Sepedi 2000 (NSO00)
28

281Ka morago ga lebaka Bafilista ba rapa madira a bona gore ba lwe le Baisraele, gomme Akishe a re go Dafida: “O a tseba gore wena le banna ba gago le swanetše go re thikiša.”

2Dafida a mo fetola a re: “Go bjalo. Wena o tla bona se mohlanka wa gago a tlago se dira.”

Akishe a re: “Go lokile. Ke go dira moleti wa ka wa ka mehla.”

Saulo o ya go mosadi wa senoge

3

28:3
Lef. 20:27
Doit. 18:10,11
1 Sam. 25:1
Bjale Samuele o be a šetše a hwile, gomme Baisraele ka moka ba mo lletše mme ba mmolokile motseng wa gabo wa Rama. Saulo o be a rakile dinoge le didupe Israele.

4Madira a Bafilista a ile a bokana, a tsena nageng ya Israele gomme a hloma mešaša kgauswi le motse wa Shuneme; Saulo a rapa bahlabani ka moka ba Baisraele gomme ba hloma mešaša thabeng ya Gilboa. 5Ge Saulo a bona madira a Bafilista, a boifa mme a thothomela a tšhogile. 6

28:6
Num. 27:21
Ka fao a botšiša Morena gore a dire eng. Eupša Morena a se ke a mo fetola, le ge e le ka ditoro, goba ka Urime le Tumime, goba ka baprofeta. 7Ke moo Saulo a laetšego bahlankedi ba gagwe a re: “Nnyakeleng mosadi wa senoge, gomme ke tla ya ka mmotšiša.”

Ba mmotša ba re: “Go na le yo mongwe kua Endoro.”

8Ka gona Saulo a itlhama ka mokgwa wa go gakantšha, a apara diaparo tše dingwe, mme ge leswiswi le swere a ya le banna ba gagwe ba babedi go mosadi yoo. A re go yena: “Mpotšišetše bahu gomme o mpotše se se tlilego go direga. Bitša mohu yo ke tlago go botša leina la gagwe.”

9Mosadi yoo a mo fetola a re: “O tseba gabotse se Kgoši Saulo a se dirilego, ka mo a rakilego28:9 “a rakilego” goba “a bolailego” dinoge le didupe mo Israele. Ke ka lebaka lang bjale o nyaka go nthea gore ke bolawe?”

10Ke moo Saulo a ennego a re: “Ka Morena yo a phelago o ka se kwešwe bohloko ka lebaka la taba ye.”

11Mosadi a mmotšiša a re: “A ke go rotošetše mang?”

Saulo a mo fetola a re: “Nthotošetše Samuele.”

12Ge mosadi yoo a bona Samuele, o ile a hlaboša lentšu a lla a re go Saulo: “Ke ka lebaka lang o nthadiile? Ke wena Kgoši Saulo!”

13Kgoši a re go yena: “O se ke wa boifa! A o bona eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke bona moya wa mohu o rotoga o etšwa fase.”

14Saulo a mmotšiša a re: “O swana le eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Go rotoga mokgalabje. O apere seaparo se setelele.”

Ke moo Saulo a tsebilego gore ke Samuele, gomme a obama, a itahlela fase.

15Samuele a re go Saulo: “Ke ka lebaka lang o ntshwenya ka go ntira gore ke rotoge?”

Saulo a mo fetola a re: “Ke bothateng bjo bogolo! Bafilista ba ntšwetše dira, le Modimo o ntahlile. Ga a sa nkaraba, le ge e le ka baprofeta, le ge e le ka ditoro. Ka gona ke biditše wena gore o tle o mpotše gore ke dire eng.”

16Samuele a re: “O mpotšišetšang mola Morena a go lahlile mme a fetogile lenaba la gago? 17

28:17
1 Sam. 15:28
Morena o go dirile se a go boditšego sona ka nna: O go amogile mmušo gomme o o file Dafida, 18
28:18
1 Sam. 15:3-9
ka gobane ga se wa phetha taelo ya Morena wa fediša Baamaleke le tšohle tše e bego e le tša bona. Ke ka lebaka leo bjale Morena a go dirago dilo tše. 19O tla gafela wena le Baisraele diatleng tša Bafilista. Ka moswane wena le barwa ba gago le tla be le na le nna, gomme le gona Morena o tla gafela madira a Baisraele diatleng tša Bafilista.”

20Gatee fela Saulo a wa fase, a rapalala moo a tšhošitšwe kudu ke seo Samuele a se boletšego. O be a se na maatla, ka gobane o be a se a ja selo letšatši ka moka le bošego ka moka. 21Mosadi yola a ya go yena gomme a bona gore o tšhogile kudu, ka gona a re go yena: “Bona, nna, mohlanka wa gago, ke gafile bophelo bja ka ka dira seo o nkgopetšego sona. 22Bjale hle, le wena dira se ke go kgopelago sona. A ke go apeele dijo o je, gore o tle o be le maatla a go sepela.”

