Sepedi 2000 (NSO00)
6

Mabapi le makgoba a e lego Bakriste

61Bohle ba e lego makgoba ba swanetše ba bone beng ba bona e le ba ba lebanwego ke tlhompho ye e feletšego, gore go se be le motho yo a nyefolago Modimo goba thuto ya rena. 2Makgoba ao beng ba ona e lego badumedi a se ke a ba nyatša, gobane ke badumedikabona. A a upše a ba šomele gabotse le go feta, ka gobane ba ba holegago ka modiro wa ona ke badumedi bao ba ratwago.

Tša thuto ya maaka le mahumo a nnete

O rute batho ka go realo, o ba begele ditaba tšeo. 3Ge eba go na le yo mongwe wa go ruta batho dišele, wa go se dumele thuto ya nnete e lego ya Morena wa rena, Jesu Kriste, le tša thuto ya bodumedi bja rena, 4yo mobjalo ke moikgogomoši yo a sa tsebego selo. Sa gagwe ke go tšea kgang le go ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, gona go tswalago mahufa le ditshele le lesebo le dikgopolelo tše mpe, 5le kgang ya go se fele – dilo tše di tšwago bathong ba ba senyegilego menagano ba ba sa tsebego nnete. Ba hloma nke bodumedi ke mokgwa wa go ikhumiša.

6Bodumedi bjona bo humiša motho kudu ge eba a kgotsofala ka se a nago le sona. 7Gape ga se ra tla le selo mo lefaseng, gomme le go tloga re ka se kgone go tloga le selo mo go lona. 8Ge re na le dijo le diaparo re kgotsofale ka tšona. 9Ba ba nyakago go huma bona ba wela molekong, gomme ba tanywa ke ditumo tše dintši tša botlaela tša go bolaiša batho le go ba phonkgetša tahlegong le tshenyegong. 10Gape go rata tšhelete ke wona modu wa makgopo ka moka. Ba bangwe, ka lebaka la go e duma kudu, ba kgelogile tumelong mme ba itlišetša masetlapelo a mantši.

Ditaelo

11Ge e le wena, motho wa Modimo, dilo tšeo o di tšhabe. O katanele go loka le borapedi le tumelo le lerato le kgotlelelo le boleta. 12O gakale ge o šiana mošianong wo mogolo wa tumelo, o tle o ithopele bophelo bjo bo sa felego, gobane o bileditšwe bophelong bjo mola o ipega tumelo ka sebete mo pele ga dihlatse tše dintši. 13

6:13
Joh. 18:37
Ke go laya Modimo, Mophedišatšohle, le Kriste Jesu yo a ilego a ipega tumelo ka sebete mo pele ga Pontiose Pilato ba le gona, 14gore o botegele go phetha ditaelo o se na bosodi, go fihlela Morena wa rena, Jesu Kriste, a tšwelela. 15Go tšwelela ga gagwe go tla tlišwa ka nako ya gona, gwa tlišwa ke Modimo, yena Mmušanoši yo lehlogonolo, Kgoši ya dikgoši, Morena wa marena. 16Ke yena fela yo a sa hwego, yo a dulago seetšeng se go sego yo a kago se batamela. Ga go yo a kilego a mmona ebile ga go yo a kago mmona. A a hlompšhe a buše go ya go ile! Amene.

17O laele ba ba humilego ka tša lefase le gore ba se ikgogomoše goba ba bota ona mahumo a a felago, ba upše ba bote Modimo yo a re fago tšohle ka bontši gore re ipshine ka tšona. 18O ba laye gore ba dire tše di lokilego, ba ikhumiše ka mediro ye mebotse, ba se timane, eupša ba ikemišetše go abelana le ba bangwe. 19Ka tsela yeo ba tla ipolokela lehumo le e tlago ba motheo wo o tiilego wa ka moso. Ke mo ba tlago kgona go fihlela bophelo bjo e lego bja mmakgonthe.

20Timotheose, o boloke tše o di neilwego. O kgaogane le dipolelo tša lefeela tša batho ba lefase le dikganetšano tše go thwego ke “Tsebo”, etšwe e se yona. 21Gobane ba bangwe ba ipotša gore ba na le yona, mme ba kgelogile tumelong.

A Modimo a le gaugele.