Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, moapostola wa Kriste Jesu ka taelo ya Modimo, Mophološi wa rena, le ya Kriste Jesu yo re mmotilego, 2

1:2
Dit. 16:1
ke dumediša wena, Timotheose, morwa wa ka wa mmakgonthe tumelong, ke re: Nke Modimo, Tatagorena, le Kriste Jesu, Morena wa rena, ba go gaugele, ba go šokele, mme ba go fe khutšo.

Mabapi le dithuto tša maaka

3Bjalo ka ge ke ile ka go kgothatša mola ke fetela Matsedonia, ke sa go kgopela gore o dule moo motseng wa Efeso, o laye batho ba ba rutago dithuto tša maaka gore ba tlogele go di ruta. 4O ba botše gore ba tlogele dinonwane le mananeo ao a se nago pheletšo a borakgolokhukhu ba bona, a go dio hlola ditshele fela; a sa tšweletše morero wa Modimo wo o tsebjago ka tumelo. 5Nepo ya taelo ye ke gore le ratane ka lerato le le tšwago ka pelong ye e hlwekilego ya motho, le letswalo le le se nago boitshetshengo, le tumelo ye e se nago boikaketši. 6Batho ba bangwe ba phamogile tabeng tše ba phamogetše dipolelong tša bošilo. 7Ba nyaka go ba baruti ba melao ya Moshe, etšwe ba sa kwešiše tše ba di bolelago le tše ba tiišago gore ke nnete.

8Rena re a tseba gore melao ya Moshe e lokile ge motho a e šomiša ka mo go lebanego. 9Gape re se ke ra lebala gore molao ga o beelwe ba go loka, o beelwa disenyi le ba go itaola, o beelwa bahlokamodimo le badiradibe, o beelwa ba go se hlomphe Modimo le dilo tše dikgethwa, ba ba bolayago botatagobona le bommagobona, o beelwa babolai, 10o beelwa difebe, le banna ba go robala bannakabona, le bathopi, le bafeane, le ba ba hlatselago ka maaka, le ba ba dirago tše dingwe tše di fapanago le thuto ya nnete. 11Thuto yeo e hwetšwa ka mo Ebangeding ye ke e filwego gore ke e bege, yona Taba ye Botse ye e bolelago tša letago la Modimo wa mahlogonolo.

Paulose o leboga Modimo ge a mo gaugetše

12Ke leboga Kriste Jesu, Morena wa rena, ge a mphile maatla a go dira modiro wa ka. Ke mo leboga ge a bone ke botega mme a nkgethela go mo hlankela, 13

1:13
Dit. 8:3
9:4-5
etšwe pele ke be ke mmolela gampe, ke mo hlomara, ke mo roga. Fela Modimo o ile a nkgaugela ka gobane ke be ke sešo ka ba modumedi, gomme ke sa tsebe se ke se dirago. 14Gomme Morena wa rena a nkgaugela kudu a ba a mpha le tumelo le lerato ka bontši, tšona dimpho tše e bago tša rena ge re eba ba Kriste Jesu. 15Ke taba ya nnete ye e swanetšego go amogelwa ka botlalo gore Kriste Jesu o tlile lefaseng go phološa badiradibe. Nna ke ba feta bohle ka bobe, 16fela Modimo o nkgaugetše e le gore Kriste Jesu a tle a mpontšhe go se mphelele pelo ga gagwe mo go feletšego, nna modiradibe wa go ba feta ka moka, e tle e re bohle ba ba tlago dumela go yena ba swantšhetšwe ka nna mme ba išwe bophelong bjo bo sa felego. 17Kgoši ya go ya go ile, yo a sa hwego gape a sa bonalego, yena Modimo a le noši, a hlompšhe a be a tumišwe go ya go ile! Amene.

18Taelo yeo ke go fa yona, Timotheose, ngwanaka, e le ya go ya ka mantšu a profeto ao a kilego a bolelwa mabapi le wena. Mantšu ao a go hlohleletše go lwa bjalo ka mohlabani, o lwele Ebangedi, 19o kgomarele tumelo ya gago le letswalo le le se nago molato. Batho ba bangwe ba be ba sa theeletše letswalo la bona, gomme tša tumelo di ba palela. 20Ba bangwe ba bona ke boHimeneose le Aleksandere, bao ke ba gafetšego Sathane, gore ba tlwaologe go nyefola Modimo.