23Saulo a gana a re a ka se je selo. Eupša bahlankedi ba gagwe le bona ba mo tutuetša gore a je. Mafelelong a dumela, a tsoga mme a dula malaong. 24Mosadi yola a akgofa a hlaba namane ye e nonnego ye e bego e le mo gae. Ke moka a tšea bupi, a bo duba, mme a apea dinkgwa tše di se nago komelo. 25A bea dijo tšeo pele ga Saulo le bahlankedi ba gagwe, mme ba ja. Gomme ba tloga bjona bošego bjoo.

29

Dafida o ganwa ke Bafilista

291Bafilista ba bokanya madira a bona kua Afeke, mola Baisraele ba hlomile mešaša kua sedibeng molaleng wa Jesriele. 2Magoši a Bafilista a sepela ka dikgao tša ona tša banna ba lekgolo le ba sekete; Dafida le banna ba gagwe ba be ba sepela ka morago le Kgoši Akishe. 3Balaodi ba madira ba Bafilista ba ba bona gomme ba botšiša ba re: “A Baheberu ba ba nyakang mo?”

Akishe a ba fetola a re: “Yo ke Dafida, mohlankedi wa Kgoši Saulo wa Israele. E šetše e le nako ye telele bjale a na le nna. Ga se a ka a dira se nka mmonago molato ka sona go tloga ka lona letšatši lela a go tla go nna.”

4Eupša balaodi ba Bafilista ba befelelwa Akishe gomme ba re go yena: “Boetša moesa yoo motseng wo o mo filego wona. O se ke wa mo lesa a ya ntweng le rena; a ka re hlanamela ge go lwewa. A ka utswa pelo ya mong wa gagwe bjang ge e se ka go bolaya banna ba rena? 5

29:5
1 Sam. 18:7
21:11
Ntle le fao, yo ke Dafida, monna yola basadi ba bego ba opela ka yena ba bina ba re: ‘Saulo o bolaile dikete, eupša Dafida o bolaile dikete tše masomesome.’ ”

6Akishe a bitša Dafida a re go yena: “Ke ena ka Morena yo a phelago gore o mpotegetše; gomme go lokile ge o eya le nna wa hlabana ntweng ye. Ga go phošo ye ke ilego ka go bona yona go tloga ka letšatši lela wa go tla go nna. Eupša magoši ale a mangwe ga a go dumelele. 7Ka gona, ipoelele gae ka khutšo, gomme o se ke wa dira selo se se ka ba kgopišago.”

8Dafida a mo fetola a re: “A ke obile molato ofe? Ge go se phošo ye o kilego wa mpona yona, nna, mohlanka wa gago, go tloga ka letšatši lela ka go thoma go go hlankela, ke ka lebaka lang ke sa ye le wena, kgoši, mong wa ka, mme ka lwa le manaba a gago?”

9Akishe a mo fetola a re: “Ke a tseba gore o botega bjalo ka morongwa wa Morena. Eupša magoši ale a mangwe a boletše gore o se ke wa ya le rena ntweng. 10Ka gona, ka moswane ge go esa, wena le bao le tlogetšego Saulo mme la tla go nna, le tsogeng ka maswiswana mme le tlogeng ge go sela sa ruri.”

11Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba thoma leeto ka moswane wa ntshe e sa le bošego ba boela Filistia, gomme Bafilista ba tšwela pele ba ya Jesriele.

30

Ntwa le Baamaleke

301Ka morago ga matšatši a mabedi Dafida le banna ba gagwe ba fihla motseng wa bona wa Tsikelage. Baamaleke ba be ba šwahletše selete sa ka borwa sa Juda mme ba hlasela Tsikelage. Ba be ba tšhumile motse 2mme ba thopile basadi ka moka; ba be ba se ba bolaya motho, fela ba tšere batho bohle ge ba tloga. 3Ge Dafida le banna ba gagwe ba fihla, ba ile ba hwetša gore motse o tšhumilwe, le gore basadi ba bona le barwa le barwedi ba thopilwe. 4Dafida le banna ba gagwe ba hlaboša mantšu ba lla mme ba se ke ba homola go fihlela ba sa hlwe ba kgona go lla. 5

30:5
1 Sam. 25:42,43
Le bona basadi ba Dafida ka babedi, Ahinoamo le Abigaile, ba be ba thopilwe.

6Dafida bjale o be a le bothateng bjo bogolo, ka gobane banna ba gagwe ka moka ba be ba huduegile moyeng ge ba lahlegetšwe ke bana ba bona, mme ba šetše ba rera go mo kgatla ka maswika; eupša yena a ithekga ka Morena Modimo wa gagwe. 7

30:7
1 Sam. 22:20-23
Dafida a re go moprista Abiatare, morwa wa Ahimeleke: “Hle, ntlele le seaparo se sekgethwa.” Abiatare a mo tlišetša sona. 8Dafida a botšiša Morena a re: “A nka hlomara bašwahledi bale? A ke tla ba swara?”

