Sepedi 2000 (NSO00)
17

Joshafate e ba kgoši

171Joshafate a hlatlama Asa, tatagwe, bogošing, gomme a tiiša Juda gore a tle a kgone go itšhireletša go Israele. 2A bea bahlabani metseng ya Juda ye e ageleditšwego ka merako le kua nageng le metseng ye Asa a bego a e thopile nageng ya Efraime. 3Morena a ba le Joshafate ka gobane bophelo bja gagwe bo be bo swana le bja tatagwe bja mathomong. O be a sa khunamele Baale, 4a khunamela Modimo wa tatagwe, a phetha ditaelo tša gagwe, gomme a sa itshware ka moo magoši a Israele a bego a itshwara ka gona. 5Morena a tiiša Joshafate mmušong wa Juda, gomme batho ba gagwe ka moka ba mo tlišetša diloba mme a huma le dinala, a hlomphega kudu. 6A fišegela go phetha thato ya Morena, gomme a phušola dintotoma tšohle tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho, a tloša le dikota tša borapedi mo Juda.

7Ngwageng wa boraro wa pušo ya gagwe a romela bahlankedi ba ba latelago gore ba yo ruta metseng ya Juda: Benhaile, Obadia, Sakaria, Netanele le Mikaya. 8Ba be ba na le Balefi ba: Shemaya, Netania, Sebadia, Asahele, Shemiramote, Jonathane, Adonia, Tobia le Tobo-Adonia, le baprista ba: Elishama le Joramo. 9Ba tšea puku ya melao ya Morena gomme ba putla metseng ka moka ya Juda, ba e ruta batho.

Bogolo bja Joshafate

10Morena a dira gore batho ba mebušo ka moka ya dinaga tše di bapilego le naga ya Juda ba boife go lwa le Kgoši Joshafate. 11Bafilista ba bangwe ba tlišetša Joshafate silibera ye ntši le diloba tše dingwe, gomme Baarabia ba mo tlišetša dikgapa tše dikete tše di šupago le makgolo a a šupago, le diphooko tše dikete tše di šupago le makgolo a a šupago. 12Ka gona Joshafate a gola a ba le maatla kudu. A aga dibo le metse ya polokelo nageng ya Juda, 13gomme metseng yeo a bolokela dithoto ka bontši.

A bea bahlabani ba bogale Jerusalema 14go ya ka dikgorwana tša bona. Adna e be e le molaodi wa madira a dikgorwana tša Juda, gomme a na le bahlabani ba bogale ba dikete tše makgolo a mararo ba a bego a ba laola. 15Yo a mo latelago ka maemo e be e le Johanane, a na le bahlabani ba dikete tše makgolo a mabedi le tše masome a seswai, 16mme wa boraro e le Amatsia, morwa wa Sikri, a na le bahlabani ba dikete tše makgolo a mabedi. Amatsia o be a ithaopile go hlankela Morena. 17Molaodi wa madira a dikgorwana tša Benjamene e be e le Eliada, mohlabani yo bogale, yo a bego a laola banna ba dikete tše makgolo a mabedi ba ba itlhamilego ka dikotse le mara. 18Yo a mo latelago ka maemo e be e le Josabade, a na le banna ba dikete tše lekgolo le tše masome a seswai ba ba itlhametšego ntwa gabotse. 19Banna bao ba be ba hlankela kgoši kua Jerusalema, gomme godimo ga moo a bea bahlabani ba bangwe metseng ye mengwe ye e ageleditšwego ka merako nageng ya Juda ka moka.

18

Moprofeta Mika o eletša Ahaba

(1 Dikg. 22:1-28)

181Ge Kgoši Joshafate wa Juda a humile le dinala mme a hlomphega kudu o ile a nyalelana le Kgoši Ahaba. 2Ka morago ga mengwaga e se mekae Joshafate a ya motseng wa Samaria go yo etela Ahaba. Ahaba a hlabela Joshafate le bao ba bego ba mo felegeditše dihuswane le dikgomo tše ntši. A goketša Joshafate gore a ye le yena go yo hlasela motse wa Ramote kua Gileade. 3A re go yena: “Na o ka se ye le nna go hlasela Ramote?”

Joshafate a mo fetola a re: “Go lokile, re tla ya bohle, le bahlabani ba ka ba itokišeditše ntwa bjalo ka ba gago. Re tla ikopanya le lena ntweng.” 4Gomme a tlaleletša ka go re: “Eupša a re nyakišiše keletšo ya Morena pele.”

5Ka gona Ahaba a bitša baprofeta ba makgolo a mane, gomme a ba botšiša a re: “A nka yo hlasela motse wa Ramote, goba ke se ke ka ya?”

