Sepedi 2000 (NSO00)
5

Mabapi le batšofadi le bahlologadi

51O se ke wa kgadimola mokgalabje, o upše o bolele le yena bjalo ka ge nke ke tatago. Masogana o a sware bjalo ka banabeno, 2bakgekolo o ba sware bjalo ka bommago, le mathari o a sware bjalo ka dikgaetšedi tša gago, ka bohlweki ka mehla.

3Bahlologadi ba e lego bahlologadihlologadi o ba hlokomele. 4Fela ge mohlologadi a na le bana goba ditlogolo, ba swanetše gore ba itlwaetše go phetha ditshwanelo tša bona tša bodumedi go ba malapa a bobona, mme ka tsela yeo ba leboge batswadi ba bona le borakgolwabona le bomakgolwabona, gobane seo ke sona se se kgahlago Modimo. 5Mohlologadihlologadi yo a se nago mohlokomedi o ikanya Modimo, gomme o dula a mo kgopela a mo rapela bošego le mosegare. 6Eupša mohlologadi yo a iphilego maithabišo o hwile a phela. 7O ba laye bjalo gore go se be le yo a ba bonago bosodi. 8Fela ge motho a sa hlokomele ba gabo, gagolo ba lapa la gagwe, o lahlile tumelo, gomme o phalwa le ke yo e sego modumedi.

9Lenaneong la bahlologadi go ngwalwe fela yo a sa hlaelego mengwaga ye masome a a selelago. Godimo ga moo, e be yo a ilego a nyalwa gatee, 10le gona a tumile ka mediro ye mebotse, ya go hlokomela bana, le go amogela baeng, le go hlapiša badumedikayena maoto,5:10 “go hlapiša badumedikayena maoto” Ke mokgwa wa Bajuda wa go amogela baeng. Segerike se ka no ba se era gore go direla badumedikayena mediro ye batho ba rego e a nyatšega. wa go thuša ba ba lego tlalelong – wa go ikgafela mediro ye mebotse ka mehla.

11Bahlologadi ba bafsa bona o se ke wa ba ngwala lenaneong leo la bahlologadi, ka gobane go tsogelwa ga bona go ka no ba aroša go Kriste, ba duma go nyalwa gape, 12ya ba ge ba ikobela molato wa go tshela dikano tšela ba ikannego ka tšona pejana. 13Le gona ba ka itlwaetša bobodu ka go thetha le malapa; go feta moo ba ka itlwaetša lesebo le bofeane, le go bolela tše di sego tša ba swanela. 14Ka gona, nna ke duma ge bahlologadi ba bafsa ba ka nyalwa gape ba ba le bana, ba hlokomela malapa a bona, gore ba tle ba se fe manaba a rena sebaka sa go re bolela gampe. 15Bahlologadi ba bangwe ba šetše ba kgelogile ba latela Sathane. 16Ge go na le Mokriste wa mosadi yo ka gabo go nago le bahlologadi, a ba hlokomele, a se ke a tshwenya phuthego ka seo, gore phuthego e hlokomele bahlologadihlologadi.

Mabapi le bagolo ba phuthego

17Bagolo ba phuthego ba ba bušago phuthego gabotse ba lokela go lefša moputso wa bona gabedi, gagolo bao ba katanago le go begela batho Ebangedi le go ba ruta yona. 18

5:18
Doit. 25:4
Mat. 10:10
Luk. 10:7
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “O se ke wa bofa pholo molomo ge o fola mabele ka yona.” Gapegape a re: “Mošomi mogolo wa gagwe o mo lebane.” 19
5:19
Doit. 17:6
19:15
O se ke wa theeletša yo a pharago mogolo wa phuthego molato, ge e se ge a na le dihlatse tše pedi goba tše tharo. 20Badiradibe o ba kgale pepeneneng, gore ba bangwe ba tle ba šie.

21Ke go laya Modimo le Kriste Jesu le barongwa ba bakgethwa ba na le nna, gore o phethe ditaelo tšeo ntle le go kgetholla batho, ntle le go dira dilo sepitša. 22O se kitimele go bea motho diatla, gore o se kgathe tema dibeng tša ba bangwe; wena o dule o hlwekile.

23O se sa nwa meetse fela, o upše o nwe le beinenyana ka lebaka la mala a gago le bokoka bja gago bjo bo felago bo go boela.

