Sepedi 2000 (NSO00)
9

Saulo o gahlana le Samuele

91Go be go na le monna wa mohumi wa go hlomphega yo leina la gagwe e bego e le Kishe, wa kgoro ya Benjamene; e be e le morwa wa Abiele, Abiele morwa wa Tserore, mme e le wa lapa la Bekorate, seripa sa kgorwana ya Afiage. 2O be a na le morwa yo a bitšwago Saulo, lesogana la go bopega. Saulo e be e le yo motelele kudu – Baisraele ba bateleletelele ba mo goma magetleng; le gona e be e le yo mobotse go ba phala ka moka.

3Dipokolo tše dingwe tša ditshadi tša Kishe di ile tša timela, ka gona yena a re go Saulo: “Hle, tšea yo mongwe wa bahlanka le yo nyaka dipokolo tšeo.” 4Ba ile ba putla naga ya dithaba ya Efraime le selete sa Shalisha, eupša ba se ke ba di bona; ka fao ba tšwela pele ba putla selete sa Shaalime, fela dipokolo tšeo di be di se gona moo. Ke moka ba putla naga ya Benjamene, mme le moo ba se ke ba di hwetša. 5Ge ba fihla seleteng sa Tsufe, Saulo a re go mohlanka wa gagwe: “A re gomele gae; ge re sa gome, tate o tla lesa go gopola ka dipokolo, a thoma go tshwenyega ka rena.”

6Mohlanka yoo a mo fetola a re: “Ema gannyane! Mo motseng wo go na le monna yo mokgethwa yo a hlomphiwago kudu, ka gobane se sengwe le se sengwe se a se bolelago se a direga. A re ye go yena; mohlomongwe a ka re botša mo re kago hwetša dipokolo tšeo.”

7Saulo a mmotšiša a re: “Ge re ka ya go yena re tla mo fa eng? Ga re sa šaletšwe ke dijo ka mekotleng ya rena, gomme ga re ne mpho ye re ka mo fago yona. Bjale re tla mo leboga ka eng?”

8Mohlanka yoo a mo fetola gape a re: “Ke swere papetlana ye nnyane ya silibera. Ke tla mo fa yona, gomme a re botša mo re ka di hwetšago gona.”

9-11Saulo a mo fetola a re: “O gopotše gabotse! A re ye.” Ka gona ba ya motseng woo monna yola yo mokgethwa a bego a dula go wona. Ge ba sa rotoga mmoto ba eya motseng, ba gahlana le basetsana ba bangwe ba etšwa motseng ba eya go ga meetse. Ba ba botšiša ba re: “A mmoni o gona?”

Mehleng yeo moprofeta o be a bitšwa mmoni, gomme ge motho a nyaka keletšo go Modimo, o be a re: “A re ye go mmoni.”

12-13Basetsana bao ba mo fetola ba re: “Ee, o gona. Gabotsebotse o no ba pejana ga lena. Ge le ka sepediša, le ka mo swara tseleng. Ge le tsena motseng, le tla mo hwetša. O fihlile mo motseng lehono ka gobane batho ba tlilo dira sehlabelo kua mmotong. Batho ba ba laleditšwego ba ka se thome go ja a se a fihla moo, ka gobane o swanetše go šegofatša sehlabelo pele. Ge le ka ya gonabjale, le tla mo hwetša a se a tšwa a rotogela mmotong go yo ja.” 14Ka gona Saulo le mohlanka wa gagwe ba sepela ba tsena motseng, gomme ya re ge ba tsena, ba bona Samuele a etšwa a ba lebantše a eya felong fao ga tirelo.

15Bjale maabane a ntshe Morena o be a ile a re go Samuele: 16“Ka moswane ka tšona nako tše ke tla romela monna wa kgoro ya Benjamene go wena; o mo tlotše gore e be mmuši wa setšhaba sa ka sa Israele, gomme o tla ba phološa go Bafilista. Ke bone tlaišego ya setšhaba sa ka, ebile ke kwele dillo tša sona ge se llela thušo.”

17Ge Samuele a bona Saulo, Morena a re go yena: “Šoo monna yo ke go boditšego ka yena. O tla buša setšhaba sa ka.” 18Ke moo Saulo a ilego go Samuele yo a bego a sa le lesorong la kgoro ya motse, a mmotšiša a re: “Hle, nke o mpotše gore a mmoni o dula kae.”

19Samuele a mo fetola a re: “Ke nna mmoni. Nketeng pele le rotogeleng kua felong ga tirelo. Bobedi bja lena le swanetše go ja le nna lehono. Ka moswane mosong ke tla araba dipotšišo tša lena ka moka mme ka le lesa la itshepelela. 20Ge e le dipokolo tše di timetšego matšatši a mararo a a fetilego, le se ke la tshwenyega ka tšona; di šetše di hweditšwe. Eupša ke mang yo a nago le tše bohlokwahlokwa mo go Baisraele?9:20 “a nago ... Baisraele” goba “setšhaba sa Israele se mo nyakago ka mokgwa wo?” Ke wena – wena le ba lapa la tatago.”

21Saulo a mo fetola a re: “Nna ke wa kgoro ya Benjamene, kgorwana ye nnyannyane mo Israele, gomme lapa lešo ke la mafelelofelelo mo kgorong yeo. Bjale ke ka lebaka lang o bolela le nna ka mokgwa wo?”

22Ke moo Samuele a tšerego Saulo le mohlanka wa gagwe a ba iša phapošing ya bojelo, gomme a ba dudiša madulong a ka pele ga a baeng bao e bego e ka ba ba masome a mararo. 23Samuele a re go moapei: “Tliša nama yela ke go filego yona, yela ke go boditšego gore o e beele ka thoko.” 24Ka gona moapei a tliša serope ka moka gomme a se bea pele ga Saulo. Samuele a re: “Še nama ye ke go beetšego yona. E je. Ke go beetše yona ge ke laletša batho, gore o tle o e je ka yona nako ye.”9:24 “Ke go beetše yona ... ka yona nako ye” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Ka gona Saulo a ja le Samuele mohlang woo. 25Ge ba theogile felong ga tirelo ba tsene motseng, Samuele a bolela le Saulo tlhakeng ya ntlo.9:25 “tlhakeng ya ntlo” Mehleng yeo mengwako e be e na le ditlhaka tše di ikadilego, mme batho ba tlwaetše go dula moo.

Samuele o tlotša Saulo gore e be mmuši

26Ya re e sa le ka maswiswana Saulo le mohlanka wa gagwe ba sa tsoga tlhakeng ya ntlo, Samuele a bitša Saulo moo a re: “Hle, tsoga ke go felegetše.” Saulo a tsoga, mme yena le Samuele ba tšwa ba leba mokgotheng. 27Ge ba fihla mafelelong a motse, Samuele a re go Saulo: “Botša mohlanka wa gago a sepelele pele ga rena.” Mohlanka a sepela, mme Samuele a kgopela Saulo a re: “Ema mo gannyane, gore ke go botše se Modimo a se boletšego.”