Morena a mo fetola a re: “Ba hlomare; ka nnete o tla ba swara mme wa phološa mathopša.”

9Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba makgolo a a selelago ba wela tsela, gomme ge ba fihla nokaneng ya Besore, ba bangwe ba bona ba šala moo. 10Dafida a fela a swere tsela le banna ba makgolo a mane; ba bangwe bale ba makgolo a mabedi ba be ba lapile mo e lego gore ba ile ba šitwa ke go tshela nokana yeo, ka gona ba šala fao. 11Banna ba ba bego ba na le Dafida ba hwetša mošemane wa Moegepeta kua nageng gomme ba mo tliša go Dafida. Ba mo fa dijo le meetse 12le phaphathi ya makwapi a mago le diphaphathi tše pedi tša makwapi a diterebe. Ge a lle, a tielela gape. O be a se a ka a ja goba a nwa selo matšatši a mararo le mašego a ona. 13Dafida a mmotšiša a re: “Mong wa gago ke mang? O tšwa kae?”

Mošemane a mo fetola a re: “Ke nna Moegepeta, lekgoba la monna wa Moamaleke. Mong wa ka o ntlogetše matšatši a mararo a go feta ka gore ke be ke babja. 14Re be re tšo šwahlela naga ya Bakereti karolong ya ka borwa ya Juda le naga ya kgorwana ya Kalebe, mme ra tšhuma Tsikelage.”

15Dafida a mmotšiša a re: “A o ka nkiša go bašwahledi ba gona?”

Mošemane a mo fetola a re: “Nka go iša ge o ka nkenela ka leina la Modimo gore o ka se mpolaye goba wa mpušetša go mong wa ka.” 16Gomme a iša Dafida go bona.

Bašwahledi ba be ba šwalalane le naga yeo, ba eja, ba enwa, mme ba keteka ka thoto ye ntšintši ye ba bego ba tšo e thopa Filistia le Juda. 17Ka letšatši le le latelago ka mahube Dafida a ba hlasela mme a lwa le bona go fihlela mantšiboa. Ntle le masogana a makgolo a mane ao a ilego a namela dikamela a tšhaba, go ile gwa se ke gwa phologa motho. 18Dafida a phološa batho bohle le dilo tšohle tše Baamaleke ba bego ba di thopile, gotee le basadi bale ba gagwe ka babedi; 19gwa se ke gwa ba le se a sa se hwetšego. Dafida a buša barwa le barwedi ba banna ba gagwe ka moka, le thoto ka moka ye Baamaleke ba bego ba e tšere. 20A buša le dihuswane le dikgomo tšohle; banna ba gagwe ba gapa diruiwa ka moka kua pele ga gagwe30:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “pele ga gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme ba re: “Tše ke tša Dafida!”

21Ke moo Dafida a boetšego go banna bale ba makgolo a mabedi bao ba bego ba lapile kudu go ka sepela le yena mme ba šala nokaneng ya Besore. Ba ile ba tla go gahlanetša Dafida le banna ba gagwe, gomme yena a ba batamela a ba botšiša gore ba šetše bjang. 22Eupša banna ba bangwe ba babe ba go se re selo ba ba bego ba ile le Dafida ba re: “Ga se ba ya le rena, ka gona ga go thoto ye re ba fago yona. Ba ka tšea basadi le bana ba bona ba sepela.”

23Eupša Dafida a ba fetola a re: “Bagešo, le se ke la dira bjalo ka tše Morena a re filego tšona! O re bolokile gomme a gafela bašwahledi diatleng tša rena. 24Ga go yo a ka kwanago le seo le se bolelago! Ka moka re swanetše go abelana ka go lekana: yo a šetšego le dithoto o fiwa kabelo ya go lekana le ya yo a tšwago ntweng.” 25Dafida a dira taba yeo molao, gomme wa phethwa ke Baisraele go tloga wona mohlang woo.

26Ge Dafida a boile Tsikelage o ile a romela thoto ye nngwe go bagwera ba gagwe, baetapele ba Juda, a re: “Ye ke mpho ya lena ye e tšwago thotong ye re e tšerego go manaba a Morena.” 27A e romela go batho ba Bethele, le ba Ramate karolong ya ka borwa ya Juda, le go ba motse wa Jatire, 28le wa Aroere, le wa Sifmote, le wa Eshtemoa, 29le wa Rakale; a e romela le go kgorwana ya Jeragmeele, le go Bakene, 30le go batho ba motse wa Horma, le wa Boro-Ashane, le wa Athake, 31le wa Hebrone. A e romela le mafelong a mangwe ka moka ao yena le banna ba gagwe ba bego ba kile ba ralala go ona.