Sepedi 2000 (NSO00)
4

41Ge Samuele a bolela, se a se bolelago se be se ama Baisraele ka moka.

Go thopša ga Polokelo ya Kgwerano

Mehleng yeo Bafilista ba ile ba rapa dira go yo lwa le Baisraele, ka gona4:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bafilista ba ile ba ... ka gona” Seheberu ga se na mantšu a. Baisraele ba tšwa ba yo lwa le bona. Baisraele ba hloma mešaša ya bona kua Ebenesere, mme Bafilista ba hloma ya bona Afeke. 2Bafilista ba ipopa dihlophahlopha gore ba hlasele Baisraele, gomme ka morago ga ntwa ye šoro ba ba fenya mme ba bolaya banna ba e ka bago ba dikete tše nne moo go bego go lwelwa gona. 3Ge mašaledi a boa mešašeng, baetapele ba Israele ba re: “Ke ka lebaka lang Morena a lesitše Bafilista ba re fenya lehono? A re yeng re yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena kua Shilo, gore a4:3 “a” goba “e” tle a ye le rena gomme a re phološe manabeng a rena.” 4

4:4
Eks. 25:22
Ka gona ba roma batseta kua Shilo gore ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena, yeo e emelago setulo sa bogoši sa Morena Ramaatlaohle gape e letilwego ke bakerubi. Gomme barwa bale ba babedi ba Eli, Hofni le Finease, ba tla le Polokelo ya Kgwerano.

5Ge Polokelo ya Kgwerano e fihla mešašeng, Baisraele ba ile ba goa kudu ka lethabo, lefase la ba la šišinyega. 6Bafilista ba kwa legoa leo gomme ba re: “Theetšang legoa lela kua mešašeng ya Baheberu! A e ka ba le šupa eng?” Ge ba ekwa gore Polokelo ya Kgwerano ya Morena e tlile mešašeng ya Baheberu, 7ba ile ba boifa gomme ba re: “Medimo e tlile mešašeng ya bona! Ke moka re hwile! Ga se ra ka ra hlagelwa ke taba ya mohuta wo! 8Re hwile la pitšana! Ke mang yo a kago re phološa go medimo yeo ye maatla? Ke yona medimo yela e ilego ya bolaya Baegepeta kua lešokeng! 9Tiang maatla, Bafilista, le lweng senna, gore re se tlo ba makgoba a Baheberu, bjalo ka ge le bona e be e le makgoba a rena. Ka gona lwaang senna!”

10Bafilista ba ile ba lwa ka bogale, ba fenya Baisraele, mme bona ba tšhabela magaeng a bona. Go ile gwa bolawa batho ba bantši – bahlabani ba Baisraele ba ba sepelago ka maoto ba dikete tše makgolo a mararo. 11Polokelo ya Kgwerano ya Morena ya thopša, le barwa ba Eli, Hofni le Finease, ba bolawa ka babedi ga bona.

Lehu la Eli

12Monna yo mongwe wa kgoro ya Benjamene o ile a kganyela go tloga moo go bego go lwelwa gona go ba go yo fihla Shilo le lona letšatši leo. Go laetša manyami a gagwe, o be a gagotše diaparo tša gagwe, a itšhetše hlogo ka mobu. 13Eli, yo a bego a swere pelo ka seatla mabapi le Polokelo ya Kgwerano, o be a dutše setulong ka thoko ga tsela, a beile mokganya phatleng. Monna yoo a gaša taba tšeo motseng, gomme yo mongwe le yo mongwe a lla a nyamile. 14Eli a kwa sello seo gomme a botšiša a re: “A lešata le ke la eng?” Monna yoo a kitimela go Eli go yo mmotša. 15Eli bjale o be a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye seswai, mme a tomogile mahlo, a šetše a foufala. 16Monna yoo a re: “Ke nna motho yo a tšhabilego ntweng mme ke kitimile go ba go tlo fihla mo le lehono.”

Eli a mmotšiša a re: “Go diregile eng, ngwanaka?”

17Mmegi yoo a mo fetola a re: “Baisraele ba fentšwe ke Bafilista mme ba tšhaba; re fentšwe o šoro! Ntle le moo, barwa ba gago, Hofni le Finease, ba bolailwe, gomme le Polokelo ya Kgwerano ya Modimo e thopilwe!”

18Ge monna yoo a bolela ka Polokelo ya Kgwerano, Eli a wa ka sa morago setulong sa gagwe ka thoko ga lesoro la kgoro. O be a tšofetše a bile a nonne mo a ilego a re ge a ewa a thokgega molala, mme a hwa. O be a bile moetapele wa Baisraele mengwaga ye masome a mane.