Ba mo fetola ba re: “O hlasele. Modimo o tla o gafela diatleng tša gago.”

6Eupša Joshafate a ba botšiša a re: “Na ga go sa na le moprofeta yo mongwe yoo ka yena re ka kwago se Morena a se bolelago?”

7Ahaba a mo fetola a re: “Go sa na le o tee, Mika, morwa wa Jimla. Eupša yena ke mo hloile, ka gobane ga a ke a mporofetela se sebotse; ka mehla o mporofetela se sebe.”

Joshafate a mo fetola a re: “O se ke wa bolela ka mokgwa woo!”

8Ke moo Kgoši Ahaba a biditšego mohlankedi yo mongwe wa mošate gomme a mo laela gore a yo tšea Mika ka pela.

9Magoši a mabedi ao a be a dutše ditulong tša ona tša bogoši seboeng ka ntlenyana ga lesoro la Samaria, a apere diaparo tša ona tša bogoši, gomme baprofeta bao ka moka ba porofeta moo pele ga bona. 10Yo mongwe wa bona, Tsedekia, morwa wa Kenana, a dira manaka a tshipi gomme a re go Ahaba: “Morena o re: ‘Ka manaka a o tla hlaba Basiria wa ba fenyetša sa ruri.’ ” 11Baprofeta ba bangwe ka moka le bona ba realo, ba re: “Hlasela motse wa Ramote gomme o tla fenya. Morena o tla o gafela diatleng tša gago.”

12Go sa le bjalo mohlankedi yola a bego a ile go tšea Mika a re go yena: “Baprofeta ba bangwe ka moka ba porofetile gore kgoši o tla atlega, gomme go tla ba kaone ge le wena o ka realo.”

13Eupša Mika a mo fetola a re: “Ka Morena yo a phelago, ke tla bolela se Modimo wa ka a mpotšago sona!”

14Ge a fihla go Kgoši Ahaba, kgoši a mmotšiša a re: “Mika, a nna le Kgoši Joshafate re ka ya ra hlasela motse wa Ramote goba ke lese?”

Mika a mo fetola a re: “O hlaseleng, gomme le tla fenya. Morena o tla o gafela diatleng tša lena.”

15Eupša Ahaba a re: “Ke go botše gakae gore ge o bolela le nna ka leina la Morena o bolele therešo?”

16

18:16
Num. 27:17
Hes. 34:5
Mat. 9:36
Mar. 6:34
Mika a mo fetola a re: “Ke bona madira a Israele a phatlaletše le meboto bjalo ka dinku tše di se nago le modiši. Gomme Morena o rile: ‘Banna ba ga ba ne moetapele; a ba ipoelele gae ka khutšo.’ ”

17Ahaba a re go Joshafate: “A ga se ka go botša gore ga a ke a mporofetela se sebotse? Ka mehla o mpotša se sebe!”

18Mika a tšwela pele a re: “Bjale theetša se Morena a se bolelago! Ke bone Morena a dutše setulong sa gagwe sa bogoši legodimong barongwa ba gagwe ka moka ba mo eme ka mathoko. 19Morena a ba botšiša a re: ‘Ke mang yo a tlago goketša Ahaba gore a ye a bolawe kua Ramote?’ Barongwa ba bangwe ba bolela se, ba bangwe ba bolela sela. 20Mafelelong gwa tšwelela moya wa ema pele ga Morena, wa re: ‘Nna ke tla mo goketša.’ Morena a o botšiša a re: ‘Bjang?’ 21Moya woo wa mo fetola wa re: ‘Ke tla ya ka dira gore baprofeta ka moka ba Ahaba ba bolele maaka.’ Morena a re: ‘Sepela o yo mo goketša. O tla atlega.’ ”

22Gomme Mika a feleletša ka go re: “Seo ke se se diregilego. Morena o dirile gore baprofeta ba ba gago ba go botše maaka. Eupša yena o go reretše kotsi!”

23Ke moo moprofeta Tsedekia a batametšego Mika, a mo itia sefahlego ka ntahle, mme a mmotšiša a re: “Ke go thoma neng moya wa Morena o ntlogetše gomme o bolela le wena?”

24Mika a mo fetola a re: “Seo o tla se tseba ge o tsena ka phapošing ya mosego o yo utama.”

25Ke gona Kgoši Ahaba a laetšego yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe a re: “Swara Mika o mo iše go Amone, ramotse, le go Joase, morwa wa ka. 26O ba botše gore ba mo lahlele kgolegong, ba mo fe dijo tše nnyane le meetse a mannyane go fihlela ke boa ke bolokegile.”

