6Kgoši a kgabiša Tempele ka maswikana a bohlokwa a mabotse le ka gauta ye e tšwago nageng ya Parbaime. 7A šomiša gauta go manega maboto a Tempele, mahlomo, direpodi le mamati. Mo mabotong bašomi ba tloka diswantšho tša bakerubi. 8
3:8
Eks. 26:33-34
Phapoši ya ka gare ye e bego e bitšwa Felo mo Gokgethwakgethwa e be e le ya botelele bja dimetara tše 9,2, le bophara bja dimetara tše 9,2, bjo e bego e le bophara bja Tempele. Go ile gwa šomišwa gauta ya dikilokramo tše dikete tše lesome le tše seswai tša gauta go manega maboto a Felo mo Gokgethwakgethwa; 9gwa šomišwa gauta ya dikramo tše makgolo a mahlano le masome a a šupago go dira dikokotela, gomme maboto a diphapoši tša ka godimo le ona a be a manegilwe ka gauta.

10

3:10-13
Eks. 25:18-20
Le gona kgoši a laela bašomi ba gagwe gore ba bope diswantšhobopša tša bakerubi ba babedi ka tshipi, ba ba manege ka gauta, gomme ba ba bee ka Felong mo Gokgethwakgethwa 11-13moo ba ilego ba emišwa ba bapetše ba lebeletše mojako. Mokerubi yo mongwe le yo mongwe o be a na le diphego tše pedi, lefego le tee e le la botelele bja dimetara tše 2,3. Mafego ao a be a phurologile gomme a kgwathana gare ga phapoši mme a fihla mabotong ka mathokong a mabedi a phapoši, a phurologile go putla bophara bja phapoši bja dimetara tše 9,2. 14
3:14
Eks. 26:31
Seširo sa Felo mo Gokgethwakgethwa se be se dirilwe ka lešela la mmala wa botala bja legodimo, le la bohubedu bja go retela, le la bohubedu bja madi, le ka lešela le boletiana, gomme godimo ga seširo seo go na le merokelelo ya diswantšho tša bakerubi.

Dikokwane tše pedi tša mphiri

(1 Dikg. 7:15-22)

15Kgoši o ile a dira dikokwane tše pedi, ye nngwe le ye nngwe ya ba ya botelele bja dimetara tše 16,1, gomme a di hloma pele ga Tempele. Ye nngwe le ye nngwe e be e na le hlogwana ya botelele bja dimetara tše 2,3. 16Karolo ya ka godimodimo ya dikokwane e be e kgabišitšwe ka diswantšho tša diketane tše di logagantšwego, le diswantšho tša digarenate tše lekgolo tša mphiri di kgomareditšwe moo diketaneng.3:16 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 17Dikokwane tšeo di be di hlomilwe ka mathoko a mojako wa Tempele; ya ka thoko ya ka borwa e ile ya rewa leina la Jakine,3:17 “Jakine” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “(Modimo) o a hloma”. gomme ya ka leboa ya rewa la Boase.3:17 “Boase” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “ka maatla a gagwe (Modimo)”.

4

Ditlabakelo tša Tempele

(1 Dikg. 7:23-51)

