Sepedi 2000 (NSO00)
3

31

3:1
Dit. 17:15
Bjale e rile ge re se sa kgona go kgotlelela, ra ikgethela go šala re le noši motseng wa Athene. 2Ra roma ngwanaborena, Timotheose, yo a šomago mmogo le rena ge re šomela Modimo go bega Ebangedi ya Kriste, gore a tle a le tiiše, a le kgothatše go tša tumelo, 3gore go tle go se be le yo a ka ferehlwago ke mathata a. Lena ka bolena le a tseba gore mathata a ke se se re lebanego. 4Gobane e rile mola re sa na le lena ra le lemoša e sa le pele gore re tlilo ba le mathata. Gomme bjalo ka ge le tseba, seo ke sona se se diregilego. 5Ke ka lebaka leo ke ilego ka roma Timotheose. Ke be ke se sa kgona; ka gona ke be ke mo romile gore a tle a lekodišiše tša tumelo ya lena, gore e se be mohlomongwe Moleki a ka no ba a le lekile, gomme modiro wa rena wa be o fetogile lefeela.

6

3:6
Dit. 18:5
Bjale Timotheose o sa tšo boa moo go lena, gomme o re tletše le ditaba tše dibotse tša tumelo ya lena le lerato la lena. O re boditše gore ka mehla le dula le re gopola gabotse, le gore le re hlolosetše kudu bjalo ka rena ge re le hlolosetše. 7Ka gona, banabešo, mo matshwenyegong le mathateng a rena re wišwa pelo ke tumelo ya lena. 8Ka ge le tiišeditše go ba ba Morena, bjale re imologile. 9Na bjale Modimo wa rena re ka mo leboga bjang ka mo go swanelago ka lebaka la thabo ye re le thabetšego ka yona pele ga gagwe? 10Bošego le mosegare re rapela ka pelo ka moka gore a re dumelele go tlo le bona le go tlaleletša ka tše le sa hlaelelwago ka tšona mo tumelong ya lena.

11Nke Modimo, Tatagorena, ka boyena le Morena wa rena, Jesu, ba re lokišetše ditsela gore re tle re le etele. 12Nke Morena a ka le okeletša lerato ya ba le legologolo, gore le ratane, le be le rate le batho ka moka bjalo ka ge le rena re le rata. 13E tla be e le gona ge a le tiiša, gomme mohla Morena wa rena, Jesu, a etla le bakgethwa ba gagwe bohle, la ba ba ba se nago bosodi ba bakgethwa mo go Modimo, Tatagorena.

4

Go phela ka mo go ratago Modimo

41Banabešo, ke fetša ka go re re le rutile ka mo le swanetšego go phela ka gona le kgahla Modimo. Ke ka mo le bego le ntše le phela ka gona. Gomme bjale re le kgopela re le tutuetša legatong la Morena Jesu gore le iteke le go feta. 2Gobane ditaelo tše re le filego tšona di etšwa go Morena Jesu le a di tseba. 3Se Modimo a se ratago ke gore le be ba bakgethwa, le ile bohlola. 4Yo mongwe le yo mongwe wa lena a tsebe go nyala mosadi wa gagwe4:4 “go nyala mosadi wa gagwe” goba “go itshwara ditumong tša gagwe” ka mokgwa wo mokgethwa wo o hlomphegago, 5e sego go laolwa ke phišego ye mpe basading, go swana le baditšhaba ba ba sa tsebego Modimo. 6Mo tabeng ye go se be le yo a fošetšago modumedikayena, le ge e le go mo hlalefetša, gobane bjalo ka ge re ile ra le botša pele re tiišitše, Morena ke mootli wa bohle ba ba dirago tše dibjalo. 7Modimo ga se a re biletša go phela ka bohlola, o re bileditše go phela re le ba bakgethwa. 8Ka gona, yo a nyatšago taelo ye ga a nyatše motho, o nyatša Modimo yo a le fago Moya wa gagwe wo Mokgethwa.

9Ge e le mabapi le go rata modumedikawena, ga se taba ye nka hlwago ke le ngwalela yona, gobane lena ka noši le laetšwe ke Modimo gore le ratane. 10Gomme gabotse le phedišana le badumedikalena bohle ba Matsedonia yohle ka yona tsela yeo. Gomme, banabešo, re le tutuetša gore le iteke le go feta. 11Sa lena e be go rata go phela ka khutšo, go se tsenatsene tša bangwe, le go itirela ka tša lena diatla, bjalo ka ge re ile ra le laya. 12Ka tsela yeo le tla itlhomphiša ba e sego badumedi, le gona le ka se ikanye motho gore a le fe tše le di hlokago.