2

Ditaelo mabapi le go rapela ka kerekeng

21Go feta tšohle, ke le kgothaletša gore le kgopelele batho bohle go Modimo, le ba rapelele, le ba phophothele, le be le ba lebogele, 2ana ke dikgoši, ana ke batho ba maemo, gore re tle re phele re wele dipelo re iketlile, re le ba borapedi bja nnete, le maitshwaro a a swanelago. 3Ye ke taba ye botse gomme e kgahla Modimo, Mophološi wa rena, 4yo a nyakago gore batho ka moka ba phološwe mme ba tle ba tsebe nnete. 5Gape Modimo ke o tee, le Mmoelanyi wa batho le Modimo le yena ke o tee, yena motho, Kriste Jesu, 6yo a ilego a ikgafa gore e be seloba sa go lokolla batho ka moka sebeng. E bile bjona bohlatse ka nako ya gona bja gore Modimo o nyaka ge bohle ba lokollwa sebeng, 7

2:7
2 Tim. 1:11
gomme ke ka lebaka leo ke beilwego moapostola le moruti wa baditšhaba, go bega molaetša wa tumelo le nnete. Ga ke bolele maaka, ke bolela nnete.

8Phuthegong ye nngwe le ye nngwe ke rata ge go rapela banna ba phagamišitše matsogo a a se nago bosodi, ba sa galefe, le gona ba sa ngangišane. 9

2:9
1 Pet. 3:3
Basadi le bona ke rata ge ba ikgabiša ka meaparo ye e ba lebanego, le ka boitlhompho le bohlweki; e sego ka go loga meriri, goba ka dikgabišo tša gauta, goba ka diperela, goba ka diaparo tša go bitša tšhelete ye ntši, 10eupša ka mediro ye mebotse ye e swanelago basadi ba ba ipitšago barapedi. 11Mosadi a rutwe a homotše a ikokobetša ka mekgwa yohle. 12Ga ke mo dumelele gore a rute monna goba a mo laole. Sa gagwe ke go homola, 13
2:13
Gen. 2:7,21-22
gobane yo a hlodilwego pele ke Adamo, gwa kgona go hlolwa Efa. 14
2:14
Gen. 3:1-6
Le gona ga se Adamo yo a ilego a forwa, ke mosadi yo a ilego a forwa mme a tshela molao. 15Eupša mosadi o tla phološwa ka go tswala bana, ge a ka kgotlelela2:15 “ge a ka kgotlelela” goba “ge ba ka kgotlelela” tumelong le leratong le bokgethweng ka maitshwaro a mabotse.

3

Baetapele ba kereke

31Taba ye ke nnete, gore ge motho a duma go ba moetapelemogolo, o duma selo se sebotse. 2

3:2-7
Tit. 1:6-9
Moetapele e swanetše go ba motho wa go hloka bosodi, monna wa mosadi o tee, wa go nagana gabotse, wa maitshwaro a mabotse, wa go hlomphega, wa go amogela basepedi ka ga gagwe, wa go kgona go ruta; 3e se be setagwa goba seganka, e be yo boleta wa go se rumolane, wa go se rate tšhelete; 4e be yo a bušago lapa la gagwe gabotse, yo a laolago bana ba gagwe ka seriti. 5Gobane ge motho a palelwa ke lapa la gagwe, phuthego ya Modimo yona a ka e kgona bjang? 6E se be motho yo a sa tšogo sokologa, gore a se ikgogomoše, a tla a lahlwa go etša Diabolose. 7E swanetše go ba motho yo a hlompšhago le ke batho ba e sego badumedi, gore a se ke a tla a goboga mme a tanywa ke sefu sa Diabolose.

Tša batikone ba phuthego

8Batikone le bona ba swanetše go ba le boitshwaro bjo bobotse, le gona ba tshepege; ba se ke ba nwa kudu goba ya ba dihwirihwiri tšheleteng; 9a ba kgomarele nnete ye e utolotšwego ya tumelo ka letswalo le le sa itshetshengwego; 10ba hlahlobje pele, gomme ge ba se na bosodi e be gona ba thomago go dira modiro wa botikone. 11Batikone ba basadi3:11 “Batikone ba basadi” goba “Basadi ba batikone” le bona e be ba maitshwaro a mabotse, ba go hloka lesebo, ba go nagana gabotse, ba go tshepagala mo go tšohle. 12Motikone e swanetše go ba monna wa mosadi o tee, wa go laola bana ba gagwe le lapa la gagwe gabotse. 13Batikone ba ba phethago modiro wa bona gabotse ba ikhweletša maemo a mabotse, gomme ba kgona go bolela ka tša tumelo ya bona go Kriste Jesu ba sa boife.

Phihlo ye kgolo ya tumelo

14Ke go ngwalela lengwalo leo ke holofetše go tla go wena kgauswinyana. 15Fela le ge nka diega, wena o šetše o tseba ka lengwalo le ka mo motho a swanetšego go itshwara ka gona ge a na le ba lapa la Modimo, e lego yona phuthego ya Modimo yo a phelago, ye e lego yona kokwane le motheo wa therešo. 16Ntle le pelaelo, phihlo ye re e utolletšwego ya tumelo ya rena ke ye kgolo:

Yena o itšweleditše ka sebopego sa motho,

a hlatselwa ke Moya gore tše a ipegago tšona ke therešo,

gomme a bonwa ke barongwa.

A begwa baditšhabeng,

a dumelwa lefaseng ka moka,

gomme a rotošetšwa legodimong ka letago.