41

4:1
Eks. 27:1-2
Kgoši Solomone o ile a laela gore go dirwe aletare ya mphiri ya botelele le bophara bja dimetara tše 9,2, le bogodimo bja dimetara tše 4,6. 2A bopa le legopo la nthetelego ka mphiri wo o tološitšwego la dimetara tše 2,3 go iša fase, le boahlamo bja dimetara tše 4,6, le bontikodiko bja dimetara tše 13,8. 3Go dikologa karolo ya fase ka moka ya legopo go be go na le melokoloko ye mebedi ya dikgabišo. Dikgabišo tšeo e be e le tša sebopego sa dikgomo tše di bopilwego e le selo se tee le legopo. Disentimetareng tše dingwe le tše dingwe tše masome a mane le metšo ye e selelago go be go na le dikgomo tše lesome le tše pedi. 4Legopo leo le be le rwelwe ke dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di bego di lebeletše ka mathoko ohle, tše tharo di lebeletše leboa, tše tharo bodikela, tše tharo borwa, tše tharo bohlabela. 5Mathoko a legopo e be e le a bokoto bja dimilimetara tše masome a a šupago le tše nne. Morumo wa lona o be o swana le morumo wa nkgo, o ahlametše ka ntle bjalo ka matlakala a letšoba. Legopo leo le be le swara meetse a dilitara tše dikete tše masome a a selelago le metšo ye e selelago. 6
4:6
Eks. 30:17-21
Ba dira le dibjana tše lesome, tše tlhano ya ba tša ka thoko ya ka borwa bja Tempele, mme tše tlhano ya ba tša ka leboa la yona. Dibjana tšeo e be e tla tla e eba tša go tšokoletša ditho tša diruiwa tše di bego di tla tšhungwa e le dihlabelo. Meetse a ka legopong le legolo e be e le ao baprista ba hlapago ka ona.

7-8

4:7
Eks. 25:31-40
4:8
Eks. 25:23-30
Ba dira dihlomamabone tše lesome tša gauta go ya ka moo di bego di fela di dirwa ka gona, le ditafola tše lesome, gomme ba di bea ka phapošing ye kgolo ya Tempele, ba bea dihlomamabone tše tlhano le tafola tše tlhano ka thoko ye nngwe le ye nngwe. Ba dira le meruswi ye lekgolo ya gauta.

9Ba dira kgoro ya ka gare ya baprista, le kgoro ya ka ntle. Mamati a mejako ya gare ga dikgoro tšeo a be a manegilwe ka mphiri. 10Legopo le ile la bewa ka borwabohlabela bja Tempele.

11-16

5:13
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
5:13-14
Eks. 40:34-35
Huramo a dira le dipitša, digarafo le meruswi. A fetša mediro ye e latelago ye a ilego a e direla Kgoši Solomone Tempeleng:

dikokwane tše pedi

dihlogwana tše pedi tša go bopega bjalo ka meruswi tša godimo ga dikokwane

diketane tše di logagantšwego hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

digarenate tše makgolo a mane tša mphiri ka melokoloko ye mebedi ya tše lekgolo molokolokong go raretša diketane hlogwaneng ye nngwe le ye nngwe

dikoloyana tše lesome4:11-16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “lesome”. Lebelela 1 Dikg. 7:40-45. Seheberu se re “a dira”.

meruswi ye lesome

legopo

dikgomo tše lesome le tše pedi tša mphiri tše di thekgilego legopo

dipitša, digarafo le mašimelo

Huramo, mokgoni wa mediro ya diatla wa sethakga, a direla Kgoši Solomone dilo tšeo ka moka4:11-16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dilo tše ka moka” Seheberu se re “dilo tša tšona ka moka”. ka mphiri wo o phadimišitšwego, gore di tle di šomišwe ka Tempeleng ya Morena.

17Kgoši a laela gore ka moka ga tšona di bopše gare ga Sukote le Tsereda4:17 “Tsereda” Lebelela “Tsaretane” 1 Dikg. 7:46. ka moeding wa Jordane, moo mobu e bego e le wo montši. 18Go ile gwa dirwa dilo tše ntšintši mo e lego gore go ile gwa se ke gwa ba le yo a elago boima bja mphiri wo o ilego wa šomišwa.

19Kgoši Solomone a laela le gore Tempele e direlwe ditlabakelo tša gauta, e lego aletare le ditafola tša dinkgwa tše di abelwago Modimo; 20dihlomamabone le mabone a gauta ye e sego ya tswakwa ao a bego a swanetše go tuka pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa, go ya ka moo go bego go laetšwe ka gona; 21dikgabišo tša matšoba, mabone, le ditlao tše di bego di dirilwe ka gauta ye e hlwekilego kudu; 22ditimamabone, meruswi, dipane tša seorelo, le dibjana tša magala. Tše ka moka di be di dirilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. Mamati a ka ntle a Tempele le a Felo mo Gokgethwakgethwa a be a manegilwe ka gauta.