27Mika a hlaboša lentšu a re: “Ruri, ge o ka boa o bolokegile, gona Morena o tla be a se a bolela ka nna!” Gomme a feleletša ka go re: “Yo mongwe le yo mongwe a sware se ke se boletšego!”

Lehu la Ahaba

(1 Dikg. 22:29-35)

28Kgoši Ahaba wa Israele le Kgoši Joshafate wa Juda ba yo hlasela motse wa Ramote kua Gileade. 29Ahaba a re go Joshafate: “Ge re tsena ntweng, nna ke tla ikgakantšha, eupša wena o apare diaparo tša gago tša bogoši.” Ka gona kgoši ya Israele ya ikgakantšha, gomme yena le Joshafate ba tsena ntweng.

30Kgoši ya Siria e be e laetše balaodi ba dikoloi tša yona tša ntwa gore ba hlasele kgoši ya Israele fela – e sego motho yo mongwe. 31Ka gona ge ba bona Kgoši Joshafate, ka moka ba gopola gore ke yena kgoši ya Israele, gomme ba mo ageletša gore ba mo hlasele. Eupša Joshafate a goa, gomme Morena a mo thuša, a goketša bahlasedi gore ba lebe thoko. 32Balaodi ba dikoloi tša ntwa ba lemoga gore ga se yena kgoši ya Israele, gomme ba se hlwe ba mo hlomere. 33Mohlabani yo mongwe wa Mosiria a thunya motsi mme wa hlaba Kgoši Ahaba mahlakanong a seaparo sa gagwe sa boitšhireletšo, mohlabani yoo a sa tsebe gore yo a mo lebantšego ka motsi ke mang. Ahaba a goeletša mootledi wa koloi ya gagwe ya ntwa a re: “Ke gobetše! Retologa o nntšhe ntweng!” 34Ge ntwa e befela pele, Kgoši Ahaba a hlwa a emišitšwe ka koloing ya gagwe a lebane le Basiria. Ya re ge letšatši le dikela a hwa.

19

Moprofeta o kgala Joshafate

191Kgoši Joshafate wa Juda a boela mošate Jerusalema a bolokegile. 2Moprofeta yo mongwe, Jehu, morwa wa Hanani, a tšwa motseng go yo mo gahlanetša, gomme a re go yena: “Na o gopola gore go lokile go thuša ba babe le go rata bao ba hloilego Morena? Ka lebaka la se o se dirilego, Morena o go galefetše. 3Le ge go le bjalo, go sa na le tše dibotse tše o di dirilego. O tlošitše dikota tša borapedi, o lekile le go dira tše Modimo a di nyakago.”

Joshafate o dira diphetogo

4Le ge Kgoši Joshafate bjale a be a dula Jerusalema o be a fela a sepela setšhabeng sa gagwe, a tloga Beresheba a fihla nageng ya dithaba ya Efraime a sokollela setšhaba go Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba sona. 5A bea baahlodi motseng wo mongwe le wo mongwe wa Juda wo o ageleditšwego ka morako, 6gomme a ba laya a re: “Le hlokomeleng ge le seka melato, ga le ahlolele batho, eupša le ahlolela Morena, gomme yena o na le lena ge le ahlola. 7Le boifeng Morena gomme le šomeng ka tlhokomelo, ka gobane Morena Modimo wa rena ga a kgotlelele ge toka e kgopamišwa, ge batho ba kgethologanywa, goba ge ba amogela tsogolekobong.”

8Motseng wa Jerusalema Kgoši Joshafate a bea Balefi ba bangwe le baprista le mantona a mangwe a dikgorwana gore e be baahlodi melatong ya go tshela melao ya Morena, goba diphapanong tša batho ba motse.19:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tša batho ba motse”. Seheberu ga se kwagale gabotse. 9A ba laya a re: “Le swanetše go phethagatša mediro ya lena le boifa Morena, le mmotegela mme le ineetše go yena. 10Ge batho ba gabolena ba ba tšwago metseng ya bona ba etla go lena ka molato wa polao goba wa go tshela molao wo mongwenyana goba taelo, le ba laye gore ba itshware gabotse ge molato o sekwa, gore ba se ke ba ikobela molato go Morena. Ge le ka se ba laye, gona Morena o tla le galefela, a galefela le setšhaba sa gabolena. Eupša ge le ka ba laya gona le ka se obe molato. 11Amaria, Moprista yo Mogolo, ke yena e tlago ba moahlodi yo mogolo melatong ya sedumedi, gomme Sebadia, morwa wa Ishmaele, mmušiši wa Juda, yena ya ba yo mogolo melatong ya selegae. Balefi bona ba swanetše go bona gore merero ya kgoro e sepele gabotse. Le tiišeng le phethe ditaelo tše, gomme Morena a be le ba ba lokilego!”