Sepedi 2000 (NSO00)
3

Morena o iponagatša go Samuele

31Mehleng yeo, ge mošemane Samuele a hlankela Morena a hlokometšwe ke Eli, melaetša ya Morena e be e se ye mekae, le dipono tše di tšwago go yena di bonwa ka sewelo. 2Bošego bjo bongwe Eli, yo bjale a bego a šetše a foufala, o be a robetše ka phapošing ya gagwe; 3Samuele o be a robetše ka sekgethweng, mo go bego go le Polokelo ya Kgwerano. Pele ga ge letšatši le hlaba, mola mabone a sehlomamabone a sa tuka, 4Morena a bitša Samuele. Yena a araba a re: “Tama!” 5gomme a kganyelela go Eli a re: “O mpiditše, mme ke nna yo.”

Eupša Eli a mo fetola a re: “Ga se ka go bitša; boela malaong a gago.” Ka gona Samuele a boela malaong.

6-7Morena a bitša Samuele gape. Mošemane o be a sa tsebe gore ke Morena, ka gobane Morena o be a se a ka a mmolediša. Ka gona a tsoga, a ya go Eli mme a re: “O mpiditše, mme ke nna yo.”

Eupša Eli a mo fetola a re: “Ngwanaka, ga se ka go bitša; boela malaong.”

8Morena a bitša Samuele la boraro; yena a tsoga, a ya go Eli mme a re: “O mpiditše, mme ke nna yo.”

Ke moo Eli a lemogilego gore ke Morena yo a bitšago mošemane, 9ka gona a re go yena: “Boela malaong, gomme ge o ka bitšwa, o re: ‘Bolela, Morena, mohlanka wa gago o theeditše.’ ” Ka gona Samuele a boela malaong.

10Morena a tla a ema fao, mme a bitša bjalo ka pele a re: “Samuele! Samuele!”

Samuele a mo fetola a re: “Bolela; mohlanka wa gago o theeditše.”

11Morena a re go yena: “Bona, ke tlile go dira taba ye e šiišago setšhabeng sa Israele ye motho yo a e kwago a tlago gakgamala. 12Ka letšatši leo ke tla phetha tšohle tše ke itšego ke tla di dira lapa la Eli; ke tla di thoma ka ba ka di phetha. 13Ke šetše ke mmoditše3:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke šetše ke mmoditše” Seheberu se re “Ke tla mmotša”. gore ke tlile go otla lapa la gagwe go ya go ile ka gobane barwa ba gagwe ba mpoletše gampe. Eli o tsebile gore ba dira taba yeo, eupša a se ke a ba kgala. 14Ka gona ke enela lapa la gagwe gore ga go sehlabelo goba kabelo ye e tlago tsoga e kgonne go ba boelanya le nna ka lebaka la sebe se.”

15Samuele a robala go fihlela ge go esa; ke moka a tsoga, a bula mejako ya ngwako wa Morena. O be a boifa go botša Eli pono yeo. 16Eli a mmitša a re: “Samuele, ngwanaka!”

Samuele a araba a re: “Tama!”

17Eli a mmotšiša a re: “Morena o go boditše eng? O se ke wa nkutela selo. Modimo o tla go otla o šorošoro ge o ka se mpotše se sengwe le se sengwe se a se boletšego.” 18Ka gona Samuele a mmotša se sengwe le se sengwe, a se ke a uta selo. Eli a re: “Ke yena Morena; a a dire se a bonago se lokile.”

19Samuele a gola, Morena a ba le yena mme a dira gore tšohle tše Samuele a di bolelago di phethege. 20Ka fao setšhaba ka moka sa Israele, go tloga Dane go yo fihla Beresheba, sa tseba gore ka kgonthe Samuele ke moprofeta wa Morena. 21Morena a no fela a iponagatša Shilo, ka gobane ke gona moo Shilo mo a ilego a iponagatša go Samuele mme a bolela naye.

4

41Ge Samuele a bolela, se a se bolelago se be se ama Baisraele ka moka.

