Sepedi 2000 (NSO00)
3

Baetapele ba kereke

31Taba ye ke nnete, gore ge motho a duma go ba moetapelemogolo, o duma selo se sebotse. 2

3:2-7
Tit. 1:6-9
Moetapele e swanetše go ba motho wa go hloka bosodi, monna wa mosadi o tee, wa go nagana gabotse, wa maitshwaro a mabotse, wa go hlomphega, wa go amogela basepedi ka ga gagwe, wa go kgona go ruta; 3e se be setagwa goba seganka, e be yo boleta wa go se rumolane, wa go se rate tšhelete; 4e be yo a bušago lapa la gagwe gabotse, yo a laolago bana ba gagwe ka seriti. 5Gobane ge motho a palelwa ke lapa la gagwe, phuthego ya Modimo yona a ka e kgona bjang? 6E se be motho yo a sa tšogo sokologa, gore a se ikgogomoše, a tla a lahlwa go etša Diabolose. 7E swanetše go ba motho yo a hlompšhago le ke batho ba e sego badumedi, gore a se ke a tla a goboga mme a tanywa ke sefu sa Diabolose.

Tša batikone ba phuthego

8Batikone le bona ba swanetše go ba le boitshwaro bjo bobotse, le gona ba tshepege; ba se ke ba nwa kudu goba ya ba dihwirihwiri tšheleteng; 9a ba kgomarele nnete ye e utolotšwego ya tumelo ka letswalo le le sa itshetshengwego; 10ba hlahlobje pele, gomme ge ba se na bosodi e be gona ba thomago go dira modiro wa botikone. 11Batikone ba basadi3:11 “Batikone ba basadi” goba “Basadi ba batikone” le bona e be ba maitshwaro a mabotse, ba go hloka lesebo, ba go nagana gabotse, ba go tshepagala mo go tšohle. 12Motikone e swanetše go ba monna wa mosadi o tee, wa go laola bana ba gagwe le lapa la gagwe gabotse. 13Batikone ba ba phethago modiro wa bona gabotse ba ikhweletša maemo a mabotse, gomme ba kgona go bolela ka tša tumelo ya bona go Kriste Jesu ba sa boife.

Phihlo ye kgolo ya tumelo

14Ke go ngwalela lengwalo leo ke holofetše go tla go wena kgauswinyana. 15Fela le ge nka diega, wena o šetše o tseba ka lengwalo le ka mo motho a swanetšego go itshwara ka gona ge a na le ba lapa la Modimo, e lego yona phuthego ya Modimo yo a phelago, ye e lego yona kokwane le motheo wa therešo. 16Ntle le pelaelo, phihlo ye re e utolletšwego ya tumelo ya rena ke ye kgolo:

Yena o itšweleditše ka sebopego sa motho,

a hlatselwa ke Moya gore tše a ipegago tšona ke therešo,

gomme a bonwa ke barongwa.

A begwa baditšhabeng,

a dumelwa lefaseng ka moka,

gomme a rotošetšwa legodimong ka letago.

4

Tša baruti ba maaka

41Moya wo Mokgethwa o bolela thwii gore mehleng ya mafelelo batho ba bangwe ba tla kgeloga; ba tla theeletša meoya ya maaka ba latela le dithuto tša bademone. 2Dithuto tše dibjalo di phatlalatšwa ke bafeane ba baradia ba ba hwilego matswalo mo nkego ba swailwe ka tshipi ya go fiša. 3Batho ba mohuta woo ba iletša batho go nyala le go ja dijo tše dingwenyana, mokagona Modimo a di diretše gore di lewe ka tebogo ke bao e lego badumedi mme ba tsebago therešo. 4Tšohle tše di hlodilwego ke Modimo di lokile; gomme mo go tšona ga go se se swanetšego go lahlwa, eupša tšohle di swanetše go amogelwa ka tebogo, 5gobane di kgethwafatšwa ka lentšu la Modimo le ka thapelo.

Mohlanka yo a direlago Kriste Jesu gabotse

6Ge o ka laya badumedikawena bjalo o tla be o le mohlanka yo a direlago Kriste Jesu gabotse, o le yo a iphepago ka mantšu a tumelo le a thuto ye e lokilego ye o e botegetšego. 7O kgaogane le dinonwane tša batho ba lefase. Wena o itlwaetše bophelo bja bodumedi. 8Go ithobolla mmele go na le mohola mmeleng, eupša bodumedi bjona bo na le mohola dilong ka moka, ka gore bo re holofetša bophelo bja gonabjale le bja ka moso. 9Yeo ke nnete ye e swanetšego go amogelwa ka botlalo. 10Ke ka lebaka leo re katanago re kalokana,4:10 “kalokana” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “rogwa”. ka gobane re botile Modimo yo a phelago, yena e lego Mophološi wa batho bohle, gagolo bao ba dumelago.