24Dibe tša batho ba bangwe di bonala pepeneneng, gomme di ba eta pele tša ba letela kahlolong, kganthe tša ba bangwe tšona di ba šala morago. 25Ka yona tsela yeo mediro ye mebotse ya ba bangwe e bonala pepeneneng, gomme le ye e sego pepeneneng ga e kgone go fihlega.

6

Mabapi le makgoba a e lego Bakriste

61Bohle ba e lego makgoba ba swanetše ba bone beng ba bona e le ba ba lebanwego ke tlhompho ye e feletšego, gore go se be le motho yo a nyefolago Modimo goba thuto ya rena. 2Makgoba ao beng ba ona e lego badumedi a se ke a ba nyatša, gobane ke badumedikabona. A a upše a ba šomele gabotse le go feta, ka gobane ba ba holegago ka modiro wa ona ke badumedi bao ba ratwago.

Tša thuto ya maaka le mahumo a nnete

O rute batho ka go realo, o ba begele ditaba tšeo. 3Ge eba go na le yo mongwe wa go ruta batho dišele, wa go se dumele thuto ya nnete e lego ya Morena wa rena, Jesu Kriste, le tša thuto ya bodumedi bja rena, 4yo mobjalo ke moikgogomoši yo a sa tsebego selo. Sa gagwe ke go tšea kgang le go ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, gona go tswalago mahufa le ditshele le lesebo le dikgopolelo tše mpe, 5le kgang ya go se fele – dilo tše di tšwago bathong ba ba senyegilego menagano ba ba sa tsebego nnete. Ba hloma nke bodumedi ke mokgwa wa go ikhumiša.

6Bodumedi bjona bo humiša motho kudu ge eba a kgotsofala ka se a nago le sona. 7Gape ga se ra tla le selo mo lefaseng, gomme le go tloga re ka se kgone go tloga le selo mo go lona. 8Ge re na le dijo le diaparo re kgotsofale ka tšona. 9Ba ba nyakago go huma bona ba wela molekong, gomme ba tanywa ke ditumo tše dintši tša botlaela tša go bolaiša batho le go ba phonkgetša tahlegong le tshenyegong. 10Gape go rata tšhelete ke wona modu wa makgopo ka moka. Ba bangwe, ka lebaka la go e duma kudu, ba kgelogile tumelong mme ba itlišetša masetlapelo a mantši.

Ditaelo

11Ge e le wena, motho wa Modimo, dilo tšeo o di tšhabe. O katanele go loka le borapedi le tumelo le lerato le kgotlelelo le boleta. 12O gakale ge o šiana mošianong wo mogolo wa tumelo, o tle o ithopele bophelo bjo bo sa felego, gobane o bileditšwe bophelong bjo mola o ipega tumelo ka sebete mo pele ga dihlatse tše dintši. 13

6:13
Joh. 18:37
Ke go laya Modimo, Mophedišatšohle, le Kriste Jesu yo a ilego a ipega tumelo ka sebete mo pele ga Pontiose Pilato ba le gona, 14gore o botegele go phetha ditaelo o se na bosodi, go fihlela Morena wa rena, Jesu Kriste, a tšwelela. 15Go tšwelela ga gagwe go tla tlišwa ka nako ya gona, gwa tlišwa ke Modimo, yena Mmušanoši yo lehlogonolo, Kgoši ya dikgoši, Morena wa marena. 16Ke yena fela yo a sa hwego, yo a dulago seetšeng se go sego yo a kago se batamela. Ga go yo a kilego a mmona ebile ga go yo a kago mmona. A a hlompšhe a buše go ya go ile! Amene.

17O laele ba ba humilego ka tša lefase le gore ba se ikgogomoše goba ba bota ona mahumo a a felago, ba upše ba bote Modimo yo a re fago tšohle ka bontši gore re ipshine ka tšona. 18O ba laye gore ba dire tše di lokilego, ba ikhumiše ka mediro ye mebotse, ba se timane, eupša ba ikemišetše go abelana le ba bangwe. 19Ka tsela yeo ba tla ipolokela lehumo le e tlago ba motheo wo o tiilego wa ka moso. Ke mo ba tlago kgona go fihlela bophelo bjo e lego bja mmakgonthe.

20Timotheose, o boloke tše o di neilwego. O kgaogane le dipolelo tša lefeela tša batho ba lefase le dikganetšano tše go thwego ke “Tsebo”, etšwe e se yona. 21Gobane ba bangwe ba ipotša gore ba na le yona, mme ba kgelogile tumelong.

A Modimo a le gaugele.