Lehu la mohlologadi wa Finease

19Ngwetši ya Eli, mosadi wa Finease, o be a imile, gomme nako ya gore a belege e batametše. Ge mosadi yoo a ekwa gore Polokelo ya Kgwerano ya Modimo e thopilwe, le gore ratswalagwe le monna wa gagwe ba hwile, ka bjako a swarwa ke lešoko, mme a belega. 20Ge a ehwa, basadi ba ba bego ba mmelegiša ba re go yena: “Tia maatla! O belege morwa!” Eupša a se ke a ba šetša, le gona a se ba fetole. 21A rea mošemane yoo leina la Ikabode,4:21 “Ikabode” Leina le ka Seheberu le ra go re “ga go letago”. a hlatholla a re: “Letago la Modimo le tlogetše Baisraele;” o be a šupa go thopša ga Polokelo ya Kgwerano le lehu la ratswalagwe le monna wa gagwe. 22O ile a re: “Letago la Modimo le tlogetše Baisraele, ka gobane Polokelo ya Kgwerano ya Morena e thopilwe.”

5

Polokelo ya Kgwerano gare ga Bafilista

51Ka morago ga ge Bafilista ba thopile Polokelo ya Kgwerano, ba ile ba e rwala go tloga Ebenesere ba e iša motseng wa bona wa Ashdode, 2ba e tsenya ka tempeleng ya modimo wa bona, Dagone, ba e bea ka thoko ga seswantšhobopša seo. 3Ya re e sa le bošego mosong wo o latelago batho ba Ashdode ba hwetša seswantšhobopša sela sa Dagone se wele fase ka sefahlego pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena. Ka gona ba se emiša ba se boetša madulong a sona. 4E sa le bošego mosong wo o latelago ba hwetša seswantšhobopša sela se wele gape pele ga Polokelo ya Kgwerano. Ka lekga le hlogo ya sona le matsogo ka mabedi di be di konogile di le kua mojako; go šetše sebelebele fela. 5Ke ka lebaka leo le lehono baprista ba Dagone le barapedi ba gagwe ka moka ba ba tsenago ka tempeleng ya gagwe kua Ashdode, ba tabogago felo fao, ba sa go gate.

6Morena o ile a otla batho ba Ashdode o šoro mme a ba tšhoša. A otla bona le batho ba tikologo yeo ka go ba dira gore ba tšwe dikutu.5:6 “dikutu” Papetšo ya dikutu le magotlo a mantšintši e šupa gore mohlomongwe e be e le bolwetši bja magotlo. Lebelela 1 Sam. 6:5. 7Ge ba bona se se diregago ba re: “Modimo wa Israele o a re otla, o otla le modimo wa rena, Dagone. Re ka se lese Polokelo ya Kgwerano gore e hlwe e dutše mo.” 8Ka fao ba roma batseta ba kgobokanya magoši ka moka a Bafilista, mme ba ba botšiša ba re: “Na re dire eng ka Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele?”

Magoši a ba fetola a re: “E išeng kua Gathe.” Ka gona ba e iša Gathe. 9Ge e seno fihla fao motse woo le wona Morena a o otla, gomme a tsoša kgakanego ye kgolokgolo. A ba otla ka dikutu tše di ilego tša aparela batho ka moka motseng, ba bagolo le ba bannyane. 10Ka gona ba romela Polokelo ya Kgwerano Ekrone; eupša ge e fihla moo, batho ba lla ba re: “Ba tlišitše Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele mo go tlo re bolaya ka moka!” 11Ka gona magoši ka moka a Bafilista a bitšwa gape gomme batho ba re go ona: “Boetšang Polokelo ya Kgwerano ya Israele ga gaboyona, gore e se ke ya re bolaya ya bolaya le ba malapa a rena.” Go ile gwa ba le tlalelo ye kgolokgolo motseng ka moka ka gobane Modimo o be a ba otla o šoro. 12Le bao ba ilego ba se ke ba hwa ba ile ba tšwa dikutu, mme ba llela medimo ya bona gore e ba thuše.

6

Go bušwa ga Polokelo ya Kgwerano

61Ka morago ga ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e bile Filistia dikgwedi tše di šupago, 2batho ba ile ba bitša baprista le boreatseba, ba ba botšiša ba re: “Na re ka dirang ka Polokelo ya Kgwerano ya Morena? Ge re e boetša mo e tšwago re e boetše le eng?”

3Bona ba ba fetola ba re: “Ge le bušetša Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele morago, le e bušetšeng le seloba se le mo lobago ka sona go lefa molato wa lena. Polokelo ya Kgwerano e se ke ya boela morago ntle le mpho. Ke mo le tlago fola, gomme la tseba gore ke ka lebaka lang a ile a fela a le otla.”

4Batho ba botšiša ba re: “Re ka mo romela seloba mang?”