11O ba laye o be o ba rute ka dilo tše. 12Go se be le yo a go nyatšago ka lebaka la ge o le yo mofsa, eupša o be mohlala go badumedi ka dipolelo tša gago, le ka boitshwaro, le ka lerato, le ka tumelo, le ka bohlweki. 13O ikgafele go balela phuthego Mangwalo a Makgethwa, le go ba kgothatša, le go ba ruta, go fihlela ke etla. 14O se hlokomologe mpho ye Modimo a go filego yona mola baprofeta ba bolela mabapi le wena, mola bagolo ba phuthego ba go bea diatla. 15O itlwaetše dilo tše gomme o ikgafele tšona, gore tšwelopele ya gago e bonwe ke bohle. 16O itote, o lote le thuto ya gago. O fele o phetha dilo tše, ka gobane ge o dira bjalo o tla be o iphološa, o phološa le ba ba go kwago.

5

Mabapi le batšofadi le bahlologadi

51O se ke wa kgadimola mokgalabje, o upše o bolele le yena bjalo ka ge nke ke tatago. Masogana o a sware bjalo ka banabeno, 2bakgekolo o ba sware bjalo ka bommago, le mathari o a sware bjalo ka dikgaetšedi tša gago, ka bohlweki ka mehla.

3Bahlologadi ba e lego bahlologadihlologadi o ba hlokomele. 4Fela ge mohlologadi a na le bana goba ditlogolo, ba swanetše gore ba itlwaetše go phetha ditshwanelo tša bona tša bodumedi go ba malapa a bobona, mme ka tsela yeo ba leboge batswadi ba bona le borakgolwabona le bomakgolwabona, gobane seo ke sona se se kgahlago Modimo. 5Mohlologadihlologadi yo a se nago mohlokomedi o ikanya Modimo, gomme o dula a mo kgopela a mo rapela bošego le mosegare. 6Eupša mohlologadi yo a iphilego maithabišo o hwile a phela. 7O ba laye bjalo gore go se be le yo a ba bonago bosodi. 8Fela ge motho a sa hlokomele ba gabo, gagolo ba lapa la gagwe, o lahlile tumelo, gomme o phalwa le ke yo e sego modumedi.

9Lenaneong la bahlologadi go ngwalwe fela yo a sa hlaelego mengwaga ye masome a a selelago. Godimo ga moo, e be yo a ilego a nyalwa gatee, 10le gona a tumile ka mediro ye mebotse, ya go hlokomela bana, le go amogela baeng, le go hlapiša badumedikayena maoto,5:10 “go hlapiša badumedikayena maoto” Ke mokgwa wa Bajuda wa go amogela baeng. Segerike se ka no ba se era gore go direla badumedikayena mediro ye batho ba rego e a nyatšega. wa go thuša ba ba lego tlalelong – wa go ikgafela mediro ye mebotse ka mehla.

11Bahlologadi ba bafsa bona o se ke wa ba ngwala lenaneong leo la bahlologadi, ka gobane go tsogelwa ga bona go ka no ba aroša go Kriste, ba duma go nyalwa gape, 12ya ba ge ba ikobela molato wa go tshela dikano tšela ba ikannego ka tšona pejana. 13Le gona ba ka itlwaetša bobodu ka go thetha le malapa; go feta moo ba ka itlwaetša lesebo le bofeane, le go bolela tše di sego tša ba swanela. 14Ka gona, nna ke duma ge bahlologadi ba bafsa ba ka nyalwa gape ba ba le bana, ba hlokomela malapa a bona, gore ba tle ba se fe manaba a rena sebaka sa go re bolela gampe. 15Bahlologadi ba bangwe ba šetše ba kgelogile ba latela Sathane. 16Ge go na le Mokriste wa mosadi yo ka gabo go nago le bahlologadi, a ba hlokomele, a se ke a tshwenya phuthego ka seo, gore phuthego e hlokomele bahlologadihlologadi.

Mabapi le bagolo ba phuthego

17Bagolo ba phuthego ba ba bušago phuthego gabotse ba lokela go lefša moputso wa bona gabedi, gagolo bao ba katanago le go begela batho Ebangedi le go ba ruta yona. 18

5:18
Doit. 25:4
Mat. 10:10
Luk. 10:7
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “O se ke wa bofa pholo molomo ge o fola mabele ka yona.” Gapegape a re: “Mošomi mogolo wa gagwe o mo lebane.” 19
5:19
Doit. 17:6
19:15
O se ke wa theeletša yo a pharago mogolo wa phuthego molato, ge e se ge a na le dihlatse tše pedi goba tše tharo. 20Badiradibe o ba kgale pepeneneng, gore ba bangwe ba tle ba šie.

21Ke go laya Modimo le Kriste Jesu le barongwa ba bakgethwa ba na le nna, gore o phethe ditaelo tšeo ntle le go kgetholla batho, ntle le go dira dilo sepitša. 22O se kitimele go bea motho diatla, gore o se kgathe tema dibeng tša ba bangwe; wena o dule o hlwekile.

23O se sa nwa meetse fela, o upše o nwe le beinenyana ka lebaka la mala a gago le bokoka bja gago bjo bo felago bo go boela.

24Dibe tša batho ba bangwe di bonala pepeneneng, gomme di ba eta pele tša ba letela kahlolong, kganthe tša ba bangwe tšona di ba šala morago. 25Ka yona tsela yeo mediro ye mebotse ya ba bangwe e bonala pepeneneng, gomme le ye e sego pepeneneng ga e kgone go fihlega.