Go thopša ga Polokelo ya Kgwerano

Mehleng yeo Bafilista ba ile ba rapa dira go yo lwa le Baisraele, ka gona4:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bafilista ba ile ba ... ka gona” Seheberu ga se na mantšu a. Baisraele ba tšwa ba yo lwa le bona. Baisraele ba hloma mešaša ya bona kua Ebenesere, mme Bafilista ba hloma ya bona Afeke. 2Bafilista ba ipopa dihlophahlopha gore ba hlasele Baisraele, gomme ka morago ga ntwa ye šoro ba ba fenya mme ba bolaya banna ba e ka bago ba dikete tše nne moo go bego go lwelwa gona. 3Ge mašaledi a boa mešašeng, baetapele ba Israele ba re: “Ke ka lebaka lang Morena a lesitše Bafilista ba re fenya lehono? A re yeng re yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena kua Shilo, gore a4:3 “a” goba “e” tle a ye le rena gomme a re phološe manabeng a rena.” 4

4:4
Eks. 25:22
Ka gona ba roma batseta kua Shilo gore ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena, yeo e emelago setulo sa bogoši sa Morena Ramaatlaohle gape e letilwego ke bakerubi. Gomme barwa bale ba babedi ba Eli, Hofni le Finease, ba tla le Polokelo ya Kgwerano.

5Ge Polokelo ya Kgwerano e fihla mešašeng, Baisraele ba ile ba goa kudu ka lethabo, lefase la ba la šišinyega. 6Bafilista ba kwa legoa leo gomme ba re: “Theetšang legoa lela kua mešašeng ya Baheberu! A e ka ba le šupa eng?” Ge ba ekwa gore Polokelo ya Kgwerano ya Morena e tlile mešašeng ya Baheberu, 7ba ile ba boifa gomme ba re: “Medimo e tlile mešašeng ya bona! Ke moka re hwile! Ga se ra ka ra hlagelwa ke taba ya mohuta wo! 8Re hwile la pitšana! Ke mang yo a kago re phološa go medimo yeo ye maatla? Ke yona medimo yela e ilego ya bolaya Baegepeta kua lešokeng! 9Tiang maatla, Bafilista, le lweng senna, gore re se tlo ba makgoba a Baheberu, bjalo ka ge le bona e be e le makgoba a rena. Ka gona lwaang senna!”

10Bafilista ba ile ba lwa ka bogale, ba fenya Baisraele, mme bona ba tšhabela magaeng a bona. Go ile gwa bolawa batho ba bantši – bahlabani ba Baisraele ba ba sepelago ka maoto ba dikete tše makgolo a mararo. 11Polokelo ya Kgwerano ya Morena ya thopša, le barwa ba Eli, Hofni le Finease, ba bolawa ka babedi ga bona.

Lehu la Eli

12Monna yo mongwe wa kgoro ya Benjamene o ile a kganyela go tloga moo go bego go lwelwa gona go ba go yo fihla Shilo le lona letšatši leo. Go laetša manyami a gagwe, o be a gagotše diaparo tša gagwe, a itšhetše hlogo ka mobu. 13Eli, yo a bego a swere pelo ka seatla mabapi le Polokelo ya Kgwerano, o be a dutše setulong ka thoko ga tsela, a beile mokganya phatleng. Monna yoo a gaša taba tšeo motseng, gomme yo mongwe le yo mongwe a lla a nyamile. 14Eli a kwa sello seo gomme a botšiša a re: “A lešata le ke la eng?” Monna yoo a kitimela go Eli go yo mmotša. 15Eli bjale o be a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye seswai, mme a tomogile mahlo, a šetše a foufala. 16Monna yoo a re: “Ke nna motho yo a tšhabilego ntweng mme ke kitimile go ba go tlo fihla mo le lehono.”

Eli a mmotšiša a re: “Go diregile eng, ngwanaka?”

17Mmegi yoo a mo fetola a re: “Baisraele ba fentšwe ke Bafilista mme ba tšhaba; re fentšwe o šoro! Ntle le moo, barwa ba gago, Hofni le Finease, ba bolailwe, gomme le Polokelo ya Kgwerano ya Modimo e thopilwe!”

18Ge monna yoo a bolela ka Polokelo ya Kgwerano, Eli a wa ka sa morago setulong sa gagwe ka thoko ga lesoro la kgoro. O be a tšofetše a bile a nonne mo a ilego a re ge a ewa a thokgega molala, mme a hwa. O be a bile moetapele wa Baisraele mengwaga ye masome a mane.