Ba ba fetola ba re: “Bopang diswantšho tše di fetšago seatla tša dikutu, le magotlo a mahlano ka gauta; kgoši ye nngwe le ye nngwe ya Bafilista e emelwe ke sekutu se tee le legotlo le tee. Lena le dikgoši tša lena le wetšwe ke bolwetši bo tee. 5Bopang diswantšho tšeo tša dikutu le tša magotlo ao a senyago naga ya lena, gomme le hlompheng Modimo wa Israele. Mohlomongwe a ka lesa go le otla, le go otla medimo ya lena le naga ya lena. 6Ke ka lebaka lang le ngangabala bjalo ka kgoši ya Egepeta le Baegepeta. Ga ke re Modimo o ile a ba dira ditlatla ba ba ba lesa Baisraele ba tloga Egepeta? 7Ka gona, betlang koloi ye mpsha, le tšee dikgomo tše pedi tša ditswetši tše di sego tša ka tša rwala joko; le di paneng koloing gomme le gapeleng mamane a tšona ka lešakaneng. 8Le tšeeng Polokelo ya Kgwerano ya Morena le e beeng ka koloing, mme ka polokelwaneng ye e bapetšego nayo le nokeleng diswantšhobopša tšela tša gauta tše le mo romelago tšona e le seloba sa go lefa molato wa lena. Le lese dikgomo di goge koloi di sepele ka yona di se na motho. 9Gomme le e lebeleleng ge e sepela; ge e ka leba nageng ya gaboyona, motseng wa Bethe-Shemeshe, seo se tla be se šupa gore ke Modimo wa Baisraele yo a re otlilego ka kotlo ye šorošoro ye. Eupša ge e ka se lebe gona, gona re tla tseba gore ga se kotlo ya gagwe; e bile fela selo se se nogo itlhagela.”

10Ba ile ba dira se ba se botšwago: Ba tšea dikgomo tše pedi tša ditswetši ba di pana koloing, mme ba tswalelela mamane a tšona ka lešakaneng. 11Ba bea Polokelo ya Kgwerano ka koloing, gotee le polokelwana yela e swerego diswantšhobopša tša gauta tša magotlo le tša dikutu. 12Dikgomo tšela tša wela tsela ye kgolo ya go ya Bethe-Shemeshe mme tša leba gona, tša se ke tša aroga tsela yeo. Di be di tšama di lla. Magoši ale a Bafilista a ile a di latela go ba go yo fihla mollwaneng wa Bethe-Shemeshe.

13Batho ba Bethe-Shemeshe ba be ba buna mabele ka moeding, mme ya re ge ba emiša mahlo ba bona Polokelo ya Kgwerano. Ba thaba kudu ge ba e bona. 14Koloi yeo ya tla tšhemong ya monna yo mongwe yo a bitšwago Joshua, yo a bego a dula Bethe-Shemeshe, gomme ya ema fao, kgauswi le letlapa le legolo. Batho bao ba phaphaganya koloi yeo mme ba direla Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka dikgomo tšela. 15Balefi ba kuka Polokelo ya Kgwerano ya Morena le polokelwana yela ya diswantšhobopša tša gauta, ba di bea mola letlapeng le legolo. Ka morago batho ba Bethe-Shemeshe ba direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe. 16Magoši ale a mahlano a Bafilista a be a ba lebeletše ge ba dira seo, gomme a boela Ekrone ka lona letšatši leo.

17Bafilista ba ile ba romela Morena diswantšhobopša tšela tše tlhano tša gauta e le seloba sa go lefa molato wa bona, se sengwe se emela motse wa Ashdode, se sengwe wa Gasa, se sengwe wa Ashkelone, se sengwe wa Gathe, mme se sengwe se emela wa Ekrone. 18Ba romela le magotlo a gauta, le lengwe le le lengwe le emela motse o tee wa metse ye e bego e bušwa ke dikgoši tše tlhano tša Bafilista, metse ye e bego e ageleditšwe ka merako, le metsana ye e bego e se ya ageletšwa. Letlapa lela le legolo tšhemong ya Joshua wa Bethe-Shemeshe, leo go lona ba ilego ba bea Polokelo ya Kgwerano ya Morena, le sa le moo e le bohlatse bja seo se diregilego.

19Morena o ile a bolaya ba masome a a šupago ba banna ba Bethe-Shemeshe ka gobane ba ile ba hlodimela ka Polokelong ya Kgwerano. Gomme batho ba lla ka gobane Morena a bolaile banna ba bantši o kaalo.

Polokelo ya Kgwerano kua Kiriate-Jearime

20Ka gona banna ba Bethe-Shemeshe ba re: “Ke mang yo a ka phologago pele ga Morena, Modimo yo mokgethwa yo? Re ka mo iša kae gore re ikhutše yena?” 21Ba roma batseta go batho ba Kiriate-Jearime gore ba re go bona: “Bafilista ba bušitše Polokelo ya Kgwerano ya Morena. Theogang le tle le e tšeeng.”