Sepedi 2000 (NSO00)
4

Tša baruti ba maaka

41Moya wo Mokgethwa o bolela thwii gore mehleng ya mafelelo batho ba bangwe ba tla kgeloga; ba tla theeletša meoya ya maaka ba latela le dithuto tša bademone. 2Dithuto tše dibjalo di phatlalatšwa ke bafeane ba baradia ba ba hwilego matswalo mo nkego ba swailwe ka tshipi ya go fiša. 3Batho ba mohuta woo ba iletša batho go nyala le go ja dijo tše dingwenyana, mokagona Modimo a di diretše gore di lewe ka tebogo ke bao e lego badumedi mme ba tsebago therešo. 4Tšohle tše di hlodilwego ke Modimo di lokile; gomme mo go tšona ga go se se swanetšego go lahlwa, eupša tšohle di swanetše go amogelwa ka tebogo, 5gobane di kgethwafatšwa ka lentšu la Modimo le ka thapelo.

Mohlanka yo a direlago Kriste Jesu gabotse

6Ge o ka laya badumedikawena bjalo o tla be o le mohlanka yo a direlago Kriste Jesu gabotse, o le yo a iphepago ka mantšu a tumelo le a thuto ye e lokilego ye o e botegetšego. 7O kgaogane le dinonwane tša batho ba lefase. Wena o itlwaetše bophelo bja bodumedi. 8Go ithobolla mmele go na le mohola mmeleng, eupša bodumedi bjona bo na le mohola dilong ka moka, ka gore bo re holofetša bophelo bja gonabjale le bja ka moso. 9Yeo ke nnete ye e swanetšego go amogelwa ka botlalo. 10Ke ka lebaka leo re katanago re kalokana,4:10 “kalokana” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “rogwa”. ka gobane re botile Modimo yo a phelago, yena e lego Mophološi wa batho bohle, gagolo bao ba dumelago.

11O ba laye o be o ba rute ka dilo tše. 12Go se be le yo a go nyatšago ka lebaka la ge o le yo mofsa, eupša o be mohlala go badumedi ka dipolelo tša gago, le ka boitshwaro, le ka lerato, le ka tumelo, le ka bohlweki. 13O ikgafele go balela phuthego Mangwalo a Makgethwa, le go ba kgothatša, le go ba ruta, go fihlela ke etla. 14O se hlokomologe mpho ye Modimo a go filego yona mola baprofeta ba bolela mabapi le wena, mola bagolo ba phuthego ba go bea diatla. 15O itlwaetše dilo tše gomme o ikgafele tšona, gore tšwelopele ya gago e bonwe ke bohle. 16O itote, o lote le thuto ya gago. O fele o phetha dilo tše, ka gobane ge o dira bjalo o tla be o iphološa, o phološa le ba ba go kwago.