Lehu la mohlologadi wa Finease

19Ngwetši ya Eli, mosadi wa Finease, o be a imile, gomme nako ya gore a belege e batametše. Ge mosadi yoo a ekwa gore Polokelo ya Kgwerano ya Modimo e thopilwe, le gore ratswalagwe le monna wa gagwe ba hwile, ka bjako a swarwa ke lešoko, mme a belega. 20Ge a ehwa, basadi ba ba bego ba mmelegiša ba re go yena: “Tia maatla! O belege morwa!” Eupša a se ke a ba šetša, le gona a se ba fetole. 21A rea mošemane yoo leina la Ikabode,4:21 “Ikabode” Leina le ka Seheberu le ra go re “ga go letago”. a hlatholla a re: “Letago la Modimo le tlogetše Baisraele;” o be a šupa go thopša ga Polokelo ya Kgwerano le lehu la ratswalagwe le monna wa gagwe. 22O ile a re: “Letago la Modimo le tlogetše Baisraele, ka gobane Polokelo ya Kgwerano ya Morena e thopilwe.”

5

Polokelo ya Kgwerano gare ga Bafilista

51Ka morago ga ge Bafilista ba thopile Polokelo ya Kgwerano, ba ile ba e rwala go tloga Ebenesere ba e iša motseng wa bona wa Ashdode, 2ba e tsenya ka tempeleng ya modimo wa bona, Dagone, ba e bea ka thoko ga seswantšhobopša seo. 3Ya re e sa le bošego mosong wo o latelago batho ba Ashdode ba hwetša seswantšhobopša sela sa Dagone se wele fase ka sefahlego pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena. Ka gona ba se emiša ba se boetša madulong a sona. 4E sa le bošego mosong wo o latelago ba hwetša seswantšhobopša sela se wele gape pele ga Polokelo ya Kgwerano. Ka lekga le hlogo ya sona le matsogo ka mabedi di be di konogile di le kua mojako; go šetše sebelebele fela. 5Ke ka lebaka leo le lehono baprista ba Dagone le barapedi ba gagwe ka moka ba ba tsenago ka tempeleng ya gagwe kua Ashdode, ba tabogago felo fao, ba sa go gate.

6Morena o ile a otla batho ba Ashdode o šoro mme a ba tšhoša. A otla bona le batho ba tikologo yeo ka go ba dira gore ba tšwe dikutu.5:6 “dikutu” Papetšo ya dikutu le magotlo a mantšintši e šupa gore mohlomongwe e be e le bolwetši bja magotlo. Lebelela 1 Sam. 6:5. 7Ge ba bona se se diregago ba re: “Modimo wa Israele o a re otla, o otla le modimo wa rena, Dagone. Re ka se lese Polokelo ya Kgwerano gore e hlwe e dutše mo.” 8Ka fao ba roma batseta ba kgobokanya magoši ka moka a Bafilista, mme ba ba botšiša ba re: “Na re dire eng ka Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele?”

Magoši a ba fetola a re: “E išeng kua Gathe.” Ka gona ba e iša Gathe. 9Ge e seno fihla fao motse woo le wona Morena a o otla, gomme a tsoša kgakanego ye kgolokgolo. A ba otla ka dikutu tše di ilego tša aparela batho ka moka motseng, ba bagolo le ba bannyane. 10Ka gona ba romela Polokelo ya Kgwerano Ekrone; eupša ge e fihla moo, batho ba lla ba re: “Ba tlišitše Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele mo go tlo re bolaya ka moka!” 11Ka gona magoši ka moka a Bafilista a bitšwa gape gomme batho ba re go ona: “Boetšang Polokelo ya Kgwerano ya Israele ga gaboyona, gore e se ke ya re bolaya ya bolaya le ba malapa a rena.” Go ile gwa ba le tlalelo ye kgolokgolo motseng ka moka ka gobane Modimo o be a ba otla o šoro. 12Le bao ba ilego ba se ke ba hwa ba ile ba tšwa dikutu, mme ba llela medimo ya bona gore e ba thuše.