Tša go boa ga Morena

13Banabešo, re rata ge le tseba gabotse tša ba ba ithobaletšego, gore le tle le se ke la hlokofala, la etša ba ba se nago kholofelo. 14Rena, ka ge re dumela gore Jesu o ile a hwa a ba a tsoga, re dumela gore le ba ba ithobaletšego ba dumela go yena, Modimo o tla ba iša go Jesu.

15

4:15-17
1 Bakor. 15:51-52
Se ke tlilogo le botša sona ke molaetša wa Morena: Rena ba re tlago ba re sa phela ge Morena a etla, re ka se thake pele ba ba ithobaletšego. 16Morena ka sebele o tla theoga legodimong ge go hlabja mokgoši le mokgolokwane wa morongwa yo mogolo, ge go letšwa phala ya Modimo. Bao ba hwilego ba dumela go Kriste ba tla tsoga pele, 17gwa tlo latela rena re tla bego re sa phela, ra rotošwa le bona ka maru go yo gahlanetša Morena lefaufaung. Ke ka mo re tlago dula re na le Morena. 18Ka fao, beanang pelo ka mantšu a.

5

Le itokišetše go tla ga Morena

51Banabešo, ge e le dinako le mabaka a go tla ga Morena, ga se taba ye nka hlwago ke le ngwalela ka yona. 2

5:2
Mat. 24:43
Luk. 12:39
2 Pet. 3:10
Gobane lena beng le tseba gabotse gore Letšatši leo la Morena le tla tla bjalo ka lehodu ge le etla bošego. 3Ge batho ba sa re: “Go iketlilwe, ke šebešebe,” ke mohla tahlego e tlago ba wela ka bjako go etša lešoko ge le swara moimana, gomme ga go yo a tlago phonyokga. 4Ge e le lena, banabešo, ga le mo leswiswing, gomme le ka se khukhunetšwe ke Letšatši leo bjalo ka lehodu. 5Ka moka ga lena le batho ba seetša, ba e lego ba mosegare. Ga re ba bošego goba ba leswiswi. 6Ka gona, a re se robaleng go etša bao ba bangwe; a re phafogeng, re ntšheng mahlo dinameng. 7Gobane ba ba robalago ba robala bošego, ba ba tagwago ba tagwa bošego. 8
5:8
Jes. 59:17
Baef. 6:13-17
Eupša rena ba re lego ba mosegare a re ntšheng mahlo dinameng, re apareng tumelo le lerato, e be tšona difahlelakgara tša rena, mme kholofelo ya go phološwa e be mongatse wa rena wa tshipi. 9Modimo ga se a re bopela go tlo re ahlola a re galefetše, o re bopetše go tlo re phološa ka Morena wa rena, Jesu Kriste, 10yo a re hwetšego gore, le ge re phela le ge re hwile, re tle re phele naye. 11Bjale ge, dulang le kgothatšana le tiišana ka mokgwa wo le felago le dira ka wona.

Ditaelo tša mafelelo le ditumedišo

12Re a le kgopela, banabešo, gore le hlomphe bao ba katanago gare ga lena, ba ba le etilego pele gape ba le eletšago ka tša Sekriste. 13Le ba hlomphe e le ruri le gona le ba rate ka lebaka la modiro wa bona. Le phedišane le sa kgopišane.

14Re a le rapela, banabešo, le kgale dibodu, le kgothatše bomahlomašia, le thuše bafokodi, le se felele motho pelo. 15Le bone gore go se be le yo a lefetšago bobe ka bobe, ka mehla sa lena e be go dirana botse le go dira bohle botse.

16Le dule le thabile; 17le se kgaotše go rapela; 18dilong ka moka sa lena e be go leboga, gobane tšeo ke tšona tše Modimo a di nyakago mo go lena ge le le ba Kriste Jesu.

19Le se ke la šitiša Moya wo Mokgethwa medirong ya wona, 20le gona le se nyatše diprofeto. 21Le lekole tšeo ka moka, le itshwarelele ka tše di lokilego, 22gomme le ile bobe bofe le bofe.

23Yena Modimo wa khutšo a le kgethwafatše ka botlalo mme a le lote moya, pelo le mmele ka mokgwa wo o phethegilego, a le šireletše le se be le bosodi mohla Morena wa rena, Jesu Kriste, a etla. 24Yo a le bitšago o a botega, ka gona o tla di kgona.

25Banabešo, le rena le re rapeleleng.

26Le dumediše badumedi bohle ka go ba atla, gona go bontšhago go ratana ga badumedi.

27Ke le laela ka Morena gore le balele badumedi bohle lengwalo leo